Material

Genom oss får du tillgång till material för sekundär användning inom social- och hälsovården när uppgifterna samkörs från flera personuppgiftsansvarigas register.

Vi svarar för dataanvändningstillstånd, begäran om information och tillhandahållande av material när uppgifterna samkörs från följande personuppgiftsansvariga:

 • Offentliga och privata serviceanordnare inom social- och hälsovården
 • Institutet för hälsa och välfärd (ej uppgifter som samlas in för statistiska ändamål)
 • Folkpensionsanstalten (förmåner och recept)
 • Uppgifter som har registrerats i Kanta-tjänsterna
  • Findata behandlar ansökningar som gäller hälso- och sjukvårdsuppgifter i Kanta-tjänsterna från och med början av 2021. Ansökningar som gäller receptuppgifter behandlas redan nu.
 • Pensionsskyddscentralen (arbets- och inkomstuppgifter, förmåner och grunderna till dem)
 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
 • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
 • Arbetshälsoinstitutet (arbetsrelaterade sjukdomar, exponeringsmätningar och patientregister)
 • Regionförvaltningsverken (social- och hälsovårdsärenden)
 • Befolkningsregistercentralen (en persons basuppgifter, familjeförhållanden, bostadsorter och byggnadsuppgifter)
 • Statistikcentralen (uppgifter som avses i lagen om utredande om dödsorsak).

Obs! Findata beviljar inte tillstånd för personuppgiftsansvarigas alla material. Mer information om materialbegränsningarna finns i lagen om sekundär användning.

Materialbeskrivningar

Personuppgiftsansvariga ska göra upp materialbeskrivningar av datainnehållet i sina register, så att de som behöver uppgifter kan avgöra om uppgifterna lämpar sig för sekundär användning. Vi kommer att inleda ett samarbete med de personuppgiftsansvariga om att förenhetliga materialbeskrivningarna. Tills vidare finns de personuppgiftsansvarigas materialbeskrivningar på deras egna webbplatser.

I materialkatalogen Ainestokatalogi, som THL, Statistikcentralen, Dataarkivet och Sitra har utvecklat tillsammans, finns materialbeskrivningar från följande personuppgiftsansvariga:

 • Institutet för hälsa och välfärd THL
 • Pensionsskyddscentralen
 • Folkpensionsanstalten
 • Statistikcentralen
 • Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Länkar till de personuppgiftsansvarigas sidor

Mer information om de tillgängliga materialen lämnas direkt av den personuppgiftsansvariga.

Pensionsskyddscentralen
https://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ennusteet/tutkimus/tutkimusyhteistyo/tutkimusaineistot/

Eksote
http://www.eksote.fi/eksote/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimus-ja-opinnaytetyot/

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
http://www.avi.fi/web/avi/asiakirja-ja-tietopyynnot/

HUS
https://www.hus.fi/tutkijalle/

Folkpensionsanstalten
https://www.kela.fi/tutkimusta-tukemassa_tietopyynnot-tieteellisiin-tutkimuksiin/

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri PPSHP
https://www.ppshp.fi/Tutkimus-ja-opetus/Tutkimuspalvelut/

Suomen Syöpärekisteri
https://syoparekisteri.fi/palvelut/tietopyynnot/

Institutet för hälsa och välfärd (THL)
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tutkimuskaytto/yhteystiedot

Statistikcentralen
https://www.tilastokeskus.fi/tup/mikroaineistot/yhteystiedot.html
https://www.tilastokeskus.fi/til/ksyyt/yht.html

Arbetshälsoinstitutet
https://www.ttl.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tietopyynnot-tieteellisiin-tutkimuksiin/

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
Tillstand till Valviras material: https://www.valvira.fi/web/sv/valvira/tillstand_till_valviras_material
Valviras datalager: https://www.valvira.fi/web/sv/valvira/tillstand_till_valviras_material/valviras-datalager

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
https://www.auria.fi/tietopalvelu/
http://www.turkucrc.fi/

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
https://dvv.fi/organisaatiot/