Förordning gällande ansökan om dataanvändningstillstånd

Vi har utfärdat en föreskrift enligt lagen om sekundär användning som beskriver de krav som ställs på datainnehållet och datastrukturerna i ansökan om dataanvändningstillstånd, plan för användning av uppgifterna och begäran om information.

Föreskriften gäller sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter och träder i kraft den 1 november 2022. Den gäller tills vidare och är till sin karaktär uppdaterad.

Föreskriften gäller alla personuppgiftsansvariga som beviljar dataanvändningstillstånd för sitt material med stöd av lagen om sekundär användning. Till dessa hör till exempel offentliga serviceanordnare inom social- och hälsovården.

Den personuppgiftsansvarige som tar emot ansökningar om dataanvändningstillstånd ska se till att ansökningsblanketten är uppdaterad genom att säkerställa att den motsvarar de gällande kraven.

Vi hörde intressentgrupper och andra intresserade parter på remiss 8.12.2021–24.1.2022 i portalen Utlåtande.fi. Ett stort antal utlåtanden gavs och de har beaktats i föreskriftens innehåll.

Bekanta dig med förordningen