Uppdaterad 23.11.2023

Tillstånd

Vi beviljar tillstånd för sekundär användning av social- och hälsodata, kombinerar tillståndsenliga material på ett datasäkert sätt och förbehandlar dem med hänsyn till medborgarnas dataskydd.

Tänk på dessa innan du skickar in din ansökan

Välj rätt typ av ansökan

Det finns olika typer av ansökningar för olika informationsbehov, välj:

 • Ansökan om dataanvändningstillstånd när du behöver material på individnivå
 • Begäran om uppgifter när du behöver statistiskt material

Ändringsansökan när du ansöker om ändring på ett gällande dataanvändningstillstånd

Beskriv och begränsa materialet

Definiera materialet som ska sökas på variabelnivån och andra principer för dataminimering. Använd Materialkatalogen och de personuppgiftsansvarigas rådgivningstjänster.

 • Var och hur hämtar jag målgruppen? Är begränsningen tillräckligt specifik?
 • Ska jag hämta jämförelsepersoner/släktingar? Hur definierar jag dem?
 • Från vilka register hämtas materialet?
 • Vilka variabler tas med i urvalet? 

Övrigt material som ska samköras

 • Är övrigt material beskrivet i ansökan?
 • Är tillståndet för övriga material i kraft eller pågår tillståndsprocessen?
Utred behörigheten

Findata ansvarar för ansökan och tillståndsbeslutet närhelst uppgifter samlas från personuppgiftsansvariga som omfattas av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården. Den behöriga myndighetens bedömning måste därför beakta alla uppgifter som rör ansökan.

Findata beviljar i fortsättningen tillstånd för sekundär användning av social- och hälsouppgifter när

 • uppgifter kombineras från flera personuppgiftsansvariga
 • registeruppgifterna kommer från privata serviceanordnare inom social- och hälsovården eller
 • det är frågan om uppgifter som har registrerats i Kanta-tjänsterna.

Kontrollera i ansökningshjälpen till vilken myndighet du ska skicka ansökan: Ansökningshjälp

Före ansökan

För vilka användningsändamål kan tillstånd beviljas?

Tillstånd kan beviljas för de ändamål som anges i lagen och som anges nedan. Material på individnivå lämnas in i en datasäker användningsmiljö för analys, statistiskt material kan lämnas in till sökanden.

Med stöd av lagen om sekundär användning kan uppgifterna utan särskilda tillstånd också användas för informationsledning samt för styrning och övervakning av myndigheter inom social- och hälsovården.

Material på individnivå

 • undervisning
 • vetenskaplig forskning
 • statistikföring
 • myndigheternas planerings- och utredningsuppgifter

Dessutom kan personuppgiftsansvariga med stöd av lagen om sekundär användning använda sina egna material för datahanteringen utan Findatas tillstånd.

Statistiskt material

 • utvecklings- och innovationsverksamhet
 • undervisning
 • vetenskaplig forskning
 • informationsledning (jämförelsematerial)
 • statistikföring
 • myndigheternas planerings- och utredningsuppgifter

Observera att lagen om sekundär användning i princip tillämpas på registerundersökningar. En registerundersökning är en undersökning som utnyttjar registeruppgifter eller nationella register som i allmänhet samlats in för andra ändamål. Lagen om sekundär användning tillämpas till exempel inte på kliniska läkemedelsundersökningar som anmäls till Fimea eller medicinska undersökningar som omfattas av forskningslagen.

För vilka material kan tillstånd beviljas?

Det material du får via oss kommer från personuppgiftsansvariga inom social- och hälsovården, om vilka du hittar mer information på sidan Material.

Observera att vi inte kan bevilja tillstånd för allt material från alla personuppgiftsansvariga som omfattas av lagstiftningen. Mer information om materialbegränsningen finns i lagen om sekundär användning (finlex.fi).

Se de personuppgiftsansvariga som omfattas av lagen om sekundär användning
 • Verksamhetsenheter inom social- och hälsovården
 • Institutet för hälsa och välfärd (ej uppgifter som samlas in för statistiska ändamål)
 • Folkpensionsanstalten (förmåner och recept)
 • Uppgifter som har registrerats i Kanta-tjänsterna
 • Pensionsskyddscentralen (arbets- och inkomstuppgifter, förmåner och grunderna till dem)
 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
 • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
 • Arbetshälsoinstitutet (arbetsrelaterade sjukdomar och exponeringsmätningar)
 • Regionförvaltningsverken (social- och hälsovårdsärenden)
 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (personers basuppgifter, familjeförhållanden, bostadsorter och byggnadsuppgifter)
 • Statistikcentralen (till den del uppgifter som avses i lagen om utredande om dödsorsak behövs).

Beskrivning och mer information om material

De personuppgiftsansvariga erbjuder i enlighet med lagen om sekundär användning rådgivningstjänst för sitt eget material och är de bästa experterna på detta. Om du behöver mer information om en viss personuppgiftsansvariges material eller om variabler i materialet ska du kontakta den personuppgiftsansvariga direkt.

Du kan också komma överens om att hämtningen genomförs på ett visst sätt direkt med den personuppgiftsansvariga. Meddela då i din ansökan den person som du har avtalat detta med.

Den nationella Materialkatalogen på webbsidan aineistokatalogi.fi innehåller en del av beskrivningarna av material som omfattas av lagen om sekundär användning.

Från vilken myndighet kan jag söka om tillstånd?

Findata ansvarar för ansökan och tillståndsbeslutet närhelst uppgifter samlas från personuppgiftsansvariga som omfattas av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården. Den behöriga myndighetens bedömning måste därför beakta alla uppgifter som rör ansökan.

Findata ansvarar för behandlingen av dataanvändnings- och ändringsansökan och tillståndsbeslut om ansökan gäller:

 1. uppgifter från flera offentliga personuppgiftsansvariga inom social- och hälsovården
  • se undantag på sidan Material under Överförda tillståndsbehörigheter
 2. registeruppgifter för en eller flera privata social- eller hälsovårdstjänsteleverantörer, eller
 3. Kunduppgifter som har registrerats i Kanta-tjänsterna.

Det är enligt lag endast möjligt att få aggregerat material på statistisknivå enligt begäran om information via Findata.

På slutet av denna sida hittar du ansökningshjälpen. Med hjälp av den kan du kontrollera till vilken myndighet ansökan om dataanvändning eller ändring ska skickas.

Gå till slutet av sidan och kontrollera rätt adress för ansökan

Lagen om sekundär användning tillämpas inte på kliniska läkemedelsundersökningar som anmäls till säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, så de hör inte till Findatas behörighet. Definitionerna av internationella kliniska läkemedelsundersökningar och icke-interventionsundersökningar kan kontrolleras till exempel på Fimeas bestämmelse 8/2019 (fimea.fi, på finska). Vid behov ger Fimea råd om huruvida undersökningen ska betraktas som en klinisk läkemedelsundersökning.

Du kan läsa mer om behörigheten i behandlingen av dataanvändningstillstånd i lagen om sekundär användning 44 § (finlex.fi).

De offentliga personuppgiftsansvariga inom social- och hälsovården delas enligt lagen om sekundär användning in i två olika grupper. Nedan är en närmare uppdelning av grupperna och skillnaderna i behörighet.

Offentliga personuppgiftsansvariga: Grupp 1

 • Regionförvaltningsverken (RFV)
 • Folkpensionsanstalten (FPA)
 • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
 • Offentliga serviceanordnare inom social- och hälsovården
 • Social- och hälsovårdsministeriet
 • Institutet för hälsa och välfärd (THL)
 • Arbetshälsoinstitutet (TTL)

Vi ansvarar för dataanvändningstillstånd och ändringstillstånd när ansökan gäller uppgifter från minst två personuppgiftsansvariga från denna grupp.

Detta trots att en annan aktör kan anses ”äga” eller ha ”eget” material. Om till exempel sjukvårdsdistriktet för sin forskning behöver FPA:s material utöver sitt eget material gäller ansökan två personuppgiftsansvarigas material. Då är Findata den behöriga myndigheten.

Offentliga personuppgiftsansvariga: Grupp 2

 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB): Personens basuppgifter (till exempel födelsedatum, dödsdatum, personbeteckning), familjeförhållanden, boendeuppgifter samt byggnadsuppgifter. Om du behöver ytterligare uppgifter ansvarar MDB själv för behandlingen av ansökan och beslutet om tillståndet.
 • Pensionsskyddscentralen (PSC): Uppgifter om personers arbete och förtjänster, beviljade förmåner och grunder för dessa, inklusive diagnoser om invalid- och sjukpensioner. Om du behöver ytterligare uppgifter ansvarar PSC själv för behandlingen av ansökan och beslutet om tillståndet.
 • Statistikcentralen: Uppgifter om fastställande av dödsorsak. Om du behöver ytterligare uppgifter ansvarar Statistikcentralen själv för behandlingen av ansökan och beslutet om tillståndet.

Vi ansvarar för de dataanvändningstillstånd och ändringstillstånd som gäller ovan nämnda uppgifter från PSC, MDB och Statistikcentralen, om ansökan utöver dem också gäller

 • uppgifter från en eller flera offentliga personuppgiftsansvariga från Grupp 1
 • uppgifter från en eller flera privata social- eller hälsovårdstjänsteleverantörer, eller
 • uppgifter som har registrerats i Kanta-tjänsterna.

Ansökan

Logga in i e-tjänsten

Du gör alla ansökningar med webblanketten i e-tjänsten (asiointi.findata.fi). Du loggar in i tjänsten med Suomi.fi-identifikation eller Haka-inloggning.

Logga alltid in genom att använda samma identifikationssätt så att du ser dina inskickade ansökningar och beslut.

Kontakta Findatas rådgivningstjänst vid problemsituationer: info@findata.fi

Mer information om hur du loggar in finns på sidan Logga in i tjänsten.

Varför syns mitt beslut inte i e-tjänsten?

Kontrollera att du loggar in i tjänsten på samma sätt som när du skickar in ansökan.

Exempel: Om du har skickat ansökan som inloggad med Suomi.fi-koder, använd Suomi.fi-identifikation för att logga in. Om du däremot har använt Haka-inloggning ska du även i fortsättningen använda Haka-inloggning.

Om du fortfarande inte ser ansökningar eller beslut i tjänsten, kontakta Findatas rådgivning:

Varför syns inte en skickad ansökan i e-tjänsten?

Kontrollera att du loggar in i tjänsten på samma sätt som när du skickar in ansökan.

Exempel: Om du har skickat ansökan som inloggad med Suomi.fi-koder, använd Suomi.fi-identifikation för att logga in. Om du däremot har använt Haka-inloggning ska du även i fortsättningen använda Haka-inloggning.

Om din ansökan fortfarande inte syns i tjänsten, kontakta Findatas rådgivning:

Hur kan jag komplettera min ansökan?

Det går tyvärr inte att redigera ansökan på egen hand efter att den har skickats in.

Om du vill komplettera en inskickad ansökan ska du skicka e-post till adressen info@findata.fi och meddela ansökans identifikation (t.ex. 2022/53). Vi returnerar din ansökan till dig för komplettering.

Jag kan inte logga in i Kapseli, vad hjälper?

Kontrollera före inloggningen att ditt användarnamn är registrerat och färdigt att användas. Om du inte är säker på att ditt användarnamn är färdigt att användas, kontakta Findatas kontaktperson eller Kapselis rådgivning: kapseli@findata.fi

Så här loggar du in i kapseln:

 • Installera Duo Mobile i din mobil och aktivera den (utvecklare: Duo Security Inc.). Om du redan har installerat och aktiverat appen, gå till punkt 2.
  • Installation: Hämta Duo Mobile -appen i mobiltelefonens appbutik och installera den.
  • Aktivering: Ett aktiveringsmeddelande för Duo Mobil skickas automatiskt till de mobiltelefonnummer som angetts i samband med Kapseli. Appen aktiveras genom att klicka på länken i aktiveringsmeddelandet.
 • Logga in i Kapseli på adressen https://kapseli.findata.fi med hjälp av datorns webbläsare.
  • Välj i listan på inloggningssidan det identifieringssätt som angetts vid registreringen. Logga in via de mellanfaser som identifieringen kräver.
 • Välj den användarmiljö som du tänker använda. Om du endast använder en användarmiljö, gå till nästa punkt.
  • Efter valet övergår systemet till det andra skedet av identifieringen.
 • Det andra skedet av tvåfaktorsautentisering.
 • Logga in i användarmiljön.
 • Du får ett meddelande om inloggningsförsök till Duo Mobile. Din inloggning godkänns via Duo Mobil genom att välja ”Approve”.
Restriktioner

Identifieringen och därför göra en databegäran är för närvarande endast möjlig för personer med finsk personbeteckning. Om du inte har en finsk personbeteckning, be om ett identifieringsformulär från info@findata.fi. Mer information om personbeteckningen här.

Begäran om datatillstånd, begäran om ändringstillstånd och formulär för begäran om uppgifter har uppdaterats flera gånger. Tyvärr kan applikationer gjorda med gamla versioner inte kopieras till en ny applikation. Vi ber dig fylla i ett nytt ansökningsformulär.

Datum för serviceavbrott 2024:
 • 18.1.2024
 • 22.2.2024
 • 21.3.2024
 • 18.4.2024
 • 23.5.2024
 • 20.6.2024
 • 18.7.2024
 • 22.8.2024
 • 19.9.2024
 • 17.10.2024
 • 21.11.2024
 • 19.12.2024

Val och ifyllnad av ansökningsblankett

Det finns olika ansökningsblanketter för olika informationsbehov, välj:

 • Ansökan om dataanvändningstillstånd när du behöver material på individnivå. Från och med den 1 maj 2022 är det endast möjligt att analysera material för dataanvändningstillstånd i auditerade, datasäkra användningsmiljöer.
 • Begäran om uppgifter när du behöver statistiskt material. Det statistiska material som erhålls på begäran om uppgifter skickas till sökanden själv.
 • Ändringsansökan när du ansöker om ändring på ett gällande dataanvändningstillstånd. Du hittar information om vilka ändringar som är möjliga att ansöka om med en ändringsansökan på sidan Ändringsansökan.

Fyll i ansökningsblanketten noggrant. Brister i ansökan leder till en begäran om ytterligare information och att ansökan returneras.

Du hittar detaljerade anvisningar om hur du fyller i de olika ansökningsblanketterna på undersidorna för de olika typerna av tillstånd:

Om du inte vet hur du ska fylla i något av fälten i blanketten kan du söka hjälp inom din organisation eller kontakta vår rådgivning i god tid:

Neuvonta

Yleinen neuvonta

Hur du kan påskynda behandlingen av din ansökan

Ansökningen behandlingstid påverkas av ansökningens innehåll – i synnerhet av urvalsbeskrivningens noggrannhet, men också av kön av ansökningar i Findata samt av personuppgiftsansvarigas svarstider.

Om du är osäker på hur du ska fylla i din ansökan ska du vid behov vara i direkt kontakt med personuppgiftsansvariga och Findatas rådgivning för att påskynda behandlingen.

Så här kan du påskynda behandlingen av din ansökan:

 1. Kontrollera att Findata är den behöriga myndigheten som kan bevilja materialet i din ansökan. Använd vår sida ansökningshjälp som stöd. Undantag till Findatas princip om ett serviceställe utgörs av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB), Pensionsskyddscentralen (PSC) och Statistikcentralen. Om uppgifter endast behövs från de ovannämnda registeransvariga, en eller flera, ansvarar de själva för behandlingen av ansökningar och beslut om tillstånd. Om du inte vet vart du ska skicka din ansökan ska du vara i kontakt med vår rådgivning innan du skickar in din ansökan: info@findata.fi.
 2. Kontakta de personuppgiftsansvariga direkt om du behöver mer information om materialet eller variablerna. De registeransvariga erbjuder i enlighet med lagen om sekundär användning rådgivningstjänst för sitt eget material och är de bästa experterna på detta. Du kan också komma överens om att hämtningen genomförs på ett visst sätt direkt med den personuppgiftsansvariga. Meddela då i din ansökan den person som du har avtalat detta med. Du hittar de personuppgiftsansvarigas kontaktuppgifter som det efterfrågas mest om på sidan Material. Du kan också kontakta vår rådgivning eller utnyttja Materialkatalogen.
 3. Definiera uppgiftsbehovet och registerspecifika materialurval så noggrant som möjligt innan du skickar in ansökan. Använd mallen i Word-format för att definiera urvalet: findata.fi/urvalsbeskrivningsblankett. Brister i definitionerna kan leda till att ansökan returneras.
 4. Var noggrann med begränsningarna vid urval och det material som hämtas. Vid utlämnande av personuppgifter tillämpas principen om minimering enligt dataskyddsförordningen, dvs. endast nödvändiga uppgifter kan lämnas ut. Urvalet kan vara omfattande, förutsatt att informationsbehovet motiveras.
 5. Fyll i ansökan noggrant. Var också uppmärksam på grundläggande uppgifter som tillståndssökande, personuppgiftsansvarig för det material som överlåts, faktureringsuppgifter och eventuellt material som ska sammanföras.

Information om överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES

Behandling av personuppgifter från utlandet är överföring av personuppgifter även om uppgifterna finns i en driftsmiljö med fjärråtkomst.

Inom ramen för EU:s dataskyddsförordning är det möjligt att överföra data inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på samma grunder som inom Finland. De länder som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdets EES-länder är EU-länder samt Norge, Liechtenstein, Island.

Om man vill överföra eller behandla uppgifter utanför ovan nämnda länder, det vill säga i så kallade tredje länder, ska det finnas en rättslig grund i enlighet med kapitel V i dataskyddsförordningen.

De rättsliga grunderna anges nedan. Det räcker att förutsättningarna för en överföringsgrund uppfylls.

Undantag och skyddsåtgärder enligt 49 artikeln

Undantag och skyddsåtgärder enligt 49 artikeln, såsom att den registrerade uttryckligen har samtyckt till den föreslagna överföringen efter att först ha blivit informerad om riskerna med överföringen. Denna överföringsgrund kan endast användas i särskilda situationer.

Bindande företagsbestämmelser enligt 47 artikeln
 • Bindande företagsbestämmelser (binding Corporate Rules, BCR) avser gemensamma bindande bestämmelser för överföring av personuppgifter till tredje land inom en koncern eller en grupp av företag som bedriver gemensam ekonomisk verksamhet.
 • Mer information på dataombudsmannens webbplats: https://tietosuoja.fi/sv/bindande-foretagsbestammelser 
 • När denna överföringsgrund används beaktar vi den i beslutet om dataanvändningstillstånd. Vi ställer material till förfogande utanför EU/EES-området under denna förutsättning först när sökanden/tillståndshavaren har delgivit Findata bestämmelserna i fråga och de har godkänts på behörigt sätt av dataombudsmannen i en EU-medlemsstat.
Standardiserade dataskyddsbestämmelser enligt 46 artikeln 2 punkten
 • Standardiserade dataskyddsbestämmelser (standard contractual clauss, SCC) är modellavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen och som kan utnyttjas antingen i avtal mellan två personuppgiftsansvariga eller mellan en personuppgiftsansvarig och ett personuppgiftsbiträde.
 • Kontrollera de standardiserade dataskyddsbestämmelserna på dataombudsmannens webbplats: https://tietosuoja.fi/sv/standardiserade-dataskyddsbestammelser-godkanda-av-kommissionen 
 • När denna överföringsgrund används beaktar vi den i beslutet om dataanvändningstillstånd. Vi ställer material till förfogande utanför EU/EES-området under denna förutsättning först när sökanden/tillståndshavaren har skickat de undertecknade standardiserade dataskyddsbestämmelserna till Findata för kännedom. Användningen av standardiserade dataskyddsbestämmelser förutsätter också en ytterligare granskning av huruvida dataskyddet är tillräckligt. Observera att de standardiserade dataskyddsbestämmelserna inte får ändras eller kompletteras utan måste godkännas som sådana.
Kommissionens beslut om adekvat skydd i enlighet med 45 artikeln

Mer information om överföring av uppgifter till Storbritannien på grund av brexit på dataombudsmannens webbplats: https://tietosuoja.fi/sv/brexit-och-overforing-av-personuppgifter-till-storbritannien

Tillståndsavgifter och andra kostnader

Vi uppbär en avgift för dataanvändningstillstånd, begäran om uppgifter och ändringstillstånd samt för behandling av material. Priset för våra tjänster består av en avgift för beslutet samt en timavgift som bestäms enligt den arbetstid som använts för att sammanställa och behandla materialet.

Utöver Findatas avgifter påverkas det slutliga priset av de personuppgiftsansvarigas egna lagstadgade avgifter för hämtning och leverans av de material som har begärts.

I samband med ansökningsbehandlingen ber vi personuppgiftsansvariga om en uppskattning av de maximala kostnaderna för att hämta nödvändigt material. Vi tillhandahåller också en uppskattning av de maximala kostnaderna för behandling av Findatas material.

Vi vidarebefordrar uppskattningarna till sökanden innan tillståndsbeslut fattas. Det slutliga priset på materialet fastställs först efter att materialet har utlämnats. För beslut som har förfallit och negativa beslut debiteras en separat handläggningsavgift.

Se närmare information på sidan Prislista.

Efter ansökan

Hur framskrider behandlingen av ansökan?

Ansökningsbehandlingen kan delas in i fem olika steg, som eventuellt föregås av sökandens initiativtagande med kontakt med personuppgiftsansvariga. Processen presenteras som text efter infografiken.

Ansökningsbehandlingen kan delas in i fem olika steg, som eventuellt föregås av sökandens initiativtagande med kontakt med personuppgiftsansvariga. Processen presenteras som text efter infografiken.

 1. Den sökande kontaktar personuppgiftsansvariga direkt redan innan ansökan skickas om hen behöver mer information om materialet eller variabler eller hjälp med att bilda en urvalsbeskrivning.
  • Den sökande kan också komma överens om att hämtningen genomförs på ett visst sätt direkt med personuppgiftsansvariga. Om det till exempel har avtalats med personuppgiftsansvarigas kontaktperson att klinikern som hör till forskningsgruppen hämtar materialet kostnadsfritt, ska det i avsnittet Tilläggsuppgifter i ansökan anges med vem ärendet har avtalats och hur.
 2. Den sökande skickar ansökan eller de begärda tilläggsuppgifterna till Findata i det elektroniska ansökningssystemet på adressen https://asiointi.findata.fi.
  • Om det endast är fråga om att lämna tilläggsuppgifter kan preciseringarna beroende på fallet också skickas per e-post.
 3. Vår ansökningshandläggare kontrollerar ansökan med bilagor och säkerställer att den innehåller alla uppgifter som behövs för behandlingen.
  • Vid behov returnerar vi den bristfälliga ansökan för komplettering eller lägger fram en begäran om tilläggsutredning.
 4. När alla urvalsbeskrivningar är klara skickar vi begäran om tilläggsuppgifter och kostnadskalkyl till de registeransvariga vars uppgifter begärs i ansökan.
  • Syftet med begäran är att utreda genomförbarheten av det begärda urvalet samt den maximala kostnadskalkylen för urvalet.
  • Enligt lagen om sekundär användning har de registeransvariga 15 vardagar tid att besvara denna begäran. De registeransvariga kan vid behov be om preciseringar av begäran, varvid vi förmedlar frågorna till den sökande.
  • I detta skede utreder vi också Findatas interna kostnadskalkyl, som består av våra egna materialhanteringskostnader.
 5. När alla kostnadskalkyler har erhållits presenteras den sökande en slutlig urvalsbeskrivning och en maximikostnadskalkyl för godkännande.
  • Sökanden måste godkänna båda för att tillståndet ska kunna beviljas.
  • Observera att det efter detta inte är möjligt att ändra urvalskriterierna, utan ändringar i efterhand kräver en separat ansökan.
 6. I Findata fattar vi ett positivt beslut om dataanvändningstillstånd eller ett beslut om begäran om information.
  • Observera att dataanvändningstillstånd alltid är tidsbundna. Om det finns ett behov att spara materialet, till exempel för verifiering av en undersökning eller om det är känt att tillståndet förnyas eller att urvalet uppdateras med vissa mellanrum, ska du ange dessa behov redan i ansökan.

Hur framskrider sammanställningen av det begärda materialet?

När vi har beviljat dataanvändningstillstånd eller beslut om begäran om uppgifter är det fem olika steg i sammanställningen och förbehandlingen av materialet. Processen presenteras som text efter infografiken.

När vi har beviljat dataanvändningstillstånd eller beslut om begäran om uppgifter är det fem olika steg i sammanställningen och förbehandlingen av materialet. Processen presenteras som text efter infografiken.

 1. Vi skickar begäran om material till de registeransvariga för att inleda urvalet. Varje registeransvarig har 30 vardagar på sig att lämna in det begärda materialet till Findata.
  • Beroende på projektets och urvalets karaktär kan denna fas innehålla flera på varandra följande avsnitt, till exempel 1. urval av målgrupp; 2. urval av kontrollpersoner; 3. urval av material.
 2. Vi tar emot inkommande material för behandling. I enlighet med projektet granskar, sammanställer och pseudonymiserar vi materialen eller gör upp statistik enligt begäran om information.
 3. Det färdiga materialet överlåts till tillståndshavaren i en överenskommen informationssäker användningsmiljö. Findatas datasäkra miljö för fjärråtkomst Kapseli är enligt lag alltid det primära alternativet. Materialet kan överlåtas till andra användningsmiljöer om det är nödvändigt för genomförandet av projektet.
  • Den målsatta tiden för överlåtelsen är 60 vardagar från beslutet. Den målsatta tiden kan inte iakttas om målgruppen inte levereras genast efter beslutet, urvalet av material genomförs i flera faser, de registeransvarigas leveranser försenas eller materialet är särskilt komplicerat.
 4. Tillståndshavaren har tre månader på sig att granska materialet. Under denna tid ska tillståndshavaren meddela Findata om det finns något att anmärka på i materialet.
  • Kontrollera materialet noggrant så snart som möjligt. Fel som inträffar vid urvalet kan upprepas om till exempel målgruppen har bildats felaktigt och andra personuppgiftsansvariga därför måste utföra sina egna urval på nytt.
 5. Vi raderar materialet från våra egna uppgifter fyra månader efter överlåtelsen. Vi förvarar kodnycklarna för pseudonymiserat material, med vilka materialet kan produceras på nytt.
  • Dataanvändningstillstånd är alltid tidsbundna. Om det finns ett behov att spara materialet, till exempel för verifiering av en undersökning eller om det är känt att tillståndet förnyas eller att urvalet uppdateras med vissa mellanrum, ska du ange dessa behov redan i ansökan.

Var kan materialen analyseras?

Det aggregerade statistiska materialet som erhålls på begäran om information skickas till kunden och kan analyseras fritt enligt planen för användningen av uppgifter.

Material på individnivå som överensstämmer med dataanvändningstillståndet kan endast analyseras i en datasäker miljö.

Material överlåts i regel alltid till Findatas datasäkra användningsmiljö, dvs. Kapseli. Lagen om sekundär användning gör det dock möjligt att lämna ut uppgifter även till andra driftmiljöer om det är nödvändigt. Läs mer: Findatas förordning fastställer informationssäkerhetskrav i driftmiljöer.

Om en enskild personuppgiftsansvarig som omfattas av lagen om sekundär användning har fattat ett beslut om dataanvändningstillstånd för sitt eget material, ska även detta datamaterial alltid överlåtas till en sådan informationssäker driftmiljö som avses i lagen om sekundär användning.

Ändringstillstånd är även officiella dataanvändningstillstånd (ändringsbeslut för dataanvändningstillstånd) och samma krav gäller för dem som för dataanvändningstillstånd. Ett undantag är ändringar i personuppgiftsbiträden.

Findatas förordning fastställer informationssäkerhetskrav i driftmiljöer

Vi har utfärdat en föreskrift i enlighet med lagen om sekundär användning som beskriver de krav som ska ställas på andra tjänsteleverantörers informationssäkra driftmiljöer.

Föreskriften gäller sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter och tillämpas på alla de användningsändamål som föreskrivs i lagen om sekundär användning och för vilka dataanvändningstillstånd behövs. Dessa användningsändamål är vetenskaplig forskning, statistikföring, undervisning samt myndighetens planerings- och utredningsuppgifter. I fråga om undervisningen gäller föreskriften framställning av undervisningsmaterial, inte den egentliga undervisningen.

Från och med den 1 maj 2022 är det en förutsättning att kraven i föreskriften uppfylls för att man ska kunna lämna ut uppgifter till tillståndshavaren för behandling för sekundära ändamål i en annan än Findatas informationssäkra driftmiljö Kapseli. Dessutom ska driftmiljön ha bedömts av ett bedömningsorgan för informationssäkerhet och det ska finnas ett intyg över bedömningen.

I kraven har man beaktat lösningarna i de miljöer som redan används och det gör det möjligt att utnyttja olika tekniska lösningar.

I sin enklaste form kan en informationssäker driftmiljö vara ett fysiskt och tekniskt skyddat utrymme med en terminal för dataanalys som är isolerad från internet och andra apparater. Å andra sidan är även tekniska lösningar som grundar sig på molntjänster möjliga, förutsatt att tjänsteleverantören ser till att informationssäkerheten uppfyller kraven.

Även utländska forskares driftmiljöer ska uppfylla kraven på dataskydd och informationssäkerhet enligt föreskriften. Behörigheten kan påvisas med certifikat som grundar sig på internationella auditeringar och vars överensstämmelse med kraven kontrolleras av ett bedömningsorgan som godkänts i Finland.

Läs mer om föreskriften på sidan Föreskrift gällande driftmiljö

Säkerställande av resultatens anonymitet

Den som behandlar personuppgiftsmaterial ska producera analysresultaten i anonym form, där en enskild persons uppgifter eller egenskaper inte avslöjas.

Vi säkerställer resultatens anonymitet enligt lagen som sekundär användning. Detta gäller allt material som har beviljats tillstånd med stöd av lagen om sekundär användning.

Du hittar kriterierna för granskning av resultat samt exempel på de flesta analystyperna på sidan Produktion av anonyma resultat.

Ansök om dataanvändningstillstånd

Behöver du material på individnivå? Ansök om dataanvändningstillstånd när du behöver material på individnivå från flera olika personuppgiftsansvariga inom social- och hälsovården eller den privata sektorn. Läs mer Ansök om dataanvändningstillstånd

Gör en begäran om uppgifter

Behöver du anonymt statistikmaterial? Gör en begäran om uppgifter när du behöver aggregerat statistikmaterial i tabellform eller nyckeltal från personuppgiftsansvariga inom social- och hälsovården. Läs mer Gör en begäran om uppgifter

Ansök om ändringstillstånd

Är tillståndstiden på väg att löpa ut eller har det skett ändringar i handläggarna av personuppgifter? Ansök om ändringstillstånd när ändringen gäller tillstånd eller uppgifter från olika personuppgiftsansvariga. Läs mer Ansök om ändringstillstånd

Vi förnyar vår hemsida. Det nya innehållet nedan är ännu inte översatt för det begärda språket.