Uppdaterad 16.02.2024

Prislista

Priser för våra tjänster grundar sig på social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillståndsmyndigheten för social- och hälsovårddata Findatas avgiftsbelagda prestationer (finlex.fi). De nuvarande priserna gäller 1.1–31.12.2024.

Bekanta dig också med de personuppgiftsansvarigas kostnadsuppgifter (på finska).

Vilka faktorer påverkar totalpriset

Det totala priset på våra tjänster utgörs av fyra faktorer:

 1. Beslutsavgift för Findatas dataanvändningstillstånd, ändringstillstånd eller begäran om information.
  • Beslutsavgifterna är alltid fasta och grundar sig på SHM:s avgiftsförordning. Olika tillståndstyper har dessutom olika avgiftsklasser som du hittar nedan. Ett undantag är handläggningskostnaderna för en ansökan som förfaller, vilka baserar sig på timpriset.
 2. De personuppgiftsansvarigas kostnader för urval och leverans av material enligt varje personuppgiftsansvarigs egna bestämmelser.
  • Om du har kommit överens om hämtningen av materialet och dess kostnader direkt med den personuppgiftsansvarige, vänligen meddela i ansökan den kontaktperson med vilken du har kommit överens om saken.
 3. Den arbetstid som Findata använt för att samköra, förbehandla, pseudonymisera och/eller anonymisera uppgifter.
  • Timpriset för materialhantering är fast och grundar sig på avgiftsförordningen.
 4. Månadsbaserad bruksavgift för Kapselis driftmiljö, om Kapseli används för analys av materialet.
  • Kapseli är alltid den primära analysmiljön för materialet.

Dataanvändningstillstånd

AvgiftsklassKriterierPris
Dataanvändningstillstånd för lärdomsprovAnsökan gäller produktion av ett lärdomsprov.

Om projektet producerar flera lärdomsprov eller andra resultat som inte anknyter till lärdomsprovet är det fråga om ett normalt eller omfattande dataanvändningstillstånd.
250,00 euro
Smal dataanvändningstillståndBehandlingen av ansökan tar mindre än 7 timmar och den sökandes verksamhetsställe är ett EU- eller EES-land. Till exempel nya forskningsfrågor utan förändringar i materialet.300,00 euro
Normalt dataanvändningstillståndAnsökan gäller material från 115 personuppgiftsansvariga och sökandens verksamhetsställe i ett EU- eller EES-land.

Om urvalsbeskrivningen redigeras på sökandens initiativ mitt under behandlingen av ansökan efter att kostnadskalkylerna har erhållits eller behandlingen av någon annan orsak tar över 14 timmar, är det fråga om ett omfattande dataanvändningstillstånd, se nedan.
1 400,00 euro
Normalt dataanvändningstillstånd för forskningsdriven forskningTillståndet gäller för sökanden vars verksamhetsplats är i Finland eller ett annat EU- eller EES-land, med en behandlingstid på 7 timmar eller mer men mindre än 14 timmar.

Det gäller forskning som bedrivs utan extern finansiering eller med finansiering från en offentlig hälsoenhet, universitet, forskningsinstitut eller annan offentlig eller ideell förening. Ansökan måste åtföljas av en förklaring om hur forskningen kommer att finansieras.
700,00 euro
Omfattande dataanvändningstillståndEtt omfattande dataanvändningstillstånd kan behövas till exempel om:
– Ansökan gäller mer än 15 registeransvarigas material
– Urvalsbeskrivningen redigeras på den sökandes initiativ mitt under behandlingen av ansökan efter att man fått kostnadsberäkningarna, det vill säga det behövs fler än en kostnadskalkylrunda från en eller flera personuppgiftsansvariga.
2 000,00 euro

Omfattande dataanvändningstillstånd för forskningsdriven forskning
Tillståndet gäller för sökanden vars verksamhetsplats är i Finland eller ett annat EU- eller EES-land, med en behandlingstid på 14 timmar eller mer. Det gäller forskning som bedrivs utan extern finansiering eller med finansiering från en offentlig hälsoenhet, universitet, forskningsinstitut eller annan offentlig eller ideell förening. Ansökan måste åtföljas av en förklaring om hur forskningen kommer att finansieras.1 000,00 euro
Dataanvändningstillstånd för verksamhet utanför EU eller EES-områdetTillståndet gäller för sökanden vars verksamhetsplats är i ett land utanför EU eller EES.3 000,00 euro
Ingen moms tas ut på tillståndsbeslut.

Ändringstillstånd

AvgiftsklassKriterierPris
Mindre ändringMed ansökan söks följande ändringar:
– förlängning av tillståndets giltighetstid
– ändring av personer som har rätt att behandla material
– ändring av personuppgiftsansvarig för material som överlåtits med dataanvändningstillstånd
– byte av behandlingsmiljö för material
300,00 euro
Annan ändringMed ansökan söks en eller flera av följande ändringar:
– förlängning av uppföljningsåren för tillstånd som beviljats av Findata, när personerna som undersöks och uppgifterna som hämtas förblir desamma
– utvidgning av behandling av material till utanför EU/EES-området med avvikelse från tillstånd som beviljats
– tillägg av variabler i materialurvalet när urvalet redan har gjorts
– tillägg av andra uppgifter än sådana som omfattas av lagen om sekundär användning till materialet med avvikelse från det beviljade tillståndet.
600,00 euro
Ingen moms tas ut på tillståndsbeslut.

Beslut om begäran om uppgifter

AvgiftsklassKriterierPris
Beslut om begäran om uppgifter för lärdomsprovAnsökan gäller ett forskningsprojekt för vilket ett lärdomsprov produceras.

Om projektet producerar flera lärdomsprov eller andra resultat som inte anknyter till lärdomsprovet, tillämpas inte lärdomsprovs nedsatta pris.
250,00 euro
Beslut om begäran om uppgifter för forskningsdriven forskningForskningen bedrivs utan extern finansiering eller med finansiering från en offentlig hälsoenhet, ett universitet, ett forskningsinstitut eller annan offentlig eller ideell förening. Sökanden måste vara etablerad i ett EU- eller EES-land, och ansökan måste åtföljas av en förklaring om hur forskningen kommer att finansieras.1 250,00 euro
Beslut om begäran om uppgifterAlla andra beslut om begäran om uppgifter.  2 500,00 euro
Ingen moms tas ut på beslut.

Beslut om avskrivning av ett ärende

För tillståndsansökningar som avskrivs uppbärs en avgift, vars storlek beror på det tillstånd som söks och hur långt behandlingen av ansökan har framskridit innan tillståndssökanden drar tillbaka ansökan.

Hur framskrider behandlingen av ansökan?

Ansökningsbehandlingen kan delas in i fem olika steg, som eventuellt föregås av sökandens initiativtagande med kontakt med personuppgiftsansvariga. Processen presenteras som text efter infografiken.

 1. Den sökande kontaktar personuppgiftsansvariga direkt redan innan ansökan skickas om hen behöver mer information om materialet eller variabler eller hjälp med att bilda en urvalsbeskrivning.
  • Den sökande kan också komma överens om att hämtningen genomförs på ett visst sätt direkt med personuppgiftsansvariga. Om det till exempel har avtalats med personuppgiftsansvarigas kontaktperson att klinikern som hör till forskningsgruppen hämtar materialet kostnadsfritt, ska det i avsnittet Tilläggsuppgifter i ansökan anges med vem ärendet har avtalats och hur.
 2. Den sökande skickar ansökan eller de begärda tilläggsuppgifterna till Findata i det elektroniska ansökningssystemet på adressen https://asiointi.findata.fi.
  • Om det endast är fråga om att lämna tilläggsuppgifter kan preciseringarna beroende på fallet också skickas per e-post.
 3. Vår ansökningshandläggare kontrollerar ansökan med bilagor och säkerställer att den innehåller alla uppgifter som behövs för behandlingen.
  • Vid behov returnerar vi den bristfälliga ansökan för komplettering eller lägger fram en begäran om tilläggsutredning.
 4. När alla urvalsbeskrivningar är klara skickar vi begäran om tilläggsuppgifter och kostnadskalkyl till de registeransvariga vars uppgifter begärs i ansökan.
  • Syftet med begäran är att utreda genomförbarheten av det begärda urvalet samt den maximala kostnadskalkylen för urvalet.
  • Enligt lagen om sekundär användning har de registeransvariga 15 vardagar tid att besvara denna begäran. De registeransvariga kan vid behov be om preciseringar av begäran, varvid vi förmedlar frågorna till den sökande.
  • I detta skede utreder vi också Findatas interna kostnadskalkyl, som består av våra egna materialhanteringskostnader.
 5. När alla kostnadskalkyler har erhållits presenteras den sökande en slutlig urvalsbeskrivning och en maximikostnadskalkyl för godkännande.
  • Sökanden måste godkänna båda för att tillståndet ska kunna beviljas.
  • Observera att det efter detta inte är möjligt att ändra urvalskriterierna, utan ändringar i efterhand kräver en separat ansökan.
 6. I Findata fattar vi ett positivt beslut om dataanvändningstillstånd eller ett beslut om begäran om information.
  • Observera att dataanvändningstillstånd alltid är tidsbundna. Om det finns ett behov att spara materialet, till exempel för verifiering av en undersökning eller om det är känt att tillståndet förnyas eller att urvalet uppdateras med vissa mellanrum, ska du ange dessa behov redan i ansökan.
AvgiftsklassKriterierPris
Avgiftsfritt beslut om avskrivning av ett ärendeSökanden drar tillbaka ansökan innan behandlingen av den har inletts.0,00 euro
ca 20 % av tillståndsavgiften debiterasDen sökande drar tillbaka ansökan när behandlingen av ansökan har inletts, men begäran om kostnadskalkyl för materialurvalet ännu inte har skickats till de personuppgiftsansvariga.Faktureras per timme, 88,00 euro/timme
ca 60 % av tillståndsavgiften debiterasDen sökande drar tillbaka ansökan efter att begäran om kostnadskalkyl för materialurval har skickats till de personuppgiftsansvariga, men ingen sammanställning av kostnadskalkylen har ännu skickats till den sökande.Faktureras per timme, 88,00 euro/timme
ca 75 % av tillståndsavgiften debiterasDen sökande drar tillbaka ansökan efter att ha fått en sammanställning av kostnadskalkylen.Faktureras per timme, 88,00 euro/timme
Timbetalningar är offentligrättsliga tjänster som inte är momspliktiga.

Färdigt datamaterial

AvgiftsklassKriterierPris
Findatas färdiga datamaterialPriset beror på den önskade förberedda dataseten:
– Arbetsbelastning mindre än 7 timmar (COVID-19): 300 euro
– Arbetsbelastning 7-14 timmar: 1 400 euro
– Arbetsbelastning överstigande 14 timmar: 2 000 euro

För COVID-19 dataset, pris innehåller dataanvändningstillstånd samt leverans av materialet till Kapseli.
300,00 –
2 000,00 euro
Ingen moms tas ut på tillståndsbeslut.

Findatas timbaserade avgifter

AvgiftsklassKriterierPris
Behandling av materialTimbaserad avgift för sammanställning, förbehandling, pseudonymisering och/eller anonymisering av uppgifter. Minsta fakturering en timme.135,00 euro/timme
Kostnader för behandling av en ansökan som förfallerOm ansökan om dataanvändningstillstånd eller begäran om information återkallas eller inte kompletteras efter att behandlingen har inletts, debiterar vi en andel som motsvarar den utförda arbetsmängden.88,00 euro/timme
Timbetalningar är offentligrättsliga tjänster som inte är momspliktiga.

Kapseli-driftmiljöns priser

Kapseli är alltid enligt dataanvändningstillstånd. Tillståndet för varje Kapseli faktureras separat och det är enligt lag inte möjligt att använda samma miljö för att analysera material från flera olika tillstånd.

Maskinpaketens prestanda

Alla maskinpaket har följande lagringsutrymmen som standard:

 • Work: 300 GB
 • Data: 300 GB
 • Backup: 5 GB
 • Output: 10 GB

Maskinpaketets prestanda beror på antalet samtidiga användare och den belastning som programvaran orsakar. Ett maskinpaket (S/M/L/XL) är avsett för cirka tio användare. I maskinpaketets pris ingår användarrätt för upp till 10 användare.

Det lönar sig inte att lägga till över tio användare till ett maskinpaket så att prestandan inte belastas för mycket. Om beställaren ändå vill ha över 10 användare för ett maskinpaket förbehåller vi oss rätten att debitera kostnaderna för den tekniska anpassningen enligt Findatas prislista.

Det är också möjligt att sprida behandlingen av dataanvändningstillståndsspecifikt material på flera parallella maskinpaket. Dessa maskinpaket ska beställas separat som egna paket. Beställning av parallella maskinpaket kan kräva en anpassning som debiteras enligt Findatas prislista.

Priser för maskinpaket och anpassningar

ProduktEgenskaperPris exklusive momsPris inklusive moms (24 %)
Kapseli S– 8 GB RAM
– 4 kärnor
187,50 euro/mån
(2 250,00 euro/år)
232,50 euro/mån
(2 790,00 euro/år)
Kapseli M– 16 GB RAM
– 6 kärnor
229,17 euro/mån
(2 750,00
euro/år)
284,17 euro/mån
(3 410,00 euro/år)
Kapseli L– 32 GB RAM
– 8 kärnor
291,67 euro/mån
(3 500,00 euro/år)
361,67 euro/mån
(4 340,00 euro/år)
Kapseli XL 64 GB RAM
– 8 kärnor
460,42 euro/mån
(5 525,00 euro/år)
570,92 euro/mån
(6 851,00 euro/år)
ArbetstidskostnaderArbetstidskostnader för att anpassa kapseln, till exempel installation av användarnas egna verktyg i maskinpaketet med användarnas egna licenser.135,00 euro/timme167,40 euro/timme
Byte av operativsystemFast pris baserat på arbetstidskostnaderna.465,00 euroMoms +24 %
Teknisk anpassningTeknisk anpassning av datorpaketet eller Kapseli.Enligt separat anbudMoms +24 %

Det är också möjligt att använda Kapseli för behandling av sådant material som inte baserar sig på tillstånd beviljade av Findata.
Vi gör en uppskattning av arbetsmängden för mottagning, granskning och förflyttning av material till Kapseli. Vi fakturerar minst två arbetstimmar (135 e/h), dvs. 270 euro + moms 24 %. Vi meddelar kunden om kostnaderna om den uppskattade arbetsmängden överskrider två timmar.

Om du vill beställa Kapseli för behandling av sådant material som inte grundar sig på tillstånd beviljade av Findata, fyll i blanketten för filer som ska levereras till Kapseli och bifoga den till Kapseli-beställningsblanketten.

Ladda ner blanketten: Förhandsförfrågan – filer som ska levereras till Kapseli (Word-fil, 37 kb)

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i priserna för Kapseli om det uppstår sådana ändringar i anskaffningskostnaderna som är oberoende av Findatas verksamhet.

Paustjänst för Kapseli

Du kan pausa din Kapseli-driftsmiljö, varvid det maskinpaket som används tas ur bruk under pausen. Under pausen upprätthåller vi användningsmiljön och det material som finns där, men användarna har inte tillgång till användningsmiljön.

Under pausen måste beställningen av Kapseli vara i kraft, men för beställningen debiteras endast månadsdebitering för pauser. Standardvillkoren för Kapseli gäller även under pauserna.

När den beställda pausen upphör kan användarna logga in i Kapseli igen. För användningen inleds igen debiteringen av en månatlig maskinpaketavgift för Kapseli.

Du kan beställa pausen via vår e-tjänst. Minimipausen är två kalendermånader och maximipausen är giltighetstiden för den aktuella Kapseli-beställningen. Uppsägningstiden för pauser är en kalendermånad.

Handläggningstiden för alla Kapseli-beställningar är en månad.

Prislista för paustjänsten:

ProduktPris exklusive momsPris inklusive momsMer information
Handläggningsavgift för pausen245,00 eur303,8 eHandläggningsavgiften faktureras i samband med den nya pausbeställningen samt vid beställning av fortsättning på pausen
Månadsdebitering87,00 eur107,88 eFaktureras per månad under pausbeställningens giltighetstid.

Information om fakturering

Med undantag för Kapseli är priserna för tjänsterna offentligrättsliga prestationer baserade på självkostnadsvärde (moms 0 %). Priserna för Kapselitjänsterna är företagsekonomiskt prissatta avgiftsbelagda prestationer (moms +24 %).

Findatas beslutsavgift för dataanvändningstillstånd, begäran om information eller ändringstillstånd

 • Vi fakturerar fakturan för dataanvändningstillstånd, ändringstillstånd och beslut om begäran om uppgifter när ett beslut om ansökan har fattats.

Urval, behandling och leverans av material

 • Vi utreder de personuppgiftsansvarigas kostnader för att ta fram och skicka material i samband med behandlingen av begäran om information och dataanvändningstillståndet och förmedlar informationen till den sökande. I samband med behandlingen ger vi den sökande en uppskattning av de maximala kostnaderna för den tid som Findata använder för att behandla materialet.
 • Vi fakturerar de personuppgiftsansvarigas kostnader och kostnaderna för tiden som Findata använt för att behandla materialet när materialet har överlåtits till mottagaren av beslutet eller dataanvändningstillståndet. När det gäller registrarernas kostnader behandlar Findata fakturan som en genomslagspost i sin bokföring. Den registeransvarige bestämmer alltså momsskyldigheten utifrån den slutliga betalaren av fakturan.
 • Vi förbehåller oss rätten till förskottsfakturering av de personuppgiftsansvarigas kostnader och de uppskattade kostnaderna för Findatas behandling av materialet, om summan av kostnadsberäkningarna överstiger 5 000 euro.

Avgift för användning av Kapseli

 • Vi fakturerar avgift för användning av Kapseli månatligen, enligt användningsmånaderna.
 • Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna för tjänster kopplade till Kapseli om det uppstår sådana ändringar i anskaffningskostnaderna som är oberoende av Findatas verksamhet.

Betalningstider och betalningsvillkor

Betalningstiden för finländska kunder är 21 dagar, för utländska kunder 30 dagar.

För en faktura som förfallit till betalning tar vi ut en årlig dröjsmålsränta till det belopp som föreskrivs i 4 § i räntelagen (633/1982, edilex.fi) och med iakttagande av vad som i övrigt föreskrivs om indrivning av dröjsmålsränta i räntelagen. I stället för dröjsmålsränta kan vi ta ut en dröjsmålsavgift på 10 euro om dröjsmålsräntan är lägre än så.

Mer information: Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillståndsmyndigheten för social- och avgiftsbelagda prestationer (finlex.fi)

Information om hanteringen av mervärdesskatt (moms) på fakturor

Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Findata har fått preciserade instruktioner från Skatteförvaltningen gällande hanteringen av mervärdesskatt (moms) i faktureringen för registerförare.

Framöver ber vi registerförarna att lägga till en hänvisning på fakturorna adresserade till Findata om den slutliga betalarens uppgifter, som angetts av tillståndshavaren, vilken kan vara tillståndshavaren själv eller någon annan part.

Hänvisningen behövs för att tillståndshavaren eller den slutliga betalaren av fakturan ska kunna dra av den mervärdesskatt som relaterar till fakturan i sin egen beskattning.

När det gäller registerförarnas kostnader behandlar Findata fakturan i sin bokföring som en genomgångspost. På detta sätt bestämmer registerföraren momsplikten baserat på den slutliga betalarens uppgifter.

Instruktioner för ansökande

Komplettera uppgifterna om den slutliga betalaren på urvalsbeskrivningsblankett:

 • Namn
 • Momsnummer (VAT-ID)
 • Land

Instruktioner för registerförare

Lägg till följande text på fakturorna adresserade till Findata och komplettera den med uppgifterna om den slutliga betalaren som tillståndshavaren angett. Välj språk enligt den slutliga betalarens land: på finska eller svenska för finländska betalare och på engelska för utländska betalare.

På finska: Laskun lopullinen maksaja on *maksajan nimi (alv-tunnus), maa*, jonka mukaisesti laskun arvonlisäverokäsittely määräytyy. Findata ei ole laskun osalta arvonlisäverovelvollinen, vaan käsittelee sen läpilaskutuksena. (Verohallinnon ohjaus)

På svenska: Den slutliga betalaren av fakturan är *betalarens namn (momsnummer), land*, enligt vilket momshanteringen av fakturan bestäms. Findata är inte momspliktig för fakturan utan behandlar den som en genomgångspost. (Anvisning från Skatteförvaltningen)

På engelska: The final payer of the invoice is *payer’s name (VAT-ID), country*, according to which the VAT treatment of the invoice is determined. Findata treats the invoice as a pass-through invoice, and therefore is not liable for including VAT. (Guidance by Finnish Tax Administration)

Om faktureringssystemet inte tillåter att så lång text läggs till, notera åtminstone den första meningen [Den slutliga betalaren är betalarens namn (momsnummer), land] och hänvisningen till Skatteförvaltningens instruktioner på fakturan.