Uppdaterad 24.01.2024

Tjänster och anvisningar

Alla våra tjänster rör sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter. På den här sidan hittar du ett sammanfattning av våra tjänster, en lista med anvisningar samt en uppsättning av vanliga frågor.

Vi erbjuder tjänster till dem som behöver uppgifterna, dvs. kunder och dataansvariga, dvs. personuppgiftsansvariga. Dessutom erbjuder vi information och råd till medborgarna om vad registeruppgifterna används till, vilka rättigheter varje medborgare har enligt dataskyddsförordningen och hur vi ser till att dataskyddet genomförs.

Blanketter

Tjänster för kunder

Rådgivning

 • Vi erbjuder rådgivningstjänster på denna webbsida och per e-post på adressen  info@findata.fi.
 • Vi ger till exempel råd i frågor som gäller ansökan om dataanvändningstillstånd, begäran om uppgifter och ändringstillstånd. Dessutom ger vi allmänna råd angående lagen om sekundär användning.
 • När det gäller datainnehållet i registren eller det enskilda materialet lönar det sig att direkt vara i kontakt med de personuppgiftsansvariga som är de bästa experterna på sitt eget material och som tillhandahåller lagstadgad rådgivningstjänst i samband med deras sekundära användning. Du hittar de personuppgiftsansvarigas kontaktuppgifter på sidan Material.
 • Läs mer på sidan Kontaktuppgifter

Dataanvändningstillstånd, ändringstillstånd och begäran om uppgifter

 • Vi beviljar dataanvändningstillstånd för material på individnivå när uppgifter behövs från flera offentliga personuppgiftsansvariga, den privata sektorn eller Kanta-tjänsterna. Vi sammanför och förbehandlar materialet med hänsyn till medborgarnas dataskydd.
 • Vi beviljar ändringstillstånd för tidigare beviljade tillstånd när ändringen gäller tillstånd som beviljats av flera offentliga personuppgiftsansvariga, Findata eller en myndighet som har överfört sin behörighet till Findata.
 • Vi fattar beslut om begäran om uppgifter, dvs. för att få statistiskt material när uppgifter behövs från personuppgiftsansvariga som omfattas av lagen om sekundär användning.
 • Läs mer på sidan Tillstånd

Sammanställning av material och förbehandling

 • Vi samlar ihop registeruppgifter från personuppgiftsansvariga.
 • Vi förbehandlar det material som lämnas ut till tillståndshavaren, dvs. vi sammanställer och pseudonymiserar, anonymiserar eller producerar statistiska uppgifter om material som sammanställts av personuppgiftsansvariga.
 • Vi konverterar och sammanställer tillståndshavarens eget material med material som erhålls via Findata.
 • Läs mer på sidan Material

Den datasäkra användningsmiljön Kapseli

 • Vi erbjuder en datasäker miljö för behandling av material på individnivå, Kapseli, som innehåller de centrala programvarorna för analysering av material.
 • I enlighet med lagen om sekundär användning är det från och med den 1 maj 2022 endast tillåtet att analysera material på individnivå i driftmiljöer som uppfyller kraven i Findatas föreskrift.  Kraven förutsätter informationssäkerhet på motsvarande nivå som Kapseli.
 • Läs mer på sidan Kapseli

Tjänster för personuppgiftsansvariga

Rådgivningstjänst

 • Vi erbjuder rådgivningstjänster på denna webbsida samt per e-post på adressen info@findata.fi.
 • Vi rådgör till exempel i frågor som gäller materialleveranser, materialbeskrivningar, behörigheter och allmänt om lagen om sekundär användning.
 • Läs mer på sidan Kontaktuppgifter

Stöd för uppgörande av materialbeskrivningar

 • Organisationer som omfattas av lagen om sekundär användning har som personuppgiftsansvariga en lagstadgad skyldighet att utarbeta materialbeskrivningar av innehållet i sina databaser i enlighet med Findatas föreskrift. Detta är viktigt för att de som använder uppgifterna ska kunna bedöma om uppgifterna är lämpliga för sekundär användning.
 • Vi erbjuder kostnadsfria verktyg för personuppgiftsansvariga: Materialredigerare, med vilken materialbeskrivningarna kan utarbetas samt Materialkatalogen där materialbeskrivningarna kan publiceras.
 • Dessutom hjälper vi personuppgiftsansvariga i materialbeskrivningarna, bl.a. genom att erbjuda utbildningar i användningen av ovannämnda verktyg.
 • Läs mer på sidan Föreskrift gällande materialbeskrivningar

Anonymiseringstjänst

 • Om en ansökan om uppgifter för sekundär användning endast gäller en personuppgiftsansvarig inom social- och hälsovården, ansvarar den personuppgiftsansvariga själv för att behandla ansökan om dataanvändningstillstånd och fatta beslut om tillstånd. Om materialet ändå ska lämnas ut anonymiserat till tillståndsinnehavaren anonymiserar vi materialet åt den personuppgiftsansvariga och ser till att tillståndsinnehavaren får åtkomst till det.
 • Läs mer på sidan Dataanvändningstillstånd

Behandling av ansökningar gällande dataanvändnings- och ändringstillstånd för den personuppgiftsansvarigas räkning

 • Offentliga personuppgiftsansvariga kan ge Findata fullmakt att på deras vägnar producera andra tjänster än de rådgivnings- och materialtjänster som de ska ordna enligt lagen om sekundär användning. Då behandlar vi på den personuppgiftsansvarigas vägnar även ansökningar om dataanvändnings- och ändringstillstånd som bara gäller datainnehållet i den personuppgiftsansvarigas egna register.
 • Se de personuppgiftsansvariga som överfört sin tillståndsbehörighet: Överförda tillståndsbehörigheter
 • Läs mer på sidan Material

Övriga tjänster och skyldigheter

Den registrerades rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning

 • Var och en har rätt till sina egna personuppgifter och rätt att få information om användningen av personuppgifterna. För Findatas del hittar du denna information på webbsidan och särskilt på sidan Dataskydd och behandling av personuppgifter.
 • Du hittar information om godkända projekt på sidan Beviljade tillstånd. Du kan även vid behov kontakta vår rådgivning.
 • Utöver att få uppgifter har den registrerade följande rättigheter till sina egna uppgifter i fråga om det datamaterial som Findata förfogar över:
  • Rätt till tillgång till egna uppgifter
  • Rätt att rätta egna uppgifter
  • Rätt att begränsa behandlingen av egna uppgifter
  • Rätt att invända mot behandling av egna uppgifter
 • Om du vill använda dina rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen hittar du anvisningar här: Hur kan jag utöva mina rättigheter?
 • Läs mer på sidan Dataskydd och behandling av personuppgifter

Förordningar enligt lagen om sekundär användning

 • Lagen om sekundär användning dvs. lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården ålägger Findata att utfärda förtydligande förordningar om bl.a. datasäkra användningsmiljöer, materialbeskrivningar samt ansökningar om dataanvändningstillstånd och planer för användning av uppgifter.
 • Förordningarna är aktuella.
 • Läs mer på sidan Förordningar

Senaste nytt

Momsinstruktionen har preciserats – fakturorna behöver information om den slutliga betalaren

16.02.2024
Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Findata har fått preciserade instruktioner… Läs mer Momsinstruktionen har preciserats – fakturorna behöver information om den slutliga betalaren

Kapseli priser ändras – rabatter på små maskinpaket och priset på Linux-versionen

15.02.2024
Priserna på Findatas driftmiljö Kapseli kommer att ändras från och med den… Läs mer Kapseli priser ändras – rabatter på små maskinpaket och priset på Linux-versionen

Ny bestämmelse för undersökning av hälsouppgifter – betydande fynd kan leda till kontakt

31.01.2024
Det är nu möjligt att utveckla den individuella vården av patienter även… Läs mer Ny bestämmelse för undersökning av hälsouppgifter – betydande fynd kan leda till kontakt