Päivitetty 08.09.2022

Myönnetyt luvat

Tältä sivulta löydät Findatan myöntämät tietoluvat, muutosluvat ja tietopyyntöpäätökset sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön. Listat saattavat olla joiltain osin puutteellisia.

862

hakemusta

54 % tietolupia
38 % muutoshakemuksia
8 % tietopyyntöjä

664

päätöstä

76 % myönteisiä
22 % raukeavia
1 % hallintoasian siirtoja

198

avoinna

41 % käsittelyssä
30 % esitarkastus
29 % jonossa

Luvat ja tietopyyntöpäätökset kalenterivuosittain

Tietoluvat 2022

06.10.2022
Työterveyslaitos
Varhaisten työkyvyn ja työhön paluun tukitoimien vaikutus lonkan ja polven tekonivelleikattujen sairauspoissaoloihin
Myönnetty: 06.10.2022
Voimassa: 31.12.2025
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään kuinka tekonivelleikkausten jälkeiset sairauspoissaolot ovat muuttuneet uuden, työterveyshuollon roolia korostavan toimintatavan käyttöönoton jälkeen (v.2021 vs. 2017/2018). Lisäksi vertailemalla v. 2013 ja 2010 KSKS:ssa leikattujen potilaiden sairauspoissaoloja selvitetään leikkausprosessin tehostamisen vaikutusta. KSKS:n potilailla selvitetään myös ennen leikkausta tehdyn optimoinnin vaikutusta sairauspoissaoloihin vertailemalla 2013-aineistoa 2017/2018 -aineistoon.

30.09.2022
Helsingin yliopisto
Biopankkitutkimus mielenterveydenhäiriöiden farmakogenetiikasta
Myönnetty: 30.09.2022
Voimassa: 31.12.2025
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

PSY-PGx on EU:n Horizon 2020 -hanke (https://www.psy-pgx.org/PSY-PGx), jonka tavoitteena on hyödyntää  genotyyppitietoja, jolla mahdollistaa yksilöllinen farmakoterapia psykiatristen häiriöiden hoidon parantamiseksi. Tässä osatutkimuksessa selvitämme avulla vaikuttaako kahden geenin geneettinen vaihtelu potilailla, joille on määrätty valikoituja lääkkeitä mielenterveyshäiriöihin, lääkityksen muutoksiin, sairaalahoitoihin ja kuolleisuuteen Suomessa.

29.09.2022
Medaffcon Oy
Jakavi (ruxolitinib) treatment outcomes in acute graft versus host disease (GvHD) in real-world setting in Helsinkiand Turku University Hospitals
Myönnetty: 29.09.2022
Voimassa: 01.01.2026
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Jopa noin puolet allogeenisen kantasolusiirteen saaneista potilaista sairastuu käänteishyljintään ja näistä merkittävä osa ei hyödy ensimmäisen linjan standardihoidosta. Toisen linjan hoitoon ei ole yhtenäistä hoitosuositusta. Tässä tutkimuksessa selvitetään ruksolitinibilla hoidettujen käänteishyljintäpotilaiden karakteristiikka, hoitokäytäntöjä ja hoitotuloksia sekä resurssinkäyttöä hyödyntämällä erikoissairaanhoidon tietoja ja kansallisia rekistereitä.

29.09.2022
Nuorisotutkimusseura ry
Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön vaikuttavuus
Myönnetty: 29.09.2022
Voimassa: 31.12.2025
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Hankkeessa tutkitaan kunnallisen koulu- ja oppilaitosnuorisotyön vaikuttavuutta nuorten näkökulmasta rinnastamalla kouluterveyskyselyn data ja kunnilta kerätty tieto. Edellinen tarjoaa tietoa nuorten koetusta hyvinvoinnista koulu- ja oppilaitoskontekstissa ja jälkimmäinen tuottaa tietoa koulu- ja oppilaitosnuorisotyön volyymeista, menetelmistä ja tavoitteista. Hankkeessa analysoidaan vuonna 2021 kerättyä kouluterveyskyselyn aineistoa.

22.09.2022
Itä-Suomen yliopisto
TYÖOTE – HANKKEEN VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS Rekisteripohjainen arviointitutkimus vastuullisen asiakasohjausmallin etuisuusmaksu- ja tuottavuusvaikutuksista
Myönnetty: 22.09.2022
Voimassa: 30.09.2026
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

TYÖOTE – hankkeen (https://www.ttl.fi/tutkimushanke/vastuullinen-tyokyvyn-tuki-tyoote-2020-2023/) vaikuttavuustutkimus, joka toteutetaan Itä-Suomen yliopiston toimesta. Kyseessä on arviointitutkimus yksilöllisen asiakasohjausmallin käyttöönoton vaikuttavuudesta sairaanhoitopiiri- ja kansallisella tasolla.

21.09.2022
Tekonivelsairaala Coxa Oy
Tietolupa henkilötietojen käyttämiseksi yhdistämään Pirkanmaan sairaahoitopiirin (PSHP) ja Tekonivelsairaala Coxa Oy:n rekisterinpidon alaisia tietoja opetusmateriaalin valmisteluun ja käyttöön PSHP:n ja Coxan rekistereistä
Myönnetty: 21.09.2022
Voimassa: 30.04.2026
Käyttötarkoitus: Opetus

Tietolupahakemuksella haetaan toisiolain mukaista lupaa hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja opetuskäyttöä varten lääketieteen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöksi opiskelevien perus- ja jatko-opetuksen opetusmateriaalin tuottamista ja käyttöä varten.

21.09.2022
Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM), Helsingin yliopisto
SUPER – Suomalainen psykoosisairauksien perinnöllisyysmekanismien tutkimus
Myönnetty: 21.09.2022
Voimassa: 30.04.2036
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

SUPER-tutkimus on Suomen laajuinen psykoosisairauksien perinnöllisyysmekanismeja selvittävä yleishyödyllinen tutkimus, johon on osallistunut 10500 suomalaista. Hankkeessa tutkitaan psykoosisairauksien perinnöllisyysmekanismeja sekä yleisemmin pyritään saamaan tietoa psykoosisairauksista ja psykoosia sairastavien tai sairastaneiden tilanteesta Suomessa.

07.09.2022
Oulun yliopisto, syövän ja translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö ja OYS hammas- ja suusairauksien klinikka
Suun ja nielun alueen syövät ja suusyövälle altistavat suun limakalvon muutokset
Myönnetty: 07.09.2022
Voimassa: 28.02.2026
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Sairaalan sähköisestä potilastietojärjestelmästä ja paperisista potilaskertomuksista päivitetään tutkimuksessa käytettäviin kudosnäytteblokkeihin liittyviä potilasseurantatietoja, jotta solujen ja solun ympäristön erilaisten molekyylien merkitystä taudin etenemiselle voidaan arvioida tilastollisilla menetelmillä.

31.08.2022
Helsingin Yliopisto ja HUS
A pan-cancer approach connecting tumor molecular profiles and individual health information for discoveries and new precision cancer medicine solutions (iCAN)
Myönnetty: 31.08.2022
Voimassa: 31.12.2028
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Tutkimus on biopankkitutkimus, jossa biopankkinäytteitä analysoidaan (profilointi) ja tähän profilointitietoon liitetään ko. näytteenantajan terveystietoja sekä muita terveyteen ja tutkimukselle merkittäviä tietoja. Tarkoituksena on tutkia molekyylitason muutosten ja tietojen välisiä yhteyksiä sekä sitä kautta löytää uusia korrelaatioita ja tekijöitä, jotka selittävät syövän syntyä ja leviämistä. Tutkimuksessa on tavoitteena näin tunnistaa uusia hoitokohteita yli syöpätyyppien.

31.08.2022
Tampereen yliopistollinen sairaala
Aivovaltimoaneurysman puhkeamisen aiheuttaman kallonsisäisen verenvuodon tunnistaminen ja diagnostiikka
Myönnetty: 31.08.2022
Voimassa: 31.12.2023
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Tässä tutkimushankkeessa selvitetään millä todennäköisyydellä ensiapuun päänsärkyoireiden johdosta hakeutuneella potilaalla on lopultakin aivovaltimon repeämän aiheuttama lukinkalvonalainen verenvuoto, ja kuinka herkästi tuo diagnoosi jää huomaamatta. Samalla selvitetään käytössä olevien diagnostisten menetelmien tarkuutta ja diagnoosin viivästymisen vaikutusta potilaan ennusteeseen.

31.08.2022
MedEngine Oy
A Retrospective Cohort Study to Assess the Safety of Baricitinib Compared with Other Therapies Used in the Treatment of Rheumatoid Arthritis and Used in the Treatment of Atopic Dermatitis in Nordic Countries
Myönnetty: 31.08.2022
Voimassa: 31.12.2027
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

This study evaluates the long-term safety of baricitinib among patients with rheumatoid arthritis and among patients with atopic dermatitis.

17.08.2022
Hanken School of Economics
Sustaining affordable medications: on the optimal design of competition and regulation in Finnish pharmaceutical market
Myönnetty: 17.08.2022
Voimassa: 01.07.2026
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

We will examine how market competition and regulation affect the pricing and demand for pharmaceuticals in Finland, with a special focus on the interactions between patients, physicians, pharmacies and drug producers. To this end, we aim to provide rigorous research evidences on how to optimally combine the two powerful tools (market competition and regulation) to reduce the cost of medication and to improve the accessibility of low-cost drugs.

17.08.2022
Oulun yliopisto
Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw in Finland: A longitudinal study
Myönnetty: 17.08.2022
Voimassa: 31.12.2024
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tarkoitus on kerätä tietoja suomalaisista luustolääkkeiden käyttäjistä. Tutkimuksessa vertaillaan leuan osteonekroosiin sairastuneita luustolääkkeiden käyttäjiä ei-sairastuneisiin luustolääkkeiden käyttäjiin. Tarkoituksena on hahmottaa leuan osteonekroosille altistavia riskitekijöitä (ikä, sukupuoli, krooniset sairaudet, lääkitykset, tupakointi) ja ilmaantuvuutta suomalaisessa potilasaineistossa.

17.08.2022
HUS
Kasvisterolemia Suomessa
Myönnetty: 17.08.2022
Voimassa: 30.08.2026
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitämme, kuinka paljon Suomessa on diagnosoitu kasvisterolemiapotilaita, millainen heidän taudinkuvansa on, miten heitä on hoidettu ja millainen hoitovaste heillä on ollut. Tutkimuksessa pyrimme myös selvittämään mahdollisia sepelvaltimotaudille altistavia tekijöitä.

10.08.2022
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Register-based study on the response in IO therapies
Myönnetty: 10.08.2022
Voimassa: 31.12.2025
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Tutkimushankkeen tavoitteena on analysoida immuunihoitojen käyttöä ja hoitovasteita syövänhoidossa Suomessa rekisteritutkimuksen keinoin.
Tietoja kerätään kaikista yliopisto- ja keskussairaaloista, jotta tutkimuksella saadaan mahdollisimman kattava kokonaiskuva Suomessa käytettävien immuunihoitojen vaikutuksista.
Tutkimus on osa kansallista Cancer IO -innovaatiohanketta.

27.07.2022
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Maksasairauksien syntyyn ja etenemiseen vaikuttavat väestötason riskitekijät
Myönnetty: 27.07.2022
Voimassa: 28.12.2026
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Tutkimus perustuu THL biopankin materiaaleihin, FINRISKI 1992-2012 sekä Terveys 2000 ja 2011 tutkimuksiin, joita yhdistetään kansallisiin seurantarekistereihin maksatautiin liittyvien sairaalahoitojen, syövän ja kuoleman osalta, tarkoituksena selvittää maksataudin ennustetekijöitä. Tutkitaan myös tutkimustilanteessa maksatautia sairastavien henkilöiden muita päätetapahtumia (kuolemia, sydän- ja verisuonitauteja, syöpää, munuaisten vajaatoimintaa ym).

06.07.2022
Itä-Suomen yliopiston Tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimusyksikkö
OSTPRE
Myönnetty: 06.07.2022
Voimassa: 31.12.2025
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Kyseessä on yli 30 vuotta kestänyt seurantatutkimus noin 15000 post-menopausaalisen naisen ikääntymisestä. Rekisteriaineistot muodostavat seurannan tukirangan, mutta tietoa on kerätty myös postikyselyin, tutkimuskäynneillä sekä interventiotutkimuksilla. Tietojen käyttötarkoituksena on tarkastella naisten terveyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä, jotta voitaisiin ymmärtää terveeseen ikääntymiseen johtavia pitkittäisiä mekanismeja ja löytää keinoja terveysongelmien ennaltaehkäisyyn.

06.07.2022
Medaffcon Oy
REAL-WORLD EVIDENCE STUDY OF THE IMPACT OF ASCT AND NEW DRUG TREATMENTS ON MULTIPLE MYELOMA (MM) SURVIVAL AND COMORBIDITIES COMPARED TO non-MM CONTROL POPULATION IN FINLAND BETWEEN 2000-2020
Myönnetty: 06.07.2022
Voimassa: 01.12.2026
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

TEAMSFIN (Two dEcAde extensive Myeloma Study in FINland) will study the evolution of multiple myeloma (MM) treatment over two decades in Finland, as well as report on the recent changes in treatment outcomes relative to population controls and also collect data on the use of novel therapeutics, including ixazomib, at the national level for the first time.

06.07.2022
Sydän- ja keuhkokeskus HYKS
HLA ja sydäninfarkti
Myönnetty: 06.07.2022
Voimassa: 31.12.2025
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Olemme saaneet THL:n biopankilta luvan käyttää Finnrisk-aineistoa, joka koostuu 600 henkilöstä, joilla ei ole todettu valtimokovettumatautia ja 600 ikä sekä sukupuolivakioitua henkilöä, joilla on valtimokovettumatauti.
Analysoimme näiden henkilöiden geenialueet HLA-alueelta ja vertaamme tutkimusryhmiä toisiinsa riskitekijöiden ja valtimokovettumatautikohtausten suhteen. Etsimme sydäninfarkteihin yhdistyviä geenejä

01.07.2022
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (Tampereen yliopistollinen sairaala)
Sukupuoliahdistuksen takia tutkimuksiin hakeutuneiden myöhempi psyykkinen terveys ja sopeutuminen
Myönnetty: 01.07.2022
Voimassa: 31.12.2025
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Hankkeen tavoitteena on tutkia suomalaisten rekisteriaineistojen valossa sukupuolidysforian takia korjaushoitotoivein erityistason tutkimuksiin hakeutuneiden myöhempää psyykkistä terveyttä ja yhteiskuntaintegraatiota. Tunnistetaan rekistereistä asetuksella keskitettyihin sukupuoli-identiteetin tutkimusyksiköihin tulleet ja kerätään heistä tiedot mahdollisista korjaushoidoista ja aiemmasta ja myöhemmästä psyykiatrisesta hoidosta, koulutustasosta, työelämään integroitumisesta, rikollisuudesta.

30.06.2022
Turun yliopisto
Lastensuojelun sosiaalityön ja nuorisopsykiatrian yhteistutkiminen ja -kehittäminen Länsi- ja Itä-Suomessa (LANUPS)
Myönnetty: 30.06.2022
Voimassa: 31.12.2035
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Tavoitteenamme on rekisteritietojen avulla selvittää nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun yhteisasiakkuuden omaavien ja eriasteisia lastensuojelun tukitoimia saavien nuorten sairastavuutta ja avo- ja vuodeosastohoidon käyttöä verrattuna muihin nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon potilaisiin. Terveydenhuollon potilasasiakirjoista tarkastelemme, miten yhteisasiakkuus näkyy eriasteisia lastensuojelun tukitoimia saavilla nuorilla.

29.06.2022
Biopankki Borealis, Pohjois-Pohjanmaan yliopistollinen sairaala
Finnish Maternity Cohort –seerumiaineisto naisten ja lasten syöpätutkimuksessa
Myönnetty: 29.06.2022
Voimassa: 31.12.2025
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Pyydetyn aineiston avulla tunnistetaan FMC-näytteen luovuttaneiden naisten seeruminäytteestä tunnistettavan 1) HPV-infektion yhteyttä pään-tai kaulan alueen syöpään ja kehitetään mahdollisia seulontamarkkereita (LIITE 1) tai 2) autoimmuunivasta-aineiden ennustearvoa tiettyjen autoimmuunisairauksien ennakoijana (LIITE 2).

29.06.2022
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Tavoitteena terveet hampaat: satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus nukutuksessa hoidettaville alle 5-vuotiaille lapsille, joiden hampaat ovat reikiintyneet
Myönnetty: 29.06.2022
Voimassa: 31.12.2028
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Intervention tehokkuutta arvioidaan 18kk:n kuluttua toimenpiteestä. Molempien ryhmien saamia jatkohoitokäyntejä ja sitoutumista jatkohoitoon arvioidaan potilastietojärjestelmän merkintöjen perusteella 18kk ajalta nukutushammashoidon jälkeen. Suun ja hampaiston statustiedot ennen ja jälkeen nukutuksen. Näiden lisäksi lapselle varatut, peruutetut tai peruuttamattomat hammashoitokäynnit.

29.06.2022
Medaffcon Oy
Patient characteristics and treatment landscape of metastatic castration resistant prostate cancer in Finland
Myönnetty: 29.06.2022
Voimassa: 30.09.2026
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Evidence based on real world data of metastatic castration resistant prostate cancer (mCRPC) patients from the Nordic countries is sparse, and insight into the current treatment practice (especially patient level information on drug utilization and patient characteristics) is lacking. This retrospective registry-based real-world evidence (RWE) study intends to provide information on mCRPC patient characteristics, current treatment practice and outcomes in Finland.

22.06.2022
Lund University
Lipid metabolism and risk of hemorrhagic stroke
Myönnetty: 22.06.2022
Voimassa: 06.07.2025
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Purpose: To study the relationships between plasma lipid levels and risk of intracerebral hemorrhage and subarachnoid hemorrhage.

22.06.2022
Helsingin yliopisto
MASSE Yli- ja alikysyntä, osa MASSE-tutkimus/kehityshanketta
Myönnetty: 22.06.2022
Voimassa: 30.04.2026
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Aineiston avulla tehdään rekisteritutkimus iäkkäiden päivystyksellisten palveluiden tarpeesta ja käytöstä Suomessa (Espoossa). Erityinen kiinnostuksen kohde on löytää näyttöä yli- ja alikysynnästä – tarkoitus on tunnistaa kohdat palvelujärjestelmässä, joihin tehtävillä muutoksilla saadaan suurin terveyshyöty kustannusvaikuttavasti. Löydökset pyritään julkaisemaan tieteellisessä julkaisusarjassa, ja niitä käytetään pohjana ennaltaehkäisylle ja päivystyksellisten palveluiden laadun parantamiselle.

22.06.2022
VSSHP
Munuaissyövän ja melanooman ennustetekijät
Myönnetty: 22.06.2022
Voimassa: 22.06.2037
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa on tarkoitus kerätä tiedot 1.1.2015-31.12.2021 immunologisilla syöpälääkkeillä (PD-1- ja PD-L1-estäjillä) hoidetuista uroteelikarsinooma- ja munuaissyöpäpotilaista, immunologisen hoidon tuloksista sekä potilaiden käyttämistä antibioottihoidoista (6kk immunologista hoitoa edeltävältä ajalta ja hoidon kuluessa). Tarkoituksena on selvittää antibioottihoidon vaikutusta immunologisen hoidon tuloksiin (hoitovaste ja potilaiden elinaika).

22.06.2022
HUS Kuntayhtymä/HYKS-sairaanhoitoalue, Naistentaudit ja synnytykset
Seri-tukikeskuksissa hoidettujen seksuaaliväkivallan uhrien taustatekijät ja palvelujen käyttö
Myönnetty: 22.06.2022
Voimassa: 22.06.2037
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Tieteellinen rekisteritutkimus, joka selvittää suomalaisissa Seri-tukikeskuksissa tutkittujen raiskauksen uhrien somaattista terveyttä ja haavoittuvuustekijöiden esiintyvyyttä ennen tukikeskusasiakkuuteen johtanutta seksuaaliväkivaltatapahtumaa, sekä tapahtuman jälkeistä terveyspalveluiden käyttöä ja kuolleisuutta. Seri-tukikeskuksissa asioineiden (1600 henkilöä) ja verrokkien (1600 henkilöä) tausta- ja tapahtumatiedot yhdistetään hoitoilmoitus- ja kuolinsyytietoihin.

15.06.2022
Turun yliopisto
Neurofibromatoosi Suomessa 2
Myönnetty: 15.06.2022
Voimassa: 11.03.2022
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Neurofibromatoosi on vallitsevasti periytyvä monielinsairaus. Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten neurofibromatoosipotilaiden elämänkaarta, sosioekonomista asemaa ja sairastavuutta käyttäen kansallisia rekisteriaineistoja. Neurofibromatoosipotilaita verrataan heidän lähisukulaisiinsa sekä erilliseen verrokkikohorttiin.
Rekisteriaineistojen tiedot poimitaan potilaille, kaltaistetuille verrokeille ja potilaiden ja verrokkien ensimmäisen asteen sukulaisille. Tietolupakäsittelyn ja kustannusarvion jälkeen tarkennetaan, minkä rekisterien tiedot poimitaan tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa.
Tiedot pyydetään luovutettaviksi Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmään, aineistojen pseudonymisointi ja yhdistäminen toteutetaan Tilastokeskuksessa.

09.06.2022
Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala
Kontaktiallergiapotilaiden oheissairastavuus ja työkyky Suomessa
Myönnetty: 09.06.2022
Voimassa: 01.10.2026
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Erilaiset kosketusallergiat ovat väestössä verraten yleisiä, mutta niiden esiintyvyyttä Suomessa ei tunneta tarkasti. Yksi tavallisimmista kosketusallergian esiintymispaikoista ovat kädet, ja tämän vuoksi kosketusallergia heikentää elämänlaatua ja voi olla uhka työkyvylle.
Tutkimuksessa selvitetään rekisteriaineistoja hyödyntäen kosketusallergian ilmaantuvuutta ja esiintyvyyttä, sekä potilaiden oheissairastavuutta ja työssäpysyvyyttä.

09.06.2022
HUS
Geriatrisen toimintamallin vaikutus yleissisätautiosastolla hoidettujen monisairaiden ikääntyneiden potilaiden elämänlaatuun, toimintakykyyn, sosiaali -ja terveyspalveluiden käyttöön ja kuolleisuuteen
Myönnetty: 09.06.2022
Voimassa: 31.12.2024
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Selvitetään, voidaanko iäkkäiden akuuttisairaanhoidossa olevien potilaiden sosiaali -ja terveyspalveluiden käyttöä ja kustannuksia vähentää hoitamalla heitä uuden geriatrisen hoitomallin mukaisesti tavanomaisen yleissisätautiosastohoidon sijaan. Rekisteritutkimuksessa kerätään tietoja ennen ja jälkeen uuden toimintamallin käyttöönoton (30 vrk aikana ennakoimaton sairaalaan paluu, sosiaali -ja terveyspalveluiden kokonaiskäyttö, laitoshoitoon joutuminen, kuolema 12 kuukauden aikana).

02.06.2022
Oulun Yliopisto
Vastasyntyneiden varhainen streptokokkisepsis Suomessa
Myönnetty: 02.06.2022
Voimassa: 22.05.2026
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Tavallisin täysiaikaisen vastasyntyneen vaikea infektio on beetahemolyyttisen B-ryhmän streptokokin aiheuttama verenmyrkytys. Suomessa  on aloitettu v. 2012  äitien vaginan GBS seulonta loppuraskaudessa neuvoloissa, nämä GBS positiiviset äidit saavat ennen synnytystä antibioottiprofylaksian. Huolimatta näistä toimenpiteistä em. vammauttavaa ja tappavaa tautia esiintyy edelleen. Tutkimme miksi tautia edelleen ilmenee eli löytyykö syytä, johon voitaisiin vielä tarttua äideistä tai vauvoista.

02.06.2022
Tampereen yliopistollinen sairaala
Perinnöllinen aivokasvaintutkimus
Myönnetty: 02.06.2022
Voimassa: 31.12.2028
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Aivokasvainten perinnöllisyyttä kartoittava tutkimus, jossa tutkitaan aivokasvainpotilaita ja heidän sukulaisiaan. Kerättyjen näytteiden avulla tunnistetaan etenkin aivokasvaimille altistavia perimän muutoksia. Poimittavia potilastietoja käytetään tutkimaan muutosten yhteyttä kasvainsairauden taudinkuvaan, ennusteeseen ja hoitovasteeseen sekä kasvainten kliinisiin ja patologisiin ominaisuuksiin. Aivokasvainsukuja karakterisoidaan kasvainsairauksien sairauskertomustietojen suhteen.

01.06.2022
Aarhus University
Styrene exposure and risk of lymphohematopoietic and other malignancies in a European-American cohort of reinforced plastics workers
Myönnetty: 01.06.2022
Voimassa: 29.04.2022
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

To assess if subtypes and overall lymphohematopoietic malignancies show increased risk following styrene exposure. We will specifically examine exposure response relations with different exposure metrics and the impact of exposure windows. We will also conduct a broader analysis of other types of cancer.

31.05.2022
Helsingin – ja uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS
Diabeteksen ja rasvamaksataudin seulonta ja diagnosointi potilastietojärjestelmän ja koneälyn avulla HUS-piirissä
Myönnetty: 31.05.2022
Voimassa: 31.05.2035

Rasvamaksatauti on hyvin yleinen, mutta alidiagnosoitu sairaus, vaikka se johtaa usein vakavaan sairastavuuteen. Olemme louhineet tekstintunnistusskriptillä HUS-tietoaltaalta lääketieteellisissä kuvantamistutkimuksissa 10 vuoden aikana sattumalta löytyneet rasvamaksat ja haluamme tarkastella sairauden vaikutusta näiden potilaiden ennusteeseen, hoitoon ja sairastavauuteen. Tätä varten tarvitsemme rekisteritietoja myös muista rekistereistä.

25.05.2022
Tampereen yliopistollinen sairaala
Leikkaushoidon avulla spontaanista aivoverenvuodosta selvinneiden ennuste
Myönnetty: 25.05.2022
Voimassa: 31.12.2023
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Yleisin spontaanisti ilman edeltävää vammaan syntyvien aivoverenvuotojen syy on pienten aivovaltimoiden haurastuminen ns. pienten suonten taudin johdosta. Sama etenevä tauti on yleinen dementoitumisen syy. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuinka nopeasti pienten suonten tauti johtaa aivoverenvuodosta selvinneillä uusiin aivoverenvuotoihin, dementoitumiseen, ja lopulta kuolemaan. Samalla selvitetään pienten suonten taudin aiheuttamasta aivoverenvuodosta selviämisen ennustetekijöitä.

25.05.2022
Medaffcon Oy
Retrospective non-interventional multicenter patient chart data study on [-] real world experience in Finland.
Myönnetty: 25.05.2022
Voimassa: 31.08.2026
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

The objective of this study is to describe and evaluate real-world data of [-] for the treatment of [-] in Finland in terms of clinical outcomes, treatment lines, and to identify the key characteristics of the patients treated with [-].

19.05.2022
Tampereen yliopisto
Pregnancy incidence and outcomes after bivalent HPV vaccination
Myönnetty: 19.05.2022
Voimassa: 31.12.2024
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tarkoituksena on verrata lisääntymisterveyden indikaattoreita ”cluster” satunnaistetussa syntymä – ja paikkakuntakohorteissa, jotka ovat tai eivät ole olleet terveysintervention (HPV-rokotus) kohteena.

19.05.2022
Atostek Oy
JASMINE (Joyful ApparationS of Medical IntelligencE)
Myönnetty: 19.05.2022
Voimassa: 31.12.2024
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa etsitään validoimattoman ja ei-kontrolloidusti muodostuneen datan (tarkasti: Kanta-palvelussa olevan terveydenhuoltodatan) käsittelyyn soveltuvia koneoppimismenetelmiä erilaisten riskien ennustamiseen sekä relevantin tiedon esittämiseen asiaa käsittelevän ammattihenkilöstön tarpeisiin. Tutkimus on case-study AHMED-tutkimushankkeessa, jonka tarkoitus on kehittää menetelmiä koneoppimiseen perustuvien ohjelmistojen ketteräksi validoimiseksi Medical Device Directiven mukaisesti.

04.05.2022
MedEngine Oy
Exploration of tumor growth dynamics to predict response and survival outcomes in NSCLC, including EGFR exon 20 insertion patients: A medical chart review study
Myönnetty: 04.05.2022
Voimassa: 02.06.2021
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus
28.04.2022
VSSHP / Turun yliopistollinen keskussairaala
Autovasta-ainemääritysten vaikuttavuus immuunivälitteisten myosiittien diagnostiikassa ja lääkehoidossa Suomessa 2015-2020
Myönnetty: 28.04.2022
Voimassa: 31.01.2022
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus
20.04.2022
Itä-Suomen yliopisto
Aeroallergeenit ja immunologinen valmius tulevaisuuden ilmastoskenaarioissa ALL-IMPRESS (Aeroallergens and immunological preparedness for future climate scenarios: implications for public health promotion )
Myönnetty: 20.04.2022
Voimassa: 31.12.2025
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus
20.04.2022
Kuopion yliopistollinen sairaala
Keskushermoston valtimo-laskimoepämuodostumien ja kavernoottisten verisuoniepämuodostumien aiheuttaman sairastavuuden selvittäminen. AVM ja CCM tietokanta.
Myönnetty: 20.04.2022
Voimassa: 31.12.2022
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus
13.04.2022
StatFinn Oy
Havaintotutkimus exopariinin vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta käytettäessä standardi- tai sitä suurempaa lääkeannosta verisuonitukoksen estoon eri painoindeksin omaavilla potilailla
Myönnetty: 13.04.2022
Voimassa: 31.12.2027
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus
13.04.2022
Jyväskylän yliopisto
Kelan Lääkemääräyspalautteen 2019 vaikutus
Myönnetty: 13.04.2022
Voimassa: 30.06.2026
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus
13.04.2022
Jyväskylän yliopisto
Terveys, terveyden läikkymisvaikutukset ja yksilön sosioekonominen asema
Myönnetty: 13.04.2022
Voimassa: 28.02.2031
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus
30.03.2022
Itä-Suomen yliopisto
Keuhkosyövän hoidon vaikuttavuuden tutkimus
Myönnetty: 30.03.2022
Voimassa: 01.06.2026
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus
16.03.2022
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri
Disease management and health care costs of chronic lymphocytic leukemia (CLL) in real-life clinical practice
Myönnetty: 16.03.2022
Voimassa: 31.12.2024
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus
14.03.2022
Vaasan yliopisto
Kasvuyrittäjien stressi ja hyvinvointi
Myönnetty: 14.03.2022
Voimassa: 31.12.2027
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus
09.03.2022
NHG Finland Oy
Prostate cancer treatment practices and total costs in Finland – Descriptive register study “FINPRO 2”
Myönnetty: 09.03.2022
Voimassa: 30.06.2023
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus
04.03.2022
Medaffcon Oy
Endometrial Cancer Real World Evidence Study in Finland: A Real-World study on patient characteristics, treatment patterns and outcomes of recurrent or advanced endometrial cancer patients in Finland
Myönnetty: 04.03.2022
Voimassa: 01.08.2026
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus
03.03.2022
HUS Syöpäkeskus Hematologia Hyytymishäiriöyksikkö
”Early thromboprofylaxis with low-molecular weight heparin (LMWH) at home care upon diagnosis of COVID-19 – a register studyCOVID-19 diagnoosin jälkeinen avohoidossa aloitettu laskimotukoksen estohoito pienimolekyylisellä hepariinilla (LMWH) – rekisteritutkimus”
Myönnetty: 03.03.2022
Voimassa: 31.12.2023
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus
03.03.2022
Oulun yliopistollinen sairaala
Trombosytopenia ja aplastinen anemia Suomen yliopistollisissa sairaaloissa hoidetuilla lapsilla
Myönnetty: 03.03.2022
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus
03.03.2022
Medaffcon Oy
Lymfoomatutkimus
Myönnetty: 03.03.2022
Voimassa: 02.08.2026
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus
21.02.2022
Lastenklinikka, HUS
Lapsuusiän syöpä- ja kantasolusiirtohoitojen vaikutukset poikien sukupuoliseen kehitykseen sekä myöhempään terveyteen ja fertiliteettiin
Myönnetty: 21.02.2022
Voimassa: 31.05.2023
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus
17.02.2022
Medaffcon Oy
Non-interventional register-based study to analyze patient characteristics, treatment patterns and healthcare resource utilization in adult patients with metastatic melanoma
Myönnetty: 17.02.2022
Voimassa: 01.06.2026
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus
17.02.2022
VSSHP, TYKS, Lasten ja nuorten klinikka, Lastenkirurgia
Synnynnäisten ruoansulatuskanavan epämuodostumien riskitekijät
Myönnetty: 17.02.2022
Voimassa: 17.02.2027
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus
17.02.2022
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
TUTKIMUSSUUNNITELMA: MUNUAISENSIIRTOPOTILAIDEN RASKAUDET SUOMESSA VUOSINA 1987-2021
Myönnetty: 17.02.2022
Voimassa: 31.12.2024
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus
09.02.2022
MedEngine Oy
Identification of factors predicting development of severe asthma in Finland – A population-based register study
Myönnetty: 09.02.2022
Voimassa: 18.03.2022
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

04.02.2022
Tampereen yliopisto ja Tampereen yliopistollinen sairaala
Poikkeavat maksa-arvot Tampereen yliopistollisessa sairaalassa hoidetuilla lapsilla/Lasten ylipainoon liittyvä rasvamaksatauti
Myönnetty: 04.02.2022
Voimassa: 28.02.2025
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus
04.02.2022
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Harvinaisten kasvainten kehittyminen, luokittelu ja hoito: molekyylipatologia ja tekoäly apuna kasvainten profiloinnissa
Myönnetty: 04.02.2022
Voimassa: 30.04.2025
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus
04.02.2022
Medaffcon Oy
RETROSPECTIVE STUDY ON FOUNDATION MEDICINE INCORPORATED (FMI) PROFILING OUTCOMES IN FINLAND
Myönnetty: 04.02.2022
Voimassa: 31.08.2026
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus
04.02.2022
Jyväskylän yliopisto
Koulutus ja mielenterveys (aka ”Koulutus, työmarkkinat ja mielenterveys”)
Myönnetty: 04.02.2022
Voimassa: 31.12.2025
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus
02.02.2022
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Lasten ja nuorten kyynärvarren murtumien kirurgisen hoidon ilmaantuvuus Suomessa vuosina 1997-2020
Myönnetty: 02.02.2022
Voimassa: 31.12.2022
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus
02.02.2022
Itä-Suomen yliopisto
Reseptien uudistaminen ja lääkehoidon seuranta – Rekisteritutkimus potilasta kohtaamatta uudistetuista lääkityksistä ja terveydenhuollon palvelujen käytöstä
Myönnetty: 02.02.2022
Voimassa: 01.08.2024
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus
26.01.2022
Medaffcon Oy
Burden of illness in asthma and COPD
Myönnetty: 26.01.2022
Voimassa: 31.08.2026
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus
19.01.2022
MedEngine Oy
Epidemiology, Treatment Patterns, and Health Care Resource Utilization of Myasthenia Gravis in Denmark, Finland and Sweden: A Population-Based Registry Study
Myönnetty: 19.01.2022
Voimassa: 28.01.2026
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus
19.01.2022
Tampereen yliopisto
Työikäisten yläraajamurtumapotilaiden työkyvyttömyys ja operatiivisen hoidon vaikutus työhön palaamisen ajankohtaan
Myönnetty: 19.01.2022
Voimassa: 02.05.2026
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus
19.01.2022
StatFinn Oy
Väestöpohjainen tutkimus Gabapentinin käytön turvallisuudesta raskauden aikana
Myönnetty: 19.01.2022
Voimassa: 31.12.2024
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus
14.01.2022
Turun Yliopisto ja TYKS
Etäpesäkkeitä lähettäneen luustovaltaisesti levinneen kastraatioresistentin eturauhassyövän radium-223-dikloridihoidon tosielämän hoitotulokset Suomessa yliopistosairaaloissa 2014-2020
Myönnetty: 14.01.2022
Voimassa: 31.12.2025
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Tietoluvat 2021

PäivämääräLuvansaajaHankkeen nimiKäyttötarkoitus
29.12.2021Tampereen yliopistoTapaus-verrokki -tutkimus lasten leukemiastaTieteellinen tutkimus
29.12.2021StellarQ OyMortality in MS in the NordicsTieteellinen tutkimus
29.12.2021StellarQ OyA real-world evaluation of multifaceted aspects of progressive MSTieteellinen tutkimus
28.12.2021Helsingin yliopistoUusi terveystaloustiede -kaksoshankeTieteellinen tutkimus
22.12.2021Helsingin yliopistoITU-tutkimusTieteellinen tutkimus
1.12.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäTrends in cardiovascular mortality and morbidity after kidney transplantationTieteellinen tutkimus
29.11.2021Tampereen yliopistoVäitöskirjatutkimus; Perhesurmia ennakoivat tekijätTieteellinen tutkimus
24.11.2021StatFinn OyDiagnosoidut gastropareesi tapaukset Euroopassa; rekisteritietoja yhdistelevä, havainnoiva tutkimus – Gastropareesin esiintyvyys Suomessa.Tieteellinen tutkimus
17.11.2021Pohjois-Pohjanmaan SairaanhoitopiiriPakastetun alkion siirrosta (FET) vv. 1995-2006 syntyneiden lasten kasvu ja terveys 25 vuoden ikään astiTieteellinen tutkimus
4.11.2021Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f.Tyypin 1 diabeteksen lisäsairaudet-Suomalainen monikeskustutkimus (FinnDiane)Tieteellinen tutkimus
3.11.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäAvohoidon MRSA Suomessa 2007-2015, kliinisepidemiologinen tutkimusTieteellinen tutkimus
3.11.2021Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymäMS-taudin yhteys systeemisten antibioottien ja antihistamiinien käyttöönTieteellinen tutkimus
27.10.2021Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaPre-eklampsia ja muut hypertensiiviset raskaushäiriöt naisten sydän- ja verisuonisairauksien ennustajinaTieteellinen tutkimus
22.10.2021Helsingin yliopistoAntibiootit avohoidossaTieteellinen tutkimus
30.9.2021MedEngine OyAn observational, multi-center retrospective cohort study to investigate the treatment persistence and treatment outcomes of Finnish Inflammatory Bowel Disease patients receiving vedolizumab as first-line biological treatment (FINVEDO1L)Tieteellinen tutkimus
29.9.2021TyöterveyslaitosTyöterveyden tilannekuvaan tarvittavan tiedon luotettavuus, laatu ja uudet mahdollisuudetTieteellinen tutkimus
20.9.2021Pohjois-Pohjanmaan SairaanhoitopiiriEGFR lääkkeiden erityiskorvattavuuksien omaavien potilaiden muu lääkehoito ja näiden vaikutus EGFR lääkehoidon kestoon, annostasoon sekä potilaiden ennusteeseen (EKAE jatko)Tieteellinen tutkimus
8.9.2021MedEngine OyDevelopment of machine learning algorithm for predicting early diagnosis, disease progression, and non-response to conventional treatment in inflammatory bowel disease (IBD)Tieteellinen tutkimus
1.9.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäPaksusuolen kiertymän hoitomenetelmät ja hoidon tulokset – Kansallinen tutkimusTieteellinen tutkimus
25.8.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäA 10-year retrospective study on odontogenic tumors diagnosed by oral pathologists in the Nordic countriesTieteellinen tutkimus
25.8.2021Medaffcon OyFINHRBC – epidemiology and clinical characteristics of hormone receptor positive breast cancer patients in FinlandTieteellinen tutkimus
12.8.2021Keski-Suomen sairaanhoitopiiriCardiorespiratory Fitness and Risk of Cardiovascular Disease and MortalityTieteellinen tutkimus
11.8.2021Pohjois-Pohjanmaan SairaanhoitopiiriTekonivelkirurgian tutkimus – tekonivelten infektiot, tekonivelseurannan teho ja vaikuttavuus.Tieteellinen tutkimus
11.8.2021Medaffcon OyRetrospective cohort study to describe the patient characteristics, treatment patterns, outcomes, and healthcare resource use of non-small cell lung cancer (NSCLC) patients by KRAS mutation status in FinlandTieteellinen tutkimus
4.8.2021Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäAivovaltimoahtauma aivoverenkiertohäiriöiden aiheuttajana (väitöskirjatyön rekisteröinti nimi)Tieteellinen tutkimus
4.8.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäRaskauden lopputulos eri väestöryhmissäTieteellinen tutkimus
2.7.2021Oriola Finland OyKeskivaikean ja vaikean atooppisen ekseeman hoito ja dupilumabin käyttö SuomessaTieteellinen tutkimus
1.7.2021MedEngine OyFuture Clinical Trials: creation of an external control arm for a randomized controlled trial in patients with atrial fibrillation treated with non-vitamin K oral anticoagulantsTieteellinen tutkimus
30.6.2021Turun yliopistoEconomic burden of medicines on households: De-commodification and re-commodification (DE-RE)Tieteellinen tutkimus
23.6.2021Oulun yliopistoLasten kuolleisuus Suomessa 2005-2021Tieteellinen tutkimus
23.6.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäCovid-19-epidemian vaikutus terveydenhuoltohenkilöstön terveyteen ja hyvinvointiinTieteellinen tutkimus
23.6.2021MedEngine OyConception results and pregnancy outcomes in women with iron deficiency and a history of infertility treated with intravenous iron carboxymaltose (Ferinject): an observational chart review studyTieteellinen tutkimus
16.6.2021A-klinikkasäätiö srRekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus päihdehuollon avo- ja laitospotilaiden (1990-2009) elämänkulustaTieteellinen tutkimus
16.6.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriOhut- ja paksusuoliatresian hoito, komplikaatiot ja pitkäaikaistuloksetTieteellinen tutkimus
9.6.2021Lääketietokeskus OyLääketietokeskuksen Tiedolla JohtaminenTilastointi
9.6.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäTekoälyn käyttö immunologisten tautien tunnistamisessa – lääketieteellinen tutkimus (ja sen terveystaloudellinen osiokin)Tieteellinen tutkimus
2.6.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäCOVID-19 ja raskaus: kansallinen ja kansainvälinen rekisteritutkimusTieteellinen tutkimus
2.6.2021YksityishenkilöPalleahermon stimulaattorin käyttö SuomessaTieteellinen tutkimus
2.6.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäVaihdevuosi-iän hormonihoidon vaikutus eri sairauksien riskiin suomalaisilla naisillaTieteellinen tutkimus
31.5.2021Itä-Suomen yliopistoFINPARKTieteellinen tutkimus
27.5.2021Tampereen yliopistoPregnancy incidence and outcomes after bivalent HPV vaccinationTieteellinen tutkimus
27.5.2021Oriola Finland OyLong Acting Injectable Buprenorphine Use in FinlandTieteellinen tutkimus
25.5.2021Pohjois-Pohjanmaan SairaanhoitopiiriThe Finnish National Hepato biliary- and Pancreatic Cancers Cohort (FinHPB)Tieteellinen tutkimus
20.5.2021Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaLääkeaineiden käytön yhteys syöpäpotilaan ennusteeseenTieteellinen tutkimus
12.5.2021Tampereen korkeakoulusäätiö sr., yhteiskuntatieteiden tiedekunta/terveystieteetIkääntyneiden suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ennen koronaepidemiaa ja epidemian aikanaTieteellinen tutkimus
12.5.2021Evidera-PPDVICTORIE (VTE In Cancer – Treatment, Outcomes and Resource use In Europe)Tieteellinen tutkimus
5.5.2021Charité – Universitätsmedizin Berlin, Department of Psychiatry and Psychotherapy CharitéReconsidering FIN2020Tieteellinen tutkimus
5.5.2021Helsingin yliopistoIs the clinical eruption stage of the erupting lower third molar predictable from dental panoramic tomography?Tieteellinen tutkimus
29.4.2021Helsingin yliopistoFinnGenTieteellinen tutkimus
28.4.2021Turun yliopistoVanhemmat Vahvasti Mukaan-koulutuksen ja perhehuoneiden vaikutus hoitoaikoihin SuomessaTieteellinen tutkimus
28.4.2021YksityishenkilöDialyysi- ja munuaissiirtopotilaiden Covid-19-infektiot ja koronarokotuksetTieteellinen tutkimus
21.4.2021Gofore OyjEdistynyt analytiikka kuntaorganisaation lapsiperheiden palveluiden tiedolla johtamisessaViranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä
21.4.2021Siun SoteHuntingtonin taudin epidemiologia ja kliininen kuva SuomessaTieteellinen tutkimus
19.4.2021Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymäKansallinen kalloimplanttirekisteritutkimus (Finnish National Cranial Implant Registry, FiNCIR)Tieteellinen tutkimus
31.3.2021Medaffcon OyCharacteristics, clinical outcomes, health care resource utilization and costs in diabetic population on insulin treatmentTieteellinen tutkimus
25.3.2021Oulun yliopistollinen sairaalaSoluvälitilan ja solujen vuorovaikutus keuhkosyövissäTieteellinen tutkimus
17.3.2021Tampere UniversityGeoprostateTieteellinen tutkimus
11.3.2021NHG Finland OyOsteoporoosin hoidon alueelliset erotTieteellinen tutkimus
11.3.2021NHG Finland OyPaljon palveluita tarvitseville kohdistettujen toimintamallien toteutuminen ja vaikuttavuusTieteellinen tutkimus
10.3.2021Oulun yliopistollinen sairaalaOsteonekroosit ja syvälaskimotukokset Hodgkinin lymfooman vuoksi Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa vuosina 2005-2019 hoidetuilla lapsilla – ilmaantuvuus, hoito ja pitkäaikaisvaikutuksetTieteellinen tutkimus
5.3.2021Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäFournierin gangreenan hoito Suomen yliopistosairaaloissa ja sairauden vaikutus pitkäaikaisennusteeseen ja elämänlaatuunTieteellinen tutkimus
4.3.2021Helsingin yliopistoKolmiulotteisen luusyöpäkudosmallin kehittäminen ja tutkiminen tulevaisuuden hoitojen parantamiseksiTieteellinen tutkimus
4.3.2021Helsingin yliopistoHuono-osaisuuden ja huonon terveyden ylisukupolvisuus ja kasautuminenTieteellinen tutkimus
4.3.2021Helsingin yliopistoDigiklinikkaa satunnaiseen palvelutarpeeseen käyttävät asiakkaat – millaisia he ovat, millaiseen tarpeeseen he digiklinikkaa käyttävät ja millaiset ovat digiklinikan kustannukset verrattuna perinteiseen lääkärin vastaanottoon?Tieteellinen tutkimus
4.3.2021Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin KySisätautisten, kardiologisten, kirurgisten ja neurologisten sairauksien sairaalahoidon laatu, esiintyvyys ja ennuste eri vuodenaikoina Suomessa 2004–2020Tieteellinen tutkimus
4.3.2021Oriola Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosKystisen fibroosin epidemiologia ja hoito SuomessaTieteellinen tutkimus
24.2.2021Aalto-korkeakoulusäätiöTalouden tilannehuoneViranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä
24.2.2021Itä-Suomen yliopistoBurden of hip fractures – trends in incidence, post-fracture treatment, and mortalityTieteellinen tutkimus
17.2.2021NHG Finland OyOCRWE-Finland – Ovarian Cancer Real World Evidence study in Finland, observational study to assess burden of disease, time to next treatment and healthcare resource use in real world clinical practiceTieteellinen tutkimus
17.2.2021Medaffcon OyA real-world analysis of patients treated with evolocumab in FinlandTieteellinen tutkimus
17.2.2021Turun yliopistoMasennuslääkkeiden raskaudenaikainen käyttö ja lasten psykiatriset häiriöt kansallisessa syntymäkohortissaTieteellinen tutkimus
10.2.2021ESiOR OyRetrospective non-interventional chart review study of patients with pulmonary arterial hypertension (PAH) or chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) in FinlandTieteellinen tutkimus
4.2.2021Medaffcon OyThe SORREL study – Prevalence, Characteristics, and Burden of Nasal Polyps in Chronic Rhinosinusitis Patients in FinlandTieteellinen tutkimus
20.1.2021HUS Kuntayhtymä, Leikkaussalit Tehohoito ja KivunhoitoCOVALITieteellinen tutkimus
20.1.2021HUS-kuntayhtymä, HYKS Sydän- ja keuhkokeskusThe NordCon ASD-study Outcome of atrial septal defect closures in large Nordic materialTieteellinen tutkimus
7.1.2021HUS NeurokeskusHEAD Helsinki – Head trauma related health care Economics, Acute care and Development of long-term outcomes in Helsinki city regionTieteellinen tutkimus

Tietopyynnöt 2021

PäivämääräPäätöksen saajaKäyttötarkoitus
22.12.2021Medaffcon OyTilastointi
8.12.2021IQVIA Technology Solutions Finland OyTilastointi
1.12.2021Roche OyKehittämis- ja innovaatiotoiminta
1.12.2021Suomen Terveystalo OyKehittämis- ja innovaatiotoiminta
3.11.2021Medaffcon OyTilastointi
22.9.2021Novartis Finland OyKehittämis- ja innovaatiotoiminta
25.8.2021HUS Sydän- ja keuhkokeskusTieteellinen tutkimus
30.6.2021EPID Research OyTilastointi
28.4.2021Medaffcon OyTilastointi
31.3.2021StatFinn OyTilastointi
3.2.2021Kajaanin Ammattikorkeakoulu OyKehittämis- ja innovaatiotoiminta
27.1.2021Aalto-korkeakoulusäätiöTieteellinen tutkimus

Muutosluvat 2021

PäivämääräLuvansaajaAlkuperäisten lupien myöntäjätMuutoksen tyyppi
29.12.2021Oriola Finland OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
29.12.2021Oriola Finland OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
29.12.2021Kuopion Yliopistollinen SairaalaSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
29.12.2021MedEngine OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
29.12.2021Terveyden ja hyvinvoinnin laitosSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
29.12.2021Tampereen yliopisto / Tampereen korkeakoulusäätiö srSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
22.12.2021Helsingin yliopisto, Väestöntutkimuksen yksikköSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
22.12.2021MedEngine OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
16.12.2021NHG Finland OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataLuvan voimassaoloajan jatkaminen
15.12.2021Väestöntutkimuksen yksikkö, Helsingin yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos Biopankki, Tilastokeskus, Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
15.12.2021Nightingale Health OyjNational Institute for Health and Welfare, The Social Insurance Institution of Finland, Statistics FinlandMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
15.12.2021Niuvanniemen sairaala, OikeuspsykiatriaSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
15.12.2021Tampereen yliopistollinen sairaalaSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
9.12.2021Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
30.11.2021MedEngine OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
3.11.2021EvideraSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
29.10.2021Quantify Research AB (Sverige)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
29.10.2021NHG Finland OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
29.10.2021EPID Research OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
29.10.2021Helsingin yliopistoEläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
28.10.2021HUS, NeurokirurgiaTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
26.10.2021Niuvanniemen sairaalaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
20.10.2021Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aineistot ja analytiikka -yksikköTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
20.10.2021Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen SyöpärekisteriTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
20.10.2021Oriola Finland OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
20.10.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Nefrologian klinikkaSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
20.10.2021Oriola Finland OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
20.10.2021Oriola Finland OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
20.10.2021Oriola Finland OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan jatkaminen
20.10.2021Oriola Finland OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan jatkaminen
19.10.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, NaistenklinikkaTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
30.9.2021Suomen Molekyylilääketieteen Instituutti FIMM, Helsingin yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
30.9.2021NHG FinlandSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja muuttujien lisääminen
22.9.2021Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Kirurgian koulutuskeskusSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
22.9.2021VATT Institute for Economic ResearchSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
22.9.2021PSSHP:n kuntayhtymä KYS, SyöpäkeskusSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
8.9.2021Institute of Applied Economics and Health Research (ApEHR)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, KansaneläkelaitosLuvan voimassaoloajan pidennys
3.9.2021Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja tietojen toimittamistiheyteen
28.7.2021Oriola Finland OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja kohdejoukon seuranta-aikaan
8.7.2021Oriola Finland OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
30.6.2021Helsingin YliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, TilastokeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
30.6.2021Helsingin Yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Psykologian ja logopedian osastoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirastoMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
30.6.2021Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Psykologian ja logopedian osastoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, VäestörekisterikeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
30.6.2021HUS NeurokeskusTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
30.6.2021Medaffcon OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
30.6.2021Helsingin yliopisto, Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osastoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
30.6.2021Gofore OyjSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
23.6.2021Tampereen Korkeakoulusäätiö sr, Tampereen Yliopisto, LääketiedeTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
23.6.2021Yksityishenkilö (Itä-Suomen yliopisto)Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataPoimittavan aineiston täydentäminen
23.6.2021Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
11.6.2021Aalto-korkeakoulusäätiöSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
21.5.2021Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataLuvan voimassaoloajan pidennys
21.5.2021YksityishenkilöSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataPoimittavan aineiston täydentäminen
18.5.2021Tampereen yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
18.5.2021Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
18.5.2021Itä-Suomen yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
17.5.2021Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aineistot ja analytiikka -yksikköTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, KansaneläkelaitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
12.5.2021Yksityishenkilö, Turun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
12.5.2021Kuopion yliopistollinen sairaala, KuvantamiskeskusTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
21.4.2021HUS NeurokeskusSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuuttujien lisääminen
16.4.2021HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, VatsakeskusSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuuttujien lisääminen
14.4.2021Suomen Syöpäyhdistys ryTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus (2 lupaa)Muutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
14.4.2021Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, KansaneläkelaitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
14.4.2021HUS-kuntayhtymä, HYKS Sydän- ja keuhkokeskusTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
14.4.2021Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
14.4.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, KansaneläkelaitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
7.4.2021HUS Sydän- ja keuhkokeskusTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa), Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus, Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
4.4.2021Applied Economics and Health Research Aps (ApHER), Copenhagen, DenmarkSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuuttujien lisääminen
31.3.2021Terveyden ja hyvinvoinnin laitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
31.3.2021Merck OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
24.3.2021Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, KansaneläkelaitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
24.3.2021Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
24.3.2021Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
24.3.2021Suomen Syöpärekisteri / Suomen SyöpäyhdistysTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirastoMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
24.3.2021Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Psykologian ja logopedian osastoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirastoMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
10.3.2021Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS Neurokeskus, neurokirurgiaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus (2 lupaa)Muutos henkilötiedon käsittelijöihin
10.3.2021Niuvanniemen sairaala, OikeuspsykiatriaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, KansaneläkelaitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
10.3.2021Työterveyslaitos, Työkyky ja työuratSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
10.3.2021MedEngine OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
4.3.2021Helsingin ja Uudenmaan kuntayhtymä, Hyvinkään sairaanhoitoalueTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, VäestörekisterikeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
4.3.2021Niuvanniemen sairaala, OikeuspsykiatriaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
4.3.2021Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
24.2.2021Turun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
24.2.2021Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
24.2.2021TyöterveyslaitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Työterveyslaitos, EläketurvakeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
24.2.2021Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen SyöpärekisteriTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa), Kansaneläkelaitos, VäestörekisterikeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
24.2.2021Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen SyöpärekisteriTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
4.2.2021Helsingin yliopisto, Väestöntutkimuksen yksikköSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
3.2.2021Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
3.2.2021Aalto yliopisto, HEMA-instituuttiKansaneläkelaitos, Oulun kaupunki, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunkiMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
3.2.2021Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos (2 lupaa)Muutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
3.2.2021Niuvanniemen sairaalaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
20.1.2021Keski-Suomen sairaanhoitopiiriTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
20.1.2021EPID Research OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa), TilastokeskusLuvan voimassaoloajan pidennys
20.1.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriTerveyden ja hyvinvoinnin laitosLuvan voimassaoloajan pidennys
20.1.2021Medaffcon OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
20.1.2021KansaneläkelaitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (4 lupaa), Eläketurvakeskus, Oulun kaupunki (2 lupaa)Muutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
13.1.2021TyöterveyslaitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, KansaneläkelaitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
13.1.2021EPID Research OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
13.1.2021Oulun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
13.1.2021EPID Research OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus, Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
13.1.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa), Tilastokeskus, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)Muutos henkilötiedon käsittelijöihin
7.1.2021Teknologian tutkimuskeskus VTT OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos,Muutos henkilötiedon käsittelijöihin
7.1.2021Oriola Finland OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja muuttujien lisääminen

Tietoluvat 2020

Tietolupia myönnettiin vuonna 2020 yhteensä 67 kpl ja raukeavia päätöksiä tehtiin yhteensä 24 kpl. Myönnetyt luvat koskevat 1-22 rekisterinpitäjän aineistoja per lupa. Yksi lupa koskee keskimäärin 3,8 rekisterinpitäjän aineistoja. Alla listattuna myönnetyt tietoluvat.

PäivämääräLuvansaajaHankkeen nimiKäyttötarkoitus
29.12.2020Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriMelanooman ja munuaissyövän ennustekijätTieteellinen tutkimus
23.12.2020Kuopion yliopistollinen sairaalaAortan B-tyypin dissekaation hoidon perusteet: Kokonaisvaltainen katsaus epidemiologiaan, riskitekijöiden mallintamiseen sekä endovaskulaarihoidon tuloksiinTieteellinen tutkimus
22.12.2020Yksityishenkilö, rekisterinpitäjä Lapin yliopistoMielentilatutkimukset ennen pääkäsittelyäTieteellinen tutkimus
21.12.2020Keski-Suomen sairaanhoitopiiriVälilevytyräleikattujen potilaiden työkyky sekä sairausloman pituuteen vaikuttavat tekijätTieteellinen tutkimus
20.12.2020Medaffcon OyReal world evidence study on the burden of atopic dermatitis in Finland: Treatment practices, healthcare resource utilization, treatment costs, and prevalenceTieteellinen tutkimus
18.12.2020Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK)Risk factors for tumors of the brain in children (RiFaTuB)Tieteellinen tutkimus
17.12.2020Medcare Oy40-vuotiaiden miesten terveyskäyttäytyminen, sairastavuus ja työkykyisyys 10-15 vuoden seurannan aikanaTieteellinen tutkimus
17.12.2020Oulun yliopistollinen sairaalaFive-year Outcome after Coronary Surgery from the European Coronary Artery Bypass Grafting (E-CABG) RegistryTieteellinen tutkimus
16.12.2020Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, VankiterveydenhuoltoOxRec-menetelmän käytettävyys rikoksen uusimisriskin arviointiin SuomessaTieteellinen tutkimus
10.12.2020Yksityishenkilö, rekisterinpitäjä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriVärttinäluun alaosan murtuma: Esiintyvyys ja hoito SuomessaTieteellinen tutkimus
9.12.2020Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriPCOS-naisten ja heidän sukulaistensa sairastavuus ja kuolemat, hedelmällisyys, raskaus ja periytyvyysTieteellinen tutkimus
9.12.2020Tampereen yliopistoIkääntyneiden hoidon kustannukset ja rahoitus -pilottitutkimusTieteellinen tutkimus
9.12.2020Kuopion yliopistollinen sairaalaVasemman kammion mekaanisen dyssynkronian faasianalyysi sydänpotilaiden ennusteen arvionnissaTieteellinen tutkimus
9.12.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen yliopistollinen sairaalaSynnynnäisen lonkkanivelen dysplasian (DDH) perinnöllinen tausta ja hoidon tuloksetTieteellinen tutkimus
9.12.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HYKS, Lasten ja nuorten sairaudetAstma ja raskausTieteellinen tutkimus
2.12.2020KansaneläkelaitosKehitysvammaisten lääkehoito ja asumispalvelut SuomessaTieteellinen tutkimus
25.11.2020Kuopion yliopistollinen sairaalaTieteellinen tutkimus
25.11.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriHypertensiivisten raskauskomplikaatioiden esiintyvyyden erot eri pakastealkiosiirtomenetelmissäTieteellinen tutkimus
25.11.2020Helsingin yliopistoMiten sosiaaliset tekijät ja geneettinen alttius yhdessä määrittävät terveyttä / The interrelated effects of sociodemographic factors and polygenic risk for health and social outcomesTieteellinen tutkimus
18.11.2020University of HelsinkiCellular mechanisms of hypercholesterolemia and statin induced new-onset diabetesTieteellinen tutkimus
18.11.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriPeukalon kämmennivelen nivelrikon kirurgisen hoidon ilmaantuvuus Suomessa vuosina 1996-2019Tieteellinen tutkimus
9.11.2020Medaffcon OyA real-world analysis of patients treated with [-] in FinlandTieteellinen tutkimus
5.11.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, NaistenklinikkaEndometrioosipotilaan elämänkaari (ENDOLIFE)Tieteellinen tutkimus
28.10.2020Helsingin yliopistoKlonaalinen hematopoieesi ja terveysTieteellinen tutkimus
28.10.2020Vaasan keskussairaalaSuomen kemosädehoito keuhkosyövässäTieteellinen tutkimus
21.10.2020Yksityishenkilö, rekisterinpitäjä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriLapsuusiän tulehduksellisiin autoimmuunitauteihin liittyvä psykiatrinen sairastavuusTieteellinen tutkimus
21.10.2020TyöterveyslaitosParemmalla ennakoinnilla kestävämpään mielen hyvinvointiin työssä.Tieteellinen tutkimus
20.10.2020HUS-kuntayhtymä, Sydän- ja keuhkokeskusSepelvaltimoiden TT sydänlihasiskemian ennustamisessaTieteellinen tutkimus
15.10.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriTieteellinen tutkimus
15.10.2020Applied Economics and Health Research Aps (ApHER), Copenhagen, DenmarkA retrospective cohort study to assess the safety of baricitinib compared with other therapies used in the treatment of rheumatoid arthritis in Nordic countriesTieteellinen tutkimus
14.10.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriToistuvan keskenmenon taustatekijät ja ennuste HUSissa v. 2007─2016 tutkituilla potilailla.Tieteellinen tutkimus
8.10.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäTieteellinen tutkimus
8.10.2020Oulun yliopistoSynnytyksen aikaisen antibiootin vaikutus lapsen kasvuun ja terveyteen (LOOP-study)Tieteellinen tutkimus
30.9.2020Oriola OyADHD:n hoito SuomessaTieteellinen tutkimus
29.9.2020Turun yliopistoFinnish Retirement and Aging studyTieteellinen tutkimus
25.9.2020Terveyden ja hyvinvoinnin laitosMonisairastavuus ja siihen liittyvä palveluiden käyttö sekä kustannukset (Parempi tietopohja ja palvelujen optimointi SOTE-uudistuksen tueksi (IMPRO) – hankkeen osana toteutettava tutkimus)Tieteellinen tutkimus
24.9.2020Aalto-korkeakoulusäätiö srTalouden tilannehuoneViranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä
23.9.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriAivovammojen ilmaantuvuus, leikkaushoidot ja vaikutus myöhempään terveyteen suomalaisilla lapsilla: Tapaus-verrokkitutkimus vuosien 1998 ja 2018 väliltäTieteellinen tutkimus
16.9.2020Helsingin yliopisto, Väestötutkimuksen yksikköTerveyttä, hyvinvointia ja kuolleisuutta ennustavat sosioekonomiset ja perhetekijät SuomessaTieteellinen tutkimus
16.9.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Sydän- ja keuhkokeskusRuokatorvisyöpää käsittelevä väitöskirjatyöTieteellinen tutkimus
9.9.2020Itä-Suomen yliopistoTieteellinen tutkimus
9.9.2020Medaffcon OyFinMDSTieteellinen tutkimus
9.9.2020UMC GroningenERACODA – Eurooppalainen tutkimus dialyysi- ja munuaissiirtopotilaiden COVID-19-tartunnoista. European research database on dialysis and kidney transplantation patients’ COVID-19 infections (ERACODA).Tieteellinen tutkimus
9.9.2020Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriRekisteriseuranta avoimen dialogin periaattein toteutetun nuorisopsykiatrisen hoidon hoitotuloksistaTieteellinen tutkimus
9.9.2020Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kuopion yliopistollinen sairaalaClinical registry study on diffuse large B-cell lymphoma and mantle cell lymphoma.Tieteellinen tutkimus
9.9.2020Oulun yliopistoMEDigi – Lääketieteen alojen opetuksen digitoiminen ja harmonisointiOpetus
2.9.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriCOVID-19 [-]Tieteellinen tutkimus
2.9.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriNordic AAA StudyTieteellinen tutkimus
2.9.2020Tampereen yliopistollinen sairaalaSairaalan ulkopuolella syntyneet lapset SuomessaTieteellinen tutkimus
2.9.2020MedEngine OyTreatment practices, healthcare resource utilization, and treatment costs of psoriasis in Finland – A population-based register studyTieteellinen tutkimus
25.8.2020Oriola OyFinnish Diabetes Control study – FinDiConTieteellinen tutkimus
24.8.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriTieteellinen tutkimus
24.8.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriBiologisten lääkkeiden käyttö yhdistelmähoitona tulehduksellisissa suolistosairauksissa, suomalainen monikeskustutkimus.Tieteellinen tutkimus
24.8.2020EPID Research OyMyyntiluvan myöntämisen jälkeinen turvallisuustutkimus, jolla arvioidaan virtsateiden syöpien riskiä suhteessa 2-tyypin diabetesta sairastavien potilaiden empagliflotsiinialtistukseen.Tieteellinen tutkimus
19.8.2020Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäNordic EpiLung-tutkimus (Pohjoismaiden keuhkosairauksien epidemiologinen tutkimus)Tieteellinen tutkimus
29.7.2020Evidera-PPDVOLT: Nordics (Venous Thromboembolism Treatment)Tieteellinen tutkimus
21.7.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriIhokeliakiapotilaiden sairastavuus ja sairaalapalveluiden käyttöTieteellinen tutkimus
14.7.2020VATTThe nature of nurture: the interplay between genetic and the social environment in impacting healthTieteellinen tutkimus
13.7.2020Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta / ClinicumDiabetes, krooniset sairaudet ja kuolleisuus – rekisteripohjainen seurantatutkimus/ FIN-CARING II.Tieteellinen tutkimus
10.7.2020Medaffcon OyType 2 diabetes and renal outcomes in the Hospital District of Southwest FinlandTieteellinen tutkimus
8.7.2020Epid Research OyUudenlaisen, systeemisen lääkehoidon persistenssi ja adherenssi – Rekisteripohjainen kohorttitutkimus Suomessa ja Ruotsissa.Tieteellinen tutkimus
3.7.2020Tampereen yliopistollinen sairaalaSosioekonomisten terveyserojen muodostuminen teini-iästä varhaiseen keski-ikään – Ylisukupolvinen näkökulmaTieteellinen tutkimus
29.6.2020Helsingin yliopistoFinnGenTieteellinen tutkimus
24.6.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriTraumojen ja toimenpiteiden vaikutus naisten lisääntymisterveyteenTieteellinen tutkimus
10.6.2020MedEngine OyFinWeightTieteellinen tutkimus
10.6.2020NHG Finland OyOsteoporoosin hoidon alueelliset erotTieteellinen tutkimus
27.5.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriCOVID-19 kliiniseen ilmiasuun vaikuttavien tekijöiden karakterisointiTieteellinen tutkimus

Tietopyynnöt 2020

Myönteisiä tietopyyntöpäätöksiä tehtiin vuonna 2020 yhteensä kolme ja raukeavia päätöksiä 22 kpl.

PäivämääräPäätöksen saajaKäyttötarkoitus
6.7.2020Sanofi OyKehittämis ja innovaatiotoiminta
6.5.2020Medaffcon OyTilastointi
8.4.2020Aalto-yliopistoTieteellinen tutkimus

Muutosluvat 2020

Myönteisiä tietoluvan muutospäätöksiä tehtiin vuonna 2020 yhteensä 47 kpl ja raukeavia muutospäätöksiä 12 kpl. Muutettuja lupia oli 1–35 kpl yhtä päätöstä kohden. Alkuperäisiä lupia oli myöntänyt 1–16 rekisterinpitäjää yhtä hakemusta kohden. Yksi muutoslupa koskee keskimäärin 3,9 aiempaa lupaa.

PäivämääräLuvansaajaAlkuperäisten lupien myöntäjätMuutoksen tyyppi
30.12.2020Tampereen yliopistoKansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
30.12.2020Turun yliopisto, Hoitotieteen laitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
29.12.2020Tampereen yliopistollinen sairaala, Nuorisopsykiatrian vastuualueTerveyden ja hyvinvoinnin laitos,  Kansaneläkelaitos, EläketurvakeskusLuvan voimassaoloajan pidennys
21.12.2020PSSHP:n kuntayhtymä KYSSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
17.12.2020Suomen reumatologinen yhdistysTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, EläketurvakeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
17.12.2020Helsingin yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (4 lupaa)Muutos henkilötiedon käsittelijöihin
17.12.2020Oulun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (16 lupaa), Kansaneläkelaitos (7 lupaa), Tilastokeskus (12 lupaa)Muutos henkilötiedon käsittelijöihin
9.12.2020YksityishenkilöTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysministeriöLuvan voimassaoloajan pidennys
3.12.2020Niuvanniemen sairaalaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, TilastokeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
27.11.2020Helsingin yliopisto, Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (3 lupaa), Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus StakesMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
27.11.2020Tampereen korkeakoulusäätiö sr / Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (terveystieteet)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (3 lupaa), Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes, Kansaneläkelaitos (5 lupaa)Muutos henkilötiedon käsittelijöihin
27.11.2020TyöterveyslaitosEläketurvakeskus (6 lupaa), Kansaneläkelaitos (4 (lupaa), Suomen pankki, KevaMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
19.11.2020Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
4.11.2020Suomen Syöpäyhdistys r.y.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  (5 lupaa), Tilastokeskus (2 lupaa), Kansaneläkelaitos (2 lupaa), VäestörekisterikeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
28.10.2020TyöterveyslaitosSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
28.10.2020Terveyden ja hyvinvoinnin laitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, KansaneläkelaitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
14.10.2020EvideraSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
8.10.2020Turun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusLuvan voimassaoloajan pidennys
8.10.2020Yksityishenkilö, PPSHPJyväskylän kaupunki,  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (3 lupaa)Luvan voimassaoloajan pidennys
7.10.2020EPID Research OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
2.10.2020HUS NeurokeskusTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
30.9.2020Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
23.9.2020University of Helsinki, Institute for Molecular Medicine FinlandNational institute for health and welfareMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
23.9.2020EPID Research OyKansaneläkelaitos (2 lupaa), Väestörekisterikeskus, Tilastokeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
16.9.2020NHG Finland OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataPoimittavien tietojen lisääminen
2.9.2020Helsingin yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
2.9.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, VäestörekisterikeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
24.8.2020HUS LastenklinikkaTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
19.8.2020MedEngine OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
14.8.2020Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
14.8.2020Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
12.8.2020Aalto-yliopisto (Aalto-korkeakoulusäätiö sr)Kansaneläkelaitos,  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
12.8.2020Tampereen yliopisto (Tampereen korkeakoulusäätiö sr)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (3 lupaa)Muutos henkilötiedon käsittelijöihin
12.8.2020Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa)Muutos henkilötiedon käsittelijöihin
5.8.2020StatFinn OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Digi- ja väestötietovirasto (Väestörekisterikeskus), VSSHP, VSHP, EKSOTE, KYMSOTE, PSHP, PHHYKY, HUS, PSSHP, KSSHP, KHSHP, PPSHP, SATSHPMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
5.8.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, KansaneläkelaitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
22.7.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriEläketurvakeskus, HUS, Kansaneläkelaitos, Oikeusrekisterikeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, VäestörekisterikeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
1.7.2020Helsingin yliopistoEläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
17.6.2020Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitosKansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
17.6.2020Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekuntaKansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirastoMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
17.6.2020Turun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
8.6.2020Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto, Oulun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
8.6.2020Turun yliopisto, Kliininen laitos, IhotautioppiKansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Digi- ja väestötietovirasto (aiemmin VRK)Muutos henkilötiedon käsittelijöihin
8.6.2020MedEngine OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
8.6.2020Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitosKansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
27.5.2020Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymäEläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
12.5.2020Helsingin yliopisto, Väestötutkimuksen yksikköEläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys