Päivitetty 16.01.2023

Hinnasto

Palveluidemme hinnat perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta (Finlex.fi). Nykyiset hinnat ovat voimassa 1.1.-31.12.2023.

Tutustu myös rekisterinpitäjien kustannustietoihin

Mitkä tekijät vaikuttavat kokonaishintaan

Palveluidemme kokonaishinta muodostuu neljästä tekijästä:

 1. Findatan tietolupaa, muutoslupaa tai tietopyyntöä koskeva päätösmaksu.
  • Päätösmaksut ovat aina kiinteähintaisia ja perustuvat STM:n maksuasetukseen. Eri lupatyypeillä on lisäksi erilaisia maksuluokkia, jotka löydät alta. Poikkeuksena raukeavan hakemuksen käsittelykulut, jotka perustuvat tuntihintaan. Julkisoikeudellisista suoritteista tai päätösmaksuista ei peritä arvonlisäveroa.
 2. Rekisterinpitäjien kustannukset aineiston poimimisesta ja toimittamisesta, kunkin rekisterinpitäjän omien säännösten mukaisesti.
  • Mikäli olet sopinut aineiston poimimisesta ja sen kustannuksista suoraan rekisterinpitäjän kanssa, ilmoitathan hakemuksessa yhteyshenkilön, jonka kanssa asiasta on sovittu. Käytä apuna poimintakuvauslomaketta, joka on ladattavissa osoitteesta findata.fi/poimintakuvauslomake
 3. Findatan aineistokäsittelyyn käytetty työaika tietojen yhdistelystä, esikäsittelystä, pseudonymisoinnista ja/tai anonymisoinnista.
  • Aineistonkäsittelyn tuntihinta on kiinteä ja perustuu maksuasetukseen.
 4. Kapseli-käyttöympäristön kuukausiperusteinen käyttömaksu, mikäli aineiston analysoinnissa käytetään Kapselia.
  • Kapseli on aina aineistojen ensisijainen analysointiympäristö.

Tietoluvat

MaksuluokkaKriteeritHinta
Opinnäytetyön tietolupaHakemus koskee yhden opinnäytetyön tuottamista.

Jos hankkeessa tuotetaan useita opinnäytetöitä tai muita opinnäytetyöhön liittymättömiä tuotoksia, kyseessä on normaali tai laaja tietolupa.
250,00 euroa
Suppea tietolupaHakemuksen käsittely vie alle 7 tuntia ja hakijan toimipaikka EU- tai ETA-maa. Esimerkiksi uudet tutkimuskysymykset ilman aineistoon tulevia muutoksia tai uusia poimintoja.600,00 euroa
Normaali tietolupaHakemus koskee 115 rekisterinpitäjän aineistoja ja hakijan toimipaikka EU- tai ETA-maa.

Jos poimintakuvausta muokataan hakijan aloitteesta kesken hakemuskäsittelyn kustannusarvioiden saamisen jälkeen tai käsittely vie muusta syystä yli 14 tuntia, kyseessä on laaja tietolupa, ks. alla.
1 300,00 euroa
Laaja tietolupaHakemuksen käsittely vie yli 14 tuntia. Laajaa tietolupaa voidaan tarvita esimerkiksi jos:
– Hakemus koskee yli 15 rekisterinpitäjän aineistoja
– Poimintakuvausta muokataan hakijan aloitteesta kesken hakemuskäsittelyn kustannusarvioiden saamisen jälkeen, eli tarvitaan enemmän kuin yksi kustannusarviokierros yhdeltä tai usealta rekisterinpitäjiltä
– Hakijan toimipaikka on EU- tai ETA-maiden ulkopuolella.
3 000,00 euroa
Lupapäätöksistä ei peritä arvonlisäveroa.

Muutosluvat

MaksuluokkaKriteeritHinta
Vähäinen muutosHakemuksella haetaan seuraavia muutoksia:
– luvan voimassaoloajan jatkamista
– aineiston käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden muuttamista
– aineiston käsittely-ympäristön vaihtamista
– toisiolain muuttamisesta annetun lain (793/2021) siirtymäsäännöksen (60 §) johdosta myönnetyn määräaikaisen luvan jatkaminen. Aineiston käsittely on 1.5.2022 alkaen mahdollista vain auditoiduissa ympäristöissä.
300,00 euroa
Muu muutosHakemuksella haetaan yhtä tai useampaa seuraavaa muutosta:
– seurantavuosien jatkamista Findatan myöntämään lupaan, kun tutkittavat henkilöt ja poimittavat tiedot pysyvät samoina
– tietoluvalla luovutetun aineiston rekisterinpitäjän muutosta
– luvansaajan muutosta
– aineiston käsittelyn laajentamista EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle myönnetystä luvasta poiketen
– muuttujien lisäämistä aineistopoimintaan, kun poiminta on jo tehty
– muiden kuin toisiolain alaisten tietojen lisäämistä aineistoon myönnetystä luvasta poiketen.
600,00 euroa
Lupapäätöksistä ei peritä arvonlisäveroa.

Tietopyyntöpäätökset

MaksuluokkaKriteeritHinta
Opinnäytetyön tietopyyntöpäätösHakemuksessa on kyse tutkimusprojektista, josta tuotetaan yksi opinnäytetyö.

Jos hankkeessa tuotetaan useita opinnäytetöitä tai muita opinnäytetyöhön liittymättömiä tuotoksia, opinnäytetöiden alennettua hintaa ei sovelleta.
250,00 euroa
TietopyyntöpäätösKaikki muut tietopyyntöpäätökset.  2 500,00 euroa
Tietopyyntöpäätöksistä ei peritä arvonlisäveroa.

Raukeamispäätökset

Raukeavista lupahakemuksista peritään maksu, jonka suuruus riippuu haettavasta luvasta ja siitä, kuinka pitkälle hakemuksen käsittely on edennyt ennen kuin luvanhakija peruuttaa hakemuksen.

Miten hakemuskäsittely etenee?

Hakemuskäsittelyprosessin voi jakaa viiteen eri vaiheeseen, joita mahdollisesti edeltää hakijan oma-aloitteinen yhteydenotto rekisterinpitäjien suuntaan. Prosessi on esitetty tekstinä infografiikan jälkeen.

Hakemuskäsittelyprosessi
 1. Hakija on yhteydessä suoraan rekisterinpitäjiin jo ennen hakemuksen lähettämistä, mikäli tarvitsee lisätietoja aineistoista tai muuttujista tai apua poimintakuvauksen muodostamiseen.
  • Hakija voi myös sopia poiminnan toteuttamisesta tietyllä tavalla suoraan rekisterinpitäjien kanssa. Jos rekisterinpitäjän yhteyshenkilön kanssa on esimerkiksi sovittu, että tutkimusryhmään kuuluva kliinikko poimii aineiston ilmaiseksi, hakemuksen Lisätiedot-osiossa tulee ilmoittaa kenen kanssa asia on sovittu ja miten.
 2. Hakija toimittaa Findatalle hakemuksen tai pyydetyt lisätiedot asiointipalvelussa osoitteessa asiointi.findata.fi
  • Jos kyse on pelkästään lisätietojen toimittamisesta, tapauksesta riippuen tarkennukset voi toimittaa myös sähköpostitse.
 3. Hakemuskäsittelijämme tarkistaa hakemuksen liitteineen ja varmistaa, että ne sisältävät kaikki käsittelyssä tarvittavat tiedot.
  • Tarvittaessa palautamme puutteellisen hakemuksen täydennettäväksi tai esitämme hakijalle lisäselvityspyynnön.
 4. Kun kaikki poimintakuvaukset ovat valmiit, lähetämme lisätieto- ja kustannusarviopyynnöt niille rekisterinpitäjille, joiden tietoja hakemuksessa pyydetään.
  • Pyynnön tarkoituksena on selvittää pyydetyn poiminnan toteutettavuus sekä poiminnan enimmäiskustannusarvio.
  • Rekisterinpitäjillä on toisiolain mukaan 15 arkipäivää aikaa vastata tähän pyyntöön. Rekisterinpitäjät voivat tarvittaessa pyytää tarkennuksia pyyntöön, jolloin välitämme kysymykset hakijalle.
  • Tässä vaiheessa selvitämme myös Findatan sisäisen kustannusarvion, joka muodostuu meidän omista aineistonkäsittelykustannuksista.
 5. Kun kaikki kustannusarviot on saatu, hakijalle esitetään lopullinen poimintakuvaus ja enimmäiskustannusarvio hyväksyttäväksi.
  • Hakijan on hyväksyttävä molemmat, jotta lupa voidaan myöntää.
  • Huomioithan, että poimintaehtoja ei tämän jälkeen ole mahdollista muuttaa, vaan jälkikäteen tapahtuvat muutokset poimittaviin tietoihin vaativat erillisen hakemuksen.
 6. Teemme Findatassa myönteisen tietolupapäätöksen tai tietopyyntöpäätöksen.
  • Huomioithan, että tietoluvat ovat aina määräaikaisia. Mikäli aineistoa on tarve säilyttää esimerkiksi tutkimuksen verifioimista varten tai tiedossa on luvan uusiminen tai poimintojen päivittäminen tietyn väliajoin, ilmoitathan nämä tarpeet jo hakemuksessa.
MaksuluokkaKriteeritHinta
Maksuton raukeamispäätösHakija peruuttaa hakemuksen ennen kuin sen käsittely on aloitettu.0 euroa
20 % veloitus lupamaksustaHakija peruuttaa hakemuksen, kun hakemuksen käsittely on aloitettu, mutta aineistopoimintojen kustannusarviopyyntöjä ei ole vielä lähetetty rekisterinpitäjille.Laskutetaan tuntiperusteisesti 75 euroa/tunti.
60 % veloitus lupamaksustaHakija peruuttaa hakemuksen sen jälkeen, kun aineistopoimintojen kustannusarviopyynnöt on lähetetty rekisterinpitäjille, mutta hakijalle ei ole vielä lähetetty kustannusarviokoostetta.Laskutetaan tuntiperusteisesti 75 euroa/tunti.
75 % veloitus lupamaksustaHakija peruuttaa hakemuksen kustannusarviokoosteen saatuaan.Laskutetaan tuntiperusteisesti 75 euroa/tunti.
Raukeavista päätöksistä ei peritä arvonlisäveroa.

Valmisaineistot

MaksuluokkaKriteeritHinta
Tietolupa Findatan valmisaineistoonValmisaineiston toimitus Kapseliin on maksuton. Toimitus muun palveluntarjoajan käyttöympäristöön kaksi työtuntia eli 270 euroa (alv +0 %). Ilmoitamme kustannuksista asiakkaalle, mikäli työmääräarvio ylittää kaksi tuntia.600,00 euroa
Lupapäätöksistä ei peritä arvonlisäveroa.

Findatan tuntiperusteiset maksut

MaksuluokkaKriteeritHinta
Aineiston käsittelyTuntiperusteinen maksu tietojen yhdistelystä, esikäsittelystä, pseudonymisoinnista ja/tai anonymisoinnista.135,00 euroa/tunti
Raukeavan hakemuksen käsittelykulutJos tietolupahakemus tai tietopyyntö peruutetaan tai jätetään täydentämättä käsittelyn aloittamisen jälkeen, veloitamme tehtyä työmäärää vastaavan osuuden.75,00 euroa/tunti
Tuntiperusteiset maksut ovat julkisoikeudellisia suoritteita, joista ei peritä arvonlisäveroa.

Kapseli-käyttöympäristön hinnat

Kapseli on aina tietolupakohtainen. Kunkin luvan mukaisesta Kapselista laskutetaan erikseen, eikä samaa ympäristöä ole lainsäädännön puitteissa mahdollista käyttää usean eri tietoluvan aineistojen analysointiin.

Konepakettien suorituskyky

Kaikissa konepaketeissa on oletuksena seuraavat tallennustilat:

 • Work: 300 GB
 • Data: 300 GB
 • Backup: 5 GB
 • Output: 10 GB

Konepaketin suorituskyky riippuu yhtäaikaisten käyttäjien määrästä ja käytettävien ohjelmistojen aiheuttamasta kuormituksesta. Yksi konepaketti (S/M/L/XL) on tarkoitettu noin kymmenelle käyttäjälle. Konepaketin hintaan sisältyy käyttäjäoikeus enintään 10 käyttäjälle.

Yhdelle konepaketille ei kannata lisätä yli kymmentä käyttäjää, jotta suorituskyky ei kuormitu liikaa. Jos tilaaja kuitenkin haluaa yhdelle konepaketille yli 10 käyttäjää, pidätämme oikeuden veloittaa teknisen räätälöinnin kustannuksia Findatan hinnaston mukaisesti.

Tietolupakohtaisen aineiston käsittely on myös mahdollista hajauttaa useammalle rinnakkaiselle konepaketille. Nämä konepaketit on kukin tilattava erikseen omina paketteinaan. Rinnakkaisten konepakettien tilaaminen saattaa vaatia räätälöintiä, josta veloitetaan Findatan hinnaston mukaisesti.

Konepakettien ja räätälöinnin hinnat

TuoteOminaisuudetHinta ilman arvonlisäveroaHinta arvonlisäveron kanssa (24 %)
Kapseli S– 8 GB RAM
– 4 ydintä
187,50 euroa/kk
(2 250,00 euroa/vuosi)
232,50 euroa/kk
(2 790,00 euroa/vuosi)
Kapseli M– 16 GB RAM
– 6 ydintä
229,17 euroa/kk
(2 750,00 
euroa/vuosi)
284,17 euroa/kk
(3 410,00 euroa/vuosi)
Kapseli L– 32 GB RAM
– 8 ydintä
291,67 euroa/kk
(3 500,00 euroa/vuosi)
361,67 euroa/kk
(4 340,00 euroa/vuosi)
Kapseli XL 64 GB RAM
– 8 ydintä
460,42 euroa/kk
(5 525,00 euroa/vuosi)
570,92 euroa/kk
(6 851,00 euroa/vuosi)
Tekninen räätälöintiEsimerkiksi XL-konekapasiteetin ylittävä laskentakapasiteetti.Erillisen tarjouksen mukaanalv +24 %
TyöaikakustannuksetKapselin räätälöinnin työaikakustannukset, esimerkiksi käyttäjien omien työkalujen asennus konepakettiin käyttäjien omilla lisensseillä.135,00 euroa/tunti167,40 euroa/tunti

Kapselia on mahdollista hyödyntää myös sellaisten aineistojen käsittelyyn, jotka eivät perustu Findatan myöntämiin lupiin.
Teemme aineistojen vastaanottamisesta, tarkistamisesta ja Kapseliin siirtämisestä työmääräarvion. Laskutamme työstä vähintään kaksi työtuntia (135 e/h eli 270 euroa + alv 24 %). Ilmoitamme kustannuksista asiakkaalle, mikäli työmääräarvio ylittää kaksi tuntia.

Mikäli haluat tilata Kapselin sellaisten aineistojen käsittelyyn, jotka eivät perustu Findatan myöntämiin lupiin, täytäthän oheisen ennakkotietolomakkeen (Word-dokumentti, 43 kt) ja liität sen Kapselin tilauslomakkeelle.

Pidätämme oikeuden muutoksiin Kapselin hinnoissa, mikäli syntyy Findatan toiminnasta riippumattomia hankintakustannusten muutoksia.

Kapselin tauotuspalvelu

Voit laittaa Kapseli-käyttöympäristösi tauolle, jolloin käytössä oleva konepaketti poistetaan käytöstä tauotuksen ajaksi. Ylläpidämme tauon aikana käyttöympäristöä ja siellä olevia aineistoja, mutta käyttäjillä ei ole pääsyä käyttöympäristöön.

Tauotuksen aikana Kapseli-tilauksen on oltava voimassa, mutta tilauksesta peritään vain tauotuksen kuukausiveloitus. Kapselin vakioehdot ovat voimassa myös tauotuksen ajan.

Kun tilattu tauotus päättyy, käyttäjät pääsevät jälleen kirjautumaan Kapseliin. Käytöstä aletaan jälleen laskuttaa Kapselin konepakettimaksu kuukausittain.

Tauotuksen voi tilata asiointipalvelussamme. Minimitauko on kaksi kalenterikuukautta ja maksimitauko kyseisen Kapseli-tilauksen voimassaoloaika. Tauotuksen irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi.

Kaikkien Kapseli-tilausten käsittelyaika on yksi kuukausi.

Tauotuspalvelun hinnasto:

TuoteHinta ilman arvonlisäveroaHinta arvonlisäverollaLisätietoja
Tauotuksen käsittelymaksu245,00 eur 303,8 eKäsittelymaksu laskutetaan uuden tauotustilauksen yhteydessä sekä tilattaessa tauotuksen jatkoa.
Kuukausiveloitus87,00 eur107,88 eLaskutetaan per kk tauotustilauksen voimassaoloajan.

Tietoa laskutuksesta ja maksuehdoista

Kapselia lukuun ottamatta Findatan palvelujen maksut perustuvat julkisoikeudellisten suoritteiden omakustannearvoon, eikä niistä siksi peritä arvonlisäveroa. Kapselin palvelut taas ovat liiketaloudellisesti hinnoiteltuja maksullisia suoritteita, ja niihin lisätään arvonlisävero (24 %).

Findatan tietolupaa, tietopyyntöä tai muutoslupaa koskeva päätösmaksu

 • Laskutamme tietolupia, muutoslupia ja tietopyyntöpäätöksiä koskevan laskun, kun hakemukseen on tehty päätös.

Aineiston poimiminen, käsittely ja toimitus

 • Selvitämme rekisterinpitäjien kustannukset aineiston poimimisesta ja toimittamisesta tietopyyntö- ja tietolupakäsittelyn yhteydessä ja välitämme tiedon hakijalle. Käsittelyn yhteydessä annamme hakijalle enimmäisarvion Findatan aineistonkäsittelyyn käytettävän työajan kustannuksista.
 • Laskutamme rekisterinpitäjien kustannukset ja Findatan aineistonkäsittelyyn käytetyn työajan kustannukset, kun aineistot on luovutettu päätöksen tai tietoluvan saajan käyttöön.
 • Jos rekisterinpitäjien poimintojen ja Findatan aineistonkäsittelyn arvioidut kulut ylittävät 5 000 euroa, laskutamme muilta kuin kotimaisilta julkishallinnon organisaatioilta ennakkoon 70 % ja ulkomaisilta toimijoilta 90 % kuluista. Ennakkolaskutuksen voi tehdä myös luvansaajan pyynnöstä tämän toivomalla prosentilla, jos se on em. vähimmäisprosenttia suurempi. Kotimaisilta julkishallinnon organisaatioilta ei laskuteta ennakkoon ilman erillistä pyyntöä.

Kapselin käyttömaksu

 • Laskutamme Kapselin käyttömaksun kuukausittain, käyttökuukausien mukaan.
 • Pidätämme oikeuden Kapseliin liittyvien palvelujen hinnanmuutoksiin, mikäli syntyy Findatan toiminnasta riippumattomia hankintakustannusten muutoksia.

Maksuajat ja maksuehdot

Laskun maksuaika suomalaisille asiakkaille on 21 päivää, ulkomaisille asiakkaille 30 päivää.

Erääntyneestä laskusta perimme vuotuista viivästyskorkoa sen määräisenä kuin korkolain (633/1982) 4 §:ssä säädetään ja noudattaen mitä viivästyskoron perimisestä korkolaissa muuten säädetään. Viivästyskoron sijasta voimme periä 10 euron suuruisen viivästysmaksun, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi.

LisätietoaSosiaali- ja terveysministeriön asetukseen Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta (avautuu uuteen ikkunaan)

Usein kysyttyä maksuista ja laskutuksesta

Voinko saada paperilaskun?

Verkkolaskutus on aina ensisijainen laskutustapa. Paperilasku on mahdollinen poikkeustapauksissa. Pääsääntöisesti laskutettavat tahot ovat kuitenkin organisaatioita, jotka vastaanottavat vain verkkolaskuja. Kysy tarvittaessa lisätietoja oman organisaatiosi taloushallinnosta.

Voiko laskutettavana tahona olla muu kuin luvansaaja?

Voi olla. Selvennäthän luvanhakijan ja laskutustahon välisiä epäloogisuuksia (esim. maksaja ei ole luvanhakija) hakemuksen Lisätiedot-osiossa.

Paljonko rekisterinpitäjien poimintamaksut keskimäärin ovat?

Löydät poimintojen enimmäiskustannusarvioista lasketun keskiarvon, vaihteluvälin sekä mediaanin sivulta Keskimääräisiä kustannusarvioita. Päivitämme tietoja neljännesvuosittain.

Paljonko Findatan aineistonkäsittelyn kustannukset keskimäärin ovat?

Löydät aineistonkäsittelyn enimmäiskustannusarvioista lasketun keskiarvon, vaihteluvälin sekä mediaanin sivulta Keskimääräisiä kustannusarvioita. Tietoja päivitetään neljännesvuosittain.

Miksi arvonlisävero (alv) on toisissa maksuissa 0 % ja toisissa 24 %?

Findatan hinnat perustuvat Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta.

Kapseli-käyttöympäristöä lukuun ottamatta palvelujen hinnat ovat omakustannearvoon perustuvia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden arvonlisävero on 0 %. Kapselin palvelujen hinnat ovat liiketaloudellisesti hinnoiteltuja maksullisia suoritteita, joihin lisätään arvonlisävero +24 %.

Rekisterinpitäjät määrittelevät kustannuksensa itse omien säädösten nojalla.

Sisältävätkö rekisterinpitäjien poimintamaksut arvonlisäveron?

Tämä riippuu rekisterinpitäjästä. Rekisterinpitäjät määrittelevät poimintakustannukset omien säädösten nojalla.

Voinko itse poimia aineiston omasta sairaalasta ja välttää siten rekisterinpitäjän poimintamaksun?

Kyllä voit, jos se sopii rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on oikeus määritellä itsenäisesti, millä tavalla se poiminnan suorittaa, ja sillä on halutessaan oikeus käyttää tietojen poiminnassa oman organisaationsa ulkopuolista henkilötietojen käsittelijää.

Käsittelijän käyttäminen edellyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen (DPA) tekemistä henkilötietojen käsittelijän kanssa. Rekisterinpitäjä vastaa viime kädessä itse henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Henkilötietojen käsittelijä taas vastaa siitä, että se noudattaa DPA-sopimuksen ehtoja ja rekisterinpitäjän ohjeita.

Poimitut aineistot on toimitettava Findataan tietoturvallisesti siirtopalvelu Nextcloudin välityksellä, jonka jälkeen yhdistämme ja esikäsittelemme ne.

Tapahtumat

02.02.2023 Teams

Aineistoeditori-koulutus 2.2.2023

Tervetuloa Findatan järjestämään koulutukseen Aineistoeditori-työkalun käytöstä torstaina 2.2.2022 klo 13–16. Aineistoeditori (aineistoeditori.fi) on kansallinen aineistojen kuvailujärjestelmä, jonka kautta aineistokuvauksia voi julkaista avoimessa Aineistokatalogi-palvelussa (aineistokatalogi.fi). Koulutuksissa käydään läpi Aineistoeditorin käytön perusteet ja tehdään käytännön…
14.02.2023

Hakemusklinikka 14.2.2023

Tervetuloa sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan hakemusklinikalle tiistaina 14.2.2023 klo 14.00–15.00. Ei ennakkoilmoittautumista, liity mukaan alla olevasta linkistä. Mitä: Findatan hakemusklinikkaMissä: Teams-kokous, liity kokoukseen tästäMilloin: Tiistai 14.2.2023 klo 14.00–15.00 Hakemusklinikan tarkoitus on tarjota käytännönläheistä tukea…
14.03.2023

Hakemusklinikka 14.3.2023

Tervetuloa sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan hakemusklinikalle tiistaina 14.3.2023 klo 14.00–15.00. Ei ennakkoilmoittautumista, liity mukaan alla olevasta linkistä. Mitä: Findatan hakemusklinikkaMissä: Teams-kokous, liity kokoukseen tästäMilloin: Tiistai 14.3.2023 klo 14.00–15.00 Hakemusklinikan tarkoitus on tarjota käytännönläheistä tukea…

Uutiset

Hyvinvointialueelle siirtynyt luvansaaja: muista päivittää laskutustiedot

12.01.2023
Vuodenvaihteessa toimintansa aloittaneet hyvinvointialueet ovat uusia y-tunnuksellisia toimijoita. Tästä syystä laskutustiedot ovat… Lue lisää Hyvinvointialueelle siirtynyt luvansaaja: muista päivittää laskutustiedot

Lippulaivatutkimus menee syvälle solun sisälle – tavoitteena on tuottaa yksilöllisen syövänhoidon läpimurtoja yhdistämällä geenitietoa ja potilaan muita terveystietoja

11.01.2023
iCAN -tutkijatiimi tuottaa uutta tietoa ja etsii ratkaisuja globaalisti lisääntyviin syöpiin. Tutkijatiimi… Lue lisää Lippulaivatutkimus menee syvälle solun sisälle – tavoitteena on tuottaa yksilöllisen syövänhoidon läpimurtoja yhdistämällä geenitietoa ja potilaan muita terveystietoja

Findatan lupamaksut vuonna 2023

21.12.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut maksuasetuksen Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen eli Findatan… Lue lisää Findatan lupamaksut vuonna 2023