Koettu paino nuoruusiässä – ajalliset muutokset ja yhteydet painoon ja koettuun terveyteen (Self-perceived weight in adolescence – secular trends and associations with weight and self-rated health)