Uppdaterad 24.01.2024

Material

Hos oss får du tillgång till social- och hälsovårdens registermaterial när det är fråga om sekundär användning och uppgifterna kommer från flera offentliga personuppgiftsansvariga, privata tjänsteleverantörer eller Kanta-tjänsterna.

Vilka material är tillgängliga?

Se de personuppgiftsansvariga som omfattas av lagen om sekundär användning, kontaktuppgifterna för de personuppgiftsansvariga som vi samlar in samt länkar till materialbeskrivningarna. Läs mer Vilka material är tillgängliga?

Kan jag samköra material med andra uppgifter?

De material som hittas i Findata kan samköras med andra material. Uppge de material som ska samköras redan i ansökan. Läs mer Kan jag samköra material med andra uppgifter?

Var kan materialen analyseras?

Material som omfattas av dataanvändningstillstånd och ändringstillstånd kan endast analyseras i en miljö som uppfyller kraven. Det statistiska material som erhålls på begäran om information skickas till kunden. Läs mer Var kan materialen analyseras?

Var söker jag tillstånd?

Välj den personuppgiftsansvariga vars material du behöver och kontrollera vem som har behörighet att bevilja tillstånd och lämna in materialet. Läs mer Var söker jag tillstånd?

Vilka material är tillgängliga via Findata?

Det är möjligt att ansöka tillstånd via Findata för de listade personuppgiftsansvarigas uppgifter nedan.  Mer information om materialbegränsningen finns i lagen om sekundär användning (finlex.fi).

Personuppgiftsansvariga ska göra upp materialbeskrivningar av datainnehållet i sina register, så att de som behöver uppgifter kan avgöra om uppgifterna lämpar sig för sekundär användning. Mer information om de tillgängliga materialen lämnas direkt av den personuppgiftsansvariga.

Vi har inlett ett samarbete med de personuppgiftsansvariga om förenhetliga materialbeskrivningar.

Se de personuppgiftsansvariga som omfattas av lagen om sekundär användning
 • Verksamhetsenheter inom social- och hälsovården
 • Institutet för hälsa och välfärd (ej uppgifter som samlas in för statistiska ändamål)
 • Folkpensionsanstalten (förmåner och recept)
 • Uppgifter som har registrerats i Kanta-tjänsterna
 • Pensionsskyddscentralen (arbets- och inkomstuppgifter, förmåner och grunderna till dem)
 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
 • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
 • Arbetshälsoinstitutet (arbetsrelaterade sjukdomar och exponeringsmätningar)
 • Regionförvaltningsverken (social- och hälsovårdsärenden)
 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (personers basuppgifter, familjeförhållanden, bostadsorter och byggnadsuppgifter)
 • Statistikcentralen (till den del uppgifter som avses i lagen om utredande om dödsorsak behövs).

Kan jag samköra material med andra uppgifter?

Det är möjligt att samköra material under lagen om sekundär användning med andra uppgifter, så som material som du själv samlat in eller material som anskaffats genom ett annat tillstånd. I allmänhet samkörs material alltid av Findata eller statistikmyndigheten.

Om du senare vill samköra material med det material du fått genom Findata ska du göra ett ändringstillstånd om de material du vill samköra. Mer information på webbplatsen Ändringstillstånd.

Om du ansöker om material som erhålls med samtycke från den som undersöks för att samköra det med det material som Findata har lovat, ska de informations- och samtyckesmodeller som undersöks bifogas till ansökan.

Ange följande uppgifter om materialet fåtts med lov av en annan aktör:

 • Tillståndets diarienummer, tillståndsgivare, tillståndets datum.
 • Om tillståndsförfarandet pågår, den myndighet som tillståndet ansöks från och datumet då tillståndsförfarandet inleds.
 • Kort beskrivning av innehållet i annans material.
 • Bifoga inte tillståndsmaterial till denna ansökan. Ansökningshandläggaren ber om dem separat.

Se anvisningar om hur du skickar material.

Var kan materialen analyseras?

Det aggregerade statistiska materialet som erhålls på begäran om information skickas till kunden och kan analyseras fritt enligt planen för användningen av uppgifter.

Material på individnivå som överensstämmer med dataanvändningstillståndet kan endast analyseras i en datasäker miljö.

Material överlåts i regel alltid till Findatas datasäkra användningsmiljö Kapseli. Lagen om sekundär användning gör det dock möjligt att lämna ut uppgifter även till andra driftmiljöer om det är nödvändigt.

Läs mer: Findatas förordning fastställer informationssäkerhetskrav i driftmiljöer.

Om en enskild personuppgiftsansvarig som omfattas av lagen om sekundär användning har fattat ett beslut om dataanvändningstillstånd för sitt eget material, ska även detta datamaterial alltid överlåtas till en sådan informationssäker driftmiljö som avses i lagen om sekundär användning.

Ändringstillstånd är även officiella dataanvändningstillstånd (ändringsbeslut för dataanvändningstillstånd) och samma krav gäller för dem som för dataanvändningstillstånd. Ett undantag är ändringar i personuppgiftsbiträden.

Valvira, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, för ett offentligt register över de verksamhetsmiljöer som anmälts till den som uppfyller kraven. Läs mer på Valviras hemsida: Register över sekundära driftsmiljöer (valvira.fi)

Findatas förordning fastställer informationssäkerhetskrav i driftmiljöer

Vi har utfärdat en föreskrift i enlighet med lagen om sekundär användning som beskriver de krav som ska ställas på andra tjänsteleverantörers informationssäkra driftmiljöer.

Föreskriften gäller sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter och tillämpas på alla de användningsändamål som föreskrivs i lagen om sekundär användning och för vilka dataanvändningstillstånd behövs. Dessa användningsändamål är vetenskaplig forskning, statistikföring, undervisning samt myndighetens planerings- och utredningsuppgifter. I fråga om undervisningen gäller föreskriften framställning av undervisningsmaterial, inte den egentliga undervisningen.

Från och med den 1 maj 2022 är det en förutsättning att kraven i föreskriften uppfylls för att man ska kunna lämna ut uppgifter till tillståndshavaren för behandling för sekundära ändamål i en annan än Findatas informationssäkra driftmiljö Kapseli. Dessutom ska driftmiljön ha bedömts av ett bedömningsorgan för informationssäkerhet och det ska finnas ett intyg över bedömningen.

I kraven har man beaktat lösningarna i de miljöer som redan används och det gör det möjligt att utnyttja olika tekniska lösningar.

I sin enklaste form kan en informationssäker driftmiljö vara ett fysiskt och tekniskt skyddat utrymme med en terminal för dataanalys som är isolerad från internet och andra apparater. Å andra sidan är även tekniska lösningar som grundar sig på molntjänster möjliga, förutsatt att tjänsteleverantören ser till att informationssäkerheten uppfyller kraven.

Även utländska forskares driftmiljöer ska uppfylla kraven på dataskydd och informationssäkerhet enligt föreskriften. Behörigheten kan påvisas med certifikat som grundar sig på internationella auditeringar och vars överensstämmelse med kraven kontrolleras av ett bedömningsorgan som godkänts i Finland.

Läs mer om föreskriften på sidan Föreskrift gällande driftmiljö

Var söker jag tillstånd?

 • Det är enligt lag endast möjligt att få aggregerat material på statistisknivå enligt begäran om information via Findata.
 • Begäran om information kan utöver Findata bevilijas av offentliga personuppgiftsansvariga, om ansökan endast gäller uppgifter från den personuppgiftsansvariga i fråga.
 • Ändringstillstånd är officiella dataanvändningstillstånd (ändringsbeslut för dataanvändningstillstånd) och samma krav gäller för dem som för dataanvändningstillstånd.

Findata ansvarar för ansökan och tillståndsbeslutet närhelst uppgifter samlas från personuppgiftsansvariga som omfattas av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården. Den behöriga myndighetens bedömning måste därför beakta alla uppgifter som rör ansökan.

Findata ansvarar för behandlingen av dataanvändnings- och ändringsansökan och tillståndsbeslut om ansökan gäller:

 1. uppgifter från flera offentliga personuppgiftsansvariga inom social- och hälsovården
 2. registeruppgifter för en eller flera privata social- eller hälsovårdstjänsteleverantörer, eller
 3. Kunduppgifter som har registrerats i Kanta-tjänsterna.

Du hittar dessa i Ansökningshjälpen på slutet av sidan. Välj vilken personuppgiftsansvariges material du ska ansöka om tillstånd till och hjälpen berättar från vilken myndighet du ska ansöka om tillstånd.

Överförda tillståndsbehörigheter

Offentliga personuppgiftsansvariga kan ge Findata fullmakt att på deras vägnar producera andra tjänster än de rådgivnings- och materialtjänster som de ska ordna enligt lagen om sekundär användning. I praktiken innebär detta en överföring av behörighet med beviljande av tillstånd enligt lagen om sekundär användning. Undantag är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Pensionsskyddscentralen och Statistikcentralen som inte kan överlåta sina tillståndsbehörigheter.

Vi behandlar överförda tillståndsbehörigheter på den personuppgiftsansvariges vägnar även sådana dataanvändningsansökningar och ändringsansökningar som endast gäller innehållet i den personuppgiftsansvariges eget register.

För närvarande har följande personuppgiftsansvariga överlåtit sina tillståndsbehörigheter till Findata:

 • Institutet för hälsa och välfärd THL, med undantag för den interna tillståndsförvaltningen, uppgifter som samlats in som statistikmyndighet samt tillståndsförvaltning för utlämnande av prover och uppgifter som överförs till THL:s biobank.
 • Regionförvaltningsverket i Lappland, Norra Finland, Sydvästra Finland, Södra Finland, Västra och Inre Finland, Östra Finland
 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira

Se även

Färdigt datamaterial

Vårt mål är att erbjuda våra kunder färdigt datamaterial i tematiska materialhelheter i början av år 2022. Läs mer Färdigt datamaterial

Tjänster och instruktioner

Läs om hur du överför urvalsmaterialet till Findata på ett datasäkert sätt med hjälp av överföringstjänsten Nextcloud. Läs mer Tjänster och instruktioner

Förordning gällande materialbeskrivningar

01.02.2021
Vi har utfärdat en förordning i enlighet med lagen om sekundär användning för materialbeskrivningarnas datainnehåll, begrepp och datastrukturer. Läs mer Förordning gällande materialbeskrivningar

Ansökningshjälp

Välj de registeransvariga från vilka data ska hämtas

Ansök om tillstånd från den berörda personuppgiftsansvariga. Undantaget är de personuppgiftsansvariga som har överlåtit tillståndsbehörighet till Findata.

Findata ansvarar för ansökan och tillståndsbeslutet närhelst uppgifter samlas från personuppgiftsansvariga som omfattas av lagen om sekundär användning. Den behöriga myndighetens bedömning måste därför beakta alla uppgifter som rör ansökan.

Ansök om tillstånd från den berörda personuppgiftsansvariga.

Vi ansvarar för de dataanvändningstillstånd och ändringstillstånd som gäller uppgifter från Pensionskyddscentralen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och/eller Statistikcentralen, om ansökan utöver dem också gäller

 • uppgifter från en eller flera offentliga personuppgiftsansvariga som omfattas av lagen om sekundär användning (För Statistikcentralen behövs minst två andra organisationer, för PSC och MDB räcker det med en)
 • uppgifter från en eller flera privata social- eller hälsovårdstjänsteleverantörer, eller
 • uppgifter som har registrerats i Kanta-tjänsterna.

Ansök om tillstånd från Findata.

Findata ansvarar för behandlingen av dataanvändnings- och ändringsansökan och tillståndsbeslut om ansökan gäller:

 • uppgifter från flera offentliga personuppgiftsansvariga inom social- och hälsovården
 • registeruppgifter för en eller flera privata social- eller hälsovårdstjänsteleverantörer, eller
 • Kunduppgifter som har registrerats i Kanta-tjänsterna.

Ansök om tillstånd från Findata.

Regionförvaltningsverket har överlåtit sin tillståndsbehörighet till Findata.

Ansök om tillstånd från Findata.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira har överlåtit sin tillståndsbehörighet till Findata.

Ansök om tillstånd från Findata.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har överlåtit sin tillståndsbehörighet till Findata med undantag för

 • den interna tillståndsförvaltningen och
 • uppgifter som överförs till THL:s biobank.

Ansök tillstånd från Statistikcentralen och den berörda personuppgiftsansvariga. Undantaget är de personuppgiftsansvariga som har överlåtit tillståndsbehörighet till Findata

Findata ansvarar för behandlingen av dataanvändnings- och ändringsansökan och tillståndsbeslut om ansökan gäller:

 • uppgifter från flera offentliga personuppgiftsansvariga inom social- och hälsovården
 • registeruppgifter för en eller flera privata social- eller hälsovårdstjänsteleverantörer, eller
 • Kunduppgifter som har registrerats i Kanta-tjänsterna.

Ansök om tillstånd från Findata.

Findata ansvarar för behandlingen av dataanvändnings- och ändringsansökan och tillståndsbeslut om ansökan gäller:

 • uppgifter från flera offentliga personuppgiftsansvariga inom social- och hälsovården
 • registeruppgifter för en eller flera privata social- eller hälsovårdstjänsteleverantörer, eller
 • Kunduppgifter som har registrerats i Kanta-tjänsterna.

Välj en eller flera registeransvariga.