Dataskydd och behandling av personuppgifter

Vi förnyar vår webbplats. Innehållet på denna sida kommer att uppdateras.

Findata som personuppgiftsansvarig

Findata blir personuppgiftsansvarig vid mottagning av registeruppgifter som specificeras i Findatas tillståndsbeslut från de ursprungliga personuppgiftsansvariga. Läs mer Findata som personuppgiftsansvarig

Vilka rättigheter har du?

Alla har rätt att få tillgång till sin egen data, till rätt data, att begränsa databehandling och att invända mot databehandling. Läs mer Vilka rättigheter har du?

Utövande av rättigheter

I regel kan vi genomföra den registrerades begäran endast om de gäller personuppgifter som Findata förfogar över. Läs mer Utövande av rättigheter

Minderårigas och registrerades rättigheter

Vid behandling av personuppgifter enligt lagen om sekundär användning har minderåriga samma rättigheter som vuxna. Läs mer Minderårigas och registrerades rättigheter

När är det inte möjligt att utöva rättigheterna?

Jos kysymyksessä on tieteellinen tutkimus tai tilastointi, tutkimuksen tekijän on mahdollista poiketa rekisteröidyn oikeuksista. Läs mer När är det inte möjligt att utöva rättigheterna?

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Du kan utöva dina rättigheter genom att fylla i blanketten nedan enligt vilken rättighet du vill utöva. Utövandet av rättigheterna förutsätter att den registrerades identitet kontrolleras. Läs mer Hur kan du utöva dina rättigheter?

Findata som personuppgiftsansvarig

Findata blir personuppgiftsansvarig vid mottagning av registeruppgifter som specificeras i Findatas tillståndsbeslut från de ursprungliga personuppgiftsansvariga. Den personuppgiftsansvarige ska påvisa en laglig grund för behandlingen av personuppgifter.

Findatas uppgifter regleras i lagen om sekundär användning. Findatas lagliga behandlingsgrund är artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning (behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning) och 4 § 1 mom. 2 punkten i dataskyddslagen (behandlingen behövs och är proportionell i en myndighets verksamhet för utförande av en uppgift av allmänt intresse).

Findata behandlar också uppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter (som tidigare kallades känsliga uppgifter), till exempel personens hälsouppgifter. Behandlingen av dessa personuppgifter grundar sig på artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen (behandlingen är nödvändig på grund av allmänt intresse) och 6 § 1 mom. 2 punkten i dataskyddslagen (behandling av uppgifter som regleras i lag eller som föranleds av en uppgift som direkt har ålagts den personuppgiftsansvarige i lag).

Findata lämnar inte ut uppgifter om en enskild persons rättigheter, förmåner eller skyldigheter för beslutsfattande. Uppgifter lämnas alltså inte ut till exempel till försäkringsbolag för enskilda försäkringsbeslut eller till FPA för fattande av förmånsbeslut. Uppgifter lämnas inte heller ut för marknadsföring eller för tillhandahållande av kommersiella tjänster.

Vilka rättigheter har du gällande behandling av personuppgifter?

Den registrerade har följande rättigheter till de personuppgifter som Findata förfogar över. Mer information om rättigheterna hittar du under underrubrikerna.

 • Rätt att få tillgång till uppgifter
 • Rätt till rättelse av uppgifter
 • Rätt att begränsa behandlingen
 • Rätt att invända mot behandling av egna uppgifter

Rätt till tillgång till uppgifter (artikel 15 i dataskyddsförordningen)

Den registrerade har rätt att få en kopia av de personuppgifter som Findata behandlar. Dessutom har den registrerade rätt att få information om:

 • varifrån dina personuppgifter har erhållits
 • varför hans eller hennes personuppgifter behövs
 • hur länge hans eller hennes personuppgifter behövs
 • om hans eller hennes personuppgifter har lämnats ut och, om så är fallet, vart
 • om hans eller hennes personuppgifter överförts utanför EU och vilka skyddsåtgärder enligt dataskyddsförordningen har tillämpats på dem
 • om automatisk behandling används vid behandlingen av uppgifterna och
 • hur den registrerade kan utöva sina rättigheter i anslutning till personuppgifter.

Rätt till rättelse av uppgifter (artikel 16 i dataskyddsförordningen)

Den registrerade har rätt att korrigera felaktiga uppgifter som Findata behandlar.

Rätten att begränsa behandlingen (artikel 18)

Den registrerade har rätt att begränsa behandlingen av hans eller hennes uppgifter i vissa situationer. Behandlingen av uppgifterna kan också begränsas till följd av andra begäranden utan att den registrerade begär det separat.

Den registrerade kan be Findata begränsa behandlingen av hans eller hennes personuppgifter om:

 • uppgifterna är felaktiga
 • uppgifterna behandlas lagstridigt, men den registrerade inte vill att de raderas
 • Findata inte längre behöver uppgifterna för det ursprungliga ändamålet, men den registrerade behöver dem för att upprätta, framställa eller försvara ett rättsligt anspråk eller
 • den registrerade har motsatt sig behandlingen av hans eller hennes uppgifter, men ett slutligt beslut övervägs ännu.

Om Findata begränsar behandlingen av dina uppgifter, meddelar vi i mån av möjlighet om begränsningen till alla dem till vilka uppgifterna tidigare har lämnats ut.

Rätten att göra invändning (artikel 21)

Den registrerade har rätt att när som helst på grund av sin särskilda situation motsätta sig behandlingen av personuppgifterna. Om den registrerade motsätter sig behandlingen av sina personuppgifter behandlar Findata inte längre den registrerades personuppgifter. Findata kan dock fortsätta behandlingen och lämna ut uppgifter i enlighet med lagen om sekundär användning, om det finns ett synnerligen viktigt och motiverat skäl för detta eller om det är nödvändigt för att upprätta, framställa eller försvara ett rättsligt anspråk.

Mer information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen och hur du använder dem finns på Dataombudsmannens webbplats https://tietosuoja.fi/sv/privatpersoner.

Utövande av rättigheter i Findata

Om du vill utöva dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen hittar du nödvändiga anvisningar på denna sida under punkten Hur kan jag utöva mina rättigheter?

Observera att Findata i regel kan genomföra den registrerades begäran endast om de gäller personuppgifter som Findata förfogar över. Begäran gällande rätt att få tillgång till egna uppgifter, rätt att korrigera egna uppgifter samt rätt att begränsa behandlingen av egna uppgifter gäller de uppgifter som Findata förfogar över vid den tidpunkt då begäran lämnas in. Däremot kan en begäran om rätt att motsätta sig framställas så att den gäller tills vidare. Findata upprätthåller ett separat register över de registrerade som har framställt en begäran om invändning. Findata registrerar samtliga begäran från den registrerade i diariet.

Rätten att begränsa behandlingen av uppgifter kommer i fråga endast i vissa situationer och kan förverkligas till följd av andra begäranden utan att den registrerade begär att behandlingen ska begränsas.  Till exempel begränsar Findata behandlingen av personuppgifter alltid under den tid det är fråga om en begäran om rättelse av personuppgifter. Rätten att begränsa behandlingen av uppgifter gäller också i situationer där Findata inte längre behöver uppgifterna i fråga men där den registrerade behöver sina egna personuppgifter för att upprätta och där Findata inte längre behöver uppgifterna i fråga, framställa eller försvara ett rättsligt anspråk.

Findata lagrar personuppgifter endast under den tid det behövs för att skapa materialet och kontrollera materialets riktighet. Om den registrerade behöver sina personuppgifter för att upprätta, framställa eller försvara ett rättsligt anspråk, är det säkrast att framställa en begäran om detta direkt till den ursprungliga personuppgiftsansvarige, till exempel till ett verksamhetsställe inom hälso- och sjukvården.

Till exempel Digi- och Befolkningsregistercentralen har uppgifter om personens släktskapsförhållanden, civilstånd och adress, sjukhuset har uppgifter om personens vård och FPA har uppgifter om de recept som utfärdats till personen. Du hittar information om personuppgiftsansvariga och registrens datainnehåll på sidan Material.

Minderårigas och registrerades rättigheter

Vid behandling av personuppgifter enligt lagen om sekundär användning har minderåriga samma rättigheter som vuxna. Utgångspunkten är att en minderårig som kan bilda sig egna åsikter har rätt att fritt uttrycka sina åsikter om användningen och behandlingen av sina personuppgifter.

Kan ett barn själv besluta om att framställa begäran?

Det är inte möjligt att ge exakta åldersgränsrekommendationer om när en minderårig självständigt kan besluta om användningen och behandlingen av sina uppgifter.

Om barnet med beaktande av ålder och utvecklingsnivå kan förstå saken och dess betydelse, kan barnet själv besluta om utövandet av sina rättigheter. För små barn är detta naturligtvis inte möjligt, men ju äldre barn och unga det är fråga om, desto mer beslutanderätt har de.

Vårdnadshavaren kan framställa en begäran för barnets räkning – bifoga ett intyg över vårdnaden eller annat lagligt företrädande av barnet

Vårdnadshavaren kan för sitt minderåriga barns räkning framställa en begäran om en registrerads rättigheter. Om vårdnaden är gemensam ska begäran framställas och undertecknas av båda vårdnadshavarna. Ett intyg från befolkningsdatasystemet över vårdnaden om barnet ska fogas till begäran. Begäran ska överensstämma med barnets förmodade vilja och företräda barnets bästa.

Det rekommenderas att vårdnadshavarna diskuterar med barnet om begäran och hör barnets åsikt innan begäran framställs, även om barnet ännu inte själv kan fatta beslut i frågan. Begäran om minderåriga barn ska framställas personvis som separata meddelanden via Suomi.fi-tjänsten för att de ska kunna antecknas som separata ärenden i diariet. Du hittar nödvändiga anvisningar på den här sidan under punkten Hur kan jag utöva mina rättigheter?

Informera barnet

Vårdnadshavarna ska informera ett minderårigt barn om begäran som framställts på barnets vägnar senast när barnet utifrån sin ålder och utvecklingsnivå kan förstå ärendet. Det är viktigt att informera särskilt i situationer där vårdnadshavarna har motsatt sig behandlingen av personuppgifter för en minderårigs räkning. Begäran som gäller rätten att invända mot att personuppgifterna behandlas förblir i kraft även efter att den minderåriga blivit myndig.

Hur begäran kan återkallas?

Begäran som gäller rätten till invändning kan återkallas om man så önskar. Detta gäller var och en som har framställt en begäran som gäller rätten till invändning.

Även en minderårig, för vars räkning föräldrarna har framställt en begäran som gäller rätten till invändning, kan själv återkalla begäran, om han eller hon med hänsyn till sin ålder och utvecklingsnivå bedöms förstå sakens betydelse.

När är det inte möjligt att utöva rättigheterna?

Det är inte möjligt att utnyttja rättigheterna i alla situationer. Om det är fråga om vetenskaplig forskning eller statistikföring kan den som utför undersökningen avvika från den registrerades rättigheter. Då ska forskningsprojektet ha utfört en separat konsekvensbedömning och lämnat den till Dataombudsmannens byrå innan projektet inleds. Dessutom ger lagen om sekundär användning tillståndssökandena möjlighet att begränsa de registrerades rätt att motsätta sig i undervisningen, om behandlingen av personuppgifter är nödvändig på grund av att fallet är sällsynt.

Om den registrerade motsätter sig behandlingen av sina personuppgifter i Findata, överlåter Findata i fortsättningen inte den registrerades uppgifter till tillståndshavarna. Om uppgifterna har lämnats ut innan den registrerade har motsatt sig behandlingen av sina uppgifter, kan uppgifterna i regel inte raderas. Om den registrerades rättigheter har begränsats till exempel i ett enskilt forskningsprojekt, överväger Findata om uppgifterna kan lämnas ut trots att den registrerade motsätter sig detta. I regel begränsas inte de registrerades rättigheter och den registrerades begäran genomförs. Findata begränsar behandlingen av personuppgifter under den tid detta övervägande görs.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Du kan utöva dina rättigheter genom att fylla i blanketten nedan enligt vilken rättighet du vill utöva. Om du vill använda flera rättigheter, fyll i alla nödvändiga blanketter.

Utövandet av rättigheterna förutsätter att den registrerades identitet kontrolleras. Findata ska försäkra sig om identiteten hos den person som använder sin rätt, så att vi vidtar åtgärder för uppgifterna om rätt person.

Vi ber er skicka den ifyllda blanketten eller blanketterna i första hand via Suomi.fi-tjänstens meddelandefunktion (suomi.fi).

Läs anvisningar för ibruktagandet av Suomi.fi-meddelanden (suomi.fi).

Gör så här:

 1. Identifiera dig i Suomi.fi-tjänsten med personliga bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat
 2. Gå till ”Skriv meddelande”
 3. Välj ”Institutet för hälsa och välfärd” som mottagare av meddelandet
 4. Välj ”Registratorskontor” som mottagarens tjänst eller ärende
 5. Skriv ”Findata: Den registrerades rättigheter” som tema för meddelandet
 6. Ange i meddelandefältet de rättigheter som du vill utöva (du kan använda blanketternas namn)
 7. Lägg till den eller de ifyllda blanketterna som bilagor till punkten ”Lägg till bilagor här”
 8. Klicka till sist på ”Skicka meddelande”

Meddelandet styrs till registratorskontoret vid Institutet för hälsa och välfärd (THL), varifrån det förmedlas till Findata för behandling. Vi behandlar i regel begäran inom en månad från mottagandet. Om behandlingen av begäran av någon anledning är särskilt komplicerad, kan vi förlänga behandlingstiden till högst tre månader.

Vi skickar ett svar på genomförandet av begäran eller avgörandet av ärendet till den registrerade via Suomi.fi-meddelanden.

Om du vill återkalla din begäran, skicka ett fritt formulerat meddelande via Suomi.fi-tjänsten till Findata.

Om du av någon anledning inte kan använda Suomi.fi-tjänsten kan du uträtta ärenden personligen i entrétjänsten vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) i Helsingfors eller Kuopio.

Du bör dock observera att Findata inte är den ursprungliga personuppgiftsansvariga för social- och hälsouppgifter. Därför hindrar till exempel en begäran till Findata om att motsätta sig användningen av personuppgifter inte andra personuppgiftsansvariga som nämns i 6 § i lagen om sekundär användning att lämna ut uppgifter för sekundär användning.

Om du har ytterligare frågor om tillgodoseendet av rättigheterna kan du be om råd per e-post på adressen info@findata.fi.

Personuppgiftsbeskrivningar

Kontaktuppgifter