Päivitetty 22.04.2021

Prislista

Det sammanlagda priset för Findatas tjänster grundar sig på fyra komponenter

 1. Findatas avgift för beslut gällande begäran om information eller dataanvändningstillstånd
 2. De personuppgiftsansvarigas kostnader för urval och leverans av material enligt varje personuppgiftsansvarigs egna bestämmelser
 3. Den arbetstid som Findata använt för att samköra, förbehandla, pseudonymisera och anonymisera uppgifter
 4. Bruksavgift för driftmiljö med fjärråtkomst för mottagare av dataanvändningstillstånd

Priser 2021

Findatas priser grundar sig på social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata.

Med undantag för driftmiljö med fjärråtkomst är priserna för tjänsterna offentligrättsliga prestationer baserade på självkostnadsvärde (moms 0 %). Priserna för tjänsterna i driftmiljö med fjärråtkomst är företagsekonomiskt prissatta avgiftsbelagda prestationer (moms +24 %).

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i priserna för driftmiljö med fjärråtkomst om det uppstår sådana ändringar i anskaffningskostnaderna för driftmiljön med fjärråtkomst som är oberoende av Findatas verksamhet.

Tillstånd och beslut

 • Beslut om begäran om information
  Pris: 1 000,00 euro
  Moms: 0 %
 • Dataanvändningstillstånd för en sökande som har ett verksamhetsställe i Finland eller i ett annat EU- eller EES-land
  Pris: 1 000,00 euro
  Moms: 0 %
 • Dataanvändningstillstånd för en sökande som har ett verksamhetsställe i något annat än ett EU- eller EES-land
  Pris: 3 000,00 euro
  Moms: 0 %
 • Dataanvändningstillstånd och beslut om begäran om information som gäller ett lärdomsprov när den sökande har sin hemort i Finland eller något annat EU- eller EES-land
  Pris: 250,00 euro
  Moms: 0 %

  • Priset för avhandlingen tillämpas om ansökan avser ett forskningsprojekt som producerar en avhandling.
  • Om ansökan avser ett projekt som producerar mer än en avhandling eller ett projekt som producerar en eller flera avhandlingar och andra utgångar, kommer ett normalt beslut om dataansökan eller avgift för datatillstånd (1 000,00 EUR) att debiteras.
 • Ändring i dataanvändningstillstånd (förlängning av tillståndets giltighetstid och/eller tillägg av personer som har rätt att behandla material som överlåtits med stöd av dataanvändningstillståndet)
  Pris: 350,00 euro
  Moms: 0 %
 • Kostnader för behandling av en begäran om information eller en ansökan om dataanvändningstillstånd som förfaller (för en begäran om information eller en ansökan om dataanvändningstillstånd som dragits tillbaka eller inte kompletterats efter det att behandlingen inletts, tas det ut en andel som motsvarar arbetsinsatsen)
  Pris: 75,00 euro/timme
  Moms: 0 %
 • Findatas avgift för materialbehandling (timbaserad avgift för att samköra, förbehandla, pseudonymisera och anonymisa uppgifter)
  Pris: 115,00 euro/timme
  Moms: 0 %

Driftmiljö

 • Maskinpaket S (small) för driftmiljö med fjärråtkomst: 8 GB RAM, 4 kärnor
  Pris: 187,50 euro/månad (2 250,00 euro/år)
  Moms: +24 %
 • Maskinpaket M (medium) för driftmiljö med fjärråtkomst: 16 GB RAM, 6 kärnor
  Pris: 229,17 euro/månad (2 750,00 euro/år)
  Moms: +24 %
 • Maskinpaket L (large) driftmiljö med fjärråtkomst: 32 GB RAM, 8 kärnor
  Pris: 291,67 euro/månad (3 500,00 euro/år)
  Moms: +24 %
 • Maskinpaket XL för driftmiljö med fjärråtkomst: 64 GB RAM, 8 kärnor
  Pris: 460,42 euro/månad (5 525,00 euro/år)
  Moms: +24 %
 • Teknisk anpassning av driftmiljö, t.ex. datorkapacitet som överstiger paketet XL
  Pris: enligt separat offert
  Moms: +24 %
 • Arbetstidskostnader för anpassning av driftmiljö, t.ex. installation av användarnas egna verktyg i maskinpaketet för driftmiljö med fjärråtkomst (med användarnas egna licenser)
  Pris: 115,00 euro/timme
  Moms: +24 %

Alla maskinpaket har som standard följande lagringslägen:

 • Work: 300 GB
 • Data: 300 GB
 • Backup: 5 GB
 • Output: 10 GB

Fakturering

1. Findatas avgift för beslut gällande begäran om information eller dataanvändningstillstånd

 • Vi fakturerar för beslut om begäran om information och dataanvändningstillstånd när beslutet har getts eller tillståndet har beviljats.

2. Urval, behandling och leverans av material

 • Vi utreder de personuppgiftsansvarigas kostnader för att ta fram och skicka material i samband med behandlingen av begäran om information och dataanvändningstillståndet och förmedlar informationen till den sökande. I samband med behandlingen ger vi den sökande en uppskattning av de maximala kostnaderna för den tid som Findata använder för att behandla materialet.
 • Vi fakturerar de personuppgiftsansvarigas kostnader och kostnaderna för tiden som Findata använt för att behandla materialet när materialet har överlåtits till mottagaren av beslutet eller dataanvändningstillståndet.
 • Findata förbehåller sig rätten till förskottsfakturering av de personuppgiftsansvarigas kostnader och de uppskattade kostnaderna för Findatas behandling av materialet, om summan av kostnadsberäkningarna överstiger 5 000,00 euro.

3. Bruksavgift för driftmiljö med fjärråtkomst

 • Vi fakturerar bruksavgiften för driftmiljö med fjärråtkomst varje månad, beroende på användningsmånaderna.
 • Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna för tjänsterna i driftmiljön med fjärråtkomst om det uppstår sådana ändringar i anskaffningskostnaderna för driftmiljön med fjärråtkomst som är oberoende av Findatas verksamhet.

Betalningstider och betalningsvillkor

Betalningstiden för finländska kunder är 21 dagar, för utländska kunder 30 dagar.

För en faktura som förfallit till betalning tar Findata ut en årlig dröjsmålsränta till det belopp som föreskrivs i 4 § i räntelagen (633/1982) och med iakttagande av vad som i övrigt föreskrivs om indrivning av dröjsmålsränta i räntelagen. I stället för dröjsmålsränta kan Findata ta ut en dröjsmålsavgift på 10 euro om dröjsmålsräntan är lägre än så.

Mer information: Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata 1168/2020 (öppnas i ett nytt fönster)