Päivitetty 25.11.2021

Keskeiset käsitteet

Alla olevasta listasta löydät keskeisimmät termit ja käsitteet aakkosjärjestyksessä. Klikkaamalla termiä pääset lukemaan mitä kyseinen termi tarkoittaa. Päivitämme listaa tarpeen mukaan.

Löydät sivultamme myös vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Lista käsitteistä

Aggregoitu tieto
Asiakastieto
Ensisijainen käyttö
Henkilötieto
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta
Palvelunjärjestäjä
Rekisterinpitäjä
Tiedonhyödyntämissuunnitelma
Tietojohtaminen
Tietolupaviranomainen
Tietolupa
Tietopyyntö
Tilastotasoinen aineisto
Toisiolaki
Toisiokäyttö / toissijainen käyttö

Aggregoitu tieto

Aggregointi on tilastotieteen menettely, jolla tietoja yhdistellään ja summataan. Aggregoitu tieto kuvaa henkilöryhmää yksittäisen henkilön sijaan. Henkilöryhmien tiedot on muodostettu siten, että yksilöitä ei voi tunnistaa.

Takaisin ylös

Asiakastieto

Asiakastieto on lain mukaan salassa pidettävää, tietosuoja-asetuksen mukaista henkilötietoa, joka on tallennettu sosiaali- ja terveydenhuollon tai etuuskäsittelyn asiakassuhteessa asiakasrekisteriin tai asiakkuuteen liittyvään hallinnolliseen rekisteriin.

Takaisin ylös

Ensisijainen käyttö

Asiakastietojen ensisijaisella käytöllä tarkoitetaan käyttötarkoitusta, jonka vuoksi tiedot on alun perin tallennettu asiakas- ja/tai potilasrekisteriin. Ensisijainen käyttötarkoitus voi olla esimerkiksi potilaan tutkiminen, hoitaminen ja kuntoutus tai vastaavasti sosiaalihuollon asiakkaan saama palvelu tai Kansaneläkelaitoksen etuuskäsittely.

Takaisin ylös

Henkilötieto

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön.

Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon, joka mahdollistaa tunnistamisen. Henkilö voidaan tunnistaa esimerkiksi nimen, henkilötunnuksen tai jonkin hänelle tunnusomaisen tekijän perusteella.

Takaisin ylös

Kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla tarkoitetaan teknisen ja liiketoimintatiedon sekä olemassa olevan muun tiedon soveltamista ja käyttöä yhdessä toisiolaissa tarkoitettujen henkilötietojen kanssa, kun tavoitteena on kehittää uusia tai merkittävästi parannettuja tuotteita, prosesseja tai palveluja.

Lisäksi toiminnan tarkoituksen tulee

 • edistää kansanterveyttä tai sosiaaliturvaa
 • kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tai palvelujärjestelmää
 • suojella yksilöiden terveyttä tai hyvinvointia tai
 • turvata heidän niihin liittyviä oikeuksiaan ja vapauksiaan.

Takaisin ylös

Palvelunjärjestäjä

Sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunantaja, jolla on viranomaisena velvollisuus huolehtia siitä, että asiakas saa hänelle lain tai viranomaisen päätöksen mukaan kuuluvan palvelun tai etuuden. Yksityisen palvelunantajan velvollisuus on huolehtia siitä, että yksityisesti palvelun ostava asiakas saa kuluttajansuojaa koskevien säännösten mukaisen hänelle kuuluvan palvelun.

Takaisin ylös

Rekisterinpitäjä

Henkilö, yhteisö, laitos tai säätiö, jonka

 • käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja
 • jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä
  tai
 • jonka tehtäväksi rekisterinpito on lailla säädetty.

Takaisin ylös

Tiedonhyödyntämissuunnitelma

Tiedonhyödyntämissuunnitelmalla tarkoitetaan tutkimussuunnitelmaa, hankesuunnitelmaa ja vastaavaa suunnitelmaa.

Suunnitelmasta tulee ilmetä

 • lupahakemuksessa tarkoitettujen tietojen käyttötarkoitus
 • tietojen rekisterinpitäjä ja käsittelijät
 • käsittelyn oikeudellinen peruste sekä
 • tietojen käsittelyn tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät olennaiset seikat kattaen koko tietojen elinkaaren (tietojen säilytys, hävittäminen tai arkistointi)

Takaisin ylös

Tietojohtaminen

Tietojohtaminen on tiedon käsittelemistä palvelunantajan asiakas-, palvelu- ja tuotantoprosesseissa

 • toiminnan, tuotannon ja talouden ohjauksen
 • johtamisen ja
 • päätöksenteon tukena.

Takaisin ylös

Tietolupaviranomainen

Findata on sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen, joka tekee muiden rekisterinpitäjien aineistoja koskevia tietolupa- ja tietopyyntöpäätöksiä. Findata vastaa päätöstensä mukaisten tietojen kokoamisesta, yhdistelystä, esikäsittelystä ja luovuttamisesta toissijaiseen käyttöön.

Findata myös valvoo myöntämänsä luvan ehtojen noudattamista. Se saa peruttaa tietoluvan, jos luvansaaja ei noudata lakia tai rikkoo luvan ehtoja.

Takaisin ylös

Tietolupa

Tietolupa on toisiolain mukaisesti myönnetty lupa käsitellä luvassa määriteltyjä salassa pidettäviä henkilötietoja luvassa mainittuun käyttötarkoitukseen.

Takaisin ylös

Tietopyyntö

Tietopyyntö on pyyntö saada toisiolain mukaiseen käyttötarkoitukseen henkilötiedoista muodostettua aggregoitua tilastotietoa.
Takaisin ylös

Tilastotasoinen aineisto

Tilastotasoisessa aineistossa yksittäisiä henkilötietoja on yhdistelty ja summattu. Tilastot kuvaavat henkilöryhmiä yksittäisen henkilön sijaan. Henkilöryhmien tiedot on muodostettu siten, että yksilöitä ei voi tunnistaa.
Takaisin ylös

Toisiolaki

Toisiolaki on sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä säädetty erillinen laki. Tutustu toisiolakiin Finlexissä.

Toisiolain tavoitteena on mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaus-, valvonta-, tutkimus- ja tilastotarkoituksessa tallennettujen henkilötietojen tehokas ja tietoturvallinen käsittely. Lisäksi tavoitteena on turvata yksilön luottamuksensuoja sekä oikeudet ja vapaudet henkilötietoja käsiteltäessä.

Takaisin ylös

Toisiokäyttö / toissijainen käyttö

Asiakastietojen toissijaisella käytöllä tarkoitetaan tietojen käyttöä muissa kuin ensisijaisissa käyttötarkoituksissa. Lain mukaiset toissijaiset käyttötarkoitukset ovat

 • tieteellinen tutkimus
 • tilastointi
 • kehittämis- ja innovaatiotoiminta
 • opetus
 • tietojohtaminen
 • viranomaisohjaus ja -valvonta sekä
 • viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävät.

Takaisin ylös