Föreskrift av materialbeskrivningarnas

Förordning gällande materialbeskrivningar

Vi har utfärdat en förordning i enlighet med lagen om sekundär användning för materialbeskrivningarnas datainnehåll, begrepp och datastrukturer. Föreskriften gäller sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter.

Organisationer som omfattas av lagen om sekundär användning ska i egenskap av personuppgiftsansvariga utarbeta materialbeskrivningar av datainnehållet i sina datalager. Till dessa organisationer hör till exempel offentliga serviceanordnare inom social- och hälsovården.

Syftet med föreskriften om materialbeskrivningar är att fastställa gemensamma principer för materialbeskrivningar för beskrivningen av materialet för de personuppgiftsansvariga inom social- och hälsovården och uppgifterna i materialet.

Enhetliga materialbeskrivningar som samlats på samma plats underlättar och effektiverar utnyttjandet av uppgifter som samlats in för det primära användningsändamålet vid sekundär användning. Välgjorda materialbeskrivningar hjälper också de registeransvariga i hanteringen av datamaterial.

Utkastet till föreskriften var på remiss i november–december 2020.

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdade den 15 februari 2021 en förordning som fastställer tidtabellen för materialbeskrivningarna.

Läs föreskriften via länken nedan.