Päivitetty 06.03.2024

Tietoa Findatasta

Findata on sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen, jonka toiminta perustuu toisiolakiin eli lakiin sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (2019/552, finlex.fi).

Oikopolkuja

Avoimet työpaikat

Kiinnostaako merkityksellinen työ uudessa ja jatkuvasti kehittyvässä viranomaisessa? Katso avoimet paikat täältä! Lue lisää Avoimet työpaikat

Tietosuoja

Lue Findatasta rekisterinpitäjänä, mitä oikeuksia sinulla on rekisteröitynä ja kuinka voit käyttää oikeuksiasi. Lue lisää Tietosuoja

Anna palautetta

Vaikuta palveluidemme kehitykseen kertomalla, missä voisimme parantaa. Lue lisää Anna palautetta

Tietoa sivustosta

Täältä löydät saavutettavuusselosteen ja tietoa kävijäseurannasta ja sosiaalisen median painikkeista sekä RSS-syötteistä. Lue lisää Tietoa sivustosta

Myönnetyt luvat

Katso mitkä hankkeet ja organisaatiot ovat saaneet Findatalta luvan käyttää sote-tietoja toissijaisiin tarkoituksiin. Lue lisää Myönnetyt luvat

Määräykset

Täältä löydät listan ja tiiviit kuvauksen kaikista Findatan antamista, toisiolain mukaisista määräyksistä. Lue lisää Määräykset

Organisaatio

Findata toimii THL:n yhteydessä, eriytettynä THL:n muusta toiminnasta. Findata on sosiaali- ja terveysministeriön tulosohjauksessa ja sillä on erillinen sosiaali- ja terveysministeriön nimittämä johtaja sekä ministeriön asettama ohjausryhmä.

Findatan johtoryhmä vastaa tietolupaviranomaisen toiminnan johtamisesta. Johtoryhmään kuuluu johtajan lisäksi aineistopalveluiden päällikkö, ICT-päällikkö, kehittämispäällikkö, lakimies ja viestintäpäällikkö.

Löydät henkilöstömme yhteystietoja sivulta Yhteystiedot.

Lisätietoa toisiolaista löydät sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta: Toisiolaki mahdollistaa sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisen käytön (stm.fi).

Tehtävät ja tavoitteet

Tehtävänämme on tarjota neuvontaa, myöntää lupia sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön sekä huolehtia luvanmukaisten aineistojen koostamisesta ja luovuttamisesta tietoturvallisesti.

Myönnämme luvat sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön silloin, kun hakemus koskee

 1. usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja
 2. yksittäisen julkisen rekisterinpitäjän tietoja, kun kyseinen rekisterinpitäjä on siirtänyt lupatoimivaltansa Findatalle
 3. yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoja
 4. Kanta-palveluihin tallennettuja asiakastietoja

Ylläpidämme toisiolaissa määriteltyjä tietoturvallisia tietojärjestelmiä ja vastaamme luvanmukaisten aineistojen koostamisesta ja esikäsittelystä, kuten pseudonymisoinnista.

Lisäksi vastuullamme on toisiolain mukaisella tietopyynnöllä haettavan anonyymin, tilastomuotoisen aineiston tuottaminen ja toimittaminen luvansaajalle.

Vastaamme myös antamiemme toisiolain mukaisten määräysten ajantasaisuudesta.

Tavoitteenamme on:

 1. Parantaa tietoturvaa ja yksilöiden tietosuojaa.
 2. Nopeuttaa ja sujuvoittaa sosiaali- ja terveysalan tietovarantojen hyödyntämistä.
 3. Poistaa lupakäsittelyyn liittyvää päällekkäistä työtä.
 4. Kehittää sosiaali- ja terveysalan aineistokuvauksia yhdessä rekisterinpitäjien kanssa.

Lain mukaiset käyttötarkoitukset sosiaali- ja terveystietojen toissijaiselle käytölle riippuvat siitä, millaista aineistoa käytetään. Alla käyttötarkoitukset aineistotyypeittäin:

Yksilötasoinen aineisto

 • opetus
 • tieteellinen tutkimus
 • tilastointi
 • viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä

Lisäksi rekisterinpitäjät voivat käyttää omia aineistojaan toisiolain nojalla tietojohtamiseen ilman erillistä tietolupaa.

Tilastotasoinen aineisto

 • kehittämis- ja innovaatiotoiminta
 • opetus
 • tieteellinen tutkimus
 • tietojohtaminen (vertailuaineisto)
 • tilastointi
 • sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisohjaus ja -valvonta sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä
Katso toisiolain piiriin kuuluvat rekisterinpitäjät
 • Aluehallintovirastot (AVI)
 • Digi- ja väestötietovirasto (DVV)
 • Eläketurvakeskus (ETK)
 • Kansaneläkelaitos Kela
 • Kanta-palveluihin tallennetut tiedot
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajat, sekä julkiset että yksityiset
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
 • Tilastokeskus
 • Työterveyslaitos (TTL)

Ohjaus ja valvonta

Sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen käytön ohjausryhmä ohjaa ja kehittää Findatan toimintaa. Ohjausryhmän jäsenet on nimetty sosiaali- ja terveysministeriön, Digi- ja väestötietoviraston, Eläketurvakeskuksen, Fimean, Kansaneläkelaitoksen, THL:n, Tilastokeskuksen, Työterveyslaitoksen, Valviran sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajien edustajien joukosta.

Ohjausryhmä on asettanut seuraavat alatyöryhmät:

 • Sote-tiedon toisiokäytön ekosysteemiryhmä
 • Sote-tiedon toisiokäytön rekisterinpitäjien ja asiakkaiden yhteistyöryhmä
 • Sote-tiedon toisiokäytön asiakkaiden yhteistyöryhmä

Katso lisätietoa sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta (stm.fi).

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän laatimaan anonymisointia, tietosuojaa ja tietoturvaa koskevat sosiaali- ja terveystietojen toissijaista käyttöä koskevat periaatelinjaukset. Katso lisätietoa sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen käytön tietosuojan asiantuntijaryhmästä sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta (stm.fi).

Findatan toimintaa valvovat muun muassa oikeusasiamies ja tietosuojavaltuutettu. Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valvira valvoo tietoturvallisia käyttöympäristöjä. Lisäksi Findatan täytyy antaa tietosuojavaltuutetulle kerran vuodessa selvitys sosiaali- ja terveystietojen sekä niiden lokitietojen käsittelystä.

Raportit ja selvitykset

Toisiolaista sekä sen tulkinnasta ja toimeenpanosta on laadittu ulkopuolisia selvityksiä ja raportteja, jotka löydät alta.

Toisiokäytön asiakaslähtöinen toimintamalli (12/2023)

Sosiaali- ja terveysministeriö toteutti Asiakaslähtöinen toimintamalli -projektin loppuvuonna 2023.  Sen tavoitteena oli kuvata ideaalitilanne, miten sote-tietoja voidaan laajasti hyödyntää tutkimuksissa sekä kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Projektiin toteuttamisesta vastasi Sote-tiedon toisiokäytön asiakkaiden yhteistyöryhmä, jonka lisäksi siinä tehtiin haastatteluja ja työpaja.

Toimintamalli kokoaa yhteen erityyppiset yhdisteltävissä olevat hybriditutkimukset ja aineistot, kuten 1) rekisteritutkimus, 2) kliininen tutkimus, 3) biopankkitutkimus ja 4) laadullinen ja määrällinen tutkimus sekä kattaen erityyppiset tietoaineistot, kuten rekisteridata, yksittäiset potilastiedot, kuvantamistiedot, biopankkiaineistot ja genomitiedot sekä haastattelu- ja kyselyaineistot.

Vaikka tavoitteena oli tuottaa toimintalähtöinen tavoitetila, on kuitenkin huomioitava, ettei ideaalimallia sellaisenaan voida toteuttaa nykyisen lainsäädännön puitteissa.

Tutustu loppuraporttiin alla olevasta linkistä:

Tutkijan asiakkuusprosessin kehittäminen (9/2022)

Kesällä 2022 Gofore Lead Oy toteutti sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta selvityksen, jonka tavoitteena oli tunnistaa keinoja kehittää asiakkuusprosessia nykyisen lainsäädännön puitteissa.

Asiakkaiden yhteistyöryhmästä (PDF-tiedosto, 468 kt) nimettiin selvitystyötä tiiviimmin edistävä työryhmä ja kolme tutkimuksen kannalta erilaista käyttötapausta käsittelevää ryhmää. Käyttötapaukset olivat: hyvinvointialueiden monikeskustutkimus, valtakunnallinen rekisteritutkimus sekä teollisuuden tutkimus.

Tutustu loppuraporttiin alla olevasta linkistä:

Toisiolain tulkinnat -työpajasarjan loppuraportti (7/2022)

Keväällä 2022 järjestettiin Sitran, STM:n ja Findatan yhteishankkeena Toisiolain tulkinnat -työpajasarja, jonka tarkoituksena oli selkeyttää toisiolakia sitä tulkitseville toimijoille. Työpajasarjassa käsiteltiin toisiolakia työpajasarjaan osallistuneiden tahojen esittämien kysymysten pohjalta. Sitra rahoitti työpajasarjan toteuttamista ja loppuraportin on koostanut Deloitte Oy.

Tutustu loppuraporttiin alla olevasta linkistä:

Esiselvitys toisiolain vaikutuksista ja ehdotus toimenpiteistä (2/2022)

Sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen käytön ohjausryhmä teetti vuonna 2021 esiselvityksen toisiolain vaikutuksista sote-tietojen toisiokäyttöön tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa sekä opetuksessa, sekä sen perusteella laaditun ehdotuksen toimenpiteistä toisiolain toimeenpanon tueksi. Raportit on laadittu STM:n toimeksiantona.

Tutustu raportteihin alla olevista linkeistä:

Uutiset

Kuva- ja signaalitiedon anonymisointia toisiokäytössä koskeva linjaus julkaistu

11.04.2024
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama korkean tason asiantuntijaryhmä on laatinut kuva- ja signaalitietojen… Lue lisää Kuva- ja signaalitiedon anonymisointia toisiokäytössä koskeva linjaus julkaistu

FinHITS-hankkeen aloitustapahtuma kokosi yhteen yli sata asiantuntijaa suunnittelemaan toisiokäytön tulevaisuutta

10.04.2024
Perjantaina 5.4.2024 järjestettyyn tapahtumaan saapui laaja kirjo toisiokäytön parissa työskenteleviä ammattilaisia. Paikalla… Lue lisää FinHITS-hankkeen aloitustapahtuma kokosi yhteen yli sata asiantuntijaa suunnittelemaan toisiokäytön tulevaisuutta

Findata kehittää suomalaisia toisiokäytön palveluita FinHITS-hankkeessa

27.03.2024
EU-rahoitteisen FinHITS-hankkeen tavoitteena on vahvistaa Suomen terveysdatainfrastruktuuria edistämällä terveystietojen tehokasta ja turvallista… Lue lisää Findata kehittää suomalaisia toisiokäytön palveluita FinHITS-hankkeessa