Användning av Kapseli

På denna sidan hittar du detaljerade instruktioner om hur du beställer Kapseli, hur den används och hur du säkerställer resultatens anonymitet.

Så här beställer du Kapseli

 1. Logga in i vår e-tjänst (asiointi.findata.fi)
 2. Välj ”Skicka in en ansökan” i toppmenyn
 3. Bläddra ner och välj ”Välj ett nytt ansökningsformulär” under rubriken ”Beställning eller uppdatering av Kapseli-driftmiljö eller materialförvaringstjänsten ” och tryck på ”Fyll ansökan” under rubriken ”Välj en ny ansökningsblankett”
 4. Scrolla ner och under rubriken ”Välj nytt ansökningsformulär nedan”, välj ”Abonnemang eller uppgradering till en inkapslingsmiljö eller datalagringstjänst” och klicka på ”Fyll i ansökan”.
 5. Fyll i ansökningsblanketten.
  • Skriv ditt namn i fältet för sökande.
  • Lägg sedan till alla de personer och e-postadresser som behöver användningsrättigheter till Kapseli med knappen ”Bjud in medlem…”
  • De inbjudna medlemmarna blir medlemmar genom att använda stark autentisering
  • Fyll i resten av blanketten.
 6. Välj slutligen ”Sänd ansökan” vid ”Funktioner” på högra sidan.

Användning av den datasäkra Kapseli-driftmiljön

Den datasäkra Kapseli-driftmiljön motsvarar i stor utsträckning den egna datorns skrivbord, men skrivbordet i Kapseli används på distans. På grund av datasäkerhetsbestämmelserna finns det några skillnader i användningen av Kapseli jämfört med ett vanligt skrivbord:

 • Det finns ingen tillgång till internet från Kapseli. Även om webbläsaren är installerad kan du endast använda den lokalt till exempel för att öppna html-dokument.
 • Kopiering av data mellan distansskrivbordet och den egna datorn har förhindrats.
 • Du får inte ta bilder i Kapseli-vyn.
 • Du kan inte överföra uppgifter, bilder eller annat material självständigt till Kapseli, utan all överföring sker via Findata.

Överföring av uppgifter och mappstruktur

Alla programinstallationer och dataöverföringar i driftmiljön sker via beställningar och kontroller. Du kan inte föra in uppgifter självständigt i eller ut ur Kapseli-driftmiljön.

I uppgiftstillståndet anges de uppgifter för vilkas behandling tillståndet har beviljats. Findata sammanställer, slår samman, förbehandlar och vid behov pseudonymiserar eller anonymiserar uppgifterna. Tilläggsuppgifter som behövs vid användningen av uppgifterna, t.ex. statistikuppgifter som är offentligt tillgängliga, kräver också en kontroll av Findata och uppgifterna ska föras över till Kapseli.

I Kapseli-driftmiljön finns följande mappstruktur:

 • Data (D:) 
 • Backup (E:) 
 • CRAN (N:) 
 • Output (O:) 
 • Work (W:) 

De filer som definieras i dataanvändningstillståndet är tillgängliga i mappen Data (D:). Data-mappen är skrivskyddad. Även andra filer som ska skickas till Kapseli, såsom eventuella programkoder, överförs till Data-mappen efter granskningen.

För arbetet finns mappen Work (W:) dit du kan kopiera de filer som du använder från Data-mappen.

Från mappen Output (O:) som är avsedd för dataöverföring överförs uppgifterna till Findatas system för kontroll. Observera att de uppgifter som du överför ska vara i anonym form. Även i fråga om programkoderna ska du försäkra dig om att personuppgifterna inte ingår i de filer som du överför.

Expotera data som ska säkerhetskopieras till mappen Backup (E:).

Mappen CRAN (N:) innehåller de programpaket som du behöver för att använda R-programvaran.

Att lämna systemet

Du kan sluta använda distansarbetsbordet på två olika sätt:

 • Sign out finns bakom människofiguren längst ner till vänster. Detta alternativ rekommenderas när du har avslutat behandlingen av uppgifterna. När du lämnar systemet via alternativet Sign out frigör du distansarbetsstationens resurser.
 • Disconnect finns bakom Power-knappen. Det lönar sig att använda detta alternativ om du måste låta någon körning snurra på när du lämnar arbetsstationen. Då blir resurserna reserverade.

Efter båda alternativen ser du alternativen Reconnect och Logout. Vid utloggning, välj Logout. Stäng webbläsaren om du inte vill logga in igen.

Programvara för Kapseli-driftmiljön

Alla virtuella maskinpaket i Kapseli har de installerade programvarorna som står i tabellen nedan som standard. Vi utvidgar urvalet av programvara vid behov.

Windows-operativsystem (Windows Server 2016 Standard)

ProgramvaraVersionVersion från 1.12.2022 och framåtMer information
7-Zip19.0022
Adobe Acrobat Reader DCAktuelltAktuellt
Anaconda 32020.072022.05Används Python Wheel 3.9
GeoDa1.161.2
Git2.28.02.38.0
Google ChromeAktuelltAktuellt
IBM SPSS Statistics2729Om du behöver en uppdatering för att få licens för programvaran, meddela då adressen till kapseli@findata.fi.
LibreOffice6.17.4Base, Calc, Draw, Impress, Math, Writer
LyX2.3.5.23
MiKTeX20.622.7
Notepad++78
QGIS3.103.26
R44Inkluderar CRAN-bibliotekspaket
RStudio1.22022.07.2+576
SAS9.49.4
Stata1616
WinPython3.83.8

Linux-operativsystem (CentOS 7)

ProgramVersionMer information
Emacs
Golang
LibreOfficeBase, Calc, Draw, Impress, Math, Writer
Nextflow
Pigz
Python3.7.9.Innehåller följande paket: tensorflow nltk spacy scikit-learn seaborn plotly bokeh pydot xgboost lightgbm catboost eli5 torch keras dist-keras elephas gensim scrapy beautifulsoup4 numpy scipy pandas statsmodels matplotlib pyfuse3 crypt4gh trio httpx qrcode
R + R studio4.2.1Använder paket från cran-biblioteket. Anmärkning: R-Tools installeras inte automatiskt på Kapseli. Om du behöver en R-Tools, ange detta i de kompletterande uppgifterna på beställningsformuläret.
VS Code

Beställning av tilläggsprogram

Om du behöver andra program än de som ingår i baspaketet kan vi installera de som en separat avgiftsbelagd beställning. Du kan beställa extra programvara när du beställer Kapseli. Om du redan har en giltig prenumeration på Kapsel kan du uppdatera prenumerationen på vår e-tjänst (asiointi.findata.fi).

Ytterligare programvara kan vara antingen open access- eller licensbaserad. Om det är fråga om programvara som kräver licens, är det kunden själv som ansvarar för licenserna. Vi debiterar 86,00 euro/timme (+ moms 24 %).

Överföring av egna filer till Kapseli

Driftmiljön fungerar som projektets arbetsbord under hela behandlingen av materialet. Utgångspunkten är att du behandlar materialet i driftsmiljön, dvs. du för endast färdiga analysresultat utanför systemet. För att skapa den programkod som behövs för analysen gäller samma tanke som för att skapa koden inom systemet.

I praktiken fungerar dock ofta en tidigare programkod som analysstomme. Det är möjligt att importera tidigare koder och andra egna filer (forskningsprotokoll, beskrivningar av variabler och dylikt) till driftmiljön via Findata.

Se närmare anvisningar för överföring av egna uppgifter på sidan Skicka material till Findata.

Användning av R-programmets CRAN-universalrepository

CRAN-universalrepository finns på adressen https://cran.findata.local/

 1. Ta bort .Renviron-filen från mappen Documents eller mappen Projekt (WORK). Alternativt kan du redigera filen och ta bort följande rader: 
  • RSTUDIO_DISABLE_PACKAGES=TRUE
  • R_LIBS_USER=N:/
 2. Skapa en .Rprofile-fil i mappen Documents med informationen nedan: 
  • local({
  • r ←getOption(”repos”)
  • r[”CRAN”] <-”https://cran.findata.local/”
  • options(repos = r)
  • })
  • Du kan också kopiera .Rprofile-filen från D:\-stationen (DATA)
 3. Starta om RStudio.
  • Du kan installera R-paket med kommandot Install.packages (”PACKAGE”).
  • Om du föredrar att använda det grafiska gränssnittet för att installera paket hittar du det i RStudio under Tools -> Install Package. När paketet är installerat laddar du ner paketet med library-funktionen. 

Granskning av resultaten

Behandlingen av materialet sker i Kapseli-driftmiljön och endast färdiga analysresultat förs utanför systemet. Tillståndshavaren producerar resultaten i anonym form och Findata säkerställer resultatens anonymitet.

Se också sidan Produktion av anonyma resultat

Processen för att säkerställa resultatens anonymitet

 1. Kontrollera anonymiteten hos de resultat som är avsedda för publicering i förhållande till Findatas efterföljande anvisning.
 2. Överför resultaten och sammandragsblanketten till Findata via Output-mappen i Kapseli-driftmiljön.
 • Fyll i och bifoga sammandragsblanketten (Begäran om säkerställande av resultatens anonymitet). 
 • Packa resultaten och sammandragsblanketten i zip-mappen och namnge den på följande sätt:
  • Resultat_diarium_för_uppgiftstillstånd_driftmiljöns_identifikation_överföringsdatum (t.ex. Resultat_THL_1234_14.02.00_2020_a01_15032021). 
 • Skapa en tom textfil i Output-mappen med namnet ZZZ_READY.txt, varvid zip-mappen automatiskt överförs till Findata. Kontrollera noggrant att ZZZ_READY-filen är rätt namngiven för att överföringen ska lyckas. Överföringarna sker varje heltimme och var 30:e minut. De överförda filerna raderas därefter automatiskt från Output-stationen.
 • Om du vill kan du skicka information om överföringen till Findata (data@findata.fi). Vi kontaktar dig om överföringen inte har kommit fram (det kommer inte någon kvittering på en lyckad överföring).

Vi granskar begäran inom 5 vardagar och levererar resultaten via den informationssäkra användartjänsten (Nextcloud) till tillståndshavaren eller kontaktar tillståndshavaren om ytterligare information behövs.

Obs! Om resultatfilerna är mycket stora uppfylls inte nödvändigtvis tidsgränsen på 5 vardagar.