Ny bestämmelse för undersökning av hälsouppgifter – betydande fynd kan leda till kontakt

Det är nu möjligt att utveckla den individuella vården av patienter även med hjälp av fynd som gjorts i registerundersökningar.

Från och början av 2024 tillämpas paragraf 55 i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården, som medför ändringar i hälso- och sjukvården och i forskningen.

Denna s.k. lag om sekundär användning har varit i kraft sedan 2019, men den punkt som nu träder i kraft gör det möjligt att på basis av kliniskt betydande fynd kontakta personer vars hälsorisker kan förebyggas eller vårdens kvalitet förbättras tack vare fyndet.

I praktiken innebär detta att du kan bli kontaktad om din hälsa genom en sådan undersökning där du inte ens visste att du var med.

”Tidigare har detta inte varit möjligt, så förändringen är betydande. Ärendet är också förknippat med etiska aspekter och känslighet”, säger Johanna Seppänen, direktör för tillståndsmyndigheten för social- och hälsovårdsdata Findata.

Experter bedömer fyndens betydelse

I Finland behövs myndighetstillstånd för forskning i uppgifter från social- och hälsovårdsregister och de kan endast behandlas i auditerade driftmiljöer som uppfyller vissa krav. Dessutom har uppgifterna anonymiserats, dvs. direkta identifierande uppgifter som personbeteckning och namn har raderats.

Om forskaren hittar ett kliniskt betydande fynd kan hen i fortsättningen kontakta Findata. Findata utreder vem fyndet gäller och skickar informationen till Institutet för hälsa och välfärds (THL) expert.

Därefter bedömer THL:s utsedda experter informationens betydelse och den förväntade nyttan av åtgärderna. Om nyttan bedöms vara så uppenbar att det är viktigt att den som undersöks får vård, lämnas informationen ut till det välfärdsområde som ansvarar för patientens vård.

Till slut kontaktar en anställd i välfärdsområdet patienten och utreder om denne vill ha information om fyndet, eventuella undersöknings- och vårdåtgärder som utförs utifrån fyndet samt den förväntade nyttan av åtgärderna.

”Vi följer upp hur den nya bestämmelsen påverkar forskningsfältet. Till exempel vid HUS pågår redan ett projekt vars syfte är att utnyttja paragrafen i fråga för att identifiera sällsynta sjukdomar”, säger Seppänen.

Var och en har rätt att besluta om hen vill bli kontaktad

I EU:s allmänna dataskyddsförordning tryggas medborgarnas rätt att påverka hur deras hälsouppgifter används och delas. Var och en har rätt att få tillgång till egna uppgifter, rätta uppgifter, begränsa behandlingen av uppgifter och motsätta sig behandlingen av uppgifter.

Även kontakter med stöd av 55 § i lagen om sekundär användning kan förbjudas. Förbudet kan meddelas vid vilken verksamhetsenhet som helst som producerar offentlig hälso- och sjukvård eller från och med våren elektroniskt via MittKantas viljeyttringstjänst. Ett kontaktförbud kan inte meddelas via Findata, FPA eller THL.


Vad handlar det om?

  1. I registerundersökningar använder forskare anonymiserade social- och hälsovårdsuppgifter där enskilda personer inte kan identifieras.
  2. Om en forskare gör ett kliniskt betydande fynd kan det i fortsättningen också utnyttjas för att förebygga individuella hälsorisker eller förbättra behandlingen.
  3. Då kontaktar forskaren Findata, Tillståndsmyndigheten för social- och hälsovårdsdata.
  4. Findata utreder vem fyndet gäller, dvs. avvecklar anonymiseringen och skickar informationen till Institutet för hälsa och välfärds (THL) expert.
  5. THL:s utsedda experter bedömer fyndets betydelse och åtgärdernas potentiella nytta. Om fyndet konstateras vara viktigt, skickas informationen till det berörda välfärdsområdet.
  6. Välfärdsområdets personal kontaktar patienten för att erbjuda mer information och eventuella behandlingsalternativ.
  7. Kontakter kan förbjudas inom den offentliga hälso- och sjukvården eller senare på våren elektroniskt på MittKanta-sidorna.

Kontakt

Sampo Viiri
Senior planeringsofficer, THL
029 524 7936
fornamn.efternamn@thl.fi

Hanna Tervonen
Chief Data Manager, Findata
029 524 7491
hanna.tervonen@findata.fi

Henrika Merenlehto
Kundrelationsansvarig, Kanta-tjänster, FPA
henrika.merenlehto@kela.fi

Läs mer