Oikeudet tietoihisi

Kun käsittelemme henkilötietoja rekisterinpitäjänä, sinulla on käytettävissäsi oikeuksia henkilötietoihisi. Löydät tältä sivulta tietoa rekisteröidyn oikeuksista ja niiden käytöstä.

Rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, jota alkuperäiset sosiaali- ja terveystiedot koskevat.

Tietoa siitä miten käsittelemme henkilötietoja, mitä henkilötietoja keräämme ja mihin henkilötietojen käsittely perustuu Findatassa löydät sivulta Tietosuojakäytäntömme.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Jokaisella on oikeudet saada pääsy omiin tietoihin, oikaista tietoja, rajoittaa tietojen käsittelyä ja vastustaa tietojen käsittelyä. Lue lisää Mitä oikeuksia sinulla on?

Oikeuksien käyttäminen

Voimme pääsääntöisesti toteuttaa rekisteröidyn pyynnöt vain, jos ne koskevat Findatan hallussa olevia henkilötietoja. Lue lisää Oikeuksien käyttäminen

Alaikäiset ja rekisteröidyn oikeudet

Toisiolain mukaisessa henkilötietojen käsittelyssä alaikäisillä on samat oikeudet kuin aikuisillakin. Lue lisää Alaikäiset ja rekisteröidyn oikeudet

Milloin oikeuksien käyttö ei ole mahdollista?

Jos kysymyksessä on tieteellinen tutkimus tai tilastointi, tutkimuksen tekijän on mahdollista poiketa rekisteröidyn oikeuksista. Lue lisää Milloin oikeuksien käyttö ei ole mahdollista?

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Voit käyttää oikeuksiasi täyttämällä ja lähettämällä lomakkeen. Oikeuksien käyttäminen edellyttää rekisteröidyn henkilöllisyyden tarkistamista. Lue lisää Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Miten pyynnön voi peruuttaa?

Jokainen vastustamispyynnön esittänyt voi peruuttaa pyyntönsä. Lue lisää Miten pyynnön voi peruuttaa?

Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeutesi?

Sinulla on rekisteröitynä oikeus saada tietoa siitä, miten käsittelemme ja käytämme henkilötietojasi. Nämä tiedot ovat saatavilla tietosuojaseloisteissa Tietosuojakäytäntömme-sivulla.

Lisäksi sinulla on käytettävissäsi seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy tietoihin
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Oikeus vastustaa omien tietojen käsittelyä

Lue lisää klikkaamalla alaotsikoita.

Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)

Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös henkilötiedoistaan, joita Findata käsittelee.

Lisäksi sinulla on rekisteröitynä oikeus saada tietoa siitä:

 • mistä henkilötietosi on saatu
 • miksi henkilötietojasi tarvitaan
 • kuinka kauan henkilötietojasi tarvitaan
 • onko henkilötietojasi luovutettu ja jos on, minne
 • onko henkilötietojasi siirretty EU:n ulkopuolelle ja mitä tietosuoja-asetuksen mukaista suojatointa niihin on sovellettu
 • käytetäänkö tietojen käsittelyssä automaattista käsittelyä ja
 • miten voit käyttää henkilötietoihin liittyviä oikeuksiasi.
Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)

Rekisteröidyllä on oikeus korjata Findatan käsittelemät virheelliset tiedot.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä tietyissä tilanteissa. Tietojen käsittelyä voidaan rajoittaa myös muiden pyyntöjen seurauksena ilman että rekisteröity pyytää sitä erikseen.

Voit pyytää Findataa rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä seuraavissa tilanteissa:

 • jos tietosi ovat virheellisiä
 • jos tietojasi käsitellään lainvastaisesti, mutta et halua, että ne poistetaan
 • jos Findata ei enää tarvitse tietoja alkuperäiseen tarkoitukseen, mutta tarvitset niitä oikeusvaateen laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen
 • jos olet vastustanut tietojesi käsittelyä, mutta lopullista päätöstä harkitaan vielä

Jos Findata rajoittaa tietojesi käsittelyä, ilmoitamme rajoittamisesta mahdollisuuksien mukaan kaikille niille, joille tietoja on aiemmin luovutettu.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä (tietosuoja-asetuksen 21 artikla)

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, Findata ei enää käsittele hänen henkilötietojaan. Voimme kuitenkin jatkaa käsittelyä ja luovuttaa tietoja toisiolain mukaisesti, jos sille on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Lisätietoja tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksistasi ja niiden käyttämisestä löydät Tietosuojavaltuutetun sivuilta (tietosuoja.fi).

Oikeuksien käyttäminen Findatassa

Jos haluat käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiasi, löydät tarvittavat ohjeet alempaa tältä sivulta kohdasta Miten voit käyttää oikeuksiasi?.

Voimme pääsääntöisesti toteuttaa rekisteröidyn pyynnöt vain, jos ne koskevat hallussamme olevia henkilötietoja. Oikeus saada pääsy omiin tietoihin, oikeus oikaista omia tietoja sekä oikeus rajoittaa omien tietojen käsittelyä koskevat pyynnön esittämishetkellä Findatan hallussa olevaa tietoa.

Sen sijaan vastustamisoikeutta koskevan pyynnön voi tehdä toistaiseksi voimassa olevana. Ylläpidämme erillistä rekisteriä niistä rekisteröidyistä, jotka ovat esittäneet sille vastustamispyynnön. Kirjaamme diaariin kaikki Findatalle tulleet rekisteröidyn pyynnöt.

Säilytämme henkilötietoja vain sen ajan, kuin se on tarpeen aineiston muodostamiseksi ja aineiston oikeellisuuden tarkistamiseksi. Jos rekisteröity tarvitsee henkilötietojaan oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, on varminta esittää tätä koskeva pyyntö suoraan tietojen alkuperäiselle rekisterinpitäjälle, esimerkiksi terveydenhuollon toimipisteeseen.

Esimerkiksi Digi- ja väestötietovirastolla on tiedot henkilön sukulaisuussuhteista, siviilisäädystä ja osoitteesta, sairaalalla on tiedot henkilön hoidosta ja Kelassa on tiedot henkilölle annetuista lääkeresepteistä. Löydät tietoa rekisterinpitäjistä ja rekisterien tietosisällöistä sivulta Aineistot.

Alaikäiset ja rekisteröidyn oikeudet

Toisiolain mukaisessa henkilötietojen käsittelyssä alaikäisillä on samat oikeudet kuin aikuisillakin. Lähtökohtana on, että alaikäisellä, joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä, on oikeus vapaasti ilmaista näkemyksensä omien henkilötietojen käytön ja käsittelyn osalta.

Voiko lapsi päättää itse pyyntöjen esittämisestä?

Alaikäisten osalta ei ole mahdollista antaa tarkkoja ikärajasuosituksia siitä, minkä ikäisenä alaikäinen voi itsenäisesti päättää tietojensa käytöstä ja käsittelystä.

Jos lapsi pystyy ikä ja kehitystaso huomioiden ymmärtämään asian ja sen merkityksen, hän voi päättää itse oikeuksiensa käytöstä. Aivan pienten lasten kohdalla tämä ei luonnollisestikaan ole mahdollista, mutta mitä vanhemmasta lapsesta ja nuoresta on kyse, sitä enemmän päätösvaltaa lapsella ja nuorella on.

Huoltaja voi tehdä pyynnön lapsen puolesta – liitä mukaan todistus huoltajuudesta tai lapsen muusta laillisesta edustamisesta

Huoltaja voi tehdä alaikäisen lapsensa puolesta rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön. Jos kyseessä on yhteishuoltajuus, tulee pyynnön olla kummankin huoltajan tekemä ja allekirjoittama. Pyyntöön tulee liittää väestötietojärjestelmästä saatava todistus lapsen huoltajuudesta. Pyynnön tulee olla lapsen oletetun tahdon mukainen ja edustaa lapsen etua.

On suositeltavaa, että huoltajat keskustelevat lapsen kanssa pyynnöstä ja kuulevat lapsen mielipidettä asiassa ennen pyynnön tekemistä, vaikka lapsi ei vielä kykenisi itse päättämään asiasta. Alaikäisiä lapsia koskevat pyynnöt tulee tehdä henkilöittäin omina viesteinään Suomi.fi-palvelun kautta, jotta ne voidaan merkitä diaariin omiksi asioikseen.

Löydät tarvittavat ohjeet tältä sivulta kohdasta Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Informoi lasta

Huoltajien tulee kertoa alaikäiselle lapselle hänen puolestaan tehdystä pyynnöstä viimeistään sitten, kun lapsi voi ikänsä ja kehitystasonsa perusteella ymmärtää asian. Informoiminen on tärkeää erityisesti niissä tilanteissa, joissa huoltajat ovat vastustaneet henkilötietojen käsittelyä alaikäisen puolesta. Vastustamispyynnöt ovat voimassa toistaiseksi ja pysyvät voimassa senkin jälkeen, kun alaikäinen tulee täysi-ikäiseksi.

Milloin oikeuksien käyttö ei ole mahdollista?

Oikeuksien käyttö ei ole mahdollista kaikissa tilanteissa.

Jos kysymyksessä on tieteellinen tutkimus tai tilastointi, tutkimuksen tekijän on mahdollista poiketa rekisteröidyn oikeuksista. Tällöin tutkimushankkeen on tullut laatia erillinen vaikutustenarviointi ja toimittaa se ennen hankkeen aloittamista tietosuojavaltuutetun toimistoon. Harkitsemme tällöin, voidaanko tiedot luovuttaa rekisteröidyn vastustamisesta huolimatta.

Luvanhakijoilla on myös mahdollisuus rajoittaa rekisteröityjen vastustamisoikeutta opetuskäytössä, jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä tapauksen harvinaislaatuisuuden vuoksi.

Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä Findatassa, emme jatkossa luovuta rekisteröidyn tietoja luvansaajille. Jos tiedot on luovutettu ennen kuin rekisteröity on vastustanut tietojensa käsittelyä, tietoja ei pääsääntöisesti voida poistaa.

Pääsääntöisesti rekisteröityjen oikeuksia ei rajoiteta ja rekisteröidyn pyynnöt toteutetaan. Rajoitamme henkilötiedon käsittelyä siksi ajaksi, kun tätä harkintaa tehdään.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Voit käyttää oikeuksiasi täyttämällä alla olevan lomakkeen sen mukaisesti. Valitse lomake sen mukaan, mitä oikeutta haluat käyttää. Jos haluat käyttää useampaa oikeutta, täytä kaikki tarvittavat lomakkeet.

Esimerkki toimitettavasta datasta

Jos haluat käyttää oikeuttasi saada pääsy tietoihin, toimitamme sinua koskevat tiedot tietoturvallisesti Excel-tiedostona, mikäli ne ovat taulukkomuotoisia. Kuvassa esimerkki, miltä tiedot näyttävät.

Voit ladata esimerkkitiedot myös Excel-tiedostona. Esimerkkitiedot eivät perustu minkään henkilön tietoihin, vaan ne ovat tehty keinotekoisesti.

Lataa esimerkkitiedot (Excel-tiedosto, 14 kt)

Oikeuksien käyttäminen edellyttää rekisteröidyn henkilöllisyyden tarkistamista. Findatan tulee varmistua oikeuttaan käyttävän henkilön henkilöllisyydestä, jotta kohdistamme toimenpiteet oikean henkilön tietoihin.

Lähetä täytetty lomake tai lomakkeet ensisijaisesti Suomi.fi-palvelun viestitoiminnon (suomi.fi) kautta.

Lue ohjeet Suomi.fi-viestien käyttöönottoon (suomi.fi).

Tee näin:

 1. Tunnistaudu Suomi.fi-palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella
 2. Mene kohtaan ”Kirjoita viesti”
 3. Valitse viestin vastaanottajaksi ”Terveyden ja hyvinvoinnin laitos”
 4. Valitse vastaanottajan palveluksi tai asiaksi ”Kirjaamo”
 5. Kirjoita viestin aiheeksi ”Findata: rekisteröidyn oikeudet”
 6. Listaa viestikenttään ne oikeudet, joita haluat käyttää (voit käyttää lomakkeiden nimiä)
 7. Lisää täyttämäsi lomake tai lomakkeet liitetiedostoina kohtaan ”Lisää liitetiedostot tähän”
 8. Paina lopuksi ”Lähetä viesti” painiketta

Viesti ohjautuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon, josta se välitetään Findatalle. Käsittelemme pyynnön pääsääntöisesti yhden kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on vastaanotettu. Jos pyynnön käsittely on jostain syystä erityisen monimutkainen, voimme pidentää käsittelyaikaa enintään kolmeen kuukauteen.

Lähetämme vastauksen pyynnön toteuttamisesta tai asian ratkaisemisesta rekisteröidylle Suomi.fi-viestinä.

Jos et jostain syystä pysty käyttämään Suomi.fi-palvelua, voit asioida henkilökohtaisesti Helsingissä tai Kuopiossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen aulapalvelussa. Löydät osoitteet THL:n toimipaikkoihin THL:n sivuilta (thl.fi).

On hyvä huomioida, että Findata ei ole sosiaali- ja terveystietojen alkuperäinen rekisterinpitäjä. Tämän vuoksi esimerkiksi Findatalle lähetetty pyyntö vastustaa henkilötietojen käyttöä ei estä muita toisiolain 6 §:ssä mainittuja rekisterinpitäjiä luovuttamasta tietoja toissijaiseen käyttöön.

Jos sinulla on kysymyksiä oikeuksien toteuttamisesta, voit kysyä neuvoa sähköpostitse osoitteesta info@findata.fi.

Miten pyynnön voi peruuttaa?

Tietojen vastustamista koskevan pyynnön voi halutessaan peruuttaa. Tämä koskee jokaista vastustamispyynnön esittänyttä.

Myös alaikäinen, jonka puolesta vanhemmat ovat tehneet vastustamispyynnön, voi itse peruuttaa tehdyn vastustamispyynnön, jos hänen arvioidaan ikänsä ja kehitystasonsa puolesta ymmärtävän asian merkityksen.

Mikäli haluat peruuttaa tekemäsi pyynnön, lähetä sitä koskeva vapaamuotoinen viesti Suomi.fi-palvelun kautta Findatalle tai asioi henkilökohtaisesti Helsingissä tai Kuopiossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen aulapalvelussa.

Yhteystiedot

Neuvonta

Yleinen neuvonta

Tanja Muotka

Juristi, tietosuojavastaava 029 524 8346

Katso myös

Tietosuojakäytäntömme

Tältä sivulta löydät tietoa siitä, miten käsittelemme henkilötietoja, miten voit käyttää tietosuojaoikeuksiasi, mitä henkilötietoja keräämme ja mihin henkilötietojen käsittely perustuu. Lue lisää Tietosuojakäytäntömme