Päivitetty 01.12.2022

Luvat

Myönnämme lupia sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön, yhdistämme luvanmukaiset aineistot tietoturvallisesti ja esikäsittelemme ne kansalaisten tietosuojasta huolehtien.

Lupiin liittyvät usein kysytyt kysymykset löydät tämän sivun lopusta.

Muista nämä, ennen kuin lähetät hakemuksen

Selvitä toimivalta

Findata vastaa hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä aina silloin, kun toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien tietoja yhdistetään. Toimivaltaista viranomaista arvioitaessa tulee siis huomioida kaikki hakemukseen liittyvät toisiolain alaiset tiedot.

Käsittelemme

 • Tietolupahakemuksia, kun hakemus koskee
  • usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja
  • yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoja
  • Kanta-palveluihin tallennettuja asiakastietoja 
 • Tietopyyntöjä, kun hakemus kohdistuu toisiolain alaisen rekisterinpitäjän tai rekisterinpitäjien sosiaali- tai terveystietoihin
 • Muutoshakemuksia, kun muutos koskee usean eri julkisen rekisterinpitäjän tai yksityisen palveluntarjoajan aineistoa

Katso hakemusapurista, mille viranomaiselle hakemus pitää lähettää: Hakemusapuri

Kuvaa ja rajaa aineisto

Määrittele haettava aineisto muuttujatasolla ja muista tietojen minimointiperiaate. Hyödynnä Aineistokatalogia ja rekisterinpitäjien neuvontapalveluja. Poimintakuvauslomake on ladattavissa osoitteesta: findata.fi/poimintakuvauslomake.

 • Mistä ja miten kohdejoukko poimitaan? Onhan rajaus riittävän tarkka?
 • Poimitaanko verrokkeja/sukulaisia? Miten heidät määritellään?
 • Mistä rekistereistä aineisto poimitaan?
 • Mitä muuttujia poimintaan otetaan mukaan? 

Muut yhdistettävät aineistot

 • Onhan muut aineistot kuvattu hakemukselle?
 • Onhan muiden aineistojen luvat voimassa tai lupaprosessi käynnissä?
Valitse oikea hakemustyyppi

Eri tietotarpeisiin on eri hakemustyypit, valitse:

Ennen hakemista

Mihin käyttötarkoituksiin lupa voidaan myöntää?

Lupa voidaan myöntää laissa määriteltyihin tarkoituksiin, jotka on listattu alla. Yksilötasoinen aineisto toimitetaan tietoturvalliseen käyttöympäristöön analysoitavaksi, tilastotasoinen aineisto voidaan toimittaa hakijalle.

Toisiolain nojalla tietoja voidaan käyttää ilman erillisiä lupia myös tietojohtamiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisohjaukseen ja -valvontaan.

Yksilötasoinen aineisto

 • opetus
 • tieteellinen tutkimus
 • tilastointi
 • viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä

Lisäksi rekisterinpitäjät voivat käyttää omia aineistojaan toisiolain nojalla tietojohtamiseen ilman erillistä tietolupaa.

Tilastotasoinen aineisto

 • kehittämis- ja innovaatiotoiminta
 • opetus
 • tieteellinen tutkimus
 • tietojohtaminen (vertailuaineisto)
 • tilastointi
 • viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä

Huomioithan, että toisiolakia sovelletaan lähtökohtaisesti rekisteritutkimuksiin. Rekisteritutkimus on tutkimusta, jossa käytetään hyväksi yleensä muuhun tarkoitukseen kerättyjä rekisteritietoja tai kansallisia rekistereitä. Toisiolakia ei esimerkiksi sovelleta Fimealle ilmoitettaviin kliinisiin lääketutkimuksiin tai tutkimuslain alaisiin lääketieteellisiin tutkimuksiin.

Mihin aineistoihin lupa voidaan myöntää?

Kauttamme saatavat aineistot ovat peräisin sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjiltä, joista löydät lisää tietoa Aineistot-sivulta.

Huomioithan, että emme voi myöntää lupia kaikkien lain piirissä olevien rekisterinpitäjien kaikkiin aineistoihin. Tarkemmat aineistorajaukset löydät toisiolaista.

Katso toisiolain piiriin kuuluvat rekisterinpitäjät
 • Aluehallintovirastot (AVI)
 • Digi- ja väestötietovirasto (DVV)
 • Eläketurvakeskus (ETK)
 • Kansaneläkelaitos Kela
 • Kanta-palveluihin tallennetut tiedot
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajat, sekä julkiset että yksityiset
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
 • Tilastokeskus
 • Työterveyslaitos (TTL)

Aineistojen kuvaukset ja lisätiedot

Rekisterinpitäjät tarjoavat toisiolain mukaisesti neuvontapalvelua omia aineistojaan koskien ja ovat niiden suhteen parhaita asiantuntijoita. Mikäli tarvitset lisätietoja tietyn rekisterinpitäjän aineistoista tai aineistossa olevista muuttujista, ota yhteyttä suoraan kyseiseen rekisterinpitäjään.

Voit myös sopia poiminnan toteuttamisesta tietyllä tavalla suoraan rekisterinpitäjän kanssa. Ilmoitathan hakemuksessasi meille silloin henkilön, kenen kanssa asia on sovittu.

Kansallinen Aineistokatalogi osoitteessa aineistokatalogi.fi sisältää osan toisiolain piirissä olevien aineistojen kuvauksista.

Miltä viranomaiselta lupa haetaan?

Findata vastaa tietolupa- ja muutoshakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä aina silloin, kun toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien tietoja yhdistetään. Toimivaltaista viranomaista arvioitaessa tulee siis huomioida kaikki hakemukseen liittyvät toisiolain alaiset tiedot.

Lähetä hakemus Findatalle, kun se koskee

 1. usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja
 2. yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoja, tai
 3. Kanta-palveluihin tallennettuja asiakastietoja.

Tietopyynnön mukaista tilastotasoista, aggregoitua aineistoa on mahdollista saada lain mukaan vain Findatan kautta.

Tämän sivun lopusta löydät hakemusapurin. Sen avulla voit tarkistaa, mille viranomaiselle tietolupa- tai muutoshakemus pitää lähettää.

Siirry sivun loppuun ja varmista hakemukselle oikea osoite

Toisiolakia ei sovelleta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle ilmoitettaviin kliinisiin lääketutkimuksiin, joten ne eivät kuulu Findatan toimivaltaan. Interventionaalisten kliinisten lääketutkimusten ja non-interventiotutkimusten määritelmät ovat tarkistettavissa esimerkiksi Fimean määräyksestä 8/2019. Tarvittaessa Fimea antaa neuvontaa siitä, onko tutkimus katsottava kliiniseksi lääketutkimukseksi.

Voit lukea lisää tietolupakäsittelyyn liittyvästä toimivallasta toisiolain 44 §:stä (laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käyttämisestä 2019/552).

Julkiset sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjät jakautuvat toisiolain mukaan kahteen eri ryhmään. Alla tarkempi erittely näistä ryhmistä ja eroista toimivaltojen suhteen.

Julkiset rekisterinpitäjät: Ryhmä 1

 • Aluehallintovirastot (AVI)
 • Kansaneläkelaitos Kela
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset palvelunjärjestäjät
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, lukuun ottamatta sen tilastoviranomaisena tilastotarkoituksiin keräämiä tietoja
 • Työterveyslaitos (TTL)

Vastaamme tietoluvista ja muutosluvista, kun hakemus koskee vähintään kahden tämän ryhmän rekisterinpitäjän tietoja.

Näin siitäkin huolimatta, että toisella toimijalla voitaisiin ajatella olevan aineistoa jo ”omasta  takaa” tai ”omaa” aineistoa. Jos esimerkiksi sairaanhoitopiiri tarvitsee tutkimukseensa omien aineistojen lisäksi Kelan aineistoja, hakemus koskee kahden rekisterinpitäjän aineistoja. Tällöin Findata on toimivaltainen viranomainen.

Jos hakemuksessa tai tiedonhyödyntämissuunnitelmassa mainitaan haettavien tietojen lisäksi muita, haettaviin tietoihin yhdistettäviä toisiolain alaisia tietoja, hakemuksen katsotaan koskevan myös näitä yhdistettäviä tietoja.

Julkiset rekisterinpitäjät: Ryhmä 2

 • Digi- ja väestötietovirasto (DVV): Henkilön perustiedot (esimerkiksi syntymäaika, kuolinpäivä, henkilötunnus), perhesuhteet, asuinpaikkatiedot sekä rakennustiedot. Jos tarvitaan muita tietoja, DVV vastaa itse hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä.
 • Eläketurvakeskus (ETK): Henkilöiden työ- ja ansiotiedot, myönnetyt etuudet ja niiden perusteet sisältäen työkyvyttömyyseläkkeitä koskevat diagnoosit. Jos tarvitaan muita tietoja, ETK vastaa itse hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä.
 • Tilastokeskus: Tiedot kuolemansyyn selvittämiseksi. Jos tarvitaan muita tietoja, Tilastokeskus vastaa itse hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä.

Vastaamme ETK:n, DVV:n ja Tilastokeskuksen yllä mainittuihin tietoihin kohdistuvista tietoluvista ja muutosluvista, jos tietoja yhdistetään

 • yhden tai usean Ryhmä 1:n kuuluvan julkisen rekisterinpitäjän tietoihin
 • yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän tietoihin, tai
 • Kanta-palveluihin tallennettuihin tietoihin.

Hakeminen

Asiointipalveluun kirjautuminen

Kaikki hakemukset Findatalle tehdään asiointipalvelussa verkkolomakkeella, jonne pääset osoitteesta asiointi.findata.fi. Palveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen tai Haka-kirjautumisen avulla.

Kirjauduthan aina käyttäen samaa tunnistautumistapaa, jotta näet lähettämäsi hakemukset ja saamasi päätökset.

Ongelmatilanteissa ota yhteys Findatan neuvontapalveluun: info@findata.fi

Lisätietoa kirjautumisesta löydät sivulta Kirjaudu palveluihin.

Huoltokatkot
 • Findatan järjestelmissä on kuukausittainen huoltokatko kuukauden toisen tiistain jälkeisen viikon torstaina klo 8–12 välillä. Ajoitus juontuu Microsoftin Windows-päivityksistä, jotka tapahtuvat aina kuukauden toisena tiistaina.
 • Palveluissa saattaa tänä aikana ilmetä häiriöitä, mutta ne korjaantuvat huoltokatkon jälkeen.
 • Huoltokatkojen päivämäärät vuonna 2022:
  • 20.1.2022
  • 17.2.2022
  • 17.3.2022
  • 21.4.2022
  • 19.5.2022
  • 23.6.2022
  • 21.7.2022
  • 18.8.2022
  • 22.9.2022
  • 20.10.2022
  • 17.11.2022
  • 22.12.2022
Häiriöt
 • Tällä hetkellä järjestelmä kirjaa hakijan ulos automaattisesti tietyn aikarajan jälkeen, eikä lomake tallennu automaattisesti. Suosittelemme tallentamaan keskeneräisen hakemuksen noin 15 minuutin väliajoin.
 • Internet Explorer -selaimella saattaa esiintyä häiriöitä kirjautumisessa ja käytössä. Suosittelemme muiden selainten käyttämistä.
Rajoitukset
 • Tällä hetkellä tunnistautuminen ja siten tietoluvan hakeminen / tietopyynnön tekeminen on mahdollista henkilöille, joilla on Suomen väestötietojärjestelmään kirjattu henkilötunnus. Jos sinulla ei ole Suomen väestötietojärjestelmään kirjattua henkilötunnusta, pyydä tunnistautumislomake info@findata.fi-osoitteesta.
 • Tietolupahakemus-, muutoslupahakemus- ja tietopyyntöhakemuslomakkeita on päivitetty useita kertoja. Valitettavasti hakemuslomakkeiden vanhoilla versiolla tehtyjä hakemuksia ei voi suoraan kopioida uudeksi hakemukseksi. Pyydämme täyttämään uuden hakemuslomakkeen.

Hakemuslomakkeen valitseminen ja täyttäminen

Eri tietotarpeisiin on eri hakemuslomakkeet, valitse:

 • Tietolupahakemus, kun tarvitset yksilötasoista aineistoa. Tietoluvan mukaista aineistoa on mahdollista analysoida vain auditoidussa, tietoturvallisessa käyttöympäristössä.
 • Tietopyyntö, kun tarvitset tilastotasoista aineistoa. Tietopyynnöllä saatava tilastoaineisto toimitetaan hakijalle itselleen.
 • Muutoshakemus, kun haet muutosta voimassa olevaan tietolupaan/-lupiin. Löydät tietoa siitä, mitä muutoksia muutoshakemuksella on mahdollista hakea sivulta Muutosluvat.

Täytä hakemuslomake huolellisesti. Hakemuksessa olevat puutteet johtavat lisätietopyyntöön ja hakemuksen palauttamiseen.

Löydät yksityiskohtaiset ohjeet eri hakemuslomakkeiden täyttämiseen erityyppisten lupien alasivuilta:

Jos et tiedä mitä johonkin lomakkeen kenttään pitäisi täyttää, kysy ajoissa apua oman organisaation sisältä tai neuvonnastamme:

Neuvonta

Yleinen neuvonta

Miten voit nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä?

Hakemuksen käsittelyaikaan vaikuttaa hakemuksen sisältö – erityisesti poimintakuvauksen tarkkuus, mutta myös hakemusten jonotilanne Findatassa sekä rekisterinpitäjien vastausajat.

Mikäli hakemuksen täyttämisessä on epäselvyyksiä, ole tarvittaessa yhteydessä suoraan rekisterinpitäjiin ja Findatan neuvontaan käsittelyn nopeuttamiseksi.

Näin voit nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä:

 1. Tarkista, onko Findata toimivaltainen viranomainen myöntämään luvan tarvitsemaasi aineistoon. Käytä sivuiltamme löytyvää hakemusapuria hyödyksi. Poikkeuksen Findatan yhden luukun palveluun tekevät Digi- ja väestötietovirasto (DVV), Eläketurvakeskus (ETK) ja Tilastokeskus. Mikäli tietoja tarvitaan vain edellä mainituilta rekisterinpitäjiltä, yhdeltä tai usealta, ne vastaavat itse hakemusten käsittelystä ja lupapäätöksistä. Jos et tiedä minne hakemus tulisi lähettää, ole yhteydessä neuvontaamme ennen hakemuksen lähettämistä: info@findata.fi.
 2. Ota yhteyttä suoraan rekisterinpitäjiin, mikäli tarvitset lisätietoja aineistoista tai muuttujista. Rekisterinpitäjät tarjoavat toisiolain mukaisesti neuvontapalvelua omia aineistojaan koskien ja ovat niiden suhteen parhaita asiantuntijoita. Voit myös sopia poiminnan toteuttamisesta tietyllä tavalla suoraan rekisterinpitäjän kanssa. Ilmoitathan hakemuksessasi meille silloin henkilön, kenen kanssa asia on sovittu. Löydät kysytyimpien rekisterinpitäjien yhteystietoja Aineistot-sivulta. Voit myös ottaa yhteyttä neuvontaamme tai hyödyntää Aineistokatalogia.
 3. Määritä tietotarve ja rekisterikohtaiset aineistopoiminnat mahdollisimman tarkkaan ennen hakemuksen lähettämistä. Jos tutkimusaineiston poiminta sisältää monta vaihetta, kuvaa myös poimintajärjestys. Käytä poimintojen määrittelyssä Word-muotoista pohjaa, jonka voit ladata osoitteesta: findata.fi/poimintakuvauslomake Puutteelliset määrittelyt voivat johtaa hakemuksen palauttamiseen.
 4. Huolehdi poimintojen ja haettavan aineiston rajauksesta. Henkilötietojen luovutuksessa sovelletaan tietosuoja-asetuksen mukaista minimointiperiaatetta, eli vain välttämättömät tiedot on mahdollista luovuttaa. Poiminta voi olla laaja, kunhan tietotarve on perusteltu.
 5. Täytä hakemus huolellisesti. Kiinnitä huomiota myös perustietoihin kuten luvanhakijaan, luovutettavan aineiston rekisterinpitäjään, laskutustietoihin ja mahdollisesti yhdistettäviin muihin aineistoihin.

Jos haluat täydentää jo lähettämääsi hakemusta, pyydä meitä palauttamaan hakemuksesi lähettämällä sähköposti osoitteeseen info@findata.fi. Kirjoita viestin otsikoksi Hakemuksen palautus ja hakemuksesi diaarinumero (esim. Hakemuksen palautus THL/XXXX/14.0X.00/202X).

Tietoa henkilötietojen siirrosta EU-/ETA-maiden ulkopuolelle

Henkilötietojen käsittely ulkomailta käsin on henkilötietojen siirtämistä, vaikka tiedot olisivat etäkäyttöympäristössä.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen puitteissa dataa on mahdollista siirtää Euroopan talousalueen sisällä samoilla perusteilla kuin Suomen sisällä. Euroopan talousalueeseen kuuluvia ETA-maita ovat EU-maat sekä Norja, Liechtenstein, Islanti.

Mikäli tietoja halutaan siirtää tai käsitellä edellä mainittujen maiden ulkopuolella eli niin kutsutuissa kolmansissa maissa, siihen on oltava tietosuoja-asetuksen V luvun mukainen oikeusperuste.

Oikeusperusteet on lueteltu alla. Riittää, että yhden siirtoperusteen edellytykset täyttyvät.

45 artiklan mukainen komission päätös tietosuojan riittävyydestä
46 artiklan 2 kohdan mukaiset tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet
 • Vakiolausekkeet (standard contractual clauses, SCC) ovat Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita, joita voi hyödyntää joko kahden rekisterinpitäjän tai rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välisissä sopimuksissa.
 • Tarkista vakiolausekkeet tietosuojavaltuutetun sivuilta: https://tietosuoja.fi/komission-hyvaksymat-vakiolausekkeet (aukeaa uuteen ikkunaan).
 • Tätä siirtoperustetta käytettäessä huomioimme kyseisen perusteen tietolupapäätöksessä. Annamme aineistot käyttöön EU/ETA-alueen ulkopuolelle tällä edellytyksellä vasta sitten, kun hakija/luvansaaja on toimittanut Findatalle allekirjoitetut vakiolausekkeet tiedoksi. Vakiolausekkeiden käyttö edellyttää myös lisätarkastelua tietosuojan riittävyydestä. Huomaa, että vakiolausekkeisiin ei saa tehdä omia muutoksia tai täydennyksiä, vaan ne on hyväksyttävä sellaisenaan.
47 artiklan mukaiset yritystä koskevat sitovat säännöt
 • Yritystä koskevat sitovat säännöt (Binding Corporate Rules, BCR) tarkoittavat yhteisiä sitovia sääntöjä henkilötietojen siirrosta kolmansiin maihin konsernin tai yhteistä taloudellista toimintaa harjoittavien yritysten sisällä.
 • Lisätietoa tietosuojavaltuutetun sivuilla: https://tietosuoja.fi/yritysta-koskevat-sitovat-saannot (aukeaa uuteen ikkunaan)
 • Tätä siirtoperustetta käytettäessä huomioimme kyseisen perusteen tietolupapäätöksessä. Annamme aineistot käyttöön EU/ETA-alueen ulkopuolelle tällä edellytyksellä vasta sitten, kun hakija/luvansaaja on toimittanut Findatalle tiedoksi kyseessä olevat käytännesäännöt ja sen, että ne on asianmukaisesti hyväksytty jonkin EU-jäsenvaltion tietosuojavaltuutetun toimesta.
49 artiklan mukaiset poikkeukset ja suojatoimet

49 artiklan mukaiset poikkeukset ja suojatoimet, kuten tutkittavan nimenomainen suostumus ehdotettuun siirtoon sen jälkeen, kun häntä on informoitu siirtoon liittyvistä riskeistä. Tätä siirtoperustetta voidaan käyttää vain poikkeustapauksissa.

Lisätietoja tietojen siirrosta Iso-Britanniaan brexitin vuoksi tietosuojavaltuutetun sivuilla: https://tietosuoja.fi/brexit (aukeaa uuteen ikkunaan).

Lupamaksut ja muut kustannukset

Tietolupahakemuksia, tietopyyntöjä ja muutoshakemuksia koskevista päätöksistä ja aineiston käsittelystä peritään maksu. Palveluidemme hinta muodostuu päätöstä koskevasta maksusta sekä tuntiperusteisesta maksusta, joka määräytyy aineiston yhdistämiseen ja käsittelyyn käytetystä työajasta.

Findatan maksujen lisäksi lopulliseen hintaan vaikuttavat rekisterinpitäjien omiin säännöksiin perustuvat maksut pyydettyjen aineistojen poiminnasta ja toimittamisesta.

Hakemuskäsittelyn yhteydessä pyydämme rekisterinpitäjiltä enimmäiskustannusarvion tarvittavan aineiston poiminnasta. Annamme enimmäiskustannusarvion myös Findatan aineistonkäsittelyn kustannuksista.

Välitämme arviot hakijalle ennen lupapäätöksen tekemistä. Aineiston lopullinen hinta varmistuu vasta aineiston luovutuksen jälkeen. Rauenneesta ja kielteisestä päätöksestä veloitetaan erillinen käsittelymaksu.

Katso tarkemmat tiedot Hinnasto-sivulta.

Hakemisen jälkeen

Miten hakemuksen käsittely etenee?

Hakemuskäsittelyn voi jakaa viiteen eri vaiheeseen, joita mahdollisesti edeltää hakijan oma-aloitteinen yhteydenotto rekisterinpitäjien suuntaan. Prosessi on esitetty tekstinä infografiikan jälkeen.

Hakemuskäsittelyprosessi

 1. Hakija on yhteydessä suoraan rekisterinpitäjiin jo ennen hakemuksen lähettämistä, mikäli tarvitsee lisätietoja aineistoista tai muuttujista tai apua poimintakuvauksen muodostamiseen. Suosittelemme hyödyntämään poimintakuvauslomaketta, jonka voi ladata osoitteesta: findata.fi/poimintakuvauslomake 
  • Hakija voi myös sopia poiminnan toteuttamisesta tietyllä tavalla suoraan rekisterinpitäjien kanssa. Jos rekisterinpitäjän yhteyshenkilön kanssa on esimerkiksi sovittu, että tutkimusryhmään kuuluva kliinikko poimii aineiston ilmaiseksi, hakemuksen Lisätiedot-osiossa tulee ilmoittaa kenen kanssa asia on sovittu ja miten.
 2. Hakija toimittaa Findatalle hakemuksen tai pyydetyt lisätiedot sähköisessä hakemusjärjestelmässä osoitteessa https://asiointi.findata.fi.
  • Jos kyse on pelkästään lisätietojen toimittamisesta, tapauksesta riippuen tarkennukset voi toimittaa myös sähköpostitse.
 3. Hakemuskäsittelijämme tarkistaa hakemuksen liitteineen ja varmistaa, että ne sisältävät kaikki käsittelyssä tarvittavat tiedot.
  • Tarvittaessa palautamme puutteellisen hakemuksen täydennettäväksi tai esitämme hakijalle lisäselvityspyynnön.
  • Tietolupahakemukset käydään läpi noin viikon sisällä niiden saapumisesta ja jaotellaan käsittelykelpoisiin ja täydennystä vaativiin hakemuksiin. Lisätietoa sivulla Tietoluvat.
  • Kun kaikki poimintakuvaukset ovat valmiit, lähetämme lisätieto- ja kustannusarviopyynnöt niille rekisterinpitäjille, joiden tietoja hakemuksessa pyydetään.
   • Pyynnön tarkoituksena on varmistaa pyydetyn poiminnan toteutettavuus sekä poiminnan enimmäiskustannusarvio.
   • Rekisterinpitäjillä on toisiolain mukaan 15 arkipäivää aikaa vastata tähän pyyntöön. Rekisterinpitäjät voivat tarvittaessa pyytää tarkennuksia pyyntöön, jolloin välitämme kysymykset hakijalle.
   • Tässä vaiheessa selvitämme myös Findatan sisäisen kustannusarvion, joka muodostuu meidän omista aineistonkäsittelykustannuksista.
  • Kun kaikki kustannusarviot on saatu, hakijalle esitetään lopullinen poimintakuvaus ja enimmäiskustannusarvio hyväksyttäväksi.
   • Hakijan on hyväksyttävä molemmat, jotta lupa voidaan myöntää.
   • Huomioithan, että poimintaehtoja ei tämän jälkeen ole mahdollista muuttaa, vaan jälkikäteen tapahtuvat muutokset poimittaviin tietoihin vaativat erillisen hakemuksen.
  • Teemme Findatassa myönteisen tietolupapäätöksen tai tietopyyntöpäätöksen.
   • Huomioithan, että tietoluvat ovat aina määräaikaisia. Mikäli aineistoa on tarve säilyttää esimerkiksi tutkimuksen verifioimista varten tai tiedossa on luvan uusiminen tai poimintojen päivittäminen tietyn väliajoin, ilmoitathan nämä tarpeet jo hakemuksessa.

  Miten haettujen aineistojen koostaminen etenee?

  Kun olemme myöntäneet tietoluvan tai tehneet tietopyyntöpäätöksen, aineiston koostamisessa ja esikäsittelyssä on viisi eri vaihetta. Prosessi on esitetty tekstinä infografiikan jälkeen.

  1. Lähetämme aineistopyynnöt rekisterinpitäjille poiminnan aloittamiseksi. Kullakin rekisterinpitäjällä on 30 arkipäivää aikaa toimittaa pyydetyt aineistot Findatalle.
   • Hankkeen ja poiminnan luonteesta riippuen tämä vaihe saattaa sisältää useita peräkkäisiä osioita, esimerkiksi 1. kohdejoukon poiminta; 2. verrokkihenkilöiden poiminta; 3. aineiston poiminta. Koska kullakin rekisterinpitäjällä on 30 arkipäivää aikaa, nämä kolme vaihetta voivat kestää yhteensä 3 x 30 = 90 arkipäivää.
  2. Otamme saapuneet aineistot käsittelyyn. Hankekohtaisesti sovitun mukaisesti tarkistamme, yhdistämme ja pseudonymisoimme aineistot tai teemme niistä tietopyynnön mukaisen tilaston.
  3. Valmis aineisto luovutetaan luvansaajalle sovittuun tietoturvalliseen käyttöympäristöön. Findatan tietoturvallinen etäkäyttöympäristö Kapseli on lakisääteisesti aina ensisijainen vaihtoehto. Aineisto voidaan luovuttaa muihin käyttöympäristöihin, mikäli se on hankkeen toteuttamisen kannalta välttämätöntä.
   • Tavoiteaika luovutukselle on 60 arkipäivän sisällä päätöksestä. Tavoiteaikaa ei voida noudattaa, mikäli kohdejoukkoa ei toimiteta heti päätöksen jälkeen, aineiston poiminta toteutetaan monivaiheisena, rekisterinpitäjien toimitukset myöhästyvät tai aineisto on erityisen monimutkainen.
  4. Luvansaajalla on 30 arkipäivää aikaa tarkistaa aineisto. Tänä aikana luvansaajan on ilmoitettava Findatalle, mikäli aineistossa on jotain huomautettavaa.
   • Tarkista aineisto mahdollisimman pian huolellisesti. Poiminnassa sattuneet virheet voivat kertautua, jos esimerkiksi kohdejoukko on muodostettu väärin ja muut rekisterinpitäjät joutuvat toteuttamaan omat poimintansa sen takia uudestaan.
  5. Poistamme aineiston omista tiedoistamme 6 kuukauden kuluttua luovutuksesta. Säilytämme pseudonymisoitujen aineistojen koodiavaimet, joilla aineisto on mahdollista tuottaa uudelleen.
   • Tietoluvat ovat aina määräaikaisia. Mikäli aineistoa on tarve säilyttää esimerkiksi tutkimuksen verifioimista varten tai tiedossa on luvan uusiminen tai poimintojen päivittäminen tietyn väliajoin, ilmoitathan nämä tarpeet jo hakemuksessa.

  Missä aineistoja voi analysoida?

  Tietopyynnöllä saatava aggregoitu tilastoaineisto lähetetään asiakkaalle, ja sitä voi analysoida vapaasti tiedonhyödyntämissuunnitelman mukaisesti.

  Tietolupien mukaisia, yksilötasoisia aineistoja voi analysoida vain tietoturvallisissa ympäristöissä.

  Aineistot luovutetaan pääsääntöisesti aina Findatan tietoturvalliseen käyttöympäristöön eli Kapseliin. Toisiolaki kuitenkin mahdollistaa tietojen luovuttamisen myös muuhun käyttöympäristöön, mikäli se on välttämätöntä. Lue lisää alta kohdasta: Findatan määräys asettaa ympäristöjen tietoturvavaatimukset.

  Jos toisiolain piiriin kuuluva yksittäinen rekisterinpitäjä on tehnyt omia aineistojaan koskevan tietolupapäätöksen, myös sen tulee luovuttaa tietoaineisto aina toisiolaissa tarkoitettuun tietoturvalliseen käyttöympäristöön.

  Muutosluvat ovat myös virallisesti tietolupia (tietolupien muutospäätöksiä), joten niitä koskevat samat vaatimukset kuin tietolupia. Poikkeuksena tähän on henkilötietojen käsittelijöihin tehtävät muutokset.

  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ylläpitää julkista rekisteriä sille ilmoitetuista, vaatimukset täyttävistä käyttöympäristöistä. Lue lisää Valviran sivuilta: Toisiokäyttöympäristöjen rekisteri

  Sivuilta löydät tietoa myös rekisteriin ilmoittautumisesta ja rekisteröintimaksuista.

  Findatan määräys asettaa ympäristöjen tietoturvavaatimukset

  Olemme antaneet toisiolain mukaisen määräyksen, joka kuvaa muiden palveluntarjoajien tietoturvallisille käyttöympäristöille asetettavat vaatimukset.

  Määräys koskee sosiaali- ja terveystietojen toissijaista käyttöä ja sitä sovelletaan kaikkiin niihin toisiolaissa säädettyihin käyttötarkoituksiin, joihin tarvitaan tietolupa. Näitä käyttötarkoituksia ovat tieteellinen tutkimus, tilastointi, opetus sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä. Opetuksen osalta määräys koskee opetusaineiston valmistamista, ei varsinaista opetusta.

  Määräyksen mukaisten vaatimusten toteuttaminen on 1.5.2022 lähtien edellytyksenä sille, että tietoja voidaan luovuttaa luvansaajan käsiteltäväksi toissijaisiin tarkoituksiin muussa kuin Findatan tietoturvallisessa Kapseli-käyttöympäristössä. Lisäksi käyttöympäristön on oltava arvioitu tietoturvallisuuden arviointilaitoksen toimesta ja arvioinnista tulee olla todistus.

  Vaatimusten voimaantulo ei vaikuta voimassa oleviin lupiin. Jos aineistoja käsitellään aiemmin myönnetyn, voimassa olevan luvan perusteella, kyseisten aineistojen käsittely voi jatkua samassa ympäristössä myös 1.5.2022 jälkeen.

  Vaatimuksissa on huomioitu jo käytössä olevien ympäristöjen ratkaisut ja se mahdollistaa teknisesti erilaisten ratkaisujen hyödyntämisen.

  Yksinkertaisimmillaan tietoturvallinen käyttöympäristö voi olla fyysisesti ja teknisesti suojattu tila, jossa on internetistä ja muista laitteista eristetty päätelaite tietojen analysointiin. Toisaalta myös pilvipalveluihin perustuvat tekniset ratkaisut ovat mahdollisia, kunhan palveluntarjoaja huolehtii vaatimusten mukaisesta tietoturvasta.

  Myös ulkomaisten tutkijoiden käyttöympäristöjen tulee vastata määräyksen mukaisiin tietosuojan ja -turvallisuuden vaatimuksiin. Niiden kelpoisuuden voi osoittaa kansainvälisiin auditointeihin perustuvilla sertifikaateilla, joiden vaatimustenmukaisuuden Suomessa hyväksytty arviointilaitos tarkistaa.

  Lue määräyksestä lisää sivulta Käyttöympäristöjä koskeva määräys

  Tulosten anonymiteetin varmistaminen

  Henkilötietoaineistoa käsittelevän tulee tuottaa analyysitulokset anonyymissa muodossa, josta yksittäisen henkilön tietoja tai ominaisuuksia ei paljastu.

  Varmistamme toisiolain mukaisesti tulosten anonymiteetin. Tämä koskee kaikkia aineistoja, joihin on myönnetty lupa toisiolain perusteella.

  Löydät kriteerit tulosten tarkastamiseen sekä esimerkkejä yleisimmistä analyysityypeistä sivulta Anonyymien tulosten tuottaminen.

  Usein kysytyt kysymykset

  Miten Findatan lupakäsittely toimii? Miten rekisterinpitäjä liittyy siihen?

  Tietoa lupakäsittelyn eri vaiheista ja rekisterinpitäjien roolista löydät Luvat-sivultamme.

  Miten haen tietoja Findatalta?

  Ohjeet tietojen hakemiseen löydät Luvat-sivultamme. Vastaamme tietolupa- ja muutoshakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä aina silloin, kun toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien tietoja yhdistetään.

  Kuinka pian saan haetut tiedot käyttööni?

  Haettujen tietojen toimitusnopeuteen vaikuttaa moni asia. Hakemusten käsittelyssä on tällä hetkellä ruuhkaa, joten hakemus on jonossa ennen kuin se otetaan varsinaiseen käsittelyyn. Hakemuskäsittely kestää noin 1–3 kuukautta, jonka jälkeen rekisterinpitäjillä on 30 arkipäivää toimittaa pyydetyt aineistot Findatalle.

  Hankkeen ja poiminnan luonteesta riippuen tämä vaihe saattaa sisältää useita peräkkäisiä osioita, esimerkiksi 1. kohdejoukon poiminta; 2. verrokkihenkilöiden poiminta; 3. aineiston poiminta. Koska kullakin rekisterinpitäjällä on 30 arkipäivää aikaa, nämä kolme vaihetta voivat kestää yhteensä 3 x 30 = 90 arkipäivää.

  Lue lisää kohdasta Miten hakemuksen käsittely etenee

  Milloin haen tietoja Findatalta?

  Findata vastaa hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä aina silloin, kun toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien tietoja yhdistetään. Toimivaltaista viranomaista arvioitaessa tulee siis huomioida kaikki hakemukseen liittyvät toisiolain alaiset tiedot.

  Voit tarkistaa hakemusapuristamme, mille viranomaiselle hakemus tulee lähettää.

  Voiko tutkija asentaa tietoturvalliseen käyttöympäristöön ohjelmistoja?

  Findatan Kapseli-käyttöympäristöön on mahdollista tuoda omia ohjelmistoja Findatan kautta. Ohjelmistoon on löydyttävä virallinen lisenssi ja asennusohje, ja ennen asennusta ohjelmiston tietoturvallisuus ja yhteensopivuus käyttöympäristön kanssa arvioidaan. Asennuksen suorittaa käyttöympäristön ylläpitäjä ja asennuksesta peritään maksu työmääräpohjaisesti.

  Muiden palveluntarjoajien tietoturvallisten käyttöympäristöjen ohjelmistoista vastaavat kyseiset palveluntarjoajat.

  Mikä on tutkimus- tai tiedonhyödyntämissuunnitelma?

  Tiedonhyödyntämissuunnitelmalla tarkoitetaan toisiolaissa tutkimussuunnitelmaa, hankesuunnitelmaa ja vastaavaa suunnitelmaa, josta ilmenevät lupahakemuksessa tarkoitettujen tietojen käyttötarkoitus, niiden rekisterinpitäjä ja käsittelijät, käsittelyn oikeudellinen peruste sekä tietojen käsittelyn tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät olennaiset seikat kattaen koko tietojen elinkaaren mukaan lukien tietojen säilytys sekä hävittäminen tai arkistointi.

  Tiedonhyödyntämissuunnitelman olennaiset seikat on huomioitu Findatan hakemuslomakkeissa.

  Tieteellisen tutkimuksen yleisiä kriteerejä ovat esimerkiksi seuraavat:

  • tutkimus perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan
  • tutkimuksella on tutkimuksesta vastaava henkilö tai vastuuryhmä
  • tutkimus osallistuu tieteelliseen keskusteluun eli tulokset on määrä julkaista tieteellisten periaatteiden mukaisesti esim. tiedelehdissä tai opinnäytteenä
  • tutkimus tuottaa uutta tietoa tai edistää kansanterveyttä tai -hyvinvointia
  • tutkimuksella on asianomaisen organisaation myöntämä tutkimuslupa, jos sellainen organisaatiossa edellytetään
  • lääketieteellisellä tutkimuksella on eettisen toimikunnan myönteinen lausunto

  Tieteellisen tutkimuksen asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan kuuluu esim. taustoitus, tutkimuksella tavoiteltavan tiedontarpeen määrittely, tavoitteiden ja kysymysten asettaminen, tarvittavan aineiston ja menetelmän kuvaus sekä eettisten näkökulmien huomiointi.

  Miten voin varmistaa, että hakemukseni sisältö pysyy salassa?

  Findataan saapuneet hakemukset ovat salassa pidettäviä, ja Findatan tekemät päätökset ovat julkisia. Jos rekisterinpitäjällä on lakisääteinen oikeus saada tietoa hakemuksen sisällöstä, Findata voi tapauskohtaisesti antaa rekisterinpitäjälle tietoa poimittavista tiedoista ja kohdejoukon muodostamisesta.

  Voinko hakea tietoja Findatalta opinnäytetyöhön?

  Voit hakea Findatalta tietoja opinnäytetyöhön, jos olet tekemässä vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyötä. Jos kyseessä on opinnäytetyö, nimeä hakemuksessa oppilaitos, suoritettava tutkinto, opinnäytetyön tekijä ja opinnäytetyön ohjaaja.

  Opinnäytetöiden lupamaksut ovat alennettuja. Alennettu opinnäytetyön lupamaksu koskee tilanteita, jossa tuotetaan yksi opinnäytetyö. Jos hankkeessa tuotetaan useita opinnäytetöitä tai muita opinnäytetyöhön liittymättömiä tuotoksia, peritään normaalin tai laajan tietoluvan hinta. Tarkemmat tiedot Hinnasto-sivulla.

  Miten voin täydentää lähettämääni hakemusta?

  Lähetettyä hakemusta ei valitettavasti voi enää muokata lähettämisen jälkeen omatoimisesti.

  Mikäli haluat täydentää lähetettyä hakemusta, lähetä sähköpostia osoitteeseen info@findata.fi ja ilmoita hakemuksen tunnus (esim. 2022/53). Palautamme hakemuksen sinulle täydentämistä varten.

  Miksi saamani päätös ei näy asiointipalvelussa?

  Tarkista, että kirjaudut palveluun samalla tavalla kuin hakemusta lähettäessäsi.

  Esimerkki: Jos olet lähettänyt hakemuksen Suomi.fi-tunnuksilla kirjautuneena, käytä kirjautumiseen Suomi.fi-tunnistautumista. Jos taas olet käyttänyt Haka-kirjautumista, käytä jatkossakin Haka-kirjautumista.

  Jos et edelleenkään näe hakemuksia tai saatuja päätöksiä palvelussa, ota yhteys Findatan neuvontaan:

  Miksi lähetetty hakemus ei näy asiointipalvelussa?

  Tarkista, että kirjaudut palveluun samalla tavalla kuin hakemusta lähettäessäsi.

  Esimerkki: Jos olet lähettänyt hakemuksen Suomi.fi-tunnuksilla kirjautuneena, käytä kirjautumiseen Suomi.fi-tunnistautumista. Jos taas olet käyttänyt Haka-kirjautumista, käytä jatkossakin Haka-kirjautumista.

  Jos lähettämäsi hakemus ei edelleenkään näy palvelussa, ota yhteys Findatan neuvontaan:

  Paljonko rekisterinpitäjien poimintamaksut keskimäärin ovat?

  Löydät poimintojen enimmäiskustannusarvioista lasketun keskiarvon, vaihteluvälin sekä mediaanin sivulta Keskimääräisiä kustannusarvioita. Päivitämme tietoja neljännesvuosittain.

  Paljonko Findatan aineistonkäsittelyn kustannukset keskimäärin ovat?

  Löydät aineistonkäsittelyn enimmäiskustannusarvioista lasketun keskiarvon, vaihteluvälin sekä mediaanin sivulta Keskimääräisiä kustannusarvioita. Tietoja päivitetään neljännesvuosittain.

  Miten aineiston käsittely etenee?

  Kun olemme myöntäneet tietoluvan tai tehneet tietopyyntöpäätöksen, myös aineistonkäsittelyprosessissa on viisi eri vaihetta. Prosessi on esitetty tekstinä infografiikan jälkeen.

  1. Lähetämme aineistopyynnöt rekisterinpitäjille poiminnan aloittamiseksi. Kullakin rekisterinpitäjällä on 30 arkipäivää aikaa toimittaa pyydetyt aineistot Findatalle.
   • Hankkeen ja poiminnan luonteesta riippuen tämä vaihe saattaa sisältää useita peräkkäisiä osioita, esimerkiksi 1. kohdejoukon poiminta; 2. verrokkihenkilöiden poiminta; 3. aineiston poiminta.
  2. Otamme saapuneet aineistot käsittelyyn. Hankekohtaisesti sovitun mukaisesti tarkistamme, yhdistämme ja pseudonymisoimme aineistot tai teemme niistä tietopyynnön mukaisen tilaston.
  3. Valmis aineisto luovutetaan luvansaajalle sovittuun tietoturvalliseen käyttöympäristöön. Findatan tietoturvallinen etäkäyttöympäristö Kapseli on lakisääteisesti aina ensisijainen vaihtoehto. Aineisto voidaan luovuttaa muihin käyttöympäristöihin, mikäli se on hankkeen toteuttamisen kannalta välttämätöntä.
   • Tavoiteaika luovutukselle on 60 arkipäivän sisällä päätöksestä. Tavoiteaikaa ei voida noudattaa, mikäli kohdejoukkoa ei toimiteta heti päätöksen jälkeen, aineiston poiminta toteutetaan monivaiheisena, rekisterinpitäjien toimitukset myöhästyvät tai aineisto on erityisen monimutkainen.
  4. Luvansaajalla on 30 arkipäivää aikaa tarkistaa aineisto. Tänä aikana luvansaajan on ilmoitettava Findatalle, mikäli aineistossa on jotain huomautettavaa.
   • Tarkista aineisto mahdollisimman pian huolellisesti. Poiminnassa sattuneet virheet voivat kertautua, jos esimerkiksi kohdejoukko on muodostettu väärin ja muut rekisterinpitäjät joutuvat toteuttamaan omat poimintansa sen takia uudestaan.
  5. Poistamme aineiston omista tiedoistamme 3 kuukauden kuluttua luovutuksesta. Säilytämme pseudonymisoitujen aineistojen koodiavaimet, joilla aineisto on mahdollista tuottaa uudelleen.
   • Tietoluvat ovat aina määräaikaisia. Mikäli aineistoa on tarve säilyttää esimerkiksi tutkimuksen verifioimista varten tai tiedossa on luvan uusiminen tai poimintojen päivittäminen tietyn väliajoin, ilmoitathan nämä tarpeet jo hakemuksessa.
  Miten hakemuskäsittely etenee?

  Hakemuskäsittelyprosessin voi jakaa viiteen eri vaiheeseen, joita mahdollisesti edeltää hakijan oma-aloitteinen yhteydenotto rekisterinpitäjien suuntaan. Prosessi on esitetty tekstinä infografiikan jälkeen.

  Hakemuskäsittelyprosessi
  1. Hakija on yhteydessä suoraan rekisterinpitäjiin jo ennen hakemuksen lähettämistä, mikäli tarvitsee lisätietoja aineistoista tai muuttujista tai apua poimintakuvauksen muodostamiseen.
   • Hakija voi myös sopia poiminnan toteuttamisesta tietyllä tavalla suoraan rekisterinpitäjien kanssa. Jos rekisterinpitäjän yhteyshenkilön kanssa on esimerkiksi sovittu, että tutkimusryhmään kuuluva kliinikko poimii aineiston ilmaiseksi, hakemuksen Lisätiedot-osiossa tulee ilmoittaa kenen kanssa asia on sovittu ja miten.
  2. Hakija toimittaa Findatalle hakemuksen tai pyydetyt lisätiedot asiointipalvelussa osoitteessa asiointi.findata.fi
   • Jos kyse on pelkästään lisätietojen toimittamisesta, tapauksesta riippuen tarkennukset voi toimittaa myös sähköpostitse.
  3. Hakemuskäsittelijämme tarkistaa hakemuksen liitteineen ja varmistaa, että ne sisältävät kaikki käsittelyssä tarvittavat tiedot.
   • Tarvittaessa palautamme puutteellisen hakemuksen täydennettäväksi tai esitämme hakijalle lisäselvityspyynnön.
  4. Kun kaikki poimintakuvaukset ovat valmiit, lähetämme lisätieto- ja kustannusarviopyynnöt niille rekisterinpitäjille, joiden tietoja hakemuksessa pyydetään.
   • Pyynnön tarkoituksena on selvittää pyydetyn poiminnan toteutettavuus sekä poiminnan enimmäiskustannusarvio.
   • Rekisterinpitäjillä on toisiolain mukaan 15 arkipäivää aikaa vastata tähän pyyntöön. Rekisterinpitäjät voivat tarvittaessa pyytää tarkennuksia pyyntöön, jolloin välitämme kysymykset hakijalle.
   • Tässä vaiheessa selvitämme myös Findatan sisäisen kustannusarvion, joka muodostuu meidän omista aineistonkäsittelykustannuksista.
  5. Kun kaikki kustannusarviot on saatu, hakijalle esitetään lopullinen poimintakuvaus ja enimmäiskustannusarvio hyväksyttäväksi.
   • Hakijan on hyväksyttävä molemmat, jotta lupa voidaan myöntää.
   • Huomioithan, että poimintaehtoja ei tämän jälkeen ole mahdollista muuttaa, vaan jälkikäteen tapahtuvat muutokset poimittaviin tietoihin vaativat erillisen hakemuksen.
  6. Teemme Findatassa myönteisen tietolupapäätöksen tai tietopyyntöpäätöksen.
   • Huomioithan, että tietoluvat ovat aina määräaikaisia. Mikäli aineistoa on tarve säilyttää esimerkiksi tutkimuksen verifioimista varten tai tiedossa on luvan uusiminen tai poimintojen päivittäminen tietyn väliajoin, ilmoitathan nämä tarpeet jo hakemuksessa.
  Näin voit nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä

  Muista täyttää hakemus huolellisesti. Puutteet johtavat lisätietopyyntöön ja hakemuksen palauttamiseen. Jos et tiedä mitä johonkin kenttään pitäisi täyttää, kysy apua neuvonnastamme.

  1. Tarkista, onko Findata toimivaltainen viranomainen myöntämään luvan tarvitsemaasi aineistoon. Käytä toimivalta-apuria hyödyksi. Poikkeuksen Findatan yhden luukun palveluun tekevät Digi- ja väestötietovirasto DVV, Eläketurvakeskus ETK ja Tilastokeskus. Mikäli tietoja tarvitaan vain edellä mainituilta rekisterinpitäjiltä (yhdeltä tai usealta), ne vastaavat itse hakemusten käsittelystä ja lupapäätöksistä. Jos et tiedä minne hakemus tulisi lähettää, ole yhteydessä neuvontaamme ennen hakemuksen lähettämistä: info@findata.fi.
  2. Ota yhteyttä suoraan rekisterinpitäjiin, mikäli tarvitset lisätietoja aineistoista tai muuttujista. Rekisterinpitäjät tarjoavat toisiolain mukaisesti neuvontapalvelua omia aineistojaan koskien ja ovat niiden suhteen parhaita asiantuntijoita. Voit myös sopia poiminnan toteuttamisesta tietyllä tavalla suoraan rekisterinpitäjän kanssa. Ilmoitathan hakemuksessasi meille silloin henkilön, kenen kanssa asia on sovittu. Löydät kysytyimpien rekisterinpitäjien yhteystietoja Aineistot-sivulta. Voit myös ottaa yhteyttä neuvontaamme tai hyödyntää Aineistokatalogia.
  3. Määritä tietotarve ja rekisterikohtaiset aineistopoiminnat mahdollisimman tarkkaan ennen hakemuksen lähettämistä. Käytä poimintojen määrittelyssä oheista pohjaa: [linkki]. Puutteelliset määrittelyt voivat johtaa hakemuksen palauttamiseen.
  4. Huolehdi poimintojen ja haettavan aineiston rajauksesta. Henkilötietojen luovutuksessa sovelletaan tietosuoja-asetuksen mukaista minimointiperiaatetta, eli vain välttämättömät tiedot on mahdollista luovuttaa. Poiminta voi olla laaja, kunhan tietotarve on perusteltu.
  5. Täytä hakemus huolellisesti. Kiinnitä huomiota myös perustietoihin kuten luvanhakijaan, luovutettavan aineiston rekisterinpitäjään, laskutustietoihin ja mahdollisesti yhdistettäviin muihin aineistoihin.

  Hae tietolupaa

  Tarvitsetko yksilötason aineistoa? Hae tietolupaa meiltä silloin, kun tarvitset yksilötasoista aineistoa usealta eri sote-rekisterinpitäjältä tai yksityiseltä sektorilta. Tietoluvat Hae tietolupaa

  Tee tietopyyntö

  Tarvitsetko anonyymia tilastoaineistoa? Tee tietopyyntö meille, kun tarvitset aggregoitua taulukkomuotoista tilastotietoa tai perustunnuslukuja sote-rekisterinpitäjiltä. Tietopyynnöt Tee tietopyyntö

  Hae muutoslupaa

  Onko luvan määräaika umpeutumassa tai henkilötiedon käsittelijöihin tullut muutoksia? Hae muutoslupaa meiltä silloin, kun muutos koskee usean eri rekisterinpitäjän lupia tai tietoja. Muutosluvat Hae muutoslupaa

  Varmista, mille viranomaiselle hakemus kuuluu

  Valitse, mistä tietoja haetaan

  Lupa haetaan kyseiseltä rekisterinpitäjältä, mikäli haettaviin tietoihin ei yhdistetä muita toisiolain alaisia tietoja. Poikkeuksena ne rekisterinpitäjät, jotka ovat siirtäneet lupatoimivallan Findatalle.

  Katso: Siirtyneet lupatoimivallat

  Huomioithan, että vastaamme tietolupa- ja muutoshakemuksista aina silloin, kun toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien tietoja yhdistetään. Toimivaltaista viranomaista arvioitaessa tulee siis huomioida kaikki hakemukseen liittyvät toisiolain alaiset tiedot.

  Lupa/luvat haetaan kyseisiltä rekisterinpitäjiltä.

  Vastaamme Eläketurvakeskuksen, Digi- ja väestötietoviraston ja/tai Tilastokeskuksen toisiolain alaisten tietojen tietoluvista vain, jos niitä yhdistetään

  • muiden toisiolain piirissä olevien julkisten organisaatioiden tietoihin
  • Kanta-palveluihin tallennettuihin tietoihin tai
  • yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoihin.

  Lupa haetaan Findatalta.

  Vastaamme hakemuksen käsittelystä ja päätöksestä, kun se koskee usean julkisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän tietoja.

  Lupa haetaan Findatalta.

  Vastaamme hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä, kun se koskee

  • usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja
  • yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoja tai
  • Kanta-palveluihin tallennettuja asiakastietoja.

  Lupa haetaan Findatalta.

  Aluehallintovirastot ja THL ovat siirtäneet toisiolain mukaisen lupatoimivallan Findatalle.

  THL:n osalta lupatoimivallan siirto ei koske sen

  • sisäistä lupahallintaa
  • tilastoviranomaisena keräämiä tietoja
   eikä
  • THL Biopankkiin siirrettyjen näytteiden ja tietojen luovuttamisen lupahallintaa.

  Lupa haetaan Findatalta.

  Vastaamme hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä, kun se koskee

  • usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja
  • yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän tietoja tai
  • Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja.