Föreskrift om informationsäkra driftsmiljöer

Vi har utfärdat en sekundärrättsförordning som beskriver kraven på säkra tjänstemiljöer hos andra tjänsteleverantörer. Förordningen gäller sekundär användning av social- och hälsodata.

Förordning om driftmiljö

Vi har utfärdat en föreskrift i enlighet med lagen om sekundär användning som beskriver de krav som ska ställas på andra tjänsteleverantörers informationssäkra driftmiljöer. Föreskriften gäller sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter.

Från och med den 1 maj 2022 endast tillåtet att analysera material på individnivå i driftmiljöer som uppfyller kraven i föreskriften. Kraven förutsätter informationssäkerhet på motsvarande nivå som i Findatas egen driftmiljö Kapseli.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira för ett offentligt register över driftmiljöer som uppfyller kraven och anmälts till verket.

Läs mer på Valviras webbplats: Register över miljöer med sekundär användning (valvira.fi).

På webbplatsen hittar du också information om anmälan till registret och registreringsavgifter.

Föreskriften tillämpas på alla de användningsändamål som föreskrivs i lagen om sekundär användning, för vilka det behövs dataanvändningstillstånd. Dessa användningsändamål är vetenskaplig forskning, statistikföring, undervisning samt myndighetens planerings- och utredningsuppgifter. I fråga om undervisningen gäller föreskriften framställning av undervisningsmaterial, inte den egentliga undervisningen.

Kravens ikraftträdande påverkar inte gällande tillstånd. Om materialet behandlas på basis av ett tidigare beviljat, gällande tillstånd kan behandlingen av materialet fortsätta i samma miljö även efter 1.5.2022.

Bekanta dig med föreskriften

Föreskriften har uppdaterats den 19 januari 2022. Den nya föreskriften ersätter den tidigare föreskriften av den 5 oktober 2020 (THL/2492/4.00.00/2020). Den uppdaterade föreskriften innehåller ett eget stycke om grunderna för beviljande av intyg, och dessutom beskrivs kraven närmare.

Betrodda autentiseringskällor

De identifieringskällor för andra tjänsteleverantörers informationssäkra driftmiljöer som nämns i föreskriften är för närvarande:

  • Suomi.fi
  • Haka
  • Virtu

Dessutom ordnar vi vid behov en användarkod för utländska kunder som gör det möjligt att använda tjänsterna.

Mer information:

Neuvonta

Yleinen neuvonta