Vuosikatsaus 2023

Kohti yhteiseurooppalaista sääntelyä

Euroopan komission asetusehdotus eurooppalaisesta terveysdata-avaruudesta (EHDS) eteni vuoden 2023 lopulla trilogineuvotteluihin. Yksi viime vuoden kohokohdista Findatalle ja koko Suomen tutkimusinfrastruktuurille oli komission Findatalle myöntämä 2,5 miljoonan euron rahoitus EHDS:n toimeenpanoa valmistelevaan FinHITS-hankkeeseen.

Nelivuotinen FinHITS-hanke tuo meille merkittävästi lisäresursseja toisiokäytön palveluiden kehittämiseen ja mahdollistaa Suomen liittymisen eurooppalaiseen terveysdata-avaruuteen.

Terveysdatan toisiokäytön kansainvälinen yhteistyö jatkui myös Sitran koordinoimassa TEHDAS-hankkeessa sekä EHDS2-pilotissa, jossa johdimme yhteiseurooppalaisen hakemuslomakkeen kehitystyötä.

Kansainvälinen kiinnostus Findataa kohtaan näkyi edellisvuosien tapaan lukuisina vierailuina ja puheenvuoropyyntöinä. Suomi on eurooppalaisittainkin terveysdatan edelläkävijämaa.

Hakemusten käsittely nopeutui viime vuoden aikana, ja saimme purettua toiminnan alkupuolella kasaantuneet hakemusjonot. Tehostimme toimintaa edelleen muun muassa automatisoimalla manuaalisia työvaiheita ja sujuvoittamalla prosesseja.

– Johanna Seppänen, FT, johtaja

Tuhannen hakemuksen rajapyykki ylittyi toukokuussa 2023

Findata on 3,5 vuoden toimintansa aikana vastaanottanut noin 1 200 hakemusta. Viime vuonna saapuneiden uusien hakemusten määrä nousi hieman vuoteen 2022 verrattuna.

Erityisesti tilastotasoista tietoa sekä ei-rakenteista tekstiaineistoa haettiin aiempaa enemmän. Asiakassegmenteissä yksityisen sektorin hakijoiden osuus kasvoi ja on nyt noin kolmasosan kaikista hakijoista.

Hakemusten käsittely nopeutui viime vuoden aikana, ja saimme purettua toiminnan alkupuolella kasaantuneet hakemusjonot. Tehostimme toimintaamme edelleen muun muassa automatisoimalla manuaalisia työvaiheita ja sujuvoittamalla prosesseja.

Findatan toimittamien aineistokokonaisuuksien määrä lähes kaksinkertaistui

Vastaanotimme ja käsittelimme aiempia vuosia enemmän aineistoja. Vuonna 2023 toimitimme valmiin aineistokokonaisuuden yhteensä 167 hankkeeseen.

Vahvistimme data-tiimin resursseja vuoden aikana rekrytoinneilla, kehittämällä tekoälyyn pohjautuvia työkaluja ja hankkimalla erityisesti suurten tekstimassojen käsittelyssä tarvittavaa lisätehoa kumppaniltamme CSC:ltä.

Kanta-palveluista päästiin poimimaan tietoja aiempaa monipuolisemmin, mikä helpottaa jatkossa hyvinvointialueiden poimintakuormitusta.

Yhteistyötä rekisterinpitäjien kanssa tiivistettiin

Käynnistimme vierailut toimintansa aloittaneilla hyvinvointialueilla ja jatkamme niitä tänä vuonna. Järjestimme hyvinvointialueille infotilaisuuksia sote-datan toisiokäytöstä ja koulutuksia aineistokuvausten tekemiseen. Muiden keskeisten rekisterinpitäjien kanssa jatkoimme jo vakiintuneita kahdenkeskisiä tapaamisia.

Findatan rekisterinpitäjien ja asiakkaiden yhteistyöryhmät kokoontuivat ahkerasti ja käsittelivät yhteisiä ajankohtaisia teemoja, kuten hyvinvointialueiden erityiskysymyksiä, hakemuskäsittelyä, tietoturvallisia käyttöympäristöjä ja EHDS:ää.

Aloitimme rekisterinpitäjien kanssa vastavuoroisen kokeilun, jossa poimintavirheistä johtuvien lisätöiden kustannukset jaetaan. Tämän ns. solidaarisuusmallin tavoitteena on vähentää poimintavirheistä aiheutuvaa työmäärää ja minimoida hakijoille syntyviä kustannuksia.

Suurkiitos rekisterinpitäjille, asiakkaille ja kumppaneille hyvästä yhteistyöstä. Meillä on vahva pohja jatkaa eteenpäin kohti yhteiseurooppalaisia käytäntöjä!

Johanna Seppänen, FT, johtaja

Avainluvut

Vuoteen 2022 verrattuna hakemusten määrä kasvoi 10 prosenttia ja päätösten määrä 24 prosenttia.

296 hakemusta
(270 vuonna 2022)

58 % muutoslupahakemuksia
29 % tietolupahakemuksia
13 % tietopyyntöjä
351 päätöstä
(284 vuonna 2022)

84 % myönteisiä
15 % raukeavia
1 % hallintoasian siirtoja
Kuvaaja: saapuneet hakemukset ja tehdyt päätökset 2021–2023.
2021: 312 hakemusta, 262 päätöstä
2022: 270 hakemusta, 284 päätöstä
2023: 296 hakemusta, 351 päätöstä.
Kuvaaja: saapuneet hakemukset ja tehdyt päätökset 2021–2023

Tietolupahakemusten käsittelyajoissa oli edelleen paljon vaihtelua, mutta niiden keskimääräinen käsittelyaika lyheni alkuvuoden 78 päivästä loppuvuoden 72 päivään. Hakemukset viettivät käsittelyajastaan keskimäärin noin neljäsosan Findatan pöydällä. Loput ajasta hakemukset odottivat tietoja asiakkaalta tai rekisterinpitäjiltä.

Tietolupien muutoshakemukset saatiin käsiteltyä pääosin hyvin nopeasti, niiden käsittelyajan mediaani oli 3 päivää.

Päätökset lupatyypeittäin

Kuvaaja: päätösten määrä lupatyyppien mukaan.
2022: 108 tietolupaa, 132 tietoluvan muutosta ja 2 tietopyyntöpäätöstä.
2023: 117 tietolupaa, 153 tietoluvan muutosta ja 26 tietopyyntöpäätöstä.
Kuvaaja: päätösten määrä lupatyyppien mukaan

Tietoluvat koskivat viime vuonna keskimäärin neljän eri rekisterinpitäjän aineistoja. Enimmillään yksi lupa koski jopa viidentoista rekisterinpitäjän aineistoja ja vähimmillään yhden. Kaiken kaikkiaan myönsimme tietolupia yhteensä 51 eri rekisterinpitäjän aineistoihin.

Tietolupien muutospäätöksistä yli puolet koski henkilötietojen käsittelijöiden muutoksia ja vajaa viidesosa luvan voimassaolon jatkamista. Noin 15 prosenttia muutospäätöksistä koski tietojen lisäämistä tai poiminta-ajan pidentämistä ja noin 10 prosenttia käyttöympäristön vaihtamista. Loput olivat muutoksia rekisterinpitäjiin tai käsittelyn siirtämistä EU-/ETA-maiden ulkopuolelle.

Tietopyyntöjen osuus kuvaa tilastomuotoisen aineiston kasvanutta kysyntää. Teimme yhteensä 26 tietopyyntöpäätöstä, kun niitä on aiempina vuosina tehty vain muutamia.

Iso selittävä tekijä oli THL:n tilastomuotoisen aineiston saatavuuspalveluiden keskittäminen Findataan, mutta myös mm. hyvinvointialueita palvelevat tiedontuottajat hyödynsivät mahdollisuutta saada valmiiksi räätälöityjä tilastoja.

Raukeavien päätösten osuus laski edelleen 18 prosentista 15 prosenttiin, kun se ensimmäisenä toimintavuonna 2020 oli vielä 33 prosenttia.

Myönnettyjen lupien ja tietopyyntöjen käyttötarkoitukset

Valtaosa (91 %) luvista myönnettiin tieteelliseen tutkimukseen, aivan kuten aiempinakin vuosina.

Viime vuonna tietopyyntöpäätösten määrä nosti tilastointitarkoitukseen tehtyjen päätösten osuuden seitsemään prosenttiin.

Muihin käyttötarkoituksiin tehtiin aiempien vuosien tapaan vain muutamia päätöksiä.

Opetukseen, sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisohjaukseen ja -valvontaan tai tietojohtamiseen ei tehty yhtään lupa- tai tietopyyntöpäätöstä.

Kuvaaja: jakauma myönnettyjen lupien käyttötarkoituksista 2023. Luvista 270 kpl
(91 %) myönnettiin tieteelliseen tutkimukseen, 21 kpl (7 %) tilastointiin, 2 kpl (1 %) kehittämis- ja innovaatiotoimintaan ja 2 kpl (1 %) viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtäviin.
Kuvaaja: jakauma myönnettyjen lupien käyttötarkoituksista 2023

Katso myöntämämme luvat ja luvansaajat täältä: Myönnetyt luvat

Hakemukset ja hakijoiden tausta

Muutoslupahakemusten osuus kasvoi viime vuonna 47 prosentista 58 prosenttiin ja tietolupahakemusten osuus laski 47 prosentista 29 prosenttiin. Tilastomuotoiseen tietoon kohdistuvien tietopyyntöjen osuus kasvoi kuudesta prosentista 13 prosenttiin.

Myös hakijoiden taustojen osuuksissa tapahtui muutoksia. Julkisen sektorin hakijat pitivät kärkipaikan hakijatilastoissa, mutta rinnalle nousi yhä enemmän hakemuksia yksityiseltä sektorilta.

Kuvaaja: hakijoiden tausta 2023. Julkinen sektori 170 hakemusta (58 %), yksityinen sektori 105 hakemusta (35 %) ja muut 21 hakemusta (7 %)
Kuvaaja: hakijoiden tausta 2023

Julkinen sektori kattoi 58 prosenttia viime vuonna jätetyistä hakemuksista ja yksityinen sektori 35 prosenttia.

Muut-luokka sisältää lähinnä kolmannen sektorin asiakkaat ja yksityishenkilöinä aineistoja hakeneet.

Tilastoimme hakijoiden taustan päähakijan mukaan. Osa luvista on myönnetty hankkeille tai konsortioille, joissa on päähakijan lisäksi mukana myös muita sektoreita.

Haetuimmat rekisterinpitäjät ja organisaatiot

Vuonna 2023 kysyntä oli suurinta kansallisia rekistereitä kohtaan aiempien vuosien tapaan. 75 prosentissa hakemuksista tietoja haettiin kolmen suosituimman rekisterinpitäjän – THL:n, Kelan ja/tai Tilastokeskuksen – rekistereistä.

Seuraavaksi haetuimpia olivat Digi- ja väestötietoviraston sekä Eläketurvakeskuksen aineistot. Hyvinvointialueiden ja HUS:in aineistoja haettiin edellisvuotta vähemmän.

SijaRekisterinpitäjäHakemusten määrä 2021Hakemusten määrä 2022Hakemusten määrä 2023
1.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL113110116
2.Kela667661
3.Tilastokeskus516445
4.Digi- ja väestötietovirasto (DVV)294225
5.Eläketurvakeskus (ETK)151517
6.HUS274316
7.Varsinais-Suomen hyvinvointialue273314
8.Pirkanmaan hyvinvointialue142812
9.Suomen Syöpäyhdistys71212
10.Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue8239

Aineistopyynnöt ja -toimitukset

678 lähetettyä aineistopyyntöä
(639 vuonna 2022)

13 kpl/viikko
730 vastaanotettua aineistoa
(582 vuonna 2022)

14 kpl/viikko
766 toimitettua aineistoa
(413 vuonna 2022)

15 kpl/viikko
167 toimitettua aineistokokonaisuutta
(86 vuonna 2022)

Noin 5 aineistoa/kokonaisuus

Aineistojen määrät lähes kaksinkertaistuivat vuonna 2023, jolloin toimitimme aineistokokonaisuuden yhteensä 167 hankkeeseen. Aineistomäärien kasvu yhdessä suurten tekstimuotoisten aineistojen kysynnän kanssa johti alkuvuonna aineistonkäsittelyn ruuhkautumiseen, joka purettiin syksyyn mennessä.

Kuvaaja: aineiston käsittelyn volyymi eri vaiheissa 2021–2023. Vuoden 2022 ja 2023 luvut esillä tekstissä.
Kuvaaja: aineiston käsittelyn volyymi eri vaiheissa 2021–2023

Tulosaineistojen anonymiteetin varmistuksen volyymi kasvoi edelleen. Vuonna 2023 varmistimme asiakkaiden tulosten anonymiteetin yhteensä 747 kertaa, kun vuonna 2022 varmistus tehtiin 416 kertaa.

81 prosentissa tarkastuksista tulokset olivat hyväksyttävät sellaisenaan. 19 prosentissa varmistuksissa tulosten sisällössä oli huomautettavaa, mikä hieman edellisvuoden 13 prosenttia enemmän. Tyypillisin ongelma oli pienten frekvenssitietojen esittäminen.

Aineistomäärien kasvaessa myös poimintavirheitä tuli ilmi aiempia vuosia enemmän. Pyrimme vähentämään virheitä ja sujuvoittamaan niiden käsittelyä Findatan ja rekisterinpitäjien yhteisellä poimintavirheitä koskevalla kokeilulla sekä lisäämällä poiminnan tarkistuspisteen ennen aineiston poimintaa hakijan tai rekisterinpitäjän pyynnöstä.

Jatkoimme aineistokuvausten tukemista tarjoamalla rekisterinpitäjille koulutuksia ja kehittämällä työkaluja, Aineistoeditoria ja Aineistokatalogia.

Kapseli®

Kapselien määrä kasvoi 23 prosenttia ja käyttäjien määrä 29 prosenttia.

Findatan tietoturvallisten Kapseli-käyttöympäristöjen määrä jatkoi kasvuaan.

Kapseleita oli käytössä vuoden 2023 lopussa 139 kpl ja niihin rekisteröityjä käyttäjiä 1 073.

Keskimääräinen käyttäjämäärä per Kapseli on kasvanut kolmessa vuodessa viidestä käyttäjästä kahdeksaan.

Uusina palveluina Kapseliin tuli viime vuonna Linux-käyttöjärjestelmä ja säilytyspalvelu aineistojen ja ohjelmakoodien säilyttämiseen.

Kuvaaja: Kapselien määrä eri konepakettien mukaan vuosina 2021–2023.
Kuvaaja: Kapselien määrä eri konepakettien mukaan vuosina 2021–2023
Kuvaaja: Kapselin käyttäjämäärän kehitys.
Vuoden 2021 lopussa käyttäjiä 271, 2022 lopussa 830 ja 2023 lopussa 1073.
Kuvaaja: Kapselin käyttäjämäärän kehitys vuosina 2021-2023

Kustannusten jakautuminen

Sote-tietojen luvista ja aineistoista maksettiin Findatan kautta yhteensä noin 2 miljoonaa euroa.

696 000 € Findata
Lupapäätökset 285 000 €
Aineiston käsittely 411 000 €

+316 000 euroa (+ 83 %) vuoteen 2022 verrattuna
1 293 000 € Rekisterinpitäjät
Asiakkailta veloitetut aineistojen poimintakustannukset, jotka tilitettiin rekisterinpitäjille.

– 69 000 euroa (- 5 %) vuoteen 2022 verrattuna

Luku sisältää Findatan päätösmaksut uusista tietoluvista, tietolupien muutoksista ja tietopyynnöistä, Findatan aineiston käsittelymaksut sekä rekisterinpitäjien asiakkailta perimät poimintakustannukset.

Asiakkailta perittyjen maksujen kokonaissummasta keskimäärin 35 prosenttia muodostui Findatan päätösmaksusta ja aineiston käsittelyn kustannuksista. Käsittelykustannukset syntyvät rekisterinpitäjiltä koottujen aineistojen yhdistelystä sekä pseudonymisoinnista tai anonymisoinnista ja toimittamisesta tietoturvalliseen käyttöympäristöön.

Vastaavasti keskimäärin 65 prosenttia asiakkaan maksamasta laskusta muodostui rekisterinpitäjien veloittamista aineiston poimintakustannuksista.

Kapselin käytöstä Findatan asiakkaat maksoivat yhteensä 371 000 euroa, mikä on 142 000 euroa enemmän kuin vuonna 2022.

Findatan lupa- ja käsittelymaksut ja rekisterinpitäjien laskuttamat aineistokulut vuonna 2023

Kuvaaja: Findatan lupa- ja käsittelymaksut sekä rekisterinpitäjien laskuttamat aineistokulut. Luvut kerrottu tekstissä.
Kuvaaja: Findatan lupa- ja käsittelymaksut sekä rekisterinpitäjien laskuttamat aineistokulut

Kymmenen eniten laskuttanutta rekisterinpitäjää vuonna 2023

SijaRekisterinpitäjäLaskutettu summa (euroa)Laskutetut poiminnat (kpl)
1.Kela332 100116
2.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos221 100176
3.Digi- ja väestötietovirasto159 70035
4.HUS157 60023
5.Varsinais-Suomen hyvinvointialue125 70021
6.Pirkanmaan hyvinvointialue43 9007
7.Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue40 5008
8.Docrates Oy31 1002
9.Tilastokeskus26 40065
10.Eläketurvakeskus24 70018
Muut 27 rekisterinpitäjää yhteensä130 20063
Yhteensä1 293 000534

Viestintä ja sidosryhmät

Vuonna 2023 panostimme viestintämme selkeyteen.

Konseptoimme asiakkaille suunnatut hakemusklinikat uudelleen ja ajantasaistimme jonotilanteen viestintää. Uudistimme myös kaikki hakemuslomakkeemme ja päätösdokumenttimme. Kaikkien uudistusten tavoitteena on tukea ydintehtäviämme ja helpottaa asiointia.

Lisäksi jatkoimme verkkosivuston kehittämistä. Viime vuonna Etelä-Suomen Aluehallintovirasto teki sivustoomme saavutettavuusvalvonnan yksinkertaistetun tarkastuksen, jonka pohjalta teimme sivuston saavutettavuuteen teknisiä ja sisällöllisiä parannuksia.

Samassa yhteydessä selkokielistimme ohjeita, kuvasimme tietosuojakäytäntömme kattavammin ja päivitimme sivuston kolme eri kieliversiota vastaamaan paremmin toisiaan.

Lukuisten vierailupyyntöjen, puheenvuorojen ja tapahtumien perusteella Suomi on edelleen sote-tietojen toisiokäytössä kansainvälisen mielenkiinnon kohde. Yhteistyö kotimaisten sidosryhmien kanssa jatkui tiiviinä STM:n asettamissa työryhmissä ja vapaamuotoisemmissa verkostoissa.

Tilaisuudet ja puheenvuorot

25 Findatan järjestämää
tilaisuutta ja koulutusta.
~50 puheenvuoroa
kansainvälisissä ja kotimaisissa tilaisuuksissa.

Some-kanavat

1 122 X
+ 26 seuraajaa vuodesta 2022
3 280 LinkedIn
+ 989 seuraajaa vuodesta 2022
1 770 uutiskirjeen tilaajaa
+ 473 tilaajaa vuodesta 2022

Kohokohdat viime vuodelta

Kokosimme alle kiinnostavimmat uutiset vuodelta 2023 – klikkaa ja tutustu tarkemmin!

Findatan palvelu- ja lupamaksut muuttuvat vuonna 2024 – tutkijalähtöiselle tutkimukselle halvemmat hinnat

20.12.2023
Alennetuilla päätösmaksuilla halutaan tukea tutkijalähtöistä rekisteritutkimusta ja edistää sote-tietojen toisiokäyttöä. Lue lisää Findatan palvelu- ja lupamaksut muuttuvat vuonna 2024 – tutkijalähtöiselle tutkimukselle halvemmat hinnat

Findatalle 2,5 miljoonan euron EU-rahoitus

26.10.2023
EU valmistelee parhaillaan yhtenäistä lainsäädäntöä terveysdataa koskien. Tietojen toissijaisen käytön edistämiseen tarkoitettu rahoitus myönnettiin Findatalle täysimääräisenä. Lue lisää Findatalle 2,5 miljoonan euron EU-rahoitus

Findata ja rekisterinpitäjät jakavat vastuuta uusintapoimintojen kustannuksissa

31.08.2023
Findata ja kymmenen rekisterinpitäjää ovat sopineet vastavuoroisesta kokeilusta, jossa poimintavirheistä johtuvan lisätyön kustannuksista ei veloiteta. Lue lisää Findata ja rekisterinpitäjät jakavat vastuuta uusintapoimintojen kustannuksissa

Findatan hakemuslomakkeet uudistettu

29.05.2023
Olemme uudistaneet kaikki hakemuslomakkeemme maalis-toukokuun 2023 aikana. Uudistuksen tavoitteena on helpottaa asiointia ja minimoida hakijoille lähetettävät lisätietopyynnöt. Lue lisää Findatan hakemuslomakkeet uudistettu

Kapselin käyttäjä: hyvitämme levyjärjestelmän häiriöt seuraavan laskutuksen yhteydessä

24.05.2023
”Palvelu ei ole toiminut, vaikka asiakkaat ovat siitä maksaneet. Tämä ei vastaa palvelutasoamme, joten haluamme korvata Kapselin käyttökustannukset asiakkaille häiriöiden ajalta”, aineistopalveluiden päällikkö Mervi Siltanen sanoo. Lue lisää Kapselin käyttäjä: hyvitämme levyjärjestelmän häiriöt seuraavan laskutuksen yhteydessä

Tuhannen hakemuksen raja rikkoutui – Findatasta haettu aineistoja yhteensä 1 008 kertaa

11.05.2023
Luku on kumulatiivinen kertymä Findatan toiminnan alkamisesta huhtikuusta 2020 lähtien. Samassa ajassa hakemuksiin on tehty yhteensä 868 viranomaispäätöstä. Lue lisää Tuhannen hakemuksen raja rikkoutui – Findatasta haettu aineistoja yhteensä 1 008 kertaa

Viime kuussa ennätysmäärä päätöksiä ja aineistopyyntöjä

26.04.2023
Teimme maaliskuun 2023 aikana yhteensä 47 viranomaispäätöstä tietolupa- ja tietopyyntöhakemuksiin, mikä on Findatan lyhyen historian kuukausikohtainen ennätys. Lue lisää Viime kuussa ennätysmäärä päätöksiä ja aineistopyyntöjä

Uutta Kapselissa: Linux-käyttöjärjestelmä ja aineiston säilytyspalvelu

29.03.2023
Findatan Kapseli on saatavilla nyt myös Linux-käyttöjärjestelmällä. Lisäksi olemme julkaisseet palvelun Kapselissa olevien aineistojen ja ohjelmakoodien säilyttämiseen. Lue lisää Uutta Kapselissa: Linux-käyttöjärjestelmä ja aineiston säilytyspalvelu

Valvira on siirtänyt toisiolain mukaisen lupatoimivaltansa Findatalle

23.03.2023
Findata käsittelee jatkossa Valviran puolesta myös sellaiset tietolupa- ja muutoshakemukset, jotka koskevat vain Valviran rekisterinpidossa olevia tietoja. Lue lisää Valvira on siirtänyt toisiolain mukaisen lupatoimivaltansa Findatalle

Palvelut

Neuvonta

Tarjoamme yleistä neuvontaa palveluihimme liittyen. Ota yhteyttä sähköpostitse tai varaa aika henkilökohtaiseen neuvontaan! Lue lisää Neuvonta

Luvat ja muutosluvat

Myönnämme lupia sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön, kun aineistoja tarvitaan usealta julkiselta rekisterinpitäjältä, yksityiseltä palveluntuottajalta tai Kanta-palveluista. Vastaamme luvista myös silloin, jos rekisterinpitäjä on siirtänyt lupatoimivallan Findatalle. Lue lisää Luvat ja muutosluvat

Tietopyynnöt

Vastaamme tilastoaineistoon tehdyistä tietopyynnöistä huolimatta siitä, koskeeko pyyntö yhden vai usean rekisterinpitäjän aineistoja. Tietopyynnöllä haettu tilastoaineisto toimitetaan asiakkaalle, eikä sen analysointia koske samat tietoturvavaatimukset kuin yksilötasoista aineistoa. Lue lisää Tietopyynnöt

Aineistot

Hoidamme aineistojen kokoamisen ja yhdistelyn, sekä niiden pseudonymisoinnin tai anonymisoinnin. Lisäksi tuemme rekisterinpitäjiä aineistokuvausten laadinnassa. Lue lisää Aineistot

Kapseli®

Tarjoamme aineistojen käsittelyyn tietoturvallisen Kapseli-käyttöympäristön, jossa on käytettävissä keskeisimmät aineistojen analysointiin tarvittavat ohjelmistot. Lue lisää Kapseli®

Tarvitsetko sosiaali- ja terveystietoja toissijaisiin tarkoituksiin? Katso alta, mistä lupa haetaan.

Valitse, mistä tietoja haetaan

Lupa haetaan kyseiseltä rekisterinpitäjältä, mikäli haettaviin tietoihin ei yhdistetä muita toisiolain alaisia tietoja.

Poikkeuksena seuraavat rekisterinpitäjät, jotka ovat siirtäneet lupatoimivallan Findatalle:

 • Aluehallintovirastot (AVI): Etelä-Suomen, Lounais-Suomen, Itä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastot
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, lukuun ottamatta sen sisäistä lupahallintaa sekä THL Biopankkiin siirrettyjen näytteiden ja tietojen luovuttamisen lupahallintaa

Jos tarvitset AVI:n, Valviran tai THL:n tietoja, jätä lupahakemus Findatalle.

Huomioithan, että vastaamme tietolupa- ja muutoshakemuksista aina silloin, kun toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien tietoja yhdistetään. Toimivaltaista viranomaista arvioitaessa tulee siis huomioida kaikki hakemukseen liittyvät toisiolain alaiset tiedot.

Lupa/luvat haetaan kyseisiltä rekisterinpitäjiltä.

Vastaamme Digi- ja väestötietoviraston (DVV), Eläketurvakeskuksen (ETK) ja/tai Tilastokeskuksen toisiolain alaisten tietojen tietoluvista vain, jos niitä yhdistetään

 • muiden toisiolain piirissä olevien julkisten organisaatioiden tietoihin (Tilastokeskuksen osalta tarvitaan vähintään kaksi muuta organisaatiota, DVV:n ja ETK:n osalta riittää yksi)
 • Kanta-palveluihin tallennettuihin tietoihin tai
 • yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoihin.

Lupa haetaan Findatalta.

Vastaamme hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä, kun se koskee

 • usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja
 • yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoja tai
 • Kanta-palveluihin tallennettuja asiakastietoja.

Lupa haetaan Findatalta.

Aluehallintovirastot ovat siirtäneet toisiolain mukaisen lupatoimivallan Findatalle.

Lupa haetaan Findatalta.

Valvira on siirtänyt toisiolain mukaisen lupatoimivallan Findatalle.

Lupa haetaan Findatalta.

THL on siirtänyt toisiolain mukaisen lupatoimivallan Findatalle. THL:n osalta lupatoimivallan siirto ei koske sen

 • sisäistä lupahallintaa
 • THL Biopankkiin siirrettyjen näytteiden ja tietojen luovuttamisen lupahallintaa.

Lupa haetaan Tilastokeskukselta ja kyseiseltä rekisterinpitäjältä. Poikkeuksena seuraavat rekisterinpitäjät, jotka ovat siirtäneet lupatoimivallan Findatalle:

 • Aluehallintovirastot (AVI): Etelä-Suomen, Lounais-Suomen, Itä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastot
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, lukuun ottamatta sen sisäistä lupahallintaa sekä THL Biopankkiin siirrettyjen näytteiden ja tietojen luovuttamisen lupahallintaa

Jos tarvitset AVI:n, Valviran tai THL:n tietoja, jätä lupahakemus Findatalle.

Vastaamme Tilastokeskuksen toisiolain alaisten tietojen tietoluvista, kun niitä yhdistetään

 • vähintään kahden toisiolain piirissä olevien julkisten organisaatioiden tietoihin
 • Kanta-palveluihin tallennettuihin tietoihin tai
 • yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoihin.

Lupa haetaan Findatalta.

Vastaamme hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä, kun se koskee

 • usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja
 • yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän tietoja tai
 • Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja.

Valitse yksi tai useampi tietolähde.