Begäran om uppgifter

Med begäran om uppgifter kan du söka statistiskt, anonymt material. Det statistiska material som söks på begäran om uppgifter tillhandahålls kunden och dess analys omfattas inte av samma datasäkerhetskrav som material på individnivå.

Vi ansvarar enligt lag på alla begäran om uppgifter oavsett om begäran gäller en eller flera personuppgiftsansvarigas material.

Bekanta dig även med huvudsidan Tillstånd innan du skickar en begäran om uppgifter, där hittar du nyttig information innan ansökan, för ansökan samt efter ansökan.

Allmänt om begäran om uppgifter

Bekanta dig med de allmänna principerna för begäran av uppgifter, t.ex. vad som är sekretessbelagt och vad som är offentliga uppgifter. Läs mer Allmänt om begäran om uppgifter

Logga in i e-tjänsten

Här hittar du information om hur du loggar in i e-tjänsten och hur du väljer ansökningsblankett. Läs mer Logga in i e-tjänsten

Anvisning för begäran om information

Se anvisningarna om hur du fyller i ansökan. Läs mer Anvisning för begäran om information

Behandling av material

Läs mera om behandlingen av material efter beviljande av dataanvändningstillstånd. Läs mer Behandling av material

Kostnadsinformation

Se uppdaterad prislista för dataanvändningstillstånd. Läs mer Kostnadsinformation

Tänk på dessa innan du skickar in din ansökan

Välj rätt typ av ansökan

Det finns olika typer av ansökningar för olika informationsbehov, välj:

 • Ansökan om dataanvändningstillstånd när du behöver material på individnivå
 • Begäran om uppgifter när du behöver statistiskt material

Ändringsansökan när du ansöker om ändring på ett gällande dataanvändningstillstånd

Beskriv och begränsa materialet

Definiera materialet som ska sökas på variabelnivån och andra principer för dataminimering. Använd Materialkatalogen och de personuppgiftsansvarigas rådgivningstjänster.

 • Var och hur hämtar jag målgruppen? Är begränsningen tillräckligt specifik?
 • Ska jag hämta jämförelsepersoner/släktingar? Hur definierar jag dem?
 • Från vilka register hämtas materialet?
 • Vilka variabler tas med i urvalet? 

Övrigt material som ska samköras

 • Är övrigt material beskrivet i ansökan?
 • Är tillståndet för övriga material i kraft eller pågår tillståndsprocessen?
Utred behörigheten

Findata ansvarar för ansökan och tillståndsbeslutet närhelst uppgifter samlas från personuppgiftsansvariga som omfattas av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården. Den behöriga myndighetens bedömning måste därför beakta alla uppgifter som rör ansökan.

Findata beviljar i fortsättningen tillstånd för sekundär användning av social- och hälsouppgifter när

 • uppgifter kombineras från flera personuppgiftsansvariga
 • registeruppgifterna kommer från privata serviceanordnare inom social- och hälsovården eller
 • det är frågan om uppgifter som har registrerats i Kanta-tjänsterna.

Kontrollera i ansökningshjälpen till vilken myndighet du ska skicka ansökan: Ansökningshjälp

Allmänt om begäran om uppgifter

Begäran av uppgifter med bilagor är sekretessbelagt. Vi förmedlar de nödvändiga uppgifterna för urvalet av materialet och bildandet av målgruppen till den personuppgiftsansvarige, samt uppgifter om den sökande instansen och den sökandes kontaktuppgifter.

Myndighetsbeslut är i regel offentliga. Vi publicerar följande information om projekt som fått ett godkänt beslut på begäran om uppgifter på vår webbplats:

 • beslutsdatum
 • mottagaren av beslutet (organisation)
 • projektets namn
 • en kort beskrivning av uppgifternas användningsändamål
 • användningsändamål enligt lagen om sekundär användning.

Denna offentliga information kan också delas på andra kommunikationskanaler förutom på webbplatsen.

För närvarande producerar vi aggregerade statistikuppgifter i tabellform eller grundnyckeltal. Dessa uppgifter hämtas på begäran på individnivå från personuppgiftsansvariga, varefter vi skapar ett anonymt material.

Det är bra att observera att genomförandet av anonymiseringen påverkar datainnehållet i det färdiga resultatet och att det inte alltid är möjligt att producera anonyma resultat, till exempel för mycket små målgrupper.

För närvarande producerar vi aggregerade statistikuppgifter i tabellform eller grundnyckeltal. Dessa uppgifter hämtas på begäran på individnivå från personuppgiftsansvariga, varefter vi skapar ett anonymt material.

Det är bra att observera att genomförandet av anonymiseringen påverkar datainnehållet i det färdiga resultatet och att det inte alltid är möjligt att producera anonyma resultat, till exempel för mycket små målgrupper.

Logga in i e-tjänsten

När du ska lämna in en ansökan om tillstånd ska du logga in i vår e-tjänst på adressen https://asiointi.findata.fi/ med Suomi.fi-identifikation eller Haka-inloggning. Mer information om hur du loggar in finns på sidan Logga in i tjänsten.

Logga alltid in genom att använda samma identifikationssätt så att du ser dina inskickade ansökningar och beslut.

Du kan ansöka om dataanvändningstillstånd på finska, svenska eller engelska.

Efter inloggning

 1. Gå till fliken Lämna in ansökan
 2. Välj ”Dataanvändningstillstånd: material på individnivå” vid ”Välj en ny ansökningsblankett nedan” genom att trycka på ”Lägg till i korgen” till höger och fortsätt genom att trycka på ”Sök
 3. Fyll i ansökningsblanketten enligt anvisningarna nedan och skicka den till oss. Det går tyvärr inte att redigera ansökan efter att den har skickats in. Om du vill komplettera en inskickad ansökan ska du skicka e-post till adressen info@findata.fi och meddela ansökans identifikation (t.ex. 2022/53). Vi returnerar din ansökan för komplettering.

Se också:

Varför syns mitt beslut inte i e-tjänsten?

Kontrollera att du loggar in i tjänsten på samma sätt som när du skickar in ansökan.

Exempel: Om du har skickat ansökan som inloggad med Suomi.fi-koder, använd Suomi.fi-identifikation för att logga in. Om du däremot har använt Haka-inloggning ska du även i fortsättningen använda Haka-inloggning.

Om du fortfarande inte ser ansökningar eller beslut i tjänsten, kontakta Findatas rådgivning:

Varför syns inte en skickad ansökan i e-tjänsten?

Kontrollera att du loggar in i tjänsten på samma sätt som när du skickar in ansökan.

Exempel: Om du har skickat ansökan som inloggad med Suomi.fi-koder, använd Suomi.fi-identifikation för att logga in. Om du däremot har använt Haka-inloggning ska du även i fortsättningen använda Haka-inloggning.

Om din ansökan fortfarande inte syns i tjänsten, kontakta Findatas rådgivning:

Hur kan jag komplettera min ansökan?

Det går tyvärr inte att redigera ansökan på egen hand efter att den har skickats in.

Om du vill komplettera en inskickad ansökan ska du skicka e-post till adressen info@findata.fi och meddela ansökans identifikation (t.ex. 2022/53). Vi returnerar din ansökan till dig för komplettering.

Jag kan inte logga in i Kapseli, vad hjälper?

Kontrollera före inloggningen att ditt användarnamn är registrerat och färdigt att användas. Om du inte är säker på att ditt användarnamn är färdigt att användas, kontakta Findatas kontaktperson eller Kapselis rådgivning: kapseli@findata.fi

Så här loggar du in i kapseln:

 • Installera Duo Mobile i din mobil och aktivera den (utvecklare: Duo Security Inc.). Om du redan har installerat och aktiverat appen, gå till punkt 2.
  • Installation: Hämta Duo Mobile -appen i mobiltelefonens appbutik och installera den.
  • Aktivering: Ett aktiveringsmeddelande för Duo Mobil skickas automatiskt till de mobiltelefonnummer som angetts i samband med Kapseli. Appen aktiveras genom att klicka på länken i aktiveringsmeddelandet.
 • Logga in i Kapseli på adressen https://kapseli.findata.fi med hjälp av datorns webbläsare.
  • Välj i listan på inloggningssidan det identifieringssätt som angetts vid registreringen. Logga in via de mellanfaser som identifieringen kräver.
 • Välj den användarmiljö som du tänker använda. Om du endast använder en användarmiljö, gå till nästa punkt.
  • Efter valet övergår systemet till det andra skedet av identifieringen.
 • Det andra skedet av tvåfaktorsautentisering.
 • Logga in i användarmiljön.
 • Du får ett meddelande om inloggningsförsök till Duo Mobile. Din inloggning godkänns via Duo Mobil genom att välja ”Approve”.
Restriktioner

Identifieringen och därför göra en databegäran är för närvarande endast möjlig för personer med finsk personbeteckning. Om du inte har en finsk personbeteckning, be om ett identifieringsformulär från info@findata.fi. Mer information om personbeteckningen här.

Begäran om datatillstånd, begäran om ändringstillstånd och formulär för begäran om uppgifter har uppdaterats flera gånger. Tyvärr kan applikationer gjorda med gamla versioner inte kopieras till en ny applikation. Vi ber dig fylla i ett nytt ansökningsformulär.

Datum för serviceavbrott 2024:
 • 18.1.2024
 • 22.2.2024
 • 21.3.2024
 • 18.4.2024
 • 23.5.2024
 • 20.6.2024
 • 18.7.2024
 • 22.8.2024
 • 19.9.2024
 • 17.10.2024
 • 21.11.2024
 • 19.12.2024

För närvarande producerar vi aggregerade statistikuppgifter i tabellform eller grundnyckeltal. Dessa uppgifter hämtas på begäran på individnivå från personuppgiftsansvariga, varefter vi skapar ett anonymt material.

Det är bra att observera att genomförandet av anonymiseringen påverkar datainnehållet i det färdiga resultatet och att det inte alltid är möjligt att producera anonyma resultat, till exempel för mycket små målgrupper.

Anvisning för begäran om information

1. Uppgifter om den som ansöker om tillstånd

 • Med tillståndssökande avses den person eller organisation för vilken tillstånd för dataanvändning söks i ansökan om dataanvändningstillstånd.
 • Med kontaktperson avses den person som agerar som sökandens kontaktperson i anslutning till ansökan och svarar på förfrågningar om ansökan.
 • Meddela om förhållandet mellan kontaktpersonen och den sökande instansen i ansökan. Förhållandet kan till exempel grunda sig på ett arbets- eller tjänsteförhållande. Kontaktpersonens uppgifter kan vidarebefordras till personuppgiftsansvarige under ansökningsbehandlingen om urvalet kräver ytterligare specificering.

Mer information:

Tillståndssökandes FO-nummer

Ange sökandens FO-nummer. Ange 123 om den sökande är en privatperson. Om den sökande organisationen är etablerad i en annan stat inom EU/EES-området än Finland, namnge det officiella register i vilket organisationen har antecknats.

2. Faktureringsuppgifter

 • Nätfakturering är alltid den primära faktureringsmetoden. Ange fakturerande aktörens koppling till projektet i ansökan. Ologiska förhållanden mellan tillståndssökanden och faktueringsaktören (t.ex. betalaren är inte tillståndssökanden) kan vid behov klargöras i fältet Ytterligare information.
 • Fråga vid behov om mera information av den egna organisationens ekonomiförvaltning. Nätfaktureringsadresser kan också hämtas från webbplatsen Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n (TIEKE): https://verkkolaskuosoite.fi/. Uppgifterna i nätfakturaadressregistret upprätthålls av finländska nätfakturaförmedlare.
 • Momsnumret bildas av FO-numret, t.ex. 1234567-8 genom att lägga till landskoden med två bokstäver FI i början av numret och tar bort bindestrecket: t.ex. FI12345678.

3. Syftet med användningen av uppgifter

 • Helhetsbilden av ansökan ska motsvara det angivna användningsändamålet enligt lagen om sekundär användning.
 • Det begärda datainnehållet ska motsvara syftet med behandlingen av personuppgifterna.
 • Som avhandling anses minst slutarbete för lägre högskoleexamen. Det reducerade beslutpriset för avhandlingen gäller endast för enskilda avhandlingar. Om en avhandling produceras som en del av ett större projekt eller om flera avhandlingar produceras i projektet är det inte fråga om en avhandling som avses i Findatas ansökan utan ett forskningsprojekt.
Vetenskaplig forskning

När användningsändamålet är vetenskaplig forskning ska du bifoga en uppdaterad forskningsplan till ansökan samt ansvars-/målorganisationens forskningstillstånd, om så krävs. Bifoga även ett utlåtande från den etiska kommittén om lagstiftningen och/eller forskningsupplägget kräver det.

Kriterier för vetenskaplig forskning (allmänt):

 • lämplig forskningsplan
 • ansvarsperson eller ansvarsgrupp
 • resultaten publiceras i vetenskapliga publikationer
 • forskningen skapar ny information.
Statistikföring

När användningsändamålet är statistik ska du ange i ansökan vilken aktör som ska genomföra statistiken och för vilket ändamål

Undervisning

När användningsändamålet är undervisning ska de sökta uppgifterna användas för att framställa undervisningsmaterial för undervisning av personal som behandlar kunduppgifter inom social- och hälsovården och av personer som studerar till en yrkesexamen inom social- och hälsovården. Obs! Identifierbara uppgifter får användas i undervisningssituationer endast om undervisningen inte kan hållas anonym på grund av att fallet i fråga är sällsynt, på grund av undervisningens natur eller av något annat motsvarande skäl. Undervisningspersonalen ska informera dem som följer undervisningen om den lagstadgade sekretessplikten och om sanktionerna för brott mot den.

Myndigheternas planerings- och utredningsuppgifter

Utgångspunkten är att myndigheters planerings- och utredningsuppgifter endast kan utföras av myndigheter. Om myndigheterna inte själva ansöker om dataanvändningstillstånd ska de vara personuppgiftsansvariga för materialet. I uppdragsförhållanden är uppdragstagaren då i princip personuppgiftsbiträdet.

Informationsledning

Informationsledning innebär behandling av information i tjänstetillhandahållarens kund-, service- och produktionsprocesser som stöd för

 • styrning
 • ledning och
 • beslutsfattande i fråga om verksamhet, produktion och ekonomi.
Utvecklings- och innovationsverksamhet

Med utvecklings- och innovationsverksamhet avses tillämpning och användning av tekniska uppgifter och affärsinformation och annan befintlig kunskap tillsammans med personuppgifter som avses i lagen om sekundär användning i syfte att utveckla nya eller avsevärt förbättrade produkter, processer eller tjänster.

Dessutom ska syftet med verksamheten

 • främja folkhälsan eller den sociala tryggheten
 • utveckla social- och hälsovårdstjänsterna eller servicesystemet
 • skydda individens hälsa eller välbefinnande eller
 • skyddar individens rättigheter och friheter som rör hälsa och välbefinnande.

4. Målgruppens definition

 • Beskriv bildandet av ansökningens målgrupp tillräckligt tydligt och begränsa målgruppen enligt användningsändamålet.
 • I blanketten frågas
  • Målgruppens områdesbegränsning
  • Målgruppens könsbegränsning
  • Målgruppens åldersbegränsning, t.ex. födelseår n-m: ålder x-y…
  • Statistikens tidsbegränsning, t.ex. uppgifter från år n och m; uppgifter dd.mm.åååå-dd.mm.åååå, …
 • Om du vill, du kan också
  • berätta om målgruppens eller statistikens andra begränsningar
  • beskriv målgruppens eventuella exklusionskriterier

5. Statistikens utformning

 • Berätta från vilka register tas uppgifterna till statistiken. Namnge både personuppgiftsansvarig och register.
  • Om statistiken kräver variabeltransformation ska du tydligt beskriva variablerna vid de följande frågorna.
 • Berätta vilka variabler i ovan nämnda register vill du ha på tabellens rader och kolumner.
  • Namnge både register och variabler. Berätta även hur variablerna ska grupperas, summeras eller klassificeras, och namn möjliga begränsningar, t. ex. per åldersgrupp; per år.
 • Bifoga en exempeltabell för varje tabell du vill ha, där variablerna för rader och kolumner är tydligt utmärkta.
  • Tillåtna filtyper: .pdf, .txt, .doc, .docx, .odt, .ppt, .pptx, .odp, .xls, .xlsx, .ods, .csv, .tsv, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .webp, .tif, .tiff, .heif, .heic, .svg.
  • Maximal storlek på bilaga: 10 MB.
 • Berätta i vilket filformat överlåts statistiken: pdf-fil, excel-fil eller csv-fil.

6. Mer information och bilagor

 • Här kan du specificera alla tidigare punkter i ansökan, till exempel fakturering.
 • Om du har diskuterat om ansökan på förhand med en anställd på Findata ska du uppge den anställdas namn.
 • Om du har diskuterat ansökan eller urvalet på förhand med den personuppgiftsansvarigas kontaktpersoner ska du ange deras namn här. Om du har kommit överens t.ex. om urvalet på ett visst sätt ska du också meddela med vem du har kommit överens med detta om.
 • Bifoga eventuella bilagor.
 • Bifoga inte material till ansökan.
Hur du kan påskynda behandlingen av begäran om uppgifter

Behandlingstiden påverkas av innehållet i ansökan (särskilt noggrannheten i beskrivningen av begärda uppgifter), läget för behandlingen av ansökan samt de personuppgiftsansvarigas svarstider. Om du är osäker på din ansökan ska du vid behov vara i direkt kontakt med personuppgiftsansvariga och Findatas rådgivning för att påskynda behandlingen.

Du kan påskynda behandlingen av din ansökan på följande sätt:

 • Fyll i ansökan noggrant.
 • Definiera uppgiftsbehovet och registerspecifika materialurval så noggrant som möjligt innan du skickar in ansökan. Skicka en tom exempeltabell för varje statistikuppgift du begär så att rad- och kolumnvariablerna tydligt är definierade.
 • Kontakta de personuppgiftsansvariga direkt om du behöver mer information om materialet eller variablerna. De registeransvariga erbjuder i enlighet med lagen om sekundär användning rådgivningstjänst för sitt eget material och är de bästa experterna på detta. Mer information finns på sidan Material. Du kan även använda Materialkatalogen.

Behandling av material som fås genom begäran om uppgifter

Med begäran om uppgifter kan du beställa en färdig analys som resulterar i aggregerade uppgifter. För närvarande producerar vi aggregerade statistikuppgifter i tabellform eller grundnyckeltal. Dessa uppgifter hämtas på begäran enligt individnivå från den personuppgiftsansvariga.

Findatas uppgifter på individnivå leder till resultat som anonymiseras före de levereras till kunden. Observera att genomförandet av anonymiseringen påverkar datainnehållet i det färdiga resultatet. I alla fall – till exempel i mycket små målgrupper – är det inte möjligt att producera anonyma resultat.

Hur genomförs anonymiseringen?

I detta sammanhang genomförs anonymiseringen med hjälp av tröskelvärdet fem som känslighetsregel. Då ska de aggregerade uppgifterna ha beräknats på grundval av uppgifter om minst fem personer. Detta gäller både för statistik i tabellform och för grundnyckeltal.

Om det till exempel finns ett tal baserat på uppgifter om färre än fem personer i någon cell i den aggregerade statistiken i tabellform, ska materialet ändras för att minska risken för avslöjande.

Vid genomförandet av anonymiseringen i fråga om tabellformade statistiska uppgifter används förstärkning alltid när det är möjligt med beaktande av resultatet. Att dölja celler, dvs. att ta bort värden, tillämpas om förstärkning inte ger ett anonymt resultat.

Vid döljande används både primärt döljande av celler som riskerar att avslöjas och kompletterande döljande. Kompletterande döljande förhindrar att känsliga värden motiveras genom eventuella marginalsummor. Vid genomförandet av anonymiseringen kontrolleras uppgifterna också för gruppens avslöjande i sådana situationer där alla personer i en viss grupp får samma (känsliga) variabelvärde.

Kostnadsinformation

För beslut gällande begäran om uppgifter och för producerat statistiskt material uppbärs en avgift. Priset för Findatas tjänster består av en avgift för beslutet samt en timavgift som bestäms enligt den arbetstid som använts för att sammanställa och behandla materialet.

Utöver Findatas avgifter påverkas det slutliga priset av de personuppgiftsansvarigas egna lagstadgade avgifter för hämtning och leverans av de material som har begärts.

I samband med behandlingen av begäran om uppgifter ber vi personuppgiftsansvariga om en uppskattning av de maximala kostnaderna för att hämta nödvändigt material. Vi tillhandahåller också en uppskattning av de maximala kostnaderna för behandling av Findatas material.

Vi vidarebefordrar uppskattningarna till sökanden innan beslut om begäran om uppgifter fattas. Det slutliga priset på statistikmaterialet fastställs först efter att materialet har utlämnats, men det kan inte överskrida den maximala kostnadskalkylen. För beslut som har förfallit och negativa beslut debiteras en separat handläggningsavgift.

Du hittar mera information om betalningar på sidan Prislista.

Se även sidan Genomsnittliga kostnadsberäkningar

Vi förnyar vår hemsida. Det nya innehållet nedan är ännu inte översatt för det begärda språket.

Beslut om begäran om uppgifter

AvgiftsklassKriterierPris
Beslut om begäran om uppgifter för lärdomsprovAnsökan gäller ett forskningsprojekt för vilket ett lärdomsprov produceras.

Om projektet producerar flera lärdomsprov eller andra resultat som inte anknyter till lärdomsprovet, tillämpas inte lärdomsprovs nedsatta pris.
250,00 euro
Beslut om begäran om uppgifter för forskningsdriven forskningForskningen bedrivs utan extern finansiering eller med finansiering från en offentlig hälsoenhet, ett universitet, ett forskningsinstitut eller annan offentlig eller ideell förening. Sökanden måste vara etablerad i ett EU- eller EES-land, och ansökan måste åtföljas av en förklaring om hur forskningen kommer att finansieras.1 250,00 euro
Beslut om begäran om uppgifterAlla andra beslut om begäran om uppgifter.  2 500,00 euro
Ingen moms tas ut på beslut.

Läs mer

Beviljade tillstånd

Se förteckningen över beviljade dataanvändningstillstånd, ändringstillstånd och beslut om begäran om uppgifter. Läs mer Beviljade tillstånd

Ge respons

Du kan ge öppen respons på vår verksamhet genom blanketten på denna sida. Läs mer Ge respons

Material

Se vilka material som är tillgängliga via Findata. Läs mer Material