Uppdaterad 01.12.2022

Beviljade tillstånd

På den här sidan hittar du Findatas datatillstånd, ändringstillstånd och beslut om begäran om information för sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter. Listorna kan till vissa delar vara bristfälliga.

874

Begäran om information

54 % dataanvändningstillstånd
38 % ansökan om ändring
8 % begäran om information

689

besluts

76 % positiv
22 % upphöra
1 % överföring av administrativ saken

185

äppna ansökningar

40 % under behandling
34 % under förbesiktning
26 % väntande ansökningar

Tillstånd och beslut om begäran om uppgifter per år

Dataanvändsningstillstånd 2022

30.11.2022
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Umpilisäkkeen poiston jälkeinen paksusuolisyöpä
Beviljade: 30.11.2022
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Kyseessä oleva tutkimus on rekisteritutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää paksusuolisyövän ja umpilisäkkeen poiston välistä yhteyttä länsimaalaisessa (suomalaisessa) väestössä.

30.11.2022
MedEngine Oy
Characterization of Real-world Treatment Practices, Outcomes and Costs of Care in Patients with Hemophilia A and B: A Nationwide Finnish Cohort Study (HemoHEOR II)
Beviljade: 30.11.2022
Giltig till: 01.04.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Hemophilia is a rare, X-linked hereditary bleeding disorder caused by a deficiency or dysfunction of clotting factor VIII in hemophilia A (HA) or factor IX in hemophilia B (HB). The objective of this retrospective study is to assess the treatment outcomes and patterns of hemophilia patients, healthcare resource utilization, medication use and costs of care in Finland during 2012–2021.

30.11.2022
Oulun yliopistollinen sairaala
Intractable Chronic Neuropathic PAIN – SCS Spinal Cord Stimulation
Beviljade: 30.11.2022
Giltig till: 31.12.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tarkoituksena on selvittää

  1. selkäydinstimulaatiolla hoidettujen kroonisesta neuropaattisesta kivusta kärsivien potilaiden neuro-psyko-farmako-sosio-ekonominen pitkäaikaisselviytyminen 700 potilaan, 3 500 kaltaistetun verrokin ja 30 000 sukulaisen aineistossa
  2. hoidon yhteiskunnalliset vaikutukset työkyvyn ylläpitämisen, terveyspalvelujen käytön ja uudelleenkoulutuksen tarpeen kannalta
  3. selkäydinstimulaation vaikutusmekanismeja aivoselkäydinnesteen metabolomiikkatutkimuksen avulla.
Finla Työterveys Oy
Työkykyriskin ennustaminen ja korkeariskisten henkilöiden ryhmittely ennaltaehkäisevän työterveyshuollon tueksi

Giltig till: 31.12.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoite on syventää tietoa tukea tarvitsevien yksilöiden tunnistamisesta yhdistämällä sairauskertomusten ja terveyskyselyvastausten tietoa. Lisäksi kehittyneemmät koneoppimiseen perustuvat algoritmit mahdollistavat erilaisten riskimuuttujien yhdistelmien suhteen samankaltaisten potilasjoukkojen tunnistamisen. Tällaisen segmentoinnin pohjalta on jatkossa mahdollista arvioida tarkemmin kunkin joukon tarpeita erilaisille toimintamalleille ja palveluille.

22.11.2022
HUS Neurokeskus/Helsingin yliopisto
Lääkitysaloitusviiveen merkitys aaltomaisen MS-taudin ennusteelle ja lääkkeettömyyden syyt
Beviljade: 22.11.2022
Giltig till: 01.01.2028
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää lääkealoitusviiveen merkitystä MS-taudin ennusteelle suomalaisessa kansallisessa asetelmassa MS-rekisterin tietojen avulla, ja toiseksi kartoittaa lääkkeettömyyden syitä Suomessa.

Tutkimus tuo tietoa siitä, tulisiko MS-taudin diagnoosiin pääsemistä ja lääkitysaloitusta pyrkiä entisestään nopeuttamaan paremman ennusteen saavuttamiseksi, ja toisaalta tutkimus pyrkii tunnistamaan mahdollisia huonosti tiedostettuja tekijöitä viivästyneen lääkealoituksen taustalla

22.11.2022
StatFinn Oy
Ei-interventiotutkimus pohjoismaisten estolääkitystä käyttävien migreenipotilaiden piirteistä ja lääkkeidenkäyttötavoista
Beviljade: 22.11.2022
Giltig till: 01.12.2031
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen päätavoitteena on kuvailla erenumabin käyttöä migreeniä sairastavilla potilailla. Toissaijaisena tavoitteena on löytää mahdollinen verrokkijoukko markkinoille tulon jälkeiselle turvallisuustutkimukselle (PASS – post-authorisation safety study). Tällä tutkimuksella selvitetään 1) erenumabia tai muita migreeninestolääkitystä käyttävien henkilöiden keskuudessa esiintyvien sydän- ja verisuonitautien yleisyyttä ja 2) erenumabin käyttöä ja siihen liittyviä seurauksia raskauden aikana.

10.11.2022
Helsingin yliopisto
Naisiin kohdistuneita parisuhdetappoja edeltäneet tapahtumaketjut
Beviljade: 10.11.2022
Giltig till: 31.12.2022
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

VN TEAS -rahoitteisen tutkimushankkeen ”Tapahtumaketjut naisiin kohdistuvissa parisuhdesurmissa” tavoitteena on muodostaa kattava kuva Suomessa 2000-luvulla tapahtuneista naisiin kohdistuneista parisuhdetapoista ja niitä edeltäneistä tapahtumaketjuista sekä viranomais- ja palvelukontakteista. Analyysit perustuvat rekisteri-, asiakirja- ja haastatteluaineistoihin, joita haetaan useammalta eri viranomaiselta.

10.11.2022
Oulun Yliopisto
Vastustuskykyinen kaupunki. Kaupunkisuunnittelu pandemioiden ennaltaehkäisyn välineenä. (Resistant Cities Urban Planning as Means for Pandemic Prevention, RECIPE)
Beviljade: 10.11.2022
Giltig till: 01.01.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Hankkeessa tutkitaan tartuntatautien esiintyvyyttä erilaisissa suomalaisissa kaupunkiympäristöissä. Todettuihin hengitystietartuntoihin ja näihin liittyviin terveydenhuoltokäynteihin kytkettyjen osoitetietojen perusteella voidaan tutkia erityyppisten kaupunkiolosuhteiden ja/tai kaupungin ominaispiirteiden, ihmisten liikkuvuuden sekä sään ja ilmansaasteiden vaikutusta tartuntatautien esiintyvyyteen.

09.11.2022
Suomen Syöpärekisteri
ASA-rekisteriin ilmoitettujen henkilöiden syöpävaara ja -kuolleisuus 1979-2019.
Beviljade: 09.11.2022
Giltig till: 21.09.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on vertailla ASA-rekisteriin merkittyjen henkilöiden syöpävaaraa – ja kuolleisuutta sukupuoli-, ikä ja periodi-kohtaisesti vastaavan väestön syöpäilmaantuvuuteen tai – kuolleisuuteen ajalla 1979-2019. Syöpävaaraa tarkastellaan myös aine-, ammatti- ja toimialakohtaisesti. Tulokset raportoidaan SIR (standardised incidence ratio) – tunnuslukuina.

09.11.2022
Työterveyslaitos
The rise of mental vulnerability in work life / Psyykkinen haavoittuvuus Suomessa
Beviljade: 09.11.2022
Giltig till: 31.12.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
09.11.2022
Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta – toimintamallit monialaiseen yhteistyöhön (TYKYTUO)
Beviljade: 09.11.2022
Giltig till: 31.12.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Hankkeen tavoitteena on edistää työkyvyn tuen varhaista tunnistamista, työkykyä tukeviin palveluihin ohjautumista, työterveyshuollon ja muiden terveydenhuollon toimijoiden sekä työpaikkojen tavoitteellista yhteistyötä. Findataan toimitettavien Pihlajalinnan potilastietojen ja TEM:n työttömyystietojen sekä rekisteritietojen (Kela, ETK) avulla selvitetään työkyvyttömyyden riskitekijöitä ja hankkeessa käytettävien menetelmien yhteyttä mahdollisiin muutoksiin palvelujen käytössä.

03.11.2022
HUS
Vaihto suonensisäisestä ihonalaisesti annosteltavaan valmisteeseen: infliksimabin ja vedolitsumabin teho ja turvallisuus tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavilla potilailla.
Beviljade: 03.11.2022
Giltig till: 31.12.2023
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella vaihtoa suonensisäisestä vedolitsumabin annostelusta ihonalaiseen tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavien potilaiden ylläpitohoidossa. Selvitetään kliininen, endoskooppinen ja biokemiallinen vaste sekä hoidolla pysyminen. Lisäksi kerätään käyttökokemukset induktiohoidossa, arvioidaan ennustetekijöitä hoidon vaikutukselle ja toteutumiselle.

02.11.2022
Oriola Finland Oy
Finnish Diabetes Control study – FinDiCon: The impact of socioeconomic status on diabetes care
Beviljade: 02.11.2022
Giltig till: 09.02.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään miten diabeetikon sosioekonominen asema vaikuttaa hoitotasapainoon, hoitopolkuihin, lääkitykseen ja terveyspalvelujen saantiin. Lisäksi tutkitaan T1D-potilaiden hoitotasapainoa aiemmin myönnetyllä FinDiCon-aineistolla. Tutkimus toteutetaan tieteellisenä tutkimuksena, jonka tulokset julkaistaan vertaisarvioiduissa tiedejulkaisuissa.

19.10.2022
Turun yliopisto, INVEST hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuskeskus
Varhaiskasvatuksen ja perhetaustan merkitys lasten oppimiseen sekä kouluttautumiseen
Beviljade: 19.10.2022
Giltig till: 31.12.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Kyseessä on väitöskirjan osatutkimus (tutkimussuunnitelman osatutkimus 4). Haettavien väestökyselyaineistojen avulla tutkitaan miten eri varhaiskasvatuksen toimintamuodot sekä perhetausta ovat yhteydessä neljävuotiaiden lasten kehitykseen.

19.10.2022
ESiOR Oy
Ustekinumab in the treatment of ulcerative colitis in Finland (FINUSTE-UC)
Beviljade: 19.10.2022
Giltig till: 30.11.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tarkoituksena on retrospektiivisen rekisteritutkimuksen keinoin tutkia ustekinumabin kliinisiä hoitotuloksia ja hoidolla pysymistä ulseratiivista koliittia sairastavilla potilailla Suomessa. Lisäksi tavoitteena on tutkia ustekinumabihoitoa saavien potilaiden potilasominaisuuksia, ustekinumabiannostusta, ustekinumabihoidon keskeyttämisen syitä, ustekinumabin asemoitumista suomalaisessa hoitokäytännössä, sekä ustekinumabikonsentraatioiden mittaamiseen liittyviä seikkoja.

19.10.2022
Tampereen Yliopisto
Co-occurrence of acute leukemia and type 1 diabetes in children and adolescents – Investigation of shared etiology and features
Beviljade: 19.10.2022
Giltig till: 31.07.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa lasten leukemian ja tyypin 1 diabeteksen yhteisiin syntymekanismeihin liittyviä tekijöitä ja kuvailemaan tautien välistä yhteyttä suomalaisella aineistolla. Suomessa kyseisten sairauksien ilmaantuvuus on lisääntynyt ja tavoitteenamme on avata mahdollisuuksia ennaltaehkäisevien toimien kehittämiseen.

19.10.2022
Tampereen yliopistollinen sairaala
Väkivaltaiset nuoret ja väkivaltariskin arviointi Suomalaisessa terveys- ja sosiaalihuollossa – seurantatutkimus
Beviljade: 19.10.2022
Giltig till: 31.12.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Selvitetään vihanhallinta- ja väkivaltaongelmien takia alaikäisten oikeuspsykiatriseen (Tays EVA-yksikkö) hoitoon vuosina 2003-2019 joutuneiden nuorten elämänpolkuja rekisteriaineistojen valossa ja tutkitaan hoidonaikaisen väkivaltariskiarvion pitkän aikavälin ennustemerkitystä.

19.10.2022
Åbo Akademi
Competition and quality: A study of the Finnish patient choice reform in healthcare
Beviljade: 19.10.2022
Giltig till: 31.12.2024
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

A patient choice reform was launched in January of 2014 in Finland, and patient can now chose their care provider in non-urgent specialised health care. Freedom of choice introduced competition between care units in the health sector. I will use the data to calculate the competition between hospitals in their own regional market. Afterwards, I will study econometrically whether the higher competition increased quality outcomes in the healthcare units.

07.10.2022
Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Suomen sotavankiaineisto 1918 (Finnish War Prison Archive of 1918)
Beviljade: 07.10.2022
Giltig till: 31.12.2023
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tarkoituksena on muodostaa historiallisista arkistoaineistoista ja viranomaisrekisteritiedoista koostuva ylisukupolvinen henkilötason tietokanta Suomen vuoden 1918 sisällissotaan osallistuneista ja sen johdosta vankileirillä olleista henkilöistä ja heidän jälkeläisistään. Aineiston avulla tutkitaan sodan ja sotavankeuden pitkäaikaisia ja ylisukupolvisia vaikutuksia tutkimushenkilöiden sekä heidän jälkeläistensä terveyteen, elinikään, sosioekonomiseen asemaan ja maailmankatsomukseen.

06.10.2022
Työterveyslaitos
Varhaisten työkyvyn ja työhön paluun tukitoimien vaikutus lonkan ja polven tekonivelleikattujen sairauspoissaoloihin
Beviljade: 06.10.2022
Giltig till: 31.12.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään kuinka tekonivelleikkausten jälkeiset sairauspoissaolot ovat muuttuneet uuden, työterveyshuollon roolia korostavan toimintatavan käyttöönoton jälkeen (v.2021 vs. 2017/2018). Lisäksi vertailemalla v. 2013 ja 2010 KSKS:ssa leikattujen potilaiden sairauspoissaoloja selvitetään leikkausprosessin tehostamisen vaikutusta. KSKS:n potilailla selvitetään myös ennen leikkausta tehdyn optimoinnin vaikutusta sairauspoissaoloihin vertailemalla 2013-aineistoa 2017/2018 -aineistoon.

30.09.2022
Helsingin yliopisto
Biopankkitutkimus mielenterveydenhäiriöiden farmakogenetiikasta
Beviljade: 30.09.2022
Giltig till: 31.12.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

PSY-PGx on EU:n Horizon 2020 -hanke (https://www.psy-pgx.org/PSY-PGx), jonka tavoitteena on hyödyntää  genotyyppitietoja, jolla mahdollistaa yksilöllinen farmakoterapia psykiatristen häiriöiden hoidon parantamiseksi. Tässä osatutkimuksessa selvitämme avulla vaikuttaako kahden geenin geneettinen vaihtelu potilailla, joille on määrätty valikoituja lääkkeitä mielenterveyshäiriöihin, lääkityksen muutoksiin, sairaalahoitoihin ja kuolleisuuteen Suomessa.

29.09.2022
Medaffcon Oy
Jakavi (ruxolitinib) treatment outcomes in acute graft versus host disease (GvHD) in real-world setting in Helsinkiand Turku University Hospitals
Beviljade: 29.09.2022
Giltig till: 01.01.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Jopa noin puolet allogeenisen kantasolusiirteen saaneista potilaista sairastuu käänteishyljintään ja näistä merkittävä osa ei hyödy ensimmäisen linjan standardihoidosta. Toisen linjan hoitoon ei ole yhtenäistä hoitosuositusta. Tässä tutkimuksessa selvitetään ruksolitinibilla hoidettujen käänteishyljintäpotilaiden karakteristiikka, hoitokäytäntöjä ja hoitotuloksia sekä resurssinkäyttöä hyödyntämällä erikoissairaanhoidon tietoja ja kansallisia rekistereitä.

29.09.2022
Nuorisotutkimusseura ry
Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön vaikuttavuus
Beviljade: 29.09.2022
Giltig till: 31.12.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Hankkeessa tutkitaan kunnallisen koulu- ja oppilaitosnuorisotyön vaikuttavuutta nuorten näkökulmasta rinnastamalla kouluterveyskyselyn data ja kunnilta kerätty tieto. Edellinen tarjoaa tietoa nuorten koetusta hyvinvoinnista koulu- ja oppilaitoskontekstissa ja jälkimmäinen tuottaa tietoa koulu- ja oppilaitosnuorisotyön volyymeista, menetelmistä ja tavoitteista. Hankkeessa analysoidaan vuonna 2021 kerättyä kouluterveyskyselyn aineistoa.

22.09.2022
Itä-Suomen yliopisto
TYÖOTE – HANKKEEN VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS Rekisteripohjainen arviointitutkimus vastuullisen asiakasohjausmallin etuisuusmaksu- ja tuottavuusvaikutuksista
Beviljade: 22.09.2022
Giltig till: 30.09.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

TYÖOTE – hankkeen (https://www.ttl.fi/tutkimushanke/vastuullinen-tyokyvyn-tuki-tyoote-2020-2023/) vaikuttavuustutkimus, joka toteutetaan Itä-Suomen yliopiston toimesta. Kyseessä on arviointitutkimus yksilöllisen asiakasohjausmallin käyttöönoton vaikuttavuudesta sairaanhoitopiiri- ja kansallisella tasolla.

21.09.2022
Tekonivelsairaala Coxa Oy
Tietolupa henkilötietojen käyttämiseksi yhdistämään Pirkanmaan sairaahoitopiirin (PSHP) ja Tekonivelsairaala Coxa Oy:n rekisterinpidon alaisia tietoja opetusmateriaalin valmisteluun ja käyttöön PSHP:n ja Coxan rekistereistä
Beviljade: 21.09.2022
Giltig till: 30.04.2026
Syftet med användningen av data: Opetus

Tietolupahakemuksella haetaan toisiolain mukaista lupaa hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja opetuskäyttöä varten lääketieteen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöksi opiskelevien perus- ja jatko-opetuksen opetusmateriaalin tuottamista ja käyttöä varten.

21.09.2022
Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM), Helsingin yliopisto
SUPER – Suomalainen psykoosisairauksien perinnöllisyysmekanismien tutkimus
Beviljade: 21.09.2022
Giltig till: 30.04.2036
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

SUPER-tutkimus on Suomen laajuinen psykoosisairauksien perinnöllisyysmekanismeja selvittävä yleishyödyllinen tutkimus, johon on osallistunut 10500 suomalaista. Hankkeessa tutkitaan psykoosisairauksien perinnöllisyysmekanismeja sekä yleisemmin pyritään saamaan tietoa psykoosisairauksista ja psykoosia sairastavien tai sairastaneiden tilanteesta Suomessa.

07.09.2022
Oulun yliopisto, syövän ja translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö ja OYS hammas- ja suusairauksien klinikka
Suun ja nielun alueen syövät ja suusyövälle altistavat suun limakalvon muutokset
Beviljade: 07.09.2022
Giltig till: 28.02.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Sairaalan sähköisestä potilastietojärjestelmästä ja paperisista potilaskertomuksista päivitetään tutkimuksessa käytettäviin kudosnäytteblokkeihin liittyviä potilasseurantatietoja, jotta solujen ja solun ympäristön erilaisten molekyylien merkitystä taudin etenemiselle voidaan arvioida tilastollisilla menetelmillä.

31.08.2022
Helsingin Yliopisto ja HUS
A pan-cancer approach connecting tumor molecular profiles and individual health information for discoveries and new precision cancer medicine solutions (iCAN)
Beviljade: 31.08.2022
Giltig till: 31.12.2028
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimus on biopankkitutkimus, jossa biopankkinäytteitä analysoidaan (profilointi) ja tähän profilointitietoon liitetään ko. näytteenantajan terveystietoja sekä muita terveyteen ja tutkimukselle merkittäviä tietoja. Tarkoituksena on tutkia molekyylitason muutosten ja tietojen välisiä yhteyksiä sekä sitä kautta löytää uusia korrelaatioita ja tekijöitä, jotka selittävät syövän syntyä ja leviämistä. Tutkimuksessa on tavoitteena näin tunnistaa uusia hoitokohteita yli syöpätyyppien.

31.08.2022
Tampereen yliopistollinen sairaala
Aivovaltimoaneurysman puhkeamisen aiheuttaman kallonsisäisen verenvuodon tunnistaminen ja diagnostiikka
Beviljade: 31.08.2022
Giltig till: 31.12.2023
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tässä tutkimushankkeessa selvitetään millä todennäköisyydellä ensiapuun päänsärkyoireiden johdosta hakeutuneella potilaalla on lopultakin aivovaltimon repeämän aiheuttama lukinkalvonalainen verenvuoto, ja kuinka herkästi tuo diagnoosi jää huomaamatta. Samalla selvitetään käytössä olevien diagnostisten menetelmien tarkuutta ja diagnoosin viivästymisen vaikutusta potilaan ennusteeseen.

31.08.2022
MedEngine Oy
A Retrospective Cohort Study to Assess the Safety of Baricitinib Compared with Other Therapies Used in the Treatment of Rheumatoid Arthritis and Used in the Treatment of Atopic Dermatitis in Nordic Countries
Beviljade: 31.08.2022
Giltig till: 31.12.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

This study evaluates the long-term safety of baricitinib among patients with rheumatoid arthritis and among patients with atopic dermatitis.

17.08.2022
Hanken School of Economics
Sustaining affordable medications: on the optimal design of competition and regulation in Finnish pharmaceutical market
Beviljade: 17.08.2022
Giltig till: 01.07.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

We will examine how market competition and regulation affect the pricing and demand for pharmaceuticals in Finland, with a special focus on the interactions between patients, physicians, pharmacies and drug producers. To this end, we aim to provide rigorous research evidences on how to optimally combine the two powerful tools (market competition and regulation) to reduce the cost of medication and to improve the accessibility of low-cost drugs.

17.08.2022
Oulun yliopisto
Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw in Finland: A longitudinal study
Beviljade: 17.08.2022
Giltig till: 31.12.2024
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tarkoitus on kerätä tietoja suomalaisista luustolääkkeiden käyttäjistä. Tutkimuksessa vertaillaan leuan osteonekroosiin sairastuneita luustolääkkeiden käyttäjiä ei-sairastuneisiin luustolääkkeiden käyttäjiin. Tarkoituksena on hahmottaa leuan osteonekroosille altistavia riskitekijöitä (ikä, sukupuoli, krooniset sairaudet, lääkitykset, tupakointi) ja ilmaantuvuutta suomalaisessa potilasaineistossa.

17.08.2022
HUS
Kasvisterolemia Suomessa
Beviljade: 17.08.2022
Giltig till: 30.08.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitämme, kuinka paljon Suomessa on diagnosoitu kasvisterolemiapotilaita, millainen heidän taudinkuvansa on, miten heitä on hoidettu ja millainen hoitovaste heillä on ollut. Tutkimuksessa pyrimme myös selvittämään mahdollisia sepelvaltimotaudille altistavia tekijöitä.

10.08.2022
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Register-based study on the response in IO therapies
Beviljade: 10.08.2022
Giltig till: 31.12.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimushankkeen tavoitteena on analysoida immuunihoitojen käyttöä ja hoitovasteita syövänhoidossa Suomessa rekisteritutkimuksen keinoin.
Tietoja kerätään kaikista yliopisto- ja keskussairaaloista, jotta tutkimuksella saadaan mahdollisimman kattava kokonaiskuva Suomessa käytettävien immuunihoitojen vaikutuksista.
Tutkimus on osa kansallista Cancer IO -innovaatiohanketta.

27.07.2022
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Maksasairauksien syntyyn ja etenemiseen vaikuttavat väestötason riskitekijät
Beviljade: 27.07.2022
Giltig till: 28.12.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimus perustuu THL biopankin materiaaleihin, FINRISKI 1992-2012 sekä Terveys 2000 ja 2011 tutkimuksiin, joita yhdistetään kansallisiin seurantarekistereihin maksatautiin liittyvien sairaalahoitojen, syövän ja kuoleman osalta, tarkoituksena selvittää maksataudin ennustetekijöitä. Tutkitaan myös tutkimustilanteessa maksatautia sairastavien henkilöiden muita päätetapahtumia (kuolemia, sydän- ja verisuonitauteja, syöpää, munuaisten vajaatoimintaa ym).

06.07.2022
Itä-Suomen yliopiston Tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimusyksikkö
OSTPRE
Beviljade: 06.07.2022
Giltig till: 31.12.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Kyseessä on yli 30 vuotta kestänyt seurantatutkimus noin 15000 post-menopausaalisen naisen ikääntymisestä. Rekisteriaineistot muodostavat seurannan tukirangan, mutta tietoa on kerätty myös postikyselyin, tutkimuskäynneillä sekä interventiotutkimuksilla. Tietojen käyttötarkoituksena on tarkastella naisten terveyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä, jotta voitaisiin ymmärtää terveeseen ikääntymiseen johtavia pitkittäisiä mekanismeja ja löytää keinoja terveysongelmien ennaltaehkäisyyn.

06.07.2022
Medaffcon Oy
REAL-WORLD EVIDENCE STUDY OF THE IMPACT OF ASCT AND NEW DRUG TREATMENTS ON MULTIPLE MYELOMA (MM) SURVIVAL AND COMORBIDITIES COMPARED TO non-MM CONTROL POPULATION IN FINLAND BETWEEN 2000-2020
Beviljade: 06.07.2022
Giltig till: 01.12.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

TEAMSFIN (Two dEcAde extensive Myeloma Study in FINland) will study the evolution of multiple myeloma (MM) treatment over two decades in Finland, as well as report on the recent changes in treatment outcomes relative to population controls and also collect data on the use of novel therapeutics, including ixazomib, at the national level for the first time.

06.07.2022
Sydän- ja keuhkokeskus HYKS
HLA ja sydäninfarkti
Beviljade: 06.07.2022
Giltig till: 31.12.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Olemme saaneet THL:n biopankilta luvan käyttää Finnrisk-aineistoa, joka koostuu 600 henkilöstä, joilla ei ole todettu valtimokovettumatautia ja 600 ikä sekä sukupuolivakioitua henkilöä, joilla on valtimokovettumatauti.
Analysoimme näiden henkilöiden geenialueet HLA-alueelta ja vertaamme tutkimusryhmiä toisiinsa riskitekijöiden ja valtimokovettumatautikohtausten suhteen. Etsimme sydäninfarkteihin yhdistyviä geenejä

01.07.2022
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (Tampereen yliopistollinen sairaala)
Sukupuoliahdistuksen takia tutkimuksiin hakeutuneiden myöhempi psyykkinen terveys ja sopeutuminen
Beviljade: 01.07.2022
Giltig till: 31.12.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Hankkeen tavoitteena on tutkia suomalaisten rekisteriaineistojen valossa sukupuolidysforian takia korjaushoitotoivein erityistason tutkimuksiin hakeutuneiden myöhempää psyykkistä terveyttä ja yhteiskuntaintegraatiota. Tunnistetaan rekistereistä asetuksella keskitettyihin sukupuoli-identiteetin tutkimusyksiköihin tulleet ja kerätään heistä tiedot mahdollisista korjaushoidoista ja aiemmasta ja myöhemmästä psyykiatrisesta hoidosta, koulutustasosta, työelämään integroitumisesta, rikollisuudesta.

30.06.2022
Turun yliopisto
Lastensuojelun sosiaalityön ja nuorisopsykiatrian yhteistutkiminen ja -kehittäminen Länsi- ja Itä-Suomessa (LANUPS)
Beviljade: 30.06.2022
Giltig till: 31.12.2035
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tavoitteenamme on rekisteritietojen avulla selvittää nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun yhteisasiakkuuden omaavien ja eriasteisia lastensuojelun tukitoimia saavien nuorten sairastavuutta ja avo- ja vuodeosastohoidon käyttöä verrattuna muihin nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon potilaisiin. Terveydenhuollon potilasasiakirjoista tarkastelemme, miten yhteisasiakkuus näkyy eriasteisia lastensuojelun tukitoimia saavilla nuorilla.

29.06.2022
Biopankki Borealis, Pohjois-Pohjanmaan yliopistollinen sairaala
Finnish Maternity Cohort –seerumiaineisto naisten ja lasten syöpätutkimuksessa
Beviljade: 29.06.2022
Giltig till: 31.12.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Pyydetyn aineiston avulla tunnistetaan FMC-näytteen luovuttaneiden naisten seeruminäytteestä tunnistettavan 1) HPV-infektion yhteyttä pään-tai kaulan alueen syöpään ja kehitetään mahdollisia seulontamarkkereita (LIITE 1) tai 2) autoimmuunivasta-aineiden ennustearvoa tiettyjen autoimmuunisairauksien ennakoijana (LIITE 2).

29.06.2022
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Tavoitteena terveet hampaat: satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus nukutuksessa hoidettaville alle 5-vuotiaille lapsille, joiden hampaat ovat reikiintyneet
Beviljade: 29.06.2022
Giltig till: 31.12.2028
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Intervention tehokkuutta arvioidaan 18kk:n kuluttua toimenpiteestä. Molempien ryhmien saamia jatkohoitokäyntejä ja sitoutumista jatkohoitoon arvioidaan potilastietojärjestelmän merkintöjen perusteella 18kk ajalta nukutushammashoidon jälkeen. Suun ja hampaiston statustiedot ennen ja jälkeen nukutuksen. Näiden lisäksi lapselle varatut, peruutetut tai peruuttamattomat hammashoitokäynnit.

29.06.2022
Medaffcon Oy
Patient characteristics and treatment landscape of metastatic castration resistant prostate cancer in Finland
Beviljade: 29.06.2022
Giltig till: 30.09.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Evidence based on real world data of metastatic castration resistant prostate cancer (mCRPC) patients from the Nordic countries is sparse, and insight into the current treatment practice (especially patient level information on drug utilization and patient characteristics) is lacking. This retrospective registry-based real-world evidence (RWE) study intends to provide information on mCRPC patient characteristics, current treatment practice and outcomes in Finland.

22.06.2022
Lund University
Lipid metabolism and risk of hemorrhagic stroke
Beviljade: 22.06.2022
Giltig till: 06.07.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Purpose: To study the relationships between plasma lipid levels and risk of intracerebral hemorrhage and subarachnoid hemorrhage.

22.06.2022
Helsingin yliopisto
MASSE Yli- ja alikysyntä, osa MASSE-tutkimus/kehityshanketta
Beviljade: 22.06.2022
Giltig till: 30.04.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Aineiston avulla tehdään rekisteritutkimus iäkkäiden päivystyksellisten palveluiden tarpeesta ja käytöstä Suomessa (Espoossa). Erityinen kiinnostuksen kohde on löytää näyttöä yli- ja alikysynnästä – tarkoitus on tunnistaa kohdat palvelujärjestelmässä, joihin tehtävillä muutoksilla saadaan suurin terveyshyöty kustannusvaikuttavasti. Löydökset pyritään julkaisemaan tieteellisessä julkaisusarjassa, ja niitä käytetään pohjana ennaltaehkäisylle ja päivystyksellisten palveluiden laadun parantamiselle.

22.06.2022
VSSHP
Munuaissyövän ja melanooman ennustetekijät
Beviljade: 22.06.2022
Giltig till: 22.06.2037
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa on tarkoitus kerätä tiedot 1.1.2015-31.12.2021 immunologisilla syöpälääkkeillä (PD-1- ja PD-L1-estäjillä) hoidetuista uroteelikarsinooma- ja munuaissyöpäpotilaista, immunologisen hoidon tuloksista sekä potilaiden käyttämistä antibioottihoidoista (6kk immunologista hoitoa edeltävältä ajalta ja hoidon kuluessa). Tarkoituksena on selvittää antibioottihoidon vaikutusta immunologisen hoidon tuloksiin (hoitovaste ja potilaiden elinaika).

22.06.2022
HUS Kuntayhtymä/HYKS-sairaanhoitoalue, Naistentaudit ja synnytykset
Seri-tukikeskuksissa hoidettujen seksuaaliväkivallan uhrien taustatekijät ja palvelujen käyttö
Beviljade: 22.06.2022
Giltig till: 22.06.2037
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tieteellinen rekisteritutkimus, joka selvittää suomalaisissa Seri-tukikeskuksissa tutkittujen raiskauksen uhrien somaattista terveyttä ja haavoittuvuustekijöiden esiintyvyyttä ennen tukikeskusasiakkuuteen johtanutta seksuaaliväkivaltatapahtumaa, sekä tapahtuman jälkeistä terveyspalveluiden käyttöä ja kuolleisuutta. Seri-tukikeskuksissa asioineiden (1600 henkilöä) ja verrokkien (1600 henkilöä) tausta- ja tapahtumatiedot yhdistetään hoitoilmoitus- ja kuolinsyytietoihin.

15.06.2022
Turun yliopisto
Neurofibromatoosi Suomessa 2
Beviljade: 15.06.2022
Giltig till: 11.03.2022
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Neurofibromatoosi on vallitsevasti periytyvä monielinsairaus. Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten neurofibromatoosipotilaiden elämänkaarta, sosioekonomista asemaa ja sairastavuutta käyttäen kansallisia rekisteriaineistoja. Neurofibromatoosipotilaita verrataan heidän lähisukulaisiinsa sekä erilliseen verrokkikohorttiin.
Rekisteriaineistojen tiedot poimitaan potilaille, kaltaistetuille verrokeille ja potilaiden ja verrokkien ensimmäisen asteen sukulaisille. Tietolupakäsittelyn ja kustannusarvion jälkeen tarkennetaan, minkä rekisterien tiedot poimitaan tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa.
Tiedot pyydetään luovutettaviksi Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmään, aineistojen pseudonymisointi ja yhdistäminen toteutetaan Tilastokeskuksessa.

09.06.2022
Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala
Kontaktiallergiapotilaiden oheissairastavuus ja työkyky Suomessa
Beviljade: 09.06.2022
Giltig till: 01.10.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Erilaiset kosketusallergiat ovat väestössä verraten yleisiä, mutta niiden esiintyvyyttä Suomessa ei tunneta tarkasti. Yksi tavallisimmista kosketusallergian esiintymispaikoista ovat kädet, ja tämän vuoksi kosketusallergia heikentää elämänlaatua ja voi olla uhka työkyvylle.
Tutkimuksessa selvitetään rekisteriaineistoja hyödyntäen kosketusallergian ilmaantuvuutta ja esiintyvyyttä, sekä potilaiden oheissairastavuutta ja työssäpysyvyyttä.

09.06.2022
HUS
Geriatrisen toimintamallin vaikutus yleissisätautiosastolla hoidettujen monisairaiden ikääntyneiden potilaiden elämänlaatuun, toimintakykyyn, sosiaali -ja terveyspalveluiden käyttöön ja kuolleisuuteen
Beviljade: 09.06.2022
Giltig till: 31.12.2024
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Selvitetään, voidaanko iäkkäiden akuuttisairaanhoidossa olevien potilaiden sosiaali -ja terveyspalveluiden käyttöä ja kustannuksia vähentää hoitamalla heitä uuden geriatrisen hoitomallin mukaisesti tavanomaisen yleissisätautiosastohoidon sijaan. Rekisteritutkimuksessa kerätään tietoja ennen ja jälkeen uuden toimintamallin käyttöönoton (30 vrk aikana ennakoimaton sairaalaan paluu, sosiaali -ja terveyspalveluiden kokonaiskäyttö, laitoshoitoon joutuminen, kuolema 12 kuukauden aikana).

02.06.2022
Oulun Yliopisto
Vastasyntyneiden varhainen streptokokkisepsis Suomessa
Beviljade: 02.06.2022
Giltig till: 22.05.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tavallisin täysiaikaisen vastasyntyneen vaikea infektio on beetahemolyyttisen B-ryhmän streptokokin aiheuttama verenmyrkytys. Suomessa  on aloitettu v. 2012  äitien vaginan GBS seulonta loppuraskaudessa neuvoloissa, nämä GBS positiiviset äidit saavat ennen synnytystä antibioottiprofylaksian. Huolimatta näistä toimenpiteistä em. vammauttavaa ja tappavaa tautia esiintyy edelleen. Tutkimme miksi tautia edelleen ilmenee eli löytyykö syytä, johon voitaisiin vielä tarttua äideistä tai vauvoista.

02.06.2022
Tampereen yliopistollinen sairaala
Perinnöllinen aivokasvaintutkimus
Beviljade: 02.06.2022
Giltig till: 31.12.2028
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Aivokasvainten perinnöllisyyttä kartoittava tutkimus, jossa tutkitaan aivokasvainpotilaita ja heidän sukulaisiaan. Kerättyjen näytteiden avulla tunnistetaan etenkin aivokasvaimille altistavia perimän muutoksia. Poimittavia potilastietoja käytetään tutkimaan muutosten yhteyttä kasvainsairauden taudinkuvaan, ennusteeseen ja hoitovasteeseen sekä kasvainten kliinisiin ja patologisiin ominaisuuksiin. Aivokasvainsukuja karakterisoidaan kasvainsairauksien sairauskertomustietojen suhteen.

01.06.2022
Aarhus University
Styrene exposure and risk of lymphohematopoietic and other malignancies in a European-American cohort of reinforced plastics workers
Beviljade: 01.06.2022
Giltig till: 29.04.2022
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

To assess if subtypes and overall lymphohematopoietic malignancies show increased risk following styrene exposure. We will specifically examine exposure response relations with different exposure metrics and the impact of exposure windows. We will also conduct a broader analysis of other types of cancer.

31.05.2022
Helsingin – ja uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS
Diabeteksen ja rasvamaksataudin seulonta ja diagnosointi potilastietojärjestelmän ja koneälyn avulla HUS-piirissä
Beviljade: 31.05.2022
Giltig till: 31.05.2035

Rasvamaksatauti on hyvin yleinen, mutta alidiagnosoitu sairaus, vaikka se johtaa usein vakavaan sairastavuuteen. Olemme louhineet tekstintunnistusskriptillä HUS-tietoaltaalta lääketieteellisissä kuvantamistutkimuksissa 10 vuoden aikana sattumalta löytyneet rasvamaksat ja haluamme tarkastella sairauden vaikutusta näiden potilaiden ennusteeseen, hoitoon ja sairastavauuteen. Tätä varten tarvitsemme rekisteritietoja myös muista rekistereistä.

25.05.2022
Tampereen yliopistollinen sairaala
Leikkaushoidon avulla spontaanista aivoverenvuodosta selvinneiden ennuste
Beviljade: 25.05.2022
Giltig till: 31.12.2023
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Yleisin spontaanisti ilman edeltävää vammaan syntyvien aivoverenvuotojen syy on pienten aivovaltimoiden haurastuminen ns. pienten suonten taudin johdosta. Sama etenevä tauti on yleinen dementoitumisen syy. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuinka nopeasti pienten suonten tauti johtaa aivoverenvuodosta selvinneillä uusiin aivoverenvuotoihin, dementoitumiseen, ja lopulta kuolemaan. Samalla selvitetään pienten suonten taudin aiheuttamasta aivoverenvuodosta selviämisen ennustetekijöitä.

25.05.2022
Medaffcon Oy
Retrospective non-interventional multicenter patient chart data study on [-] real world experience in Finland.
Beviljade: 25.05.2022
Giltig till: 31.08.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

The objective of this study is to describe and evaluate real-world data of [-] for the treatment of [-] in Finland in terms of clinical outcomes, treatment lines, and to identify the key characteristics of the patients treated with [-].

19.05.2022
Tampereen yliopisto
Pregnancy incidence and outcomes after bivalent HPV vaccination
Beviljade: 19.05.2022
Giltig till: 31.12.2024
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tarkoituksena on verrata lisääntymisterveyden indikaattoreita ”cluster” satunnaistetussa syntymä – ja paikkakuntakohorteissa, jotka ovat tai eivät ole olleet terveysintervention (HPV-rokotus) kohteena.

19.05.2022
Atostek Oy
JASMINE (Joyful ApparationS of Medical IntelligencE)
Beviljade: 19.05.2022
Giltig till: 31.12.2024
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa etsitään validoimattoman ja ei-kontrolloidusti muodostuneen datan (tarkasti: Kanta-palvelussa olevan terveydenhuoltodatan) käsittelyyn soveltuvia koneoppimismenetelmiä erilaisten riskien ennustamiseen sekä relevantin tiedon esittämiseen asiaa käsittelevän ammattihenkilöstön tarpeisiin. Tutkimus on case-study AHMED-tutkimushankkeessa, jonka tarkoitus on kehittää menetelmiä koneoppimiseen perustuvien ohjelmistojen ketteräksi validoimiseksi Medical Device Directiven mukaisesti.

04.05.2022
MedEngine Oy
Exploration of tumor growth dynamics to predict response and survival outcomes in NSCLC, including EGFR exon 20 insertion patients: A medical chart review study
Beviljade: 04.05.2022
Giltig till: 02.06.2021
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
28.04.2022
VSSHP / Turun yliopistollinen keskussairaala
Autovasta-ainemääritysten vaikuttavuus immuunivälitteisten myosiittien diagnostiikassa ja lääkehoidossa Suomessa 2015-2020
Beviljade: 28.04.2022
Giltig till: 31.01.2022
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
20.04.2022
Itä-Suomen yliopisto
Aeroallergeenit ja immunologinen valmius tulevaisuuden ilmastoskenaarioissa ALL-IMPRESS (Aeroallergens and immunological preparedness for future climate scenarios: implications for public health promotion )
Beviljade: 20.04.2022
Giltig till: 31.12.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
20.04.2022
Kuopion yliopistollinen sairaala
Keskushermoston valtimo-laskimoepämuodostumien ja kavernoottisten verisuoniepämuodostumien aiheuttaman sairastavuuden selvittäminen. AVM ja CCM tietokanta.
Beviljade: 20.04.2022
Giltig till: 31.12.2022
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
13.04.2022
StatFinn Oy
Havaintotutkimus exopariinin vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta käytettäessä standardi- tai sitä suurempaa lääkeannosta verisuonitukoksen estoon eri painoindeksin omaavilla potilailla
Beviljade: 13.04.2022
Giltig till: 31.12.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
13.04.2022
Jyväskylän yliopisto
Kelan Lääkemääräyspalautteen 2019 vaikutus
Beviljade: 13.04.2022
Giltig till: 30.06.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
13.04.2022
Jyväskylän yliopisto
Terveys, terveyden läikkymisvaikutukset ja yksilön sosioekonominen asema
Beviljade: 13.04.2022
Giltig till: 28.02.2031
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
30.03.2022
Itä-Suomen yliopisto
Keuhkosyövän hoidon vaikuttavuuden tutkimus
Beviljade: 30.03.2022
Giltig till: 01.06.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
16.03.2022
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri
Disease management and health care costs of chronic lymphocytic leukemia (CLL) in real-life clinical practice
Beviljade: 16.03.2022
Giltig till: 31.12.2024
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
14.03.2022
Vaasan yliopisto
Kasvuyrittäjien stressi ja hyvinvointi
Beviljade: 14.03.2022
Giltig till: 31.12.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
09.03.2022
NHG Finland Oy
Prostate cancer treatment practices and total costs in Finland – Descriptive register study “FINPRO 2”
Beviljade: 09.03.2022
Giltig till: 30.06.2023
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
04.03.2022
Medaffcon Oy
Endometrial Cancer Real World Evidence Study in Finland: A Real-World study on patient characteristics, treatment patterns and outcomes of recurrent or advanced endometrial cancer patients in Finland
Beviljade: 04.03.2022
Giltig till: 01.08.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
03.03.2022
HUS Syöpäkeskus Hematologia Hyytymishäiriöyksikkö
”Early thromboprofylaxis with low-molecular weight heparin (LMWH) at home care upon diagnosis of COVID-19 – a register studyCOVID-19 diagnoosin jälkeinen avohoidossa aloitettu laskimotukoksen estohoito pienimolekyylisellä hepariinilla (LMWH) – rekisteritutkimus”
Beviljade: 03.03.2022
Giltig till: 31.12.2023
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
03.03.2022
Oulun yliopistollinen sairaala
Trombosytopenia ja aplastinen anemia Suomen yliopistollisissa sairaaloissa hoidetuilla lapsilla
Beviljade: 03.03.2022
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
03.03.2022
Medaffcon Oy
Lymfoomatutkimus
Beviljade: 03.03.2022
Giltig till: 02.08.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
21.02.2022
Lastenklinikka, HUS
Lapsuusiän syöpä- ja kantasolusiirtohoitojen vaikutukset poikien sukupuoliseen kehitykseen sekä myöhempään terveyteen ja fertiliteettiin
Beviljade: 21.02.2022
Giltig till: 31.05.2023
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
17.02.2022
Medaffcon Oy
Non-interventional register-based study to analyze patient characteristics, treatment patterns and healthcare resource utilization in adult patients with metastatic melanoma
Beviljade: 17.02.2022
Giltig till: 01.06.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
17.02.2022
VSSHP, TYKS, Lasten ja nuorten klinikka, Lastenkirurgia
Synnynnäisten ruoansulatuskanavan epämuodostumien riskitekijät
Beviljade: 17.02.2022
Giltig till: 17.02.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
17.02.2022
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
TUTKIMUSSUUNNITELMA: MUNUAISENSIIRTOPOTILAIDEN RASKAUDET SUOMESSA VUOSINA 1987-2021
Beviljade: 17.02.2022
Giltig till: 31.12.2024
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
09.02.2022
MedEngine Oy
Identification of factors predicting development of severe asthma in Finland – A population-based register study
Beviljade: 09.02.2022
Giltig till: 18.03.2022
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

04.02.2022
Tampereen yliopisto ja Tampereen yliopistollinen sairaala
Poikkeavat maksa-arvot Tampereen yliopistollisessa sairaalassa hoidetuilla lapsilla/Lasten ylipainoon liittyvä rasvamaksatauti
Beviljade: 04.02.2022
Giltig till: 28.02.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
04.02.2022
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Harvinaisten kasvainten kehittyminen, luokittelu ja hoito: molekyylipatologia ja tekoäly apuna kasvainten profiloinnissa
Beviljade: 04.02.2022
Giltig till: 30.04.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
04.02.2022
Medaffcon Oy
RETROSPECTIVE STUDY ON FOUNDATION MEDICINE INCORPORATED (FMI) PROFILING OUTCOMES IN FINLAND
Beviljade: 04.02.2022
Giltig till: 31.08.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
04.02.2022
Jyväskylän yliopisto
Koulutus ja mielenterveys (aka ”Koulutus, työmarkkinat ja mielenterveys”)
Beviljade: 04.02.2022
Giltig till: 31.12.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
02.02.2022
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Lasten ja nuorten kyynärvarren murtumien kirurgisen hoidon ilmaantuvuus Suomessa vuosina 1997-2020
Beviljade: 02.02.2022
Giltig till: 31.12.2022
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
02.02.2022
Itä-Suomen yliopisto
Reseptien uudistaminen ja lääkehoidon seuranta – Rekisteritutkimus potilasta kohtaamatta uudistetuista lääkityksistä ja terveydenhuollon palvelujen käytöstä
Beviljade: 02.02.2022
Giltig till: 01.08.2024
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
26.01.2022
Medaffcon Oy
Burden of illness in asthma and COPD
Beviljade: 26.01.2022
Giltig till: 31.08.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
19.01.2022
MedEngine Oy
Epidemiology, Treatment Patterns, and Health Care Resource Utilization of Myasthenia Gravis in Denmark, Finland and Sweden: A Population-Based Registry Study
Beviljade: 19.01.2022
Giltig till: 28.01.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
19.01.2022
Tampereen yliopisto
Työikäisten yläraajamurtumapotilaiden työkyvyttömyys ja operatiivisen hoidon vaikutus työhön palaamisen ajankohtaan
Beviljade: 19.01.2022
Giltig till: 02.05.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
19.01.2022
StatFinn Oy
Väestöpohjainen tutkimus Gabapentinin käytön turvallisuudesta raskauden aikana
Beviljade: 19.01.2022
Giltig till: 31.12.2024
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
14.01.2022
Turun Yliopisto ja TYKS
Etäpesäkkeitä lähettäneen luustovaltaisesti levinneen kastraatioresistentin eturauhassyövän radium-223-dikloridihoidon tosielämän hoitotulokset Suomessa yliopistosairaaloissa 2014-2020
Beviljade: 14.01.2022
Giltig till: 31.12.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Dataanvändningstillstånd 2021

Dati,TillståndshavareProjektets namnÄndamål
29.12.2021StellarQ OyMortality in MS in the NordicsVetenskaplig forskning
29.12.2021StellarQ OyA real-world evaluation of multifaceted aspects of progressive MSVetenskaplig forskning
22.12.2021Helsingin yliopistoITU-tutkimusVetenskaplig forskning
1.12.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäTrends in cardiovascular mortality and morbidity after kidney transplantationVetenskaplig forskning
29.11.2021Tampereen yliopistoVäitöskirjatutkimus; Perhesurmia ennakoivat tekijätVetenskaplig forskning
24.11.2021StatFinn OyDiagnosoidut gastropareesi tapaukset Euroopassa; rekisteritietoja yhdistelevä, havainnoiva tutkimus – Gastropareesin esiintyvyys Suomessa.Vetenskaplig forskning
17.11.2021Pohjois-Pohjanmaan SairaanhoitopiiriPakastetun alkion siirrosta (FET) vv. 1995-2006 syntyneiden lasten kasvu ja terveys 25 vuoden ikään astiVetenskaplig forskning
4.11.2021Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f.Tyypin 1 diabeteksen lisäsairaudet-Suomalainen monikeskustutkimus (FinnDiane)Vetenskaplig forskning
3.11.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäAvohoidon MRSA Suomessa 2007-2015, kliinisepidemiologinen tutkimusVetenskaplig forskning
3.11.2021Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymäMS-taudin yhteys systeemisten antibioottien ja antihistamiinien käyttöönVetenskaplig forskning
27.10.2021Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaPre-eklampsia ja muut hypertensiiviset raskaushäiriöt naisten sydän- ja verisuonisairauksien ennustajinaVetenskaplig forskning
22.10.2021Helsingin yliopistoAntibiootit avohoidossaVetenskaplig forskning
30.9.2021MedEngine OyAn observational, multi-center retrospective cohort study to investigate the treatment persistence and treatment outcomes of Finnish Inflammatory Bowel Disease patients receiving vedolizumab as first-line biological treatment (FINVEDO1L)Vetenskaplig forskning
29.9.2021TyöterveyslaitosTyöterveyden tilannekuvaan tarvittavan tiedon luotettavuus, laatu ja uudet mahdollisuudetVetenskaplig forskning
20.9.2021Pohjois-Pohjanmaan SairaanhoitopiiriEGFR lääkkeiden erityiskorvattavuuksien omaavien potilaiden muu lääkehoito ja näiden vaikutus EGFR lääkehoidon kestoon, annostasoon sekä potilaiden ennusteeseen (EKAE jatko)Vetenskaplig forskning
8.9.2021MedEngine OyDevelopment of machine learning algorithm for predicting early diagnosis, disease progression, and non-response to conventional treatment in inflammatory bowel disease (IBD)Vetenskaplig forskning
1.9.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäPaksusuolen kiertymän hoitomenetelmät ja hoidon tulokset – Kansallinen tutkimusVetenskaplig forskning
25.8.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäA 10-year retrospective study on odontogenic tumors diagnosed by oral pathologists in the Nordic countriesVetenskaplig forskning
25.8.2021Medaffcon OyFINHRBC – epidemiology and clinical characteristics of hormone receptor positive breast cancer patients in FinlandVetenskaplig forskning
12.8.2021Keski-Suomen sairaanhoitopiiriCardiorespiratory Fitness and Risk of Cardiovascular Disease and MortalityVetenskaplig forskning
11.8.2021Pohjois-Pohjanmaan SairaanhoitopiiriTekonivelkirurgian tutkimus – tekonivelten infektiot, tekonivelseurannan teho ja vaikuttavuus.Vetenskaplig forskning
11.8.2021Medaffcon OyRetrospective cohort study to describe the patient characteristics, treatment patterns, outcomes, and healthcare resource use of non-small cell lung cancer (NSCLC) patients by KRAS mutation status in FinlandVetenskaplig forskning
4.8.2021Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäAivovaltimoahtauma aivoverenkiertohäiriöiden aiheuttajana (väitöskirjatyön rekisteröinti nimi)Vetenskaplig forskning
4.8.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäRaskauden lopputulos eri väestöryhmissäVetenskaplig forskning
2.7.2021Oriola Finland OyKeskivaikean ja vaikean atooppisen ekseeman hoito ja dupilumabin käyttö SuomessaVetenskaplig forskning
1.7.2021MedEngine OyFuture Clinical Trials: creation of an external control arm for a randomized controlled trial in patients with atrial fibrillation treated with non-vitamin K oral anticoagulantsVetenskaplig forskning
30.6.2021Turun yliopistoEconomic burden of medicines on households: De-commodification and re-commodification (DE-RE)Vetenskaplig forskning
23.6.2021Oulun yliopistoLasten kuolleisuus Suomessa 2005-2021Vetenskaplig forskning
23.6.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäCovid-19-epidemian vaikutus terveydenhuoltohenkilöstön terveyteen ja hyvinvointiinVetenskaplig forskning
23.6.2021MedEngine OyConception results and pregnancy outcomes in women with iron deficiency and a history of infertility treated with intravenous iron carboxymaltose (Ferinject): an observational chart review studyVetenskaplig forskning
16.6.2021A-klinikkasäätiö srRekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus päihdehuollon avo- ja laitospotilaiden (1990-2009) elämänkulustaVetenskaplig forskning
16.6.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriOhut- ja paksusuoliatresian hoito, komplikaatiot ja pitkäaikaistuloksetVetenskaplig forskning
9.6.2021Lääketietokeskus OyLääketietokeskuksen Tiedolla JohtaminenStatistikföring
9.6.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäTekoälyn käyttö immunologisten tautien tunnistamisessa – lääkeVetenskaplig forskning (ja sen terveystaloudellinen osiokin)Vetenskaplig forskning
2.6.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäCOVID-19 ja raskaus: kansallinen ja kansainvälinen rekisteritutkimusVetenskaplig forskning
2.6.2021YksityishenkilöPalleahermon stimulaattorin käyttö SuomessaVetenskaplig forskning
2.6.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäVaihdevuosi-iän hormonihoidon vaikutus eri sairauksien riskiin suomalaisilla naisillaVetenskaplig forskning
31.5.2021Itä-Suomen yliopistoFINPARKVetenskaplig forskning
27.5.2021Tampereen yliopistoPregnancy incidence and outcomes after bivalent HPV vaccinationVetenskaplig forskning
27.5.2021Oriola Finland OyLong Acting Injectable Buprenorphine Use in FinlandVetenskaplig forskning
25.5.2021Pohjois-Pohjanmaan SairaanhoitopiiriThe Finnish National Hepato biliary- and Pancreatic Cancers Cohort (FinHPB)Vetenskaplig forskning
20.5.2021Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaLääkeaineiden käytön yhteys syöpäpotilaan ennusteeseenVetenskaplig forskning
12.5.2021Tampereen korkeakoulusäätiö sr., yhteiskuntatieteiden tiedekunta/terveystieteetIkääntyneiden suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ennen koronaepidemiaa ja epidemian aikanaVetenskaplig forskning
12.5.2021Evidera-PPDVICTORIE (VTE In Cancer – Treatment, Outcomes and Resource use In Europe)Vetenskaplig forskning
5.5.2021Charité – Universitätsmedizin Berlin, Department of Psychiatry and Psychotherapy CharitéReconsidering FIN2020Vetenskaplig forskning
5.5.2021Helsingin yliopistoIs the clinical eruption stage of the erupting lower third molar predictable from dental panoramic tomography?Vetenskaplig forskning
29.4.2021Helsingin yliopistoFinnGenVetenskaplig forskning
28.4.2021Turun yliopistoVanhemmat Vahvasti Mukaan-koulutuksen ja perhehuoneiden vaikutus hoitoaikoihin SuomessaVetenskaplig forskning
28.4.2021YksityishenkilöDialyysi- ja munuaissiirtopotilaiden Covid-19-infektiot ja koronarokotuksetVetenskaplig forskning
21.4.2021Gofore OyjEdistynyt analytiikka kuntaorganisaation lapsiperheiden palveluiden tiedolla johtamisessaMyndigheternas planerings- och utredningsuppgifter
21.4.2021Siun SoteHuntingtonin taudin epidemiologia ja kliininen kuva SuomessaVetenskaplig forskning
19.4.2021Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymäKansallinen kalloimplanttirekisteritutkimus (Finnish National Cranial Implant Registry, FiNCIR)Vetenskaplig forskning
31.3.2021Medaffcon OyCharacteristics, clinical outcomes, health care resource utilization and costs in diabetic population on insulin treatmentVetenskaplig forskning
25.3.2021Oulun yliopistollinen sairaalaSoluvälitilan ja solujen vuorovaikutus keuhkosyövissäVetenskaplig forskning
17.3.2021Tampere UniversityGeoprostateVetenskaplig forskning
11.3.2021NHG Finland OyOsteoporoosin hoidon alueelliset erotVetenskaplig forskning
11.3.2021NHG Finland OyPaljon palveluita tarvitseville kohdistettujen toimintamallien toteutuminen ja vaikuttavuusVetenskaplig forskning
10.3.2021Oulun yliopistollinen sairaalaOsteonekroosit ja syvälaskimotukokset Hodgkinin lymfooman vuoksi Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa vuosina 2005-2019 hoidetuilla lapsilla – ilmaantuvuus, hoito ja pitkäaikaisvaikutuksetVetenskaplig forskning
5.3.2021Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäFournierin gangreenan hoito Suomen yliopistosairaaloissa ja sairauden vaikutus pitkäaikaisennusteeseen ja elämänlaatuunVetenskaplig forskning
4.3.2021Helsingin yliopistoKolmiulotteisen luusyöpäkudosmallin kehittäminen ja tutkiminen tulevaisuuden hoitojen parantamiseksiVetenskaplig forskning
4.3.2021Helsingin yliopistoHuono-osaisuuden ja huonon terveyden ylisukupolvisuus ja kasautuminenVetenskaplig forskning
4.3.2021Helsingin yliopistoDigiklinikkaa satunnaiseen palvelutarpeeseen käyttävät asiakkaat – millaisia he ovat, millaiseen tarpeeseen he digiklinikkaa käyttävät ja millaiset ovat digiklinikan kustannukset verrattuna perinteiseen lääkärin vastaanottoon?Vetenskaplig forskning
4.3.2021Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin KySisätautisten, kardiologisten, kirurgisten ja neurologisten sairauksien sairaalahoidon laatu, esiintyvyys ja ennuste eri vuodenaikoina Suomessa 2004–2020Vetenskaplig forskning
4.3.2021Oriola Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosKystisen fibroosin epidemiologia ja hoito SuomessaVetenskaplig forskning
24.2.2021Aalto-korkeakoulusäätiöTalouden tilannehuoneMyndigheternas planerings- och utredningsuppgifter
24.2.2021Itä-Suomen yliopistoBurden of hip fractures – trends in incidence, post-fracture treatment, and mortalityVetenskaplig forskning
17.2.2021NHG Finland OyOCRWE-Finland – Ovarian Cancer Real World Evidence study in Finland, observational study to assess burden of disease, time to next treatment and healthcare resource use in real world clinical practiceVetenskaplig forskning
17.2.2021Medaffcon OyA real-world analysis of patients treated with evolocumab in FinlandVetenskaplig forskning
17.2.2021Turun yliopistoMasennuslääkkeiden raskaudenaikainen käyttö ja lasten psykiatriset häiriöt kansallisessa syntymäkohortissaVetenskaplig forskning
10.2.2021ESiOR OyRetrospective non-interventional chart review study of patients with pulmonary arterial hypertension (PAH) or chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) in FinlandVetenskaplig forskning
4.2.2021Medaffcon OyThe SORREL study – Prevalence, Characteristics, and Burden of Nasal Polyps in Chronic Rhinosinusitis Patients in FinlandVetenskaplig forskning
20.1.2021HUS Kuntayhtymä, Leikkaussalit Tehohoito ja KivunhoitoCOVALIVetenskaplig forskning
20.1.2021HUS-kuntayhtymä, HYKS Sydän- ja keuhkokeskusThe NordCon ASD-study Outcome of atrial septal defect closures in large Nordic materialVetenskaplig forskning
7.1.2021HUS NeurokeskusHEAD Helsinki – Head trauma related health care Economics, Acute care and Development of long-term outcomes in Helsinki city regionVetenskaplig forskning

Begäran om uppgifter 2021

DatumTillståndshavareÄndamål
22.12.2021Medaffcon OyStatistikföring
8.12.2021IQVIA Technology Solutions Finland OyStatistikföring
1.12.2021Roche OyUtvecklings- och innovationsverksamhet
1.12.2021Suomen Terveystalo OyUtvecklings- och innovationsverksamhet
3.11.2021Medaffcon OyStatistikföring
22.9.2021Novartis Finland OyUtvecklings- och innovationsverksamhet
25.8.2021HUS Sydän- ja keuhkokeskusVetenskaplig forskning

Ändringstillstånd 2021

DatumTillståndshavareTillståndskällaTyp av ändring
29.12.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
29.12.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
29.12.2021Kuopion Yliopistollinen SairaalaFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
29.12.2021MedEngine OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
29.12.2021Terveyden ja hyvinvoinnin laitosFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
29.12.2021Tampereen yliopisto / Tampereen korkeakoulusäätiö srFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
22.12.2021Helsingin yliopisto, Väestöntutkimuksen yksikköFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
22.12.2021MedEngine OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
16.12.2021NHG Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataFörlängning av tillståndets giltighetstid
15.12.2021Väestöntutkimuksen yksikkö, Helsingin yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos Biopankki, Tilastokeskus, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
15.12.2021Nightingale Health OyjNational Institute for Health and Welfare, The Social Insurance Institution of Finland, Statistics FinlandÄndring av personuppgiftshandläggarna
15.12.2021Niuvanniemen sairaala, OikeuspsykiatriaFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
15.12.2021Tampereen yliopistollinen sairaalaFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
9.12.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
30.11.2021MedEngine OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
3.11.2021EvideraFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
29.10.2021Quantify Research AB (Sverige)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna
29.10.2021NHG Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
29.10.2021EPID Research OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
29.10.2021Helsingin yliopistoEläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
28.10.2021HUS, NeurokirurgiaTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
26.10.2021Niuvanniemen sairaalaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
20.10.2021Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aineistot ja analytiikka -yksikköTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
20.10.2021Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen SyöpärekisteriTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
20.10.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
20.10.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Nefrologian klinikkaFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
20.10.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
20.10.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
20.10.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
20.10.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
19.10.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, NaistenklinikkaTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
30.9.2021Suomen Molekyylilääketieteen Instituutti FIMM, Helsingin yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
30.9.2021NHG FinlandFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna och lägga till variabler
22.9.2021Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Kirurgian koulutuskeskusFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
22.9.2021VATT Institute for Economic ResearchFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
22.9.2021PSSHP:n kuntayhtymä KYS, SyöpäkeskusFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
8.9.2021Institute of Applied Economics and Health Research (ApEHR)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, KansaneläkelaitosFörlängning av tillståndets giltighetstid
3.9.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna och ändring av frekvensen för inlämnandet av uppgifter
28.7.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna och målgruppens uppföljningstid
8.7.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
30.6.2021Helsingin YliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, TilastokeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
30.6.2021Helsingin Yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Psykologian ja logopedian osastoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirastoÄndring av personuppgiftshandläggarna
30.6.2021Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Psykologian ja logopedian osastoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, VäestörekisterikeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna
30.6.2021HUS NeurokeskusTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
30.6.2021Medaffcon OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
30.6.2021Helsingin yliopisto, Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osastoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
30.6.2021Gofore OyjFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
23.6.2021Tampereen Korkeakoulusäätiö sr, Tampereen Yliopisto, LääketiedeTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
23.6.2021Yksityishenkilö (Itä-Suomen yliopisto)Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataKomplettera materialet som ska extraheras
23.6.2021Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
11.6.2021Aalto-korkeakoulusäätiöFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
21.5.2021Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataFörlängning av tillståndets giltighetstid
21.5.2021YksityishenkilöFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataKomplettera materialet som ska extraheras
18.5.2021Tampereen yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
18.5.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
18.5.2021Itä-Suomen yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
17.5.2021Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aineistot ja analytiikka -yksikköTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, KansaneläkelaitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
12.5.2021Yksityishenkilö, Turun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
12.5.2021Kuopion yliopistollinen sairaala, KuvantamiskeskusTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
21.4.2021HUS NeurokeskusFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataLägga till variabler
16.4.2021HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, VatsakeskusFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataLägga till variabler
14.4.2021Suomen Syöpäyhdistys ryTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus (2 lupaa)Ändring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
14.4.2021Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, KansaneläkelaitosÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
14.4.2021HUS-kuntayhtymä, HYKS Sydän- ja keuhkokeskusTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
14.4.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
14.4.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, KansaneläkelaitosÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
7.4.2021HUS Sydän- ja keuhkokeskusTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa), Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
4.4.2021Applied Economics and Health Research Aps (ApHER), Copenhagen, DenmarkFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataLägga till variabler
31.3.2021Terveyden ja hyvinvoinnin laitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
31.3.2021Merck OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
24.3.2021Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, KansaneläkelaitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
24.3.2021Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
24.3.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
24.3.2021Suomen Syöpärekisteri / Suomen SyöpäyhdistysTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirastoÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
24.3.2021Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Psykologian ja logopedian osastoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirastoÄndring av personuppgiftshandläggarna
10.3.2021Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS Neurokeskus, neurokirurgiaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus (2 lupaa)Ändring av personuppgiftshandläggarna
10.3.2021Niuvanniemen sairaala, OikeuspsykiatriaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, KansaneläkelaitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
10.3.2021Työterveyslaitos, Työkyky ja työuratFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
10.3.2021MedEngine OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
4.3.2021Helsingin ja Uudenmaan kuntayhtymä, Hyvinkään sairaanhoitoalueTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, VäestörekisterikeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna
4.3.2021Niuvanniemen sairaala, OikeuspsykiatriaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
4.3.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
24.2.2021Turun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
24.2.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
24.2.2021TyöterveyslaitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Työterveyslaitos, EläketurvakeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
24.2.2021Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen SyöpärekisteriTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa), Kansaneläkelaitos, VäestörekisterikeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna
24.2.2021Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen SyöpärekisteriTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
4.2.2021Helsingin yliopisto, Väestöntutkimuksen yksikköFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
3.2.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
3.2.2021Aalto yliopisto, HEMA-instituuttiKansaneläkelaitos, Oulun kaupunki, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunkiÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
3.2.2021Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos (2 lupaa)Ändring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
3.2.2021Niuvanniemen sairaalaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
20.1.2021Keski-Suomen sairaanhoitopiiriTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
20.1.2021EPID Research OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa), TilastokeskusFörlängning av tillståndets giltighetstid
20.1.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriTerveyden ja hyvinvoinnin laitosFörlängning av tillståndets giltighetstid
20.1.2021Medaffcon OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
20.1.2021KansaneläkelaitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (4 lupaa), Eläketurvakeskus, Oulun kaupunki (2 lupaa)Ändring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
13.1.2021TyöterveyslaitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, KansaneläkelaitosÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
13.1.2021EPID Research OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
13.1.2021Oulun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
13.1.2021EPID Research OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
13.1.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa), Tilastokeskus, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)Ändring av personuppgiftshandläggarna
7.1.2021Teknologian tutkimuskeskus VTT OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos,Ändring av personuppgiftshandläggarna
7.1.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna och lägga till variabler

Dataanvändningstillstånd 2020

DatumTillståndshavareProjektets namnÄndamål
29.12.2020Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriMelanooman ja munuaissyövän ennustekijätVetenskaplig forskning
23.12.2020Kuopion yliopistollinen sairaalaAortan B-tyypin dissekaation hoidon perusteet: Kokonaisvaltainen katsaus epidemiologiaan, riskitekijöiden mallintamiseen sekä endovaskulaarihoidon tuloksiinVetenskaplig forskning
22.12.2020Yksityishenkilö, rekisterinpitäjä Lapin yliopistoMielentilatutkimukset ennen pääkäsittelyäVetenskaplig forskning
21.12.2020Keski-Suomen sairaanhoitopiiriVälilevytyräleikattujen potilaiden työkyky sekä sairausloman pituuteen vaikuttavat tekijätVetenskaplig forskning
20.12.2020Medaffcon OyReal world evidence study on the burden of atopic dermatitis in Finland: Treatment practices, healthcare resource utilization, treatment costs, and prevalenceVetenskaplig forskning
18.12.2020Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK)Risk factors for tumors of the brain in children (RiFaTuB)Vetenskaplig forskning
17.12.2020Medcare Oy40-vuotiaiden miesten terveyskäyttäytyminen, sairastavuus ja työkykyisyys 10-15 vuoden seurannan aikanaVetenskaplig forskning
17.12.2020Oulun yliopistollinen sairaalaFive-year Outcome after Coronary Surgery from the European Coronary Artery Bypass Grafting (E-CABG) RegistryVetenskaplig forskning
16.12.2020Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, VankiterveydenhuoltoOxRec-menetelmän käytettävyys rikoksen uusimisriskin arviointiin SuomessaVetenskaplig forskning
10.12.2020Yksityishenkilö, rekisterinpitäjä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriVärttinäluun alaosan murtuma: Esiintyvyys ja hoito SuomessaVetenskaplig forskning
9.12.2020Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriPCOS-naisten ja heidän sukulaistensa sairastavuus ja kuolemat, hedelmällisyys, raskaus ja periytyvyysVetenskaplig forskning
9.12.2020Tampereen yliopistoIkääntyneiden hoidon kustannukset ja rahoitus -pilottitutkimusVetenskaplig forskning
9.12.2020Kuopion yliopistollinen sairaalaVasemman kammion mekaanisen dyssynkronian faasianalyysi sydänpotilaiden ennusteen arvionnissaVetenskaplig forskning
9.12.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen yliopistollinen sairaalaSynnynnäisen lonkkanivelen dysplasian (DDH) perinnöllinen tausta ja hoidon tuloksetVetenskaplig forskning
9.12.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HYKS, Lasten ja nuorten sairaudetAstma ja raskausVetenskaplig forskning
2.12.2020KansaneläkelaitosKehitysvammaisten lääkehoito ja asumispalvelut SuomessaVetenskaplig forskning
25.11.2020Kuopion yliopistollinen sairaalaVetenskaplig forskning
25.11.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriHypertensiivisten raskauskomplikaatioiden esiintyvyyden erot eri pakastealkiosiirtomenetelmissäVetenskaplig forskning
25.11.2020Helsingin yliopistoMiten sosiaaliset tekijät ja geneettinen alttius yhdessä määrittävät terveyttä / The interrelated effects of sociodemographic factors and polygenic risk for health and social outcomesVetenskaplig forskning
18.11.2020University of HelsinkiCellular mechanisms of hypercholesterolemia and statin induced new-onset diabetesVetenskaplig forskning
18.11.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriPeukalon kämmennivelen nivelrikon kirurgisen hoidon ilmaantuvuus Suomessa vuosina 1996-2019Vetenskaplig forskning
9.11.2020Medaffcon OyA real-world analysis of patients treated with [-] in FinlandVetenskaplig forskning
5.11.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, NaistenklinikkaEndometrioosipotilaan elämänkaari (ENDOLIFE)Vetenskaplig forskning
28.10.2020Helsingin yliopistoKlonaalinen hematopoieesi ja terveysVetenskaplig forskning
28.10.2020Vaasan keskussairaalaSuomen kemosädehoito keuhkosyövässäVetenskaplig forskning
21.10.2020Yksityishenkilö, rekisterinpitäjä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriLapsuusiän tulehduksellisiin autoimmuunitauteihin liittyvä psykiatrinen sairastavuusVetenskaplig forskning
21.10.2020TyöterveyslaitosParemmalla ennakoinnilla kestävämpään mielen hyvinvointiin työssä.Vetenskaplig forskning
20.10.2020HUS-kuntayhtymä, Sydän- ja keuhkokeskusSepelvaltimoiden TT sydänlihasiskemian ennustamisessaVetenskaplig forskning
15.10.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriVetenskaplig forskning
15.10.2020Applied Economics and Health Research Aps (ApHER), Copenhagen, DenmarkA retrospective cohort study to assess the safety of baricitinib compared with other therapies used in the treatment of rheumatoid arthritis in Nordic countriesVetenskaplig forskning
14.10.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriToistuvan keskenmenon taustatekijät ja ennuste HUSissa v. 2007─2016 tutkituilla potilailla.Vetenskaplig forskning
8.10.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäVetenskaplig forskning
8.10.2020Oulun yliopistoSynnytyksen aikaisen antibiootin vaikutus lapsen kasvuun ja terveyteen (LOOP-study)Vetenskaplig forskning
30.9.2020Oriola OyADHD:n hoito SuomessaVetenskaplig forskning
29.9.2020Turun yliopistoFinnish Retirement and Aging studyVetenskaplig forskning
25.9.2020Terveyden ja hyvinvoinnin laitosMonisairastavuus ja siihen liittyvä palveluiden käyttö sekä kustannukset (Parempi tietopohja ja palvelujen optimointi SOTE-uudistuksen tueksi (IMPRO) – hankkeen osana toteutettava tutkimus)Vetenskaplig forskning
24.9.2020Aalto-korkeakoulusäätiö srTalouden tilannehuoneMyndigheternas planerings- och utredningsuppgifter
23.9.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriAivovammojen ilmaantuvuus, leikkaushoidot ja vaikutus myöhempään terveyteen suomalaisilla lapsilla: Tapaus-verrokkitutkimus vuosien 1998 ja 2018 väliltäVetenskaplig forskning
16.9.2020Helsingin yliopisto, Väestötutkimuksen yksikköTerveyttä, hyvinvointia ja kuolleisuutta ennustavat sosioekonomiset ja perhetekijät SuomessaVetenskaplig forskning
16.9.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Sydän- ja keuhkokeskusRuokatorvisyöpää käsittelevä väitöskirjatyöVetenskaplig forskning
9.9.2020Itä-Suomen yliopistoVetenskaplig forskning
9.9.2020Medaffcon OyFinMDSVetenskaplig forskning
9.9.2020UMC GroningenERACODA – Eurooppalainen tutkimus dialyysi- ja munuaissiirtopotilaiden COVID-19-tartunnoista. European research database on dialysis and kidney transplantation patients’ COVID-19 infections (ERACODA).Vetenskaplig forskning
9.9.2020Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriRekisteriseuranta avoimen dialogin periaattein toteutetun nuorisopsykiatrisen hoidon hoitotuloksistaVetenskaplig forskning
9.9.2020Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kuopion yliopistollinen sairaalaClinical registry study on diffuse large B-cell lymphoma and mantle cell lymphoma.Vetenskaplig forskning
9.9.2020Oulun yliopistoMEDigi – Lääketieteen alojen opetuksen digitoiminen ja harmonisointiUndervisning
2.9.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriCOVID-19 [-]Vetenskaplig forskning
2.9.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriNordic AAA StudyVetenskaplig forskning
2.9.2020Tampereen yliopistollinen sairaalaSairaalan ulkopuolella syntyneet lapset SuomessaVetenskaplig forskning
2.9.2020MedEngine OyTreatment practices, healthcare resource utilization, and treatment costs of psoriasis in Finland – A population-based register studyVetenskaplig forskning
25.8.2020Oriola OyFinnish Diabetes Control study – FinDiConVetenskaplig forskning
24.8.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriVetenskaplig forskning
24.8.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriBiologisten lääkkeiden käyttö yhdistelmähoitona tulehduksellisissa suolistosairauksissa, suomalainen monikeskustutkimus.Vetenskaplig forskning
24.8.2020EPID Research OyMyyntiluvan myöntämisen jälkeinen turvallisuustutkimus, jolla arvioidaan virtsateiden syöpien riskiä suhteessa 2-tyypin diabetesta sairastavien potilaiden empagliflotsiinialtistukseen.Vetenskaplig forskning
19.8.2020Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäNordic EpiLung-tutkimus (Pohjoismaiden keuhkosairauksien epidemiologinen tutkimus)Vetenskaplig forskning
29.7.2020Evidera-PPDVOLT: Nordics (Venous Thromboembolism Treatment)Vetenskaplig forskning
21.7.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriIhokeliakiapotilaiden sairastavuus ja sairaalapalveluiden käyttöVetenskaplig forskning
14.7.2020VATTThe nature of nurture: the interplay between genetic and the social environment in impacting healthVetenskaplig forskning
13.7.2020Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta / ClinicumDiabetes, krooniset sairaudet ja kuolleisuus – rekisteripohjainen seurantatutkimus/ FIN-CARING II.Vetenskaplig forskning
10.7.2020Medaffcon OyType 2 diabetes and renal outcomes in the Hospital District of Southwest FinlandVetenskaplig forskning
8.7.2020Epid Research OyUudenlaisen, systeemisen lääkehoidon persistenssi ja adherenssi – Rekisteripohjainen kohorttitutkimus Suomessa ja Ruotsissa.Vetenskaplig forskning
3.7.2020Tampereen yliopistollinen sairaalaSosioekonomisten terveyserojen muodostuminen teini-iästä varhaiseen keski-ikään – Ylisukupolvinen näkökulmaVetenskaplig forskning
29.6.2020Helsingin yliopistoFinnGenVetenskaplig forskning
24.6.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriTraumojen ja toimenpiteiden vaikutus naisten lisääntymisterveyteenVetenskaplig forskning
10.6.2020MedEngine OyFinWeightVetenskaplig forskning
10.6.2020NHG Finland OyOsteoporoosin hoidon alueelliset erotVetenskaplig forskning
27.5.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriCOVID-19 kliiniseen ilmiasuun vaikuttavien tekijöiden karakterisointiVetenskaplig forskning

Begäran om uppgifter

DatumTillståndshavareÄndamål
6.7.2020Sanofi OyUtvecklings- och innovationsverksamhet
6.5.2020Medaffcon OyStatistikföring
8.4.2020Aalto-yliopistoVetenskaplig forskning

Ändringstillstånd 2020

DatumTillståndshavareTillståndskällaTyp av ändring
30.12.2020Tampereen yliopistoKansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
30.12.2020Turun yliopisto, Hoitotieteen laitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna
29.12.2020Tampereen yliopistollinen sairaala, Nuorisopsykiatrian vastuualueTerveyden ja hyvinvoinnin laitos,  Kansaneläkelaitos, EläketurvakeskusFörlängning av tillståndets giltighetstid
21.12.2020PSSHP:n kuntayhtymä KYSSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
17.12.2020Suomen reumatologinen yhdistysTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, EläketurvakeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
17.12.2020Helsingin yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (4 lupaa)Ändring av personuppgiftshandläggarna
17.12.2020Oulun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (16 lupaa), Kansaneläkelaitos (7 lupaa), Tilastokeskus (12 lupaa)Ändring av personuppgiftshandläggarna
9.12.2020YksityishenkilöTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysministeriöFörlängning av tillståndets giltighetstid
3.12.2020Niuvanniemen sairaalaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, TilastokeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna
27.11.2020Helsingin yliopisto, Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (3 lupaa), Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus StakesÄndring av personuppgiftshandläggarna
27.11.2020Tampereen korkeakoulusäätiö sr / Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (terveystieteet)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (3 lupaa), Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes, Kansaneläkelaitos (5 lupaa)Ändring av personuppgiftshandläggarna
27.11.2020TyöterveyslaitosEläketurvakeskus (6 lupaa), Kansaneläkelaitos (4 (lupaa), Suomen pankki, KevaÄndring av personuppgiftshandläggarna
19.11.2020Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
4.11.2020Suomen Syöpäyhdistys r.y.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  (5 lupaa), Tilastokeskus (2 lupaa), Kansaneläkelaitos (2 lupaa), VäestörekisterikeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
28.10.2020TyöterveyslaitosSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
28.10.2020Terveyden ja hyvinvoinnin laitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, KansaneläkelaitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
14.10.2020EvideraSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
8.10.2020Turun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusFörlängning av tillståndets giltighetstid
8.10.2020Yksityishenkilö, PPSHPJyväskylän kaupunki,  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (3 lupaa)Förlängning av tillståndets giltighetstid
7.10.2020EPID Research OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
2.10.2020HUS NeurokeskusTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
30.9.2020Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
23.9.2020University of Helsinki, Institute for Molecular Medicine FinlandNational institute for health and welfareÄndring av personuppgiftshandläggarna
23.9.2020EPID Research OyKansaneläkelaitos (2 lupaa), Väestörekisterikeskus, Tilastokeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
16.9.2020NHG Finland OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataKomplettera materialet som ska extraheras
2.9.2020Helsingin yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
2.9.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, VäestörekisterikeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
24.8.2020HUS LastenklinikkaTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
19.8.2020MedEngine OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
14.8.2020Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
14.8.2020Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
12.8.2020Aalto-yliopisto (Aalto-korkeakoulusäätiö sr)Kansaneläkelaitos,  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna
12.8.2020Tampereen yliopisto (Tampereen korkeakoulusäätiö sr)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (3 lupaa)Ändring av personuppgiftshandläggarna
12.8.2020Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa)Ändring av personuppgiftshandläggarna
5.8.2020StatFinn OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Digi- ja väestötietovirasto (Väestörekisterikeskus), VSSHP, VSHP, EKSOTE, KYMSOTE, PSHP, PHHYKY, HUS, PSSHP, KSSHP, KHSHP, PPSHP, SATSHPÄndring av personuppgiftshandläggarna
5.8.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, KansaneläkelaitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
22.7.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriEläketurvakeskus, HUS, Kansaneläkelaitos, Oikeusrekisterikeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, VäestörekisterikeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna
1.7.2020Helsingin yliopistoEläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna
17.6.2020Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitosKansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
17.6.2020Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekuntaKansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirastoÄndring av personuppgiftshandläggarna
17.6.2020Turun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
8.6.2020Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto, Oulun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
8.6.2020Turun yliopisto, Kliininen laitos, IhotautioppiKansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Digi- ja väestötietovirasto (aiemmin VRK)Ändring av personuppgiftshandläggarna
8.6.2020MedEngine OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
8.6.2020Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitosKansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
27.5.2020Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymäEläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
12.5.2020Helsingin yliopisto, Väestötutkimuksen yksikköEläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid