Updated 11.06.2024

Issued permits

On this page you’ll find data permits, amendment permits and decisions on data requests regarding the secondary use of social and health data issued by Findata. The information may be partially imperfect.

The details of the decisions are in the form and language in which the applicant has provided them to Findata.

Applications received and decisions made in 2024, updated 16 July 2024

64 data permit applications
Share 2024: 37 %
In 2023: 85 pcs (29 %)
Total: 630 pcs
93 amendement applications
Share 2024: 53 %
In 2023: 173 pcs (58 %)
Total: 608 pcs
18 statistical data requests
Share 2024: 10 %
In 2023: 38 pcs (13 %)
Total: 134 pcs
175 decisions
Positive: 94 %
Lapsed: 6 %
In 2023: 351 pcs
Total: 1372 pcs

Permits and decisions on data requests by year

Data permits 2024

29.05.2024 HUS-yhtymä PEA-Sudden Death

Issued: 29.05.2024
Valid until: 31.12.2045
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hankkeen tavoitteena on selvittää, onko primaari aldosteronismi tunnistamaton riskitekijä sydänperäisten äkkikuolemien taustalla ja mikä on lisämunuaismuutosten esiintyvyys äkkikuoleilla. Tutkimusaineisto koostuu sydänäkkikuolleista ja muista syistä äkillisesti kuolleista (trauma, myrkytys tai itsemurha).

22.05.2024 Atostek Oy Machine Learning and 3D Genome based Cancer Early Prediction

Issued: 22.05.2024
Valid until: 31.05.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Cancer is one of the leading causes of mortality worldwide. If cancer is detected at an early stage, the prognosis is often better. In this collaboration study between Finland and China, the goal is to study the application of machine learning methods and construction of 3D genome in cancer early prediction. The study utilises genome data from THL Biobank, health data from Kanta archive and Cancer registry.

20.05.2024 IQVIA Finland Oy Myyntiluvan myöntämisen jälkeinen ei-interventionaalinen turvallisuustutkimus dulaglutidin käyttöön liittyvistä potentiaalisista haima- ja kilpirauhassyöpäriskeistä Suomessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa

Issued: 20.05.2024
Valid until: 31.12.2035
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa arvioidaan haima- ja kilpirauhassyöpien esiintyvyyttä tyypin 2 diabetes -potilailla (T2DM), jotka käyttävät dulaglutidia, ja verrataan heitä muiden toiden hoitolinjan diabeteslääkekäyttäjiin. Tutkimuspopulaatio muodostuu T2DM-potilaista, jotka käyttävät toisen linjan diabeteslääkkeitä. Potilaita seurataan lääkkeiden markkinoilletulosta (2005) haima- tai kilpirauhassyöpädiagnoosiin asti. Tutkimusjakso loppuu 31.3.2030. Jakson aikana tehdään kolme poimintaa vuosina 2024, 2027 ja 2030

20.05.2024 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (Pohde) Synnynnäiset immuunipuutokset Suomessa: Esiintyminen, sairastavuus, geneettiset löydökset ja ennuste

Issued: 20.05.2024
Valid until: 30.06.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tavoitteenamme on selvittää primäärien immuunipuutosten määrää ja tautikirjoa Suomessa maanlaajuisesti. Tutkimuksemme on kansallinen rekisteritutkimus primaarien immuunivajeiden esiintyvyydestä, diagnostiikasta, geenivirheistä, ennusteesta ja sairastavuudesta Suomessa 1996-2023. Kansalliseen tutkimukseen osallistuvat viiden yliopistosairaalan ja keskussairaaloiden primaareja immuunipuutospotilaita hoitavat klinikat. Lisäksi tietoa kerätään kansallisista rekistereistä.

15.05.2024 FVR – Suomen rokotetutkimus Effectiveness of Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine against severe illness in the elderly and immunocompromised patients in Finland

Issued: 15.05.2024
Valid until: 31.12.2032
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

The objective is to study the effectiveness of Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine against severe COVID-19 disease in the elderly and in immunocompromised patients by using real-world data collected in population-based national health registers in Finland.

15.05.2024 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f./Folkhälsanin tutkimuskeskus Mysimban lääkemääräykset pohjoismaissa/Suomessa: käyttö ja turvallisuus: rekisteritutkimus

Issued: 15.05.2024
Valid until: 31.12.2034
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Euroopan lääkevirasto (EMA) on pyytänyt valmistajaa, lääkeyhtiö Currax Pharmaceuticals LLC:tä, toimittamaan lisätietoja Mysimban käytöstä lääkkeen turvallisuusprofiilin dokumentoimiseksi kliinisessä käytännössä. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata Mysimban käyttöä ja turvallisuutta jokapäiväisessä kliinisessä käytännössä.

08.05.2024 Oulun yliopisto Pohjois-Suomen syntymäkohortit – Hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelma

Issued: 08.05.2024
Valid until: 31.12.2038
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Pohjois-Suomen syntymäkohorttien hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelma muodostuu Oulun yliopistossa, lääketieteellisessä tiedekunnassa kerätyistä pitkittäisistä väestötutkimuksen aineistoista ja niillä tehtävästä tutkimuksesta. Tavoitteena on selvittää kohortteihin kuuluvien henkilöiden terveyttä ja elintapoja sekä pitkäaikaista sairastavuutta sikiökaudelta lähtien, tutkia ikääntyneen väestön toimintakykyä ja sairastavuutta sekä sukupolvien välisiä eroja.

08.05.2024 Lääkärikeskus Mehiläinen Vertaileva analyysi eturistisiteen repeämistä ja uusinta-repeämistä: painopisteenä tärkeimmät riskitekijät – ikä ja sukupuoli

Issued: 08.05.2024
Valid until: 31.12.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksemme tarkoitus on verrata ACL repeämiä eri sukupuolten välillä sekä mahdollisia uusintarepeämien syitä korkean uusintarepeämäriskin potilailla (naissukupuoli ja ikä). Jotta saamme laajalti tarkasteltua hypoteesiamme (sukupuolten ja grafti-valintojen välillä on eroja ACL vammoissa), kokoamme retrospektiivisen otoksen Töölön Mehiläisessä leikatuista potilaista.

03.05.2024 HUS An Analysis of Maternal and Neonatal Outcomes in the Finnish Population: A Register-Based Study

Issued: 03.05.2024
Valid until: 28.02.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

To investigate and analyze the maternal and neonatal outcomes in the Finnish population, focusing on various maternal and fetal factors, pregnancies, birth (preterm birth), and maternal health conditions before, during, or after pregnancy (like preeclampsia, cardiomyopathy and so on).

02.05.2024 Verkkokalvokirurgian yksikkö, Silmätaudit, Pää- ja kaulakeskus, HUS Verkkokalvoirtaumien ilmaantuvuuden ja primaarileikkaushoidon kehitys Suomessa 2000-luvulla

Issued: 02.05.2024
Valid until: 28.02.2044
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tavoitteena on selvittää verkkokalvoirtaumien ilmaantuvuuden, primaarileikkauksen tyypin ja leikkausviiveen kehitys Suomessa 2000-luvulla. Analyysissa selvitetään ikä- ja väestöryhmien mahdolliset erot sekä primaari- ja uusintaleikkausten tyypin, määrän ja leikkausviiveen mahdolliset muutokset ajan myötä.

02.05.2024 Itä-Suomen yliopisto A framework for the post-authorisation safety monitoring and evaluation of vaccines in the EU SAFETY-VAX

Issued: 02.05.2024
Valid until: 31.12.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tässä EU:n lääkeviranomaisen (European Medicines Agency EMA) hankintana toteutettavassa tutkimuksessa selvitetään reaalimaailman tietolähteiden hyödyntämistä rokotteiden turvallisuusarviossa. Tutkimus toteutetaan kahdeksassa eri maassa. Suomen osatutkimus hyödyntää kansallisia rekisteritietoja sairastavuuden, lääkkeidenkäytön sekä kuolleisuuden osalta. Eri maiden yksilötason tietoja ei yhdistetä.

02.05.2024 HUS-yhtymä Perinnöllistä syöpäalttiusoireyhtymää sairastavien henkilöiden sairastavuus ja syöpäalttiusoireyhtymien yleisyys

Issued: 02.05.2024
Valid until: 31.08.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään perinnöllisten syöpäalttiusoireyhtymien yleisyyttä sekä niihin liittyvää syöpäsairastavuutta.

02.05.2024 Työterveyslaitos Psychosocial factors and health: the Finnish Public Sector (FPS) study / Kunta- ja hyvinvointialan henkilöstön seurantatutkimus

Issued: 02.05.2024
Valid until: 31.12.2030
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

FPS on Suomen laajin ja pitkäaikaisin kunta- ja hyvinvointialan henkilöstön seurantatutkimus. Henkilöstön työtä, työoloja, hyvinvointia ja terveyttä seurataan säännöllisin kyselyin sekä kansallisista terveysrekistereistä. Ensimmäiset kyselyt on tehty 1997-1998 ja kyselytietoja on jo lähes 560 000 henkilöltä. Verkkosivut: https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/kunta-ja-hyvinvointialan-henkiloston-seurantatutkimus-fps. Verkkosivuilta linkki tietosuojailmoitukseen ja tiedotteisiin tutkittaville.

24.04.2024 Varsinais-Suomen hyvinvointialue Työikäisten ortopedisten potilaiden Kela-etuudet ja kokonaiskustannukset Varsinais-Suomen hyvinvointialueella / Tyks Orto

Issued: 24.04.2024
Valid until: 05.04.2033
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tavoitteenamme on selvittää yleisimpien tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidon kokonaiskustannuksia työikäisessä väestössä. Aiemmin olemme jo selvittäneet erikoissairaanhoidon osan kustannukset ja nyt haluamme tutkia asiaa myös töistä poissaolon kustannuksien osalta. Tulosten perusteella pystymme määrittämään hoitojen kustannustehokkuutta ja oikea-aikaisuutta.

17.04.2024 HUS Munuaiskorvaushoitopotilaiden ennuste ja ennusteeseen vaikuttavat tekijät

Issued: 17.04.2024
Valid until: 31.12.2029
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Munuaiskorvaushoitopotilaiden eloonjäämisennuste on parantunut mutta edelleen kuolleisuus on moninkertainen verrattuna yleisväestöön. Tavoitteena on selvittää eloonjäämisennusteeseen vaikuttavia tekijöitä ja miksi ennuste on parantunut. Suomen munuaistautirekisteristä haetaan kattavat tiedot munuaiskorvaushoitopotilaista vuodesta 1964 lähtien, kuten esimerkiksi tiedot munuaistautidiagnoosista, dialyysimuodosta, munuaissiirrosta, liitännäistaudeista, laboratorioruloksista ja kuolemansyistä.

10.04.2024 MedEngine Oy Study on Clinical Use of AZD3152 as Pre exposure Prophylaxis– An Observational Study to Determine the Utilization and Clinical Outcomes of AZD3152 in Compassionate Use in Finland

Issued: 10.04.2024
Valid until: 28.02.2029
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

AZD3152 is a long-acting antibody that is used as a prophylactic intervention for the prevention of SARS-Cov-2 infection, and it will be soon available in Finland through a Compassionate Use Program. The aim of this retrospective register study characterize the individuals who have been administered AZD3152 in real-world clinical practice, and to assess the frequency of COVID-19 related events and healthcare resource utilization (HCRU) among these individuals.

10.04.2024 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Ihosairauksien epidemiologia Suomessa

Issued: 10.04.2024
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään ihosairauksien epidemiologiaa ja oheissairastavuutta Suomessa.

28.03.2024 Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f. Tyypin 1 diabeteksen lisäsairaudet-Suomalainen monikeskustutkimus (FinnDiane)

Issued: 28.03.2024
Valid until: 01.12.2050
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

FinnDiane-tutkimus (The Finnish Diabetic Nephropathy Study, FD) on kansallinen monikeskustutkimus, jonka toiminnan tavoitteena on selvittää diabeettisten komplikaatioden perinnöllisiä ja ympäristöllisiä syitä (tautimekanismeja). Koska fenotyyppi on oleellisen tärkeä asia geneettisissä tutkimuksissa, teemme jatkuvasti fenotyypin päivitystä mm. diabeettisen nefro-, neuro- ja retinopatian, CVD:n sekä lääkityksen suhteen. Näitä tietoja kartoitamme mm. rekistereistä.

28.03.2024 Tekonivelsairaala Coxa ORTOPEDIAN JA TRAUMATOLOGIAN VAIKUTTAVUUS 2000-LUVULLA

Issued: 28.03.2024
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään ortopedisten sairauksien ja leikkausta vaikuttavuutta sairaslomien, lääkeostojen ja eläkepäätösten näkökulmasta.

28.03.2024 Y-Säätiö sr Finnish Housing First: cost offset evaluation

Issued: 28.03.2024
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

The purpose of this research is to calculate the magnitude of cost offsets generated by Housing First programs in Finland by examining clients’ use of social and health services and welfare benefits.

27.03.2024 Nordic Healthcare Group FINGUS-PsA

Issued: 27.03.2024
Valid until: 01.02.2029
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia nivelpsoriaasin (PsA) hoitoon käytettävän guselkumabin (GUS) hoitomalleja, joihin kuuluvat lääkkeen käyttönannoksen selvittäminen, lääkehoitoon sitoutuminen sekä terveydenhuollon resurssien käytön arviointi. Kohortin muodostavat GUS-lääkehoitoa saaneet vuodesta 2021 alkaen saaneet henkilöt. Tavoitteisiin sisältyy myös selvitys taudin aktiivisuudesta ja vaikutuksesta elämänlaatuun.

20.03.2024 Quantify Research Adherence to treatment guidelines, treatment patterns and health care resource utilization in patients with heart failure and reduced ejection fraction – A retrospective study using Finnish register data

Issued: 20.03.2024
Valid until: 31.12.2030
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

The requested data will be used to assess treatment guidelines adherence, treatment patterns, clinical characteristics, and health care utilization for patients with heart failure.

20.03.2024 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VARHA) Suun autoimmuunitaustaisten rakkulasairauksien hoitokäytännöt Etelä- ja Länsi-Suomessa

Issued: 20.03.2024
Valid until: 01.01.2030
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia Turun yliopistollisen keskussairaalan ja Helsingin yliopistollisen keskussairaalan ihotautiklinikalla ja suu- ja leukakirurgian klinikalla hoidettavia suun autoimmuuneja rakkulatauteja sairastavia potilaita. Työssä tarkastellaan tautien esiintyvyyttä, potilaiden oirekuvaa ja hoitolinjoja potilastietojen pohjalta. Tarkastelemme myös muita potilaiden kroonisia tai autoimmuunitaustaisia pitkäaikaissairauksia sekä neurologisia sairauksia.

15.03.2024 Kela Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen (TEAK) vaikutukset työllistymiseen

Issued: 15.03.2024
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa tarkastellaan Kelan järjestämän työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen (TEAK) vaikutuksia työllistymiseen. Tutkimuksen kohdejoukkona ovat vuosina 2021 ja 2022 TEAK-palvelun aloittaneet. Kohdejoukolle kaltaistetaan väestöotoksesta verrokkiryhmä, johon heitä verrataan. Aineisto koostuu Kelan, Eläketurvakeskuksen, Digi- ja väestötietoviraston ja Tilastokeskuksen rekisteritiedoista sekä Verohallinnon Tulorekisteritiedoista ajanjaksolta 2019-2023.

13.03.2024 University of Helsinki Drug prescription and disease patterns among Finnish health care professionals and their patients

Issued: 13.03.2024
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

The aim of this study is to analyse drug prescription patterns in Finland and investigate factors that associate and interact with these patterns, and with subsequent health outcomes of patients. This is a nationwide cohort study linking data from multiple Finnish health registers. We include all individuals alive and residing in Finland on 01-01-2000 as well as individuals born after the inclusion date.

08.03.2024 FVR – Suomen rokotetutkimus Oy Effectiveness and impact of a 2-component acellular pertussis vaccine as a preschool booster in Finland – A register-based study

Issued: 08.03.2024
Valid until: 31.12.2030
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

This is a nationwide population-based register study on pertussis in children less than 14 years of age in 1995-2019. We will estimate the effectiveness of preschool pertussis vaccination in a  cohort design, by  previos vaccination status and by time since vaccination, and assess its impact by comparing vaccination programs with and without preschool vaccination. In addition, we will assess the patterns of pertussis by age, time, area, vaccination status and hospitalization.

04.03.2024 Yksityishenkilö 10-11-vuotiaiden lasten liiallisen internetin käytön yhteys masennusoireiluun ja ahdistuneisuuteen

Issued: 04.03.2024
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa tutkitaan, millä tavalla 10-11-vuotiaiden lasten liiallinen internetin käyttö on yhteydessä masennusoireiluun ja ahdistuneisuuteen. Tutkimuksen aineistona toimii Kouluterveyskyselyn vuoden 2023 aineisto, jonka on kerännyt THL.

28.02.2024 VARHA Raskauden aikaisen äidin tupakoinnin vaikutus lasten aivokasvainten syntyyn

Issued: 28.02.2024
Valid until: 05.06.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

28.02.2024 Helsingin yliopisto FinnGen

Issued: 28.02.2024
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

FinnGen-tutkimuksen tavoitteena on parantaa ymmärrystä tautimekanismeista ja mahdollistaa parempien hoitojen kehittäminen eri sairauksiin. Tätä varten FinnGen-hankkeessa pyritään tunnistamaan, mitkä geenivariantit ovat yhteydessä sairauksiin yhdistämällä 500 000 suomalaisen geenitiedot terveysrekistereistä ja terveydenhuoltojärjestelmästä saataviin tietoihin sekä analysoimalla biologisia näytteitä.

28.02.2024 Varsinais-Suomen hyvinvointialue Raskausajan riskitekijät äidin ja lapsen sydän- ja aivoverisuonisairauksille

Issued: 28.02.2024
Valid until: 09.05.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tavoitteet: Selvittää raskauden ja raskauden jälkeisiä riskitekijöitä äitien ja heidän jälkeläistensä sydän- ja aivoverisuonisairauksiin. 
Menetelmät: Käytämme apuna THL ylläpitämää rekisteriä (syntyneiden lasten rekisteri), jossa on kerätty synnyttäneiden naisten tupakoinnista, iästä sekä heidän jälkeläistensä (n=240 090) tietoa. Yhdistämme syntyneiden lasten rekisteriin seuraavat THL rekisterit henkilötunnusten perusteella: Avohilmo, Hilmo, Poistoilmoitusrekisteri, Kuomansyyt aineisto.

22.02.2024 Pirkanmaan hyvinvointialue Akromegaliapotilaiden sydän- ja verisuonisairastavuus Suomessa

Issued: 22.02.2024
Valid until: 31.12.2040
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Kyseessä on retrospektiivinen kansallinen akromegaliakohorttitutkimus (vuosina 1980-1999 diagnosoidut, vähintään 16-vuotiaat akromegaliapotilaat), joka pohjautuu valtakunnallisiin rekistereihin ja potilasasiakirjoihin. Kohortti päivitetään ottamalla mukaan Suomessa vuosina 2000-2015 diagnosoidut akromegaliatapaukset. Akromegaliapotilaiden sairastavuutta sydän- ja verisuonisairauksiin verrataan iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan
kaltaistettuihin verrokkeihin.

22.02.2024 HUS Tehostetun ilmanpuhdistuksen merkitys lasten ja päiväkodin työntekijöiden sairastuvuuteen

Issued: 22.02.2024
Valid until: 01.05.2038
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Leikki-ikäiset sairastavat keskimäärin 5–8 hengitystieinfektiota vuodessa. Tällöin heidän toisen vanhempansa tai isovanhempansa tulee jäädä kotiin hoitamaan heitä. Tämä aiheuttaa merkittäviä taloudellisia kustannuksia sekä perheelle että yhteiskunnalle. Tutkimuksessa selvitetään rakennuksiin ja ilmanvaihtoon liittyviä tekijöitä, jotka altistavat sairastavuuteen ja pyritään interventiolla löytämään keinoja sairastavuuden vähenemiseksi.

22.02.2024 HUS Elämän loppuvaiheen hoito ja palveluiden käyttö Suomessa – Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laatutieto -projekti

Issued: 22.02.2024
Valid until: 31.12.2041
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Kyseessä on THL:n Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laatutieto –projektin valtakunnallinen rekisteriaineisto, mikä sisältää Suomessa vuonna 2019 pitkäaikaissairauksiin kuolleet täysi-ikäiset henkilöt, joiden arvioitiin olevan palliatiivisen hoidon tarpeessa elämän loppuvaiheessa.
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää elämän loppuvaiheen hoidon toteutumista ja terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluiden käyttöä, sekä palliatiivisen hoidon vaikuttavuutta palveluiden käyttöön.

21.02.2024 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) Long-term neurodevelopment outcomes of children born after IUT due to alloimmunization – a Nordic collaborative study. Veriryhmäimmunisaation vuoksi tehtyjen kohdunsisäisten punasolusiirtojen pitkäaikaiset vaikutukset lasten neurologiseen kehitykseen – yhteispohjoismainen tutkimus

Issued: 21.02.2024
Valid until: 31.07.2030
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuspotilaat ovat veriryhmävasta-aineiden vuoksi kohdunsisäisiä punasolusiirtoja saaneet lapset, sekä heidän äitinsä. Verrokeiksi valitaan muilta ominaisuuksiltaan ja taustoiltaan samankaltaisia äitejä ja lapsia. Kyseessä on yhteispohjoismainen projekti, mukana myös Ruotsi, Norja ja Tanska, tässä tutkimusaika on 1.1.2003-30.7.2021. Erikseen käsitellään myös kotimainen aineisto, jossa tutkimusaika on 1.1.2013-31.12.2024

20.02.2024 Tampereen yliopisto Tervaskannot 90+

Issued: 20.02.2024
Valid until: 31.12.2032
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tervaskannot 90+ on pitkäikäisyyteen ja vanhoista vanhimpiin kohdistuva monitieteinen tutkimuskokonaisuus. Hanke tuottaa tietoa 1) hyvin vanhojen ihmisten terveyden ja toimintakyvyn, avun tarpeen, elämänlaadun ja palvelujen käytön muutoksista, 2) tunnistaa biologisen ikääntymisen markkereita ja niiden yhteyksiä terveyteen, toimintakykyyn ja kuolleisuuteen sekä 3) tuo esiin pitkäikäisten ihmisten kokemuksia heidän elämästään ja arjestaan.

15.02.2024 Yksityishenkilö Koettu paino nuoruusiässä – ajalliset muutokset ja yhteydet painoon ja koettuun terveyteen (Self-perceived weight in adolescence – secular trends and associations with weight and self-rated health)

Issued: 15.02.2024
Valid until: 31.12.2037
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Kyseessä on väitöskirjatutkimus, jonka tavoitteena on suomalaisnuorten subjektiivista painon kokemista, todellista painoa, koettua terveydentilaa ja näiden välisiä yhteyksiä. Tutkimuksen aineistona käytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hallinnoimaa Kouluterveyskyselyä vuosilta 2000-2023.

07.02.2024 Työterveyslaitos Työterveyshuolto osana sote-järjestelmää: integraatio- ja kustannusnäkökulmia. Osatutkimus 1: Työssäkäyvän optimaalinen terveydenhuolto

Issued: 07.02.2024
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

01.02.2024 Ruokavirasto Association between the consumption of thermally processed foods and the risk of cancer

Issued: 01.02.2024
Valid until: 29.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Elintarvikkeiden prosessoinnissa syntyviä vierasaineita eli prosessikontaminantteja muodostuu, kun elintarvikkeita kuumennetaan, savustetaan tai fermentoidaan. Syöpävaaralliset prosessikontaminantit ovat merkityksellisiä, koska ne voivat aiheuttaa mutaatioita eli vaurioita perimään. Mutaatiot voivat johtaa syövän syntyyn.
Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, onko lämpökäsiteltyjen ruokien käyttö yhteydessä syövän riskiin kahdeksassa kohorttitutkimukseja aiheuittavatko ne merkittävää tautitaakkaa.

01.02.2024 BCB Medical Oy MED2ICIN clinical decision support system enhancement and generation of a Finnish IBD patient digital twin using a dataset from BCB Medical IBD Register and additional Finnish registers via FINDATA

Issued: 01.02.2024
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

This is a multi-centre, multi-topic register data collection, quality, algorithm enhancement and a clinical decision support system (CDSS) study. The CDSS is aimed for the use of medical professionals and IBD patients to help them find best individualized treatments and better understand the treatment path and patient journey. Furthermore, we aim to decrease IBD treatment costs in Finland and Germany.

01.02.2024 FVR – Suomen rokotetutkimus oy Register-based study on disease burden of bacterial meningitis, and long-term prognosis and resource use of invasive meningococcal disease in Finland

Issued: 01.02.2024
Valid until: 31.12.2032
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

29.01.2024 Pohjois-Savon hyvinvointialue Bronkioliitin epidemiologiaan ja ennusteeseen vaikuttavat tekijät äidissä, lapsessa ja ympäristössä – valtakunnallinen kohorttitutkimus

Issued: 29.01.2024
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää pienten lasten bronkioliitin epidemiologiaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä viimeisten 20 vuoden aikana. Asetelmana on kohorttiseurantatutkimus. Pyrimme löytämään sellaisia sairastuvuutta lisääviä tekijöitä, joihin voidaan vaikuttaa, sekä tunnistamaan lapsiryhmiä, joihin ennaltaehkäisevät toimet tulisi suunnata. Bronkioliitin ennusteellista merkitystä tutkimme kartoittamalla sitä, mitkä tekijät assosioituvat myöhempään astmalääkityksen tarpeeseen.

29.01.2024 Koivu Medical Oy Kartiokeilatietokonetomografiatutkimuksella kuvatut nilkka- ja jalkateräpotilaat Turun Pohjola Sairaalassa/Pihlajalinna Turku Kupittaalla vuosina 2018-2022

Issued: 29.01.2024
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tämän tieteellisen tutkimuksen tarkoitus on retrospektiivisesti selvittää Turun Pohjola Sairaalassa (myöhemmin Pihlajalinna Turku Kupittaa) kartiokeilatietokonetomografiakuvauksen vaikutusta nilkka- ja jalkateräpotilaiden hoidon valintaan ja jatkohoidon suunnitteluun.

23.01.2024 RemedyBytes Oy Terveydenhuoltojärjestelmän kuormitus -tilastointihanke

Issued: 23.01.2024
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tilastointi

Sairastavuuden, hoitomenetelmien ja muiden keskeisten terveydenhuoltojärjestelmää kuormittavien tekijöiden analysointi valituille potilasryhmille.

23.01.2024 Helsingin Yliopisto Take-up and Effects of Rehabilitative Psychotherapy: Evidence from Compensation Change

Issued: 23.01.2024
Valid until: 01.01.2029
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tietoja kunt. psykoterapian korvauksista käytetään kohderyhmän tunnistamiseen ja osallistumisen arviointiin (yksi lopputulema). Terveydenhuollon käyntitietoja käytetään hoidon vaikutusten tutkimiseen. Tätä varten tarvitaan koko tutkimusryhmältä tiedot kaikista käynneistä, jotta voidaan arvioida miten nämä liittyvät hoitoon. Sama koskee lääketietoja, niiden avulla voidaan arvioida myös millaista muuta hoitoa henkilö sai mielenterveyden ongelmiin sekä vaikuttiko terapia näiden tarpeeseen.

17.01.2024 Helsingin yliopisto Vapautuneiden vankien sosiaalinen integraatio, terveys ja kuolleisuus: Rekisteritutkimus vankeusajan sisällöstä ja pitkän aikavälin lopputulemista

Issued: 17.01.2024
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hankkeessa tutkitaan vankeuden täytäntöönpanoa ja vankien vapautumisen jälkeistä elämää Vankitietojärjestelmästä poimitun v. 2006–2021 vapautuneiden vankien aineistolla, johon yhdistetään tietoja Tilastokeskuksen ja Findatan rekisteriaineistoista. Aineiston avulla analysoidaan työssäkäyntiä, terveyttä ja kuolleisuutta pitkään vapautumisen jälkeen. Vastaavasti voimme tutkia vapautuneiden vankien vankeuskausien sisältöjä (mm. kuntoutus ja työtoiminta) aikaisempaa tarkemmin.

17.01.2024 Yksityishenkilö Selkäkirurgian trendit syöpäpotilailla Suomessa 1994–2020

Issued: 17.01.2024
Valid until: 01.01.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Selvitämme hoitoilmoitusrekisterin ja syöpärekisterin avulla leikkausmäärien ja -menetelmien muuttumista Suomessa syöpäpotilailla 1994–2021 välisenä ajanjaksona. Edelleen selvitämme kehitystä rangan primaarikasvainten ja metastaasien osalta sekä syöpäpotilaiden syöpään liittymättömien selkäleikkausten osalta. Arvioimme myös eloonjäämisaikojen kehitystä metastaasikirurgian jälkeen.

12.01.2024 Yksityishenkilö Fyysisten ja sosiaalisten ympäristötekijöiden yhteys lasten ja nuorten oppimishyvinvointiin, sosiaaliseen tukeen sekä oppimistuloksiin

Issued: 12.01.2024
Valid until: 24.12.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Data requests 2024

(To be added)

Amendment permits 2024

22.05.2024 FIMM/Helsingin yliopisto SUPER – Suomalainen psykoosisairauksien perinnöllisyysmekanismien tutkimus

Issued: 22.05.2024
Valid until: 31.12.2036
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

SUPER-tutkimus on Suomen laajuinen psykoosisairauksien perinnöllisyysmekanismeja selvittävä yleishyödyllinen tutkimus, johon on osallistunut 10500 suomalaista. Hankkeessa tutkitaan psykoosisairauksien perinnöllisyysmekanismeja sekä yleisemmin pyritään saamaan tietoa psykoosisairauksista ja psykoosia sairastavien tai sairastaneiden tilanteesta Suomessa.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

20.05.2024 Oriola Finland Oy Finnish Diabetes Control study – FinDiCon

Issued: 20.05.2024
Valid until: 31.07.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

FinDiCon-tutkimuksen tavoitteena on laajasti kuvata tyypin 1 ja tyypin 2 hoitotasapainoon liittyviä tekijöitä. Tutkimus
toteutetaan tieteellisenä tutkimuksena, jonka tulokset julkaistaan useissa vertaisarvioiduissa tiedejulkaisuissa.

Changes to the permit: change of processors; change of processing environment

Issuer of the original permit: Findata

20.05.2024 Oriola Long Acting Injectable Buprenorphine Use in Finland

Issued: 20.05.2024
Valid until: 31.03.2029
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

The aim of this study is to provide long-term real-world evidence on long-acting injectable (LAI) buprenorphine-treated
patients in Finland to understand the reasons for converting to LAI treatment, how LAI is used in clinical practice,
(including treatment trajectory), and to clarify unclear measures of treatment success.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

15.05.2024 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pitkäaikaisennuste ensimmäisen nuorisopsykiatrisen osastohoidon jälkeen. Mielenterveyshäiriöiden häiriöiden kehittyminen sekä terveyspalveluiden- ja lääkkeiden käyttö aikuisuudessa

Issued: 15.05.2024
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

15.05.2024 Helsingin yliopisto FinnGen

Issued: 15.05.2024
Valid until: 15.08.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

FinnGen-tutkimus on koko Suomen kattava, julkisen sektorin ja lääketeollisuuden yhteinen tutkimushanke. Hankkeen
päätavoitteena on tuottaa genomi- ja terveysrekisteritiedon avulla sairauksien syntymekanismeista uutta tietoa ja
tehdä tämän tiedon avulla terveyttä edistäviä innovaatioita. Samalla Suomesta pyritään luomaan edelläkävijä
yksilöllisessä terveydenhoidossa ja biolääketieteessä. Hanke hyödyttää sekä kansalaisia, liiketoimintaa, biopankkeja
että tutkimusta.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

15.05.2024 NHG Finland Oy FINEGFR

Issued: 15.05.2024
Valid until: 01.11.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia ei-pienisoluisen EGFR-positiivisten keuhkosyöpäpotilaiden hoitoa Suomessa vuosina 2010–2023. Tutkimus jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa (1) kuvataan ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidon kehitystä vuosina 2010–2023. Tämä osio keskittyy NSCLC potilaisiin, joilla on tietyt EGFR mutaatiot ja vakava tautimuoto. Toisessa osassa (2) kuvataan EGFR-positiivisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidon nykytilaa huomioiden kaikki eri EGFR mutaatiotyypit.

Changes to the permit: change of processors; extension of the extraction period

Issuer of the original permit: Findata

13.05.2024 Oulun yliopistollinen sairaala / Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Intractable Chronic Neuropathic PAIN – SCS Spinal Cord Stimulation

Issued: 13.05.2024
Valid until: 31.05.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään Oulun yliopistollisen sairaalan ja Kuopion yliopistollisen sairaalan Neurokirugian klinikoissa selkäydinstimulaatiolla hoidettujen vaikeasta kroonisesta neuropaattisesta kivusta kärsivien potilaiden neuro-psyko farmako-sosioekonominen pitkäaikaisselviytyminen 1200 potilaan ja heidän 5500 sukulaisen ja 6000 kaltaistetun verrokin aineistossa.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

13.05.2024 Helsingin yliopisto Vapautuneiden vankien sosiaalinen integraatio, terveys ja kuolleisuus: Rekisteritutkimus vankeusajan sisällöstä ja pitkän aikavälin lopputulemista

Issued: 13.05.2024
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hankkeessa tutkitaan vankeuden täytäntöönpanoa ja vankien vapautumisen jälkeistä elämää Vankitietojärjestelmästä poimitun v. 2006–2021 vapautuneiden vankien aineistolla, johon yhdistetään tietoja Tilastokeskuksen ja Findatan rekisteriaineistoista. Aineiston avulla analysoidaan työssäkäyntiä, terveyttä ja kuolleisuutta pitkään vapautumisen jälkeen. Vastaavasti voimme tutkia vapautuneiden vankien vankeuskausien sisältöjä (mm. kuntoutus ja työtoiminta) aikaisempaa tarkemmin.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

25.04.2024 University of Helsinki and HUS A pan-cancer approach connecting tumor molecular profiles and individual health information for discoveries and new precision cancer medicine solutions (iCAN)

Issued: 25.04.2024
Valid until: 31.12.2043
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

The iCAN Flagship Project is a biobank study that integrates deep molecular profiling data from tumors with comprehensive and dynamic longitudinal healthy data.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

24.04.2024 Pohjois-Savon hyvinvointialue / Kuopion yliopistollinen sairaala FINNICU–tutkimus. Tehohoitopotilaiden pitkäaikaisselviytyminen ja siihen liittyvät tekijät sekä COVID-19-potilaiden tehohoito ja sen tulokset Suomessa ja Pohjoismaissa.

Issued: 24.04.2024
Valid until: 31.12.2040
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

FINNICU (Finnish Intensive Care Unit) -tutkimushankkeessa selvitetään suomalaisilla teho-osastoilla hoidossa olleiden potilaiden edeltävä terveydentila ja toimintakyky, sairauden laatu ja vaikeusaste, annettu tehohoito sekä potilaiden lyhyen ja pitkän aikavälin selviytyminen ja siihen liittyvät tekijät.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

24.04.2024 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PCOS-naisten ja heidän sukulaisten sairastavuus ja kuolemat, hedelmällisyys, raskaus ja periytyvyys

Issued: 24.04.2024
Valid until: 30.12.2030
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimushankkeessa on tarkoituksena selvittää rekisteriaineistosta PCOS:aan liittyvää sairastavuutta ja kuolleisuutta,
hedelmällisyyttä ja raskaukisen kulkua. Tutkimme myös PCOS:n liittyvää periytyvyyttä ensimmäisen asteen
sukulaisissa sekä kolmannessa polvessa.

Changes to the permit: extension of validity

Issuer of the original permit: Findata, THL, Statistics Finland

24.04.2024 Helsingin yliopisto DIAGNOSE

Issued: 24.04.2024
Valid until: 01.03.2033
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tarkoitus on kehittää ennustava malli joka arvioisi keuhkosyövän sairastumisen riskiä. Mallin on tarkoitus toimia perusterveydenhuollon tasolla ja edistää aikaista keuhkosyövän diagnoosia. Tätä mallia voisi myös käyttää korkean riskin potilaiden poimintaan keuhkosyövän kohdistettua seulontaa varten.

Changes to the permit: extension of validity

Issuer of the original permit: Findata

22.04.2024 MedEngine Oy Exploration of tumor growth dynamics to predict response and survival outcomes in NSCLC, including EGFR exon 20 insertion patients: A medical chart review study

Issued: 22.04.2024
Valid until: 31.12.2029
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

The aim of this study is to explore the possibility to predict PFS and OS in NSCLC patients, including patients with EGFRex20ins, based on pre- and on-treatment tumor growth dynamics. In addition, clinical characteristics, lines of therapy, and RECIST 1.1 – based response rates (ORR) under various standards of care are characterized for patients harboring EGFRex20ins or other driver mutations and patients without driver mutations.

LChanges to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

22.04.2024 Hanken School of Economics Sustaining affordable medications: on the optimal design of competition and regulation in Finnish pharmaceutical market

Issued: 22.04.2024
Valid until: 31.12.2037
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

This project examines how market competition and regulation affects the pricing and demand for pharmaceuticals.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

17.04.2024 Helsingin yliopisto FinnGen

Issued: 17.04.2024
Valid until: 15.08.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

FinnGen-tutkimus on koko Suomen kattava, julkisen sektorin ja lääketeollisuuden yhteinen tutkimushanke. Hankkeen päätavoitteena on tuottaa genomi- ja terveysrekisteritiedon avulla sairauksien syntymekanismeista uutta tietoa ja tehdä tämän tiedon avulla terveyttä edistäviä innovaatioita. Samalla Suomesta pyritään luomaan edelläkävijä yksilöllisessä terveydenhoidossa ja biolääketieteessä. Hanke hyödyttää sekä kansalaisia, liiketoimintaa, biopankkeja että tutkimusta.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

17.04.2024 Helsingin yliopisto THE HELSINKI HEALTH STUDY: a longitudinal study on health and wellbeing among employees and retirees

Issued: 17.04.2024
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Helsinki Health Study -kohorttitutkimuksen tavoitteena on tuottaa monipuolista tietoa työntekijöiden terveydentilasta ja hyvinvoinnista eri vaiheissa työuraa ja eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Tutkimuksessa selvitetään työn ja muun elinympäristön, sosioekonomisten tekijöiden, elintapojen ja biologisten riskitekijöiden yhteyksiä sairauksiin, hyvinvointiin, sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen. Tutkimuksessa käytetään sekä kysely- että rekisteritietoja.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

12.04.2024 Helsingin Yliopisto sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri ITU-tutkimus

Issued: 12.04.2024
Valid until: 31.12.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

HY:n, THL:n ja HUS:n ITU-kohorttitutkimuksessa tutkitaan 944 perheen joukossa, miten äidin raskausajan terveys, ja (epi)geneettiset tekijät eri laboratorionäytteissä selittävät varhaisten ympäristötekijöiden vaikutusta äidin ja lapsen terveyteen. HILMO-rekisteritietoja, DVV-rekisteritietoja ja KELA:n rekisteritietoja käytetään osana tätä tutkimusta tutkittavien perheiden terveyden seuraamiseksi ja rekisteritietoja yhdistetään muihin tutkimustietoihin.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

12.04.2024 Helsingin yliopisto Uusi terveystaloustiede -kaksoshanke

Issued: 12.04.2024
Valid until: 31.12.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hanke on rekisteripohjainen pitkittäistutkimus koulutuksen yhteydestä (1) terveyteen ja kuolleisuuteen ja (2)
yhteiskunnallisiin ilmiöihin kuten rikollisuuteen ja työllisyyteen. Lisäksi hankkeessa tutkitaan kaksosten ja sisarusten
lasten (serkusten) terveys-, koulutus- ja työmarkkinatulemia erottaen geneettisen ja kulttuurisen periytymisen osuudet.
Kolmantena osana hanketta tutkitaan terveyskäyttäytymisen, sairauspoissaolojen ja työllisyyden/tulojen
pitkittäisyhteyksiä.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

10.04.2024 NHG Finland Oy OCRWE-rerun

Issued: 10.04.2024
Valid until: 01.10.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia munasarjasyöpäpotilaiden hoitoa Suomessa vuosina 2019-2023.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

10.04.2024 Yksityishenkilö Co-occurrence of acute leukemia and type 1 diabetes in children and adolescents – Investigation of shared etiology and features

Issued: 10.04.2024
Valid until: 31.07.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa lasten leukemian ja tyypin 1 diabeteksen yhteisiin syntymekanismeihin liittyviä tekijöitä ja kuvailemaan tautien välistä yhteyttä suomalaisella aineistolla. Suomessa kyseisten sairauksien ilmaantuvuus on lisääntynyt ja tavoitteenamme on avata mahdollisuuksia ennaltaehkäisevien toimien kehittämiseen.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

10.04.2024 HUS-yhtymä/Vatsakeskus Sappirakko- ja sappitiesyöpien diagnoosi- ja hoitokäytäntöjen erojen vaikutus ennusteeseen – kansallinen ja yhteispohjoismainen retrospektiivinen tutkimus

Issued: 10.04.2024
Valid until: 23.03.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

10.04.2024 Itä-Suomen yliopisto Vanhuusiän syrjäytyminen kotihoidossa – Yleisyys, merkitykset ja interventio (SOLDEX)

Issued: 10.04.2024
Valid until: 31.12.2029
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

SOLDEX-hankkeessa tarkastellaan ikääntyneiden kotihoitoa syrjäytymisen näkökulmasta. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa iäkkäille kotihoidon asiakkaille toteutetaan syrjäytymisen eri ulottuvuuksia koskeva kyselytutkimus. Kyselyaineisto yhdistetään asiakkaiden palveluiden käytön ja toimintakyvyn arvioinnin rekisteritietoihin, joita hyödynnetään syrjäytymisen ja siihen yhteydessä olevien tekijöiden tarkastelussa.

Changes to the permit: change of processors; addition of variables

Issuer of the original permit: Findata

08.04.2024 Työterveyslaitos Työterveyshuollon psykologisten hoitojen pitkäaikaiset työkykyvaikutukset

Issued: 08.04.2024
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Useat erilaiset lyhyet psykologiset hoidot edesauttavat psyykkisen oireilun vähenemisessä mutta hoitojen työkykyhyödyistä ja mielenterveyden jatkohoidon tarpeesta on niukasti tietoa. Tutkimme lyhyiden hoitojen käyttöön liittyviä demografisia tekijöitä ja tuloksellisuutta työkyvyn tuessa laajassa työterveyshuollon aineistossa. Otokseen kuuluvien työkykyä, sosioekonomisia tekijöitä ja mielenterveyttä seurataan kansallisten rekisterien perusteella vuodesta 2012 vuoteen 2028.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

08.04.2024 Medaffcon Oy Characteristics, treatment practices, burden of disease, and long-term outcomes of the psoriasis patients treated at the secondary/tertiary health care of the two major hospital districts in Finland in 2013–2021

Issued: 08.04.2024
Valid until: 31.01.2033
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tässä tutkimuksessa selvitetään vaikeaa psoriaasista sairastavien potilaiden karakteristiikkaa, hoitokäytäntöjä, hoitotuloksia, resurssinkäyttöä sekä epäsuoria ja suoria kustannuksia vaikean psoriasiksen tautitaakan kartoittamiseksi. Tutkimuksessa hyödynnetään erikoissairaanhoidon tietoja sekä kansallisia rekistereitä.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, Statistics Finland

04.04.2024 University of Oulu Ympäristön ja geneettisten tekijöiden vaikutus pikkukeskosten neurologiseen ja neurokognitiiviseen sairastavuuteen

Issued: 04.04.2024
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on selvittää v. 2004-2016 syntyneiden VLGA-lasten (alle 32 rv ja/tai alle 1501g) CP:n, ADHD:n, autismin, kognitiivisten, kieli-ja oppimisongelmien prevalenssi. Lisäksi selvitämme, mitkä ovat em. neurologisen sairastavuuden ante- ja neonataaliset riskitekijät. Tutkimuskysymyksenämme on myös, onko sairastavuudessa eroja syntymävuosien välillä. Tutkimuksen aineisto on muodostettu v. 2019 yhdistämällä THL:n, Kelan ja Tilastokeskuksen tietoja.

Changes to the permit: change of processors;  extension of validity

Issuer of the original permit: THL, Kela, Statistics Finland

04.04.2024 Tampere University RiFaTuB (Risk factors for tumors of the brain in children)

Issued: 04.04.2024
Valid until: 01.08.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

This a nationwide register-based case control study investigating the various risk factors for the development of brain tumors in children (For example, medical radiation exposure). These tumors are the leading cause of cancer-related death in children. We have obtained data from various national registers such a the Finnish Cancer Registry and DVV, with the purpose of comparing cases and controls and estimating cancer risk after accounting for potential confounders and biases.

Changes to the permit: addition of variables

Issuer of the original permit: Findata

03.04.2024 VATT Institute for Economic Research The nature of nurture: the interplay between genetic and the social environment in impacting health

Issued: 03.04.2024
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

The aim of this project is to provide new and relevant information on the determinants of health and income inequality, and to increase our understanding of how these relate to each other. Inherited characteristics and socioeconomic status are known to have a complex relationship with health, educational attainment, and labor market outcomes. We link genetic data from biobanks with different Finnish population registers to study these health and public policy-relevant topics.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

27.03.2024 Itä-Suomen yliopisto Väestön ikääntyminen, sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ja kustannusten kasvun hillinnän keinot

Issued: 27.03.2024
Valid until: 31.12.2032
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Väestön ikääntymisen odotetaan lisäävän sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta, käyttöä ja kustannuksia tulevina vuosina Suomessa ja laajemmin koko Euroopassa. Tässä tutkimushankkeessa tuotetaan uutta tietoa väestön ikääntymisen vaikutuksista terveydenhuollon ja ikääntyneiden pitkäaikaishoidon kustannuksiin ja tarkastellaan keinoja, joilla kustannusten kasvua voidaan hillitä. Hankkeen tulokset auttavat kohdentamaan sosiaali- ja terveydenhuollon voimavaroja tehokkaammin ja oikeudenmukaisemmin.

Changes to the permit: change of processors; addition of variables

Issuer of the original permit: Findata

22.03.2024 University of Helsinki and HUS A pan-cancer approach connecting tumor molecular profiles and individual health information for discoveries and new precision cancer medicine solutions (iCAN)

Issued: 22.03.2024
Valid until: 31.12.2043
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

The iCAN Flagship Project is a biobank study that integrates deep molecular profiling data from tumors with comprehensive and dynamic longitudinal healthy data.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

22.03.2024 Helsingin yliopisto FinnGen

Issued: 22.03.2024
Valid until: 15.08.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

FinnGen-tutkimus on koko Suomen kattava, julkisen sektorin ja lääketeollisuuden yhteinen tutkimushanke. Hankkeen päätavoitteena on tuottaa genomi- ja terveysrekisteritiedon avulla sairauksien syntymekanismeista uutta tietoa ja tehdä tämän tiedon avulla terveyttä edistäviä innovaatioita. Samalla Suomesta pyritään luomaan edelläkävijä yksilöllisessä terveydenhoidossa ja biolääketieteessä. Hanke hyödyttää sekä kansalaisia, liiketoimintaa, biopankkeja että tutkimusta.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

13.03.2024 Helsingin yliopisto Lastensuojelun avohuollon vaikuttavuus/ACElife-tutkimushanke

Issued: 13.03.2024
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimus on työpaketti 2 STN:n rahoittamassa 6-vuotisessa ACELife-tutkimushankkeessa. Tutkimuskohteena on lastensuojelun avohuollon palvelujen vaikuttavuus, jota tutkitaan laajan rekisteri- ja asiakirja-aineiston avulla. Tutkimus tuottaa täysin uutta tietoa lastensuojelun avohuollon palvelujen vaikuttavuudesta. Tutkimuksen tulosten avulla lastensuojelun avohuollon palveluja voidaan kehittää haitallisia lapsuudenkokemuksia ehkäisevään ja raskaita lastensuojelutoimenpiteitä vähentävään suuntaan.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, Western Uusimaa Wellbeing Services County, THL, Statistics Finland, Kela

13.03.2024 Turun yliopisto Association between dental fear and the dental attendance of the family

Issued: 13.03.2024
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Joka kolmas suomalainen lapsi ja aikuinen pelkää hammashoitoa. Hammashoitopelko johtaa hammashoidon välttelyyn, jotka on yhteydessä huonoon suunterveyteen ja elämänlaatuun (Terveys 2000 ja 2011). Vanhempien hammashoitopelko on yhteydessä lasten pelkoon. Hankkeen tarkoituksena on tutkia vaikuttavatko vanhempien hammashoitopelko ja vanhemmille tehdyt hammashoitotoimenpiteet heidän lastensa pelkoon ja hammashoidon toimenpiteisiin sekä vanhempien suunterveyteen liittyvään elämänlaatuun.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

08.03.2024 Jyväskylän yliopisto Koulutus ja mielenterveys (myös nimellä: ”Koulutus, työmarkkinat ja mielenterveys”)

Issued: 08.03.2024
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia koulutuksen, työmarkkinoiden ja mielenterveyden välisiä kausaaliyhteyksiä ja niihin liittyviä vaikutusmekanismeja. Tutkimuksen kohteena ovat Suomen väestö. Tutkimuksessa selvitetään erityisesti, miten koulutus vaikuttaa mielenterveyteen ja yleisemmin terveyteen.

Changes to the permit: change of processors; extension of validity; expanding the processing of data

Issuer of the original permit: Findata

08.03.2024 Itä-Suomen Yliopisto DEVELOPMENT, OPTIMISATION & IMPLEMENTATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS FOR REAL- WORLD DATA ANALYSES IN REGULATORY DECISION-MAKING & HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT ALONG THE PRODUCT LIFECYCLE (REAL4REG)

Issued: 08.03.2024
Valid until: 31.12.2030
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tieteellisessä tutkimuksessa kehitetään koneoppimiseen ja tekoälyyn pohjautuvia menetelmiä ja työkaluja
reaalimaailman datan hyödyntämiseen viranomaispäätöksenteossa.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

07.03.2024 Helsingin yliopisto ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri PREDO-Suomalainen Preeklampsiatutkimus

Issued: 07.03.2024
Valid until: 31.12.2030
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

PREDO on seurantatutkimus, jossa tutkitaan pre-eklampsian lääketieteellisiä ja psykologisia riskitekijöitä ja näiden eri tekijöiden seurauksia äidin ja lapsen hyvinvointiin. Tutkimukseen kuuluu noin 4730 raskaana ollutta naista ja heidän 4774 lasta.  Heitä on seurattu äitien raskausajalta läpi tutkittavien lasten lapsuuden kliinisten-, geneettisten- kysely- ja rekisteritukimusten avulla.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

04.03.2024 IQVIA Finland Oy Ei-interventiotutkimus pohjoismaisten estolääkitystä käyttävien migreenipotilaiden piirteistä ja lääkkeidenkäyttötavoista

Issued: 04.03.2024
Valid until: 01.12.2031
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen päätavoitteena on kuvailla erenumabin käyttöä migreeniä sairastavilla potilailla. Toissaijaisena tavoitteena on löytää mahdollinen verrokkijoukko markkinoille tulon jälkeiselle turvallisuustutkimukselle (PASS – post authorisation safety study). Tällä tutkimuksella selvitetään 1) erenumabia tai muita migreeninestolääkitystä käyttävien henkilöiden keskuudessa esiintyvien sydän- ja verisuonitautien yleisyyttä ja 2) erenumabin käyttöä ja siihen liittyviä seurauksia raskauden aikana.

Changes to the permit: change of processors; addition of variables

Issuer of the original permit: Findata, Statistics Finland

21.02.2024 Tampereen yliopisto Työterveyshuolto osana sote-järjestelmää: integraatio- ja kustannusnäkökulmia -konsortiohanke (2023-2024): Tutkimussuunnitelma Tampereen yliopiston osuudesta

Issued: 21.02.2024
Valid until: 31.08.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hankkeen tavoitteena on tutkia työterveyshuollon asiakkaiden terveyspalvelujen rinnakkaiskäyttöä, sekä jonotusaikoja erikoissairaanhoitoon, jonotuksen aikaisia sekä erikoissairaanhoidon jälkeisiä sairauspoissaoloja ja työkyvyn tukitoimia. Lisäksi selvitetään erityyppisten digipalvelujen käyttöä työterveyshuollossa ja käytön muutoksia viime vuosina. Aineistona käytetään Pihlajalinnan työterveyshuollon potilas- ja laskutustietoja, jotka yhdistetään muihin rekisteritietoihin.

Changes to the permit: addition of variables

Issuer of the original permit: Findata

20.02.2024 Helsinki Institute for Demography and Population Health/Väestötieteen ja väestön terveyden instituutti (ent. Väestöntutkimuksen yksikkö) The interrelated effects of sociodemographic factors and polygenic risk for health and social outcomes

Issued: 20.02.2024
Valid until: 31.12.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Recent methodological advances enable the use of polygenic information in studying complex traits like disease and social outcomes. While genetic vulnerability to many diseases is established, it’s unclear if these effects are mediated or modified by social determinants. This study explores the joint effects of polygenic susceptibility, behavioral risk factors and social position on morbidity, mortality and sociodemographic outcomes using Finnish cohort data linked with administrative registers.

Lupaan tehdyt muutokset: Käsittelijöiden muuttaminen

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata, Tilastokeskus, Biopankki

20.02.2024 HUS SOTE-PALVELUT LÄPINÄKYVIKSI: Palvelu- ja tietointegraatio yhtenäisen tietomallin ja yhdistetyn tietopohjan avulla

Issued: 20.02.2024
Valid until: 31.12.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Sote-tietoja käytetään mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaiden palvelutarpeiden ymmärtämiseen, asiakassegmentointiin, sote-palveluketjujen ja -kokonaisuuksien kokonaisvaltaiseen tarkasteluun, määrä- ja laatueroavuuksien syiden ja parhaiden käytäntöjen paikantamiseen ja ennusteiden tekemiseen. Luodaan tietomallit, joita validoidaan olemassa olevin rekisteritiedoin. Sen jälkeen samat tietomallit ja -prosessit ovat käytettävissä muidenkin palveluketjujen ja -kokonaisuuksien tutkimiseen.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

20.02.2024 Varha (ent. VSSHP) Autovasta-ainemääritysten vaikuttavuus immuunivälitteisten myosiittien diagnostiikassa ja lääkehoidossa Suomessa 2015-2020

Issued: 20.02.2024
Valid until: 15.06.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Selvitämme, miten S-MyosAb –tutkimuksessa määritettävät 16 eri autovasta-ainespesifiteettiä assosioituvat potilaan saamiin diagnooseihin ja niiden ajankohtaan suhteessa positiiviseen autovasta-ainelöydökseen.

Changes to the permit: extension of validity; addition of variables

Issuer of the original permit: Findata

15.02.2024 Pohjois-Savon hyvinvointialue Älykäs luu – Koneoppimiseen perustuva DXA-kuvien analyysi potilaiden diagnostiikassa

Issued: 15.02.2024
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tarkoitus on kehittää DXA ja muihin radiologisiin kuviin ja koneoppimiseen perustuvaa kuva-analyysin käyttöä potilaiden diagnostiikassa. Tutkimuksen pääkohde on osteoporoosin diagnostiikka, mutta tutkimus keskittyy DXA-kuvien analysoimiseen koneoppimisen kenoin myös muiden soveltuvien sairauksien diagnostiikassa. Koneoppimismalleja opetetaan myös ennustamaan erilaisia sairastumisvasteita sairaaloissa tuotettavasta kuvantamisdatasta (röntgen- ja magneettikuvat).

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: THL

15.02.2024 University of Helsinki and HUS A pan-cancer approach connecting tumor molecular profiles and individual health information for discoveries and new precision cancer medicine solutions (iCAN)

Issued: 15.02.2024
Valid until: 31.12.2043
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

The iCAN Flagship Project is a biobank study that integrates deep molecular profiling data from tumors with comprehensive and dynamic longitudinal health data.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

15.02.2024 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Monisairastavuus ja siihen liittyvä palveluiden käyttö sekä kustannukset. Parempi tietopohja ja palvelujen optimointi SOTE-uudistuksen tueksi (IMPRO) – hankkeen osana toteutettava tutkimus

Issued: 15.02.2024
Valid until: 31.12.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on terveydenhuollon rekistereiden avulla selvittää monisairastavuuden yleisyyttä ikäryhmittäin, sukupuolittain ja alueittain suomalaisessa aikuisväestössä. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan monisairastavuuteen liittyvää terveydenhuollon palveluiden käyttöä, palveluiden saavutettavuutta, ja niistä aiheutuvia kustannuksia.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL

15.02.2024 University of Tartu Trends in operative delivery rates in Estonia and Finland

Issued: 15.02.2024
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

The WHO and the FIGO recommend using the Robson 10 classification as a global standard to evaluate, monitor, compare the percentage of CS. No studies have been performed in Estonia based on Robson 10. It is essential to analyze the data of Estonia and Finland according to Robson 10, compare time trends and groups. Concurrent analysis of the proportion of vacuum and CS shows the proportion of all operative delivery. The content of the two register is quite similar, which makes the comparisons easy.

Changes to the permit: extension of validity

Issuer of the original permit: THL

15.02.2024 Yksityishenkilö Kolorektaalikarsinoomapotilaiden seurantatutkimus vuosina 2003-2017

Issued: 15.02.2024
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Kyseessä on retrospektiivinen sairauskertomustietoihin perustuva seurantatutkimus kolorektaalikarsinoomapotilaiden kirurgisen hoidon tuloksista vuosina 2003-2017 Etelä-Karjalan keskussairaalassa. Tutkimuksessa selvitetään potilaiden 5-vuotiselossaololuvut ja kuolleisuus eritellen sekä karsinoomaspesifinen että kokonaiskuolleisuus, välittömät sekä myöhemmät leikkauskomplikaatiot, mahdolliset liitännäishoidot ja niiden tulokset.

Changes to the permit: extension of validity

Issuer of the original permit: THL

15.02.2024 Yksityishenkilö Co-occurrence of acute leukemia and type 1 diabetes in children and adolescents – Investigation of shared etiology and features

Issued: 15.02.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa lasten leukemian ja tyypin 1 diabeteksen yhteisiin syntymekanismeihin liittyviä tekijöitä ja kuvailemaan tautien välistä yhteyttä suomalaisella aineistolla. Suomessa kyseisten sairauksien ilmaantuvuus on lisääntynyt ja tavoitteenamme on avata mahdollisuuksia ennaltaehkäisevien toimien kehittämiseen.

Changes to the permit: addition of variables

Issuer of the original permit: Findata

07.02.2024 Quantify Research A Burden of Disease and Management of Chronic Low Back Pain and Osteoarthritis: Health Care Utilization and Sick Leave in Sweden, Norway, Finland and Denmark (BISCUITS)

Issued: 07.02.2024
Valid until: 27.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Investigate healthcare resource use, direct and indirect costs, treatment patterns and outcomes among patients with low back pain or osteoarthritis.

Changes to the permit: extension of validity

Issuer of the original permit: THL, Kela, Statistics Finland, Finnish Centre for Pensions

07.02.2024 Helsingin yliopisto FinnGen

Issued: 07.02.2024
Valid until: 15.08.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

FinnGen-tutkimus on koko Suomen kattava, julkisen sektorin ja lääketeollisuuden yhteinen tutkimushanke. Hankkeen päätavoitteena on tuottaa genomi- ja terveysrekisteritiedon avulla sairauksien syntymekanismeista uutta tietoa ja tehdä tämän tiedon avulla terveyttä edistäviä innovaatioita. Samalla Suomesta pyritään luomaan edelläkävijä yksilöllisessä terveydenhoidossa ja biolääketieteessä. Hanke hyödyttää sekä kansalaisia, liiketoimintaa, biopankkeja että tutkimusta.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

07.02.2024 Yksityishenkilö Follikulaarisen lymfooman ennustetekijät

Issued: 07.02.2024
Valid until: 31.12.2029
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Kyseessä on follikulaarisen lymfooman pitkäaikaisennusteen selvitys potilaista, joilla lymfooma on
diagnosoitu vv. 1997-2020. Tutkimuksessa kerätään tiedot tautien kliinisistä piirteistä, potilaiden ennusteesta ja ominaisuuksista, annetuista hoidoista ja niiden vasteista. Kerätyistä tiedoista selvitetään, miten eri diagnoosivaiheen piirteet ja annetut hoidot vaikuttavat potilaiden pitkäaikaisselviytymiseen.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

01.02.2024 Pohjois-Savon hyvinvointialue (ent. PSSHP:n kuntayhtymä KYS) A clinical registry study on diffuse large B-cell lymphoma and mantle cell lymphoma

Issued: 01.02.2024
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Kyseessä on kliininen rekisteritutkimus, jonka tavoitteena on kerätä ja raportoida tietoa DLBCL- ja manttelisolulymfoomaa sairastavien potilaiden lymfoomalle altistavista riskitekijöistä, lymfoomahoidoista ja lymfooman ennusteesta.

Changes to the permit: extension of validity; change of processors; addition of variables; change of processing environment

Issuer of the original permit: Findata

01.02.2024 MedEngine Oy Descriptive analysis of MS patients converting from Natalizumab (Tysabri) IV to SC formulation in Finnish register data

Issued: 01.02.2024
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Descriptive analysis of MS patients converting from Natalizumab (Tysabri) IV to SC
formulation in Finnish register data.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

01.02.2024 Helsingin yliopisto Socioeconomic and family dynamics of health, well-being and mortality in Finland

Issued: 01.02.2024
Valid until: 31.12.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tavoitteena on selvittää terveyden ja hyvinvoinnin eriarvoisuuteen Suomessa vaikuttavia tekijöitä väestötieteellisestä
näkökulmasta. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat mielenterveyteen, kuolleisuuteen ja perheen muodostukseen
liittyvät sosiaaliset, alueelliset ja perhetekijät, ja näiden muutokset 1970-luvulta lähtien. Lisäksi tutkimuksella pyritään
tuottamaan tietoa vuoden 2020 COVID-19-epidemian seurauksista, rikollisuudesta ja näiden väestöryhmittäisistä
eroista.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

01.02.2024 Helsingin yliopisto Hormonaalinen ehkäisy: hyödyt ja haitat Suomessa – etenevä kansallinen rekisteritutkimus

Issued: 01.02.2024
Valid until: 14.02.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkitaan hormonaalisen raskauden ehkäisyn vaikutuksia terveyteen, sairauksien ilmaantuvuuteen, kuolleisuuteen ja käyttäytymiseen.

Changes to the permit: addition of variables

Issuer of the original permit: Findata

29.01.2024 Quantify Research Real-world evidence for non-valvular atrial fibrillation patients treated with oral anticoagulation in the Nordics

Issued: 29.01.2024
Valid until: 31.12.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

The purpose is to compare OAC naive patients commencing treatment with reduced dose NOAC compared to those initiating warfarin, to describe the risk of cardiovascular events including ischemic stroke/systemic embolism, intracranial hemorrhage, fatal bleeding, and other events such as kidney failure and acute kidney injury.

Changes to the permit: change of processors; extension of validity

Issuer of the original permit: Kela, Statistics Finland

23.01.2024 Nightingale Health Oyj Metabolic biomarker profiling of chronic disease risk in the Finnish population

Issued: 23.01.2024
Valid until: 31.12.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Nightingale Health Oyj has developed a biomarker profiling technology widely used in population health research. Nightingale has measured biomarkers from ~40,000 samples from THL biobank cohorts. The aim of this THL Biobank project is to continue research on the existing NMR biomarker data for precision medicine research. The research will also help further developments of this technology in healthcare settings. The project duration has been extended by THL Biobank.

Changes to the permit: extension of validity; change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL, Kela, Statistics Finland

23.01.2024 Helsingin yliopisto Ympäristö, geenit ja syöpäriski

Issued: 23.01.2024
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Changes to the permit: extension of validity

Issuer of the original permit: Findata

23.01.2024 Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf Omaishoitajien sairastavuus Suomessa

Issued: 23.01.2024
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimukseen on poimittu kaikki omaishoidon palkkiota saaneet vuodelta 2012 (42 372 henkilöä) ja Väestörekisterikeskuksesta jokaiselle kaksi sukupuolen, syntymävuoden ja asuinkunnan suhteen kaltaistettua verrokkia (84 476 henkilöä). Omaishoitajien ja verrokkien sairastavuutta, lääkkeiden käyttöä, työkyvyttömyyttä, eläköitymistä ja kuolleisuutta verrataan Kelan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Eläketurvakeskuksen ja Tilastokeskuksen rekisteritietojen avulla vuosina 2011-2017.

Changes to the permit: extension of validity; change of processing environment

Issuer of the original permit: National Institute for Health and Welfare, Social Insurance Institution of Finland, Statistics Finland, Finnish Centre for Pensions, Finnish Tax Administration, Digital and Population Data Services Agency.

31.01.2024 Pirkanmaan hyvinvointialue Ulkosynnytinsyövän leikkauskäytännöt – vaikutus leikkauskomplikaatioihin ja onkologiseen ennusteeseen

Issued: 31.01.2024
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ulkosynnytinsyövän leikkauskäytännöistä Suomessa. Yksilöityinä tavoitteina on selvittää plastiikkakirurgisten rekonstruktioiden vaikutusta ulkosynnytinsyövän hoitoennusteeseen, kartoittaa ulkosynnytinsyövän hoitokäytäntöjen muutosta Suomessa viime vuosikymmeninä ja tutkia modernien leikkausinstrumenttien vaikutusta ulkosynnytinsyövän välittömiin leikkauskomplikaatioihin.

Changes to the permit: change of processors; change of processing environment

Issuer of the original permit: Findata

19.01.2024 POHDE Sikiön kromosomivikojen ja raskaushäiriöiden seulontatutkimus alkuraskaudessa

Issued: 19.01.2024
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on arvioida yhdistelmäseulonnan biomarkkerien, raskauteen liittyvän plasma proteiini A:n (PAPP-A) ja istukkahormonin vapaa beeta-muoto eli fβ-hCG toimivuutta sekä yhdistelmäseulonnan riskiluvun hyödyntämistä raskauskomplikaatioiden riskin arvioimisessa.

Changes to the permit: extension of validity

Issuer of the original permit: TH

12.01.2024 Helsingin yliopisto FinnGen

Issued: 12.01.2024
Valid until: 15.08.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

FinnGen-tutkimus on koko Suomen kattava, julkisen sektorin ja lääketeollisuuden yhteinen tutkimushanke. Hankkeen päätavoitteena on tuottaa genomi- ja terveysrekisteritiedon avulla sairauksien syntymekanismeista uutta tietoa ja tehdä tämän tiedon avulla terveyttä edistäviä innovaatioita. Samalla Suomesta pyritään luomaan edelläkävijä yksilöllisessä terveydenhoidossa ja biolääketieteessä. Hanke hyödyttää sekä kansalaisia, liiketoimintaa, biopankkeja että tutkimusta.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

10.01.2024 Pirkanmaan hyvinvointialue Valtimoahtaumat aivoverenkiertohäiriön sairastaneen pitkäaikaisennusteen selittäjinä

Issued: 10.01.2024
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään aivoverenkiertohäiriön (avh) sairastaneiden potilaiden kaulasuonten ja aivovaltimoiden ahtaumien ennusteellista merkitystä kardiovaskulaarikuolleisuuteen, kokonaiskuolleisuuteen sekä aivoverenkiertohäiriöiden uusiutumisriskiin. Aineiston koko 703 prospektiivista avh:n sairastanutta vuonna 2010; täydellinen suonikuvausaineisto on 436 potilaalta analysoituna. Suoniahtaumien ennusteellista merkitystä tutkitaan monimuuttujamallissa, jossa mukana tunnetut muut riskitekijät.

Changes to the permit: change of processors; addition of variables; change of processing environment

Issuer of the original permit: Findata

10.01.2024 Helsingin yliopisto Digiklinikkaa satunnaiseen palvelutarpeeseen käyttävät asiakkaat – millaisia he ovat, millaiseen tarpeeseen he digiklinikkaa käyttävät ja millaiset ovat digiklinikan kustannukset verrattuna perinteiseen lääkärin vastaanottoon?

Issued: 10.01.2024
Valid until: 31.12.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Changes to the permit: extension of validity

Issuer of the original permit: Findata

04.01.2024 Quantify Research Multi-country non-interventional study on the effectiveness of SGLT-2 inhibitors and DPP-4 inhibitors in patients with type 2 diabetes in the Nordic countries

Issued: 04.01.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

The purpose is to investigate the association between treatment with empagliflozin and other available SGLT2 inhibitors and cardiovascular events in patients with type 2 diabetes in Finland. In the study, empagliflozin and other available SGLT2 inhibitors will be compared with DPP-4 inhibitors, which represent an alternative to SGLT2 inhibitors.

Changes to the permit: extension of validity

Issuer of the original permit: Kela

04.01.2024 Medaffcon Oy Disease management, outcomes, and health care resource use associated with real-life clinical practice of diabetes and diabetic kidney disease in Finland (FinDIABREN-RWE)

Issued: 04.01.2024
Valid until: 31.03.2037
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa kartoitetaan tyypin 1 ja 2 diabeetikoiden ja diabeteksen munuaistaudin perusterveyden- ja erikoissairaanhoidon hoito- ja lähetekäytänteitä sekä vastaavia taustatekijöitä ja hoitotuloksia munuais- ja kardiovaskulaaritapahtumien osalta. Tavoitteena on saavuttaa parempi ymmärrys hoidoista/hoitopoluista, diagnostiikan haasteista sekä niiden taustatekijöistä, ja siten tukea hoitojen/hoitopolkujen kehitystä.

Changes to the permit: change of processors; addition of variables

Issuer of the original permit: Findata, THL, Statistics Finland

04.01.2024 Turun yliopisto Association between dental fear and the dental attendance of the family

Issued: 04.01.2024
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Changes to the permit: extension of validity; extension of the extraction period

Issuer of the original permit: THL

03.01.2024 Itä-Suomen Yliopisto Parkinsonin tautia sairastavien ja heidän verrokkiensa lääkehoito ja yhteys päätetapahtumiin (FINPARK)

Issued: 03.01.2024
Valid until: 31.12.2030
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimushanke tarkastelee Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden lääkkeiden käyttöä, sairastavuutta ja kuolleisuutta sekä Parkinsonin taudin riskitekijöitä.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

03.01.2024 FIMM/Helsingin yliopisto SUPER – Suomalainen psykoosisairauksien perinnöllisyysmekanismien tutkimus

Issued: 03.01.2024
Valid until: 31.12.2036
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

SUPER-tutkimus on Suomen laajuinen psykoosisairauksien perinnöllisyysmekanismeja selvittävä yleishyödyllinen tutkimus, johon on osallistunut 10500 suomalaista. Hankkeessa tutkitaan psykoosisairauksien perinnöllisyysmekanismeja sekä yleisemmin pyritään saamaan tietoa psykoosisairauksista ja psykoosia sairastavien tai sairastaneiden tilanteesta Suomessa.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

03.01.2024 TAYS Synnynnäisen lonkkanivelen dysplasian (DDH) perinnöllinen tausta ja hoidon tulokset

Issued: 03.01.2024
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tämä tutkimushanke selvittää synnynnäisen lonkkanivelen dysplasian perinnöllistä taustaa ja hoidon tuloksia TAYS:ista kerätyn retrospektiivisen aineiston sekä kansallisen rekisteriaineiston avulla. Hankkeen aineistot ovat FINDATA:n Kapseli-etäkäyttöympäristössä.

Changes to the permit: change of processors; extension of validity

Issuer of the original permit: THL, Tampere University Hospital

03.01.2024 HUS-yhtymä Maksasairauksien syntyyn ja etenemiseen vaikuttavat väestötason riskitekijät

Issued: 03.01.2024
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimus perustuu THL biopankin materiaaleihin, FINRISKI 1992-2012 sekä Terveys 2000 ja 2011 tutkimuksiin, joita yhdistetään kansallisiin seurantarekistereihin maksatautiin liittyvien sairaalahoitojen, syövän ja kuoleman osalta, tarkoituksena selvittää maksataudin ennustetekijöitä. Tutkitaan myös tutkimustilanteessa maksatautia sairastavien henkilöiden tai maksatautiriskissä olevien henkilöiden muita päätetapahtumia (kuolemia, sydän- ja verisuonitauteja, syöpää, munuaisten vajaatoimintaa ym).

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

03.01.2024 Helsinki Institute for Demography and Population Health, Helsingin Yliopisto Huono-osaisuuden ja huonon terveyden ylisukupolvisuus ja kasautuminen

Issued: 03.01.2024
Valid until: 31.12.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tässä tutkimushankkeessa arvioidaan sosiaalisten haittojen ja huonon terveydentilan siirtymistä sukupolvesta toiseen ja klusteroitumista perheissä. Erityisenä tavoitteena on purkaa syy-mekanismit ja prosessit, jotka aiheuttavat huonoa terveyttä ja sosiaalista eriarvoisuutta.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

Data permits 2023

20.12.2023 Private individual Ensihoidon potilaat, tiedon hallinta, ja analytiikka

Issued: 20.12.2023
Valid until: 31.12.2033
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tämän post doc -tutkimuskokonaisuuden tarkoituksena tuottaa tieteellistä tietoa päätöksenteon perustaksi olemassa olevaa, alun perin väitöskirjaa varten poimittua dataa hyödyntäen. Tavoitteena on kehittää ensihoidon potilaiden hoitokäytänteitä ja terveydenhuoltojärjestelmän toimivuutta, sekä lisätä potilasturvallisuutta. Tutkimuskokonaisuus tulee kohdentumaan laajasti ensihoidon potilaisiin, potilasasiakirjoihin, tiedonhallintaan, data-analytiikkaan ja teknologisiin sovelluksiin.

20.12.2023 Työterveyslaitos Mielenterveyden hoitopolut työterveyshuollossa

Issued: 20.12.2023
Valid until: 29.02.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hankkeessa tarkastellaan mielenterveyden hoitopolkuja koneoppimismenetelmiä hyödyntäen työterveyshuollon rekisteristä. Hoitopolku määritellään erilaisia palvelutapahtumia käsittäväksi prosessiksi, joka alkaa ensimmäisestä yhteydenotosta ja päättyy hoitosuhteen loppumiseen. Hankkeessa luodaan työkyvyn ennustemalli hoitopolkujen perusteella. Hankkeen tuotokset tukevat työterveyshuollon ennaltaehkäisevää toimintaa mielenterveyteen liittyvissä työkyvyn tuen prosesseissa.

20.12.2023 Private individual Ikääntyneiden naisten kokema parisuhdeväkivalta

Issued: 20.12.2023
Valid until: 31.12.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä ikääntyneiden kokema parisuhdeväkivalta on ja millaisia merkityksiä se sisältää. Tarkoituksena on kuvata naisten kokemaa parisuhdeväkivaltaa, ilmiöön liittyviä merkityssuhteita ja sitä arjen todellisuutta, jossa naiset elävät. Tutkimus tuottaa uutta tietoa ikääntyneiden naisten kokemasta parisuhdeväkivallasta, väkivallan muodoista ja avun tarpeista. Tutkimustieto vahvistaa tunnistamiseen liittyvää osaamista ja antaa keinoja väkivallan ehkäisyyn.

20.12.2023 Nordic Healthcare Group Oy FINEGFR

Issued: 20.12.2023
Valid until: 01.11.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia ei-pienisoluisen EGFR-positiivisten keuhkosyöpäpotilaiden hoitoa Suomessa vuosina 2010–2023. Tutkimus jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa (1) kuvataan ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidon kehitystä vuosina 2010–2023. Tämä osio keskittyy NSCLC potilaisiin, joilla on tietyt EGFR mutaatiot ja vakava tautimuoto.Toisessa osassa (2) kuvataan EGFR-positiivisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidon nykytilaa huomioiden kaikki eri EGFR mutaatiotyypit.

18.12.2023 IQVIA Finland Oy Monikansallinen tietokantakohorttitutkimus sydän- ja verisuonitautien ja aivoverisuonisairauksien esiintyvyyden riskin tutkimiseen keuhkoahtaumapotilailla, jotka ovat aloittaneet kolmen lääkeaineen (beklometasoni-dipropionaatti, formoteroli fumaraatti dihydraatti, ja glykopyrroni) yhdistelmähoidon käytön inhalaatiojauheella verrattuna ihalaatiosumutteeseen. (TRIBE)

Issued: 18.12.2023
Valid until: 31.12.2032
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimus on monikansallinen kohorttitutkimus, jossa tarkastellaan sydän- ja verisuonitautien ja aivoverisuonisairauksien esiintyvyyden riskiä yli 40-vuotiailla keuhkoahtaumapotilailla, jotka ovat aloittaneet tutkimuslääkkeen (TRIMBOW) käytön inhalaatiojauheella verrattuna ihalaatiosumutteeseen. Tutkimus toteutetaan retrospektiivisesti kerätyllä sekondäärisellä datalla, joka haetaan Eurooppalaisista tietokannoista.

13.12.2023 Quantify Research AB Burden of soft tissue sarcoma, liposarcoma and dedifferentiated liposarcoma: A retrospective study using Finnish registry data

Issued: 13.12.2023
Valid until: 01.12.2034
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Longitudinal observational cohort study, using secondary data from established administrative and clinical registers, aiming to investigate the real-world clinical and economic burden of patients with soft tissue sarcoma (STS), liposarcoma (LPS) and dedifferentiated liposarcoma (DDLPS) in Finland.

13.12.2023 Pää- ja kaulakeskus, HUS Ortopedisen vedon käyttö ja hoitovaste pienikokoisen tai retrognaattisen yläleuan kasvun ohjailussa HUS-alueella hoidetuilla potilailla

Issued: 13.12.2023
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hankkeen tavoitteena on selvittää, millä indikaatioilla oikomishoidon erikoishammaslääkärit lähettävät potilaita III-luokan luustoankkurihoitoon, miten hoitojakso toteutetaan ja minkälaisia tuloksia hoidolla aikaansaadaan. Tutkimustulosten perusteella pyritään saamaan uutta tietoa ortopedisen yläleuan kasvunohjailun hoitotehosta, hoitotuloksesta ja levyihin liittyvistä komplikaatioista. Tutkimuksen tulokset auttavat kehittämään III-luokan purentapoikkeaman hoitoa.

13.12.2023 Oulun Yliopisto Gastrointestinaaliset syövät Suomessa: hoitotulosten kehittyminen ja uudet biomarkkerit

Issued: 13.12.2023
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään vatsan elinten syöpien hoitoa Suomessa, erityisesti ruokatorvi- ja mahasyövän osalta. Tavoitteenamme on vähentää näiden syöpien kuolleisuutta ja niihin liittyvää kärsimystä arvioimalla missä, milloin ja miten nämä tulisi hoitaa, sekä etsiä keinoja tunnistaa liitännäishoidoista hyötyvät potilaat.

08.12.2023 IQVIA Finland Oy Evaluation of the feasibility of conducting a non-interventional post-authorisation safety study (NI-PASS) of outcomes associated with the use of tacrolimus before conception or during pregnancy using real-world data

Issued: 08.12.2023
Valid until: 30.06.2030
Purpose of data use: Tilastointi

This feasibility project aims to assess the potential of selected data sources in providing adequate sample size to conduct a potential safety study evaluating pregnancy outcomes after exposure to tacrolimus and alternative immunosuppressants. The objectives are to estimate the count of pregnancies in which the mother or father is a transplant recipient exposed to tacrolimus or alternative immunosuppressants, to describe transplantation types among the pregnancies and timing of maternal exposure

08.12.2023 Helsingin yliopisto Lastensuojelun avohuollon vaikuttavuus, ACELife-tutkimushanke

Issued: 08.12.2023
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimus on työpaketti 2 STN:n rahoittamassa 6-vuotisessa ACELife-tutkimushankkeessa. Tutkimuskohteena on lastensuojelun avohuollon palvelujen vaikuttavuus, jota tutkitaan laajan rekisteri- ja asiakirja-aineiston avulla. Tutkimus tuottaa täysin uutta tietoa lastensuojelun avohuollon palvelujen vaikuttavuudesta. Tutkimuksen tulosten avulla lastensuojelun avohuollon palveluja voidaan kehittää haitallisia lapsuudenkokemuksia ehkäisevään ja raskaita lastensuojelutoimenpiteitä vähentävään suuntaan.

08.12.2023 Itä-Suomen yliopisto Saamelaisten sairastavuus

Issued: 08.12.2023
Valid until: 31.12.2054
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Saamelaisten sairastavuuden tarkastelu ja vertailu muuhun väestöön.

08.12.2023 VARHA Keskosena ja täysiaikaisena syntyneiden suomalaisten lasten tapaturma-alttius, somaattinen ja psyykkinen sairastavuus ja siihen vaikuttavat tekijät – rekisteripohjainen-retrospektiivinen syntymäkohorttitutkimus

Issued: 08.12.2023
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa kuvataan lasten sairastavuutta eri sairauksien, tapaturmien ja kuolemien osalta sekä selvitetään etiologisia syitä lapsen erilaiselle sairastavuudelle, esimerkiksi psykiatriselle sairastavuudelle, ja psykososiaalisten tekijöiden yhteyttä sairastavuuteen ja lastensuojelun tukitoimiin.

30.11.2023 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Väestön hyvinvoinnin jakautuminen ja sen muutokset: miten ilmenee terveyden, tulojen ja varallisuuden yhteyksissä ja miten politiikkatoimet vaikuttavat?

Issued: 30.11.2023
Valid until: 30.11.2034
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa tutkitaan koko väestön hyvinvoinnin jakautumista niin kuin se ilmenee terveydessä, tuloissa ja varallisuudessa sekä näiden yhdistelmänä. Terveyttä tutkitaan HILMO, Kelan lääkekorvaustoimitukset, Kanta-rekisterin lääketoimitukset sekä lasten syntyneiden rekisteritietojen avulla. Tiedot yhdistetään Tilastokeskuksessa kattavasti muihin yksilötason rekisteritietoihin mm terveydestä, tuloista, varallisuudesta ja yksilöiden taustatiedoista.

30.11.2023 NHG Finland Oy OCRWE-rerun

Issued: 30.11.2023
Valid until: 01.10.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia munasarjasyöpäpotilaiden hoitoa Suomessa vuosina 2019-2023. Tutkimus on jatkumoa aikaisempaan OCRWE-Finland (Dnro THL/3571/14.02.00/2020).  Potilaiden taudin ominaisuuksia, eri  hoitotyyppien kestoa, hoitopolkuja sekä taudin etenemistä ja hoitojen vaikutuksia tutkitaan diagnoosihetkestä eteenpäin. Hoidon edellyttämää terveydenhuollon resurssikäyttöä ja epäsuoria kustannuksia tarkastellaan eri hoitojen väleillä.

22.11.2023 Turun yliopisto Masennuslääkkeiden raskaudenaikainen käyttö ja lasten psykiatriset häiriöt kansallisessa syntymäkohortissa

Issued: 22.11.2023
Valid until: 01.01.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hakemus liittyy Findatan myöntämään lupaan: Dnro THL/5006/14.02.00/2020. Tarkoitus on yhdistää edm luvan tietoihin Espoon, Turun ja Vantaan keräämät peruskoulun 8-luokkalaisten täyttämät Revised Beck Depression Inventory (R-BDI) tiedot (lukumäärä yhteensä noin 4000). Tietojen avulla arvioidaan heidän äitiensä raskauden aikana käyttämiensä SSRI-masennuslääkkeiden vaikutusta nuorten mahdollisen masennuksen luonteeseen ja vaikeusasteeseen. Tarkoituksena on tehdä myös validointitutkimusta.

22.11.2023 Tampereen yliopistollinen sairaala Luu- ja pehmytkudoskasvainten hoidon tulokset ja vaikuttavuus.

Issued: 22.11.2023
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään luu- ja pehmytkudoskasvainten hoidon tuloksia ja vaikuttavuutta.

14.11.2023 MedEngine Oy Descriptive analysis of MS patients converting from Natalizumab (Tysabri) IV to SC formulation in Finnish register data

Issued: 14.11.2023
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

This is a a descriptive real-world evidence study, which aims to characterize Finnish MS patients treated SC formulation of natalizumab.

13.11.2023 Niuvanniemen sairaala Oikeuspsykiatriset potilaat Suomessa – potilaiden tausta ja menestyminen avohoidossa

Issued: 13.11.2023
Valid until: 31.12.2030
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään, miten suomalainen oikeuspsykiatrinen potilas selviytyy avohoidossa, tutkitaan potilaiden rikollisuutta ja sitä ennustavia tekijöitä sekä oikeuspsykiatristen potilaiden kuolleisuutta. Tutkimusaineisto muodostuu 1.1.1980 – 31.12.2021 hoitoon määrätyistä oikeuspsykiatrisista potilaista.

13.11.2023 Yksityishenkilö / Varsinais-Suomen hyvinvointialue Tutkimus lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkaiden kustannuksista

Issued: 13.11.2023
Valid until: 28.06.2024
Purpose of data use: Viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä

Hankkeessa selvitetään Länsirannikon OT-pilotin potentiaalisia taloudellisia hyötyjä yhteiskunnalle, jos lastensuojelun sijaishuollon ja psykiatrian yhteisasiakkaiden hyvinvointia ja samalla yhteiskuntaan integroitumista voidaan parantaa koko Suomessa.

08.11.2023 Itä-Suomen yliopisto Kyselytutkimus sarjoittaisen päänsäryn hoitokeinojen koetuista vaikutuksista ja oireiden vuorokausi- ja vuodenaikavaihtelusta suomalaisilla potilailla.

Issued: 08.11.2023
Valid until: 01.01.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Toteutamme sarjoittaista päänsärkyä sairastaville kohdennetun tieteellisen kyselytutkimuksen. Kysely toteutetaan avoimena nettikyselynä. Vastaajat voivat halutessaan antaa henkilötunnuksensa, jonka avulla heidät yksilöidään ja heidän sarjoittainen päänsärky -diagnoosinsa varmennetaan hoitoilmoitusrekistereistä. Ilman vastaajien yksilöintiä ja diagnoosien varmistamista kyselyn tuottama aineisto olisi epäluotettava ja hyödytön.

08.11.2023 Oriola Finland Oy The Burden of Invasive Pneumococcal Disease and Community-Acquired Pneumonia in Children and Adults in Finland

Issued: 08.11.2023
Valid until: 01.08.2031
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

The aim of this study is to explore the clinical and economic burden of invasive pneumococcal disease and community-acquired pneumonia in the Finnish population of all ages in terms of healthcare utilization and work absenteeism.

08.11.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialue Diabetespotilaan hoitoketjun toimivuus ja kustannukset

Issued: 08.11.2023
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimus antaa tietoa diabeteksen, esidiabeteksen ja niiden liitännäissairauksien esiintyvyydestä ja ilmaantuvuudesta,
hoidon toteutumisesta, hoitotasapainoista, riskitekijöistä sekä hoidon kustannuksista. Sen avulla voidaan arvioida,
miten tasa-arvoisesti diabeteksen hoito toteutuu eri puolella aluetta ja vaikuttaako hoidon laatu, hoidon jatkuvuus ja varhainen puuttuminen riskitekijöihin lisäsairauksien määrään ja hoidosta aiheutuviin kustannuksiin ja tarkastella kustannusvaikuttavuutta.

30.10.2023 Medaffcon Oy Burden of illness in asthma and COPD

Issued: 30.10.2023
Valid until: 31.08.2031
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Asthma and COPD are multifaceted diseases that are associated with significant impairment and risk of health deterioration. Both conditions currently have a therapeutic response that is highly variable, and the prevalence of both is expected to increase over the next decade. The aim of the study is to describe the burden of illness in both asthma and COPD.

30.10.2023 Orton Oy Polven ja lonkan tekonivelleikkauksien objektiivisiin ja subjektiivisiin tuloksiin vaikuttavat tekijät Ortonissa

Issued: 30.10.2023
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hankkeen tarkoituksena on selvittää Orton sairaalassa tehtävien polven ja lonkan tekonivelleikkausten laatua sairaalan oman toiminnan kannalta. Hyödynnetään potilasrekisterissä olevia taustatietoja ja leikkaustietoja sekä potilaan täyttämiä PROM -kyselyitä. Sen lisäksi selvitetään THL:n ortopediset proteesirekisterit-tiedon pohjalta mm. mahdolliset revisiot Ortonin tekonivelleikatuille potilaille.

25.10.2023 VATT Institute for Economic Research The nature of nurture: the interplay between genetic and the social environment in impacting health – second version

Issued: 25.10.2023
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Inherited characteristics and socioeconomic status are known to have a complex relationship with health, educational
attainment, and labor market outcomes. We link genetic data from biobanks with different Finnish population registers
to study these health and public policy-relevant topics.

The aim of this project is to provide new and relevant information on the determinants of health and income inequality,
and to increase our understanding of how these relate to each other.

20.10.2023 BCB Medical Oy Real World Evidence (RWE) Study for Bladder Cancer Patients in Finland

Issued: 20.10.2023
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Life expectancy and treatment response is currently very low for bladder cancer (BC) patients. The aim of the study is to a) define high-risk clinical characteristics and biomarker levels to identify patients requiring improved monitoring or earlier intervention b) define which patient populations currently have suboptimal outcomes and treatment responses c) what are the unmet medical needs concerning BC patients d) what are the current clinical outcomes and treatment patterns for BC.

18.10.2023 Suomen Syöpäyhdistys – Cancerföreningen i Finland ry Eturauhassyövän seulontakoe PSA-menetelmällä: satunnaistettu väestöpohjainen tutkimus

Issued: 18.10.2023
Valid until: 31.12.2038
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen päätavoitteena on seerumin PSA-pitoisuuteen perustuvan eturauhassyöpäseulonnan pitkän aikavälin kuolleisuusvaikutusten selvittäminen. Lisäksi selvitetään seulonnan vaikutusta (hyötyjä ja haittoja) eri alaryhmissä sekä toissijaisina tavoitteina eturauhassyövän etiologiaa ja ennustetta eli pyritään löytämään tekijöitä, jotka ennustavat eturauhassyöpään sairastumista tai hoitotulosta.

12.10.2023 Oulun yliopisto Suunterveyden digiloikka – kohti virtuaalista vastaanottoa

Issued: 12.10.2023
Valid until: 31.12.2035
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on virtuaalisen suusairauksien riskinarvioinnin ja ennaltaehkäisyn kehittäminen. Tutkimuksella selvitetään, voidaanko kyselyn ja hampaiston valokuvien perusteella tuottaa riskinarvio ja ohjata omahoitoa. Kyselyn vastauksista ja hampaiston kuvista tehtyjä havaintoja ja päätelmiä verrataan potilasrekisterissä oleviin suun ja hampaiden terveyttä koskeviin tietoihin ja tietojen avulla muodostetaan koneoppimiseen perustuva (tekoälyä hyödyntävä) järjestelmä.

11.10.2023 Pirkanmaan hyvinvointialue Tulehduksellisiin suolistosairauksiin liittyvä leikkausriski vuosina 2000-2023

Issued: 11.10.2023
Valid until: 31.07.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tulehduksellisia suolistosairauksia (IBD) hoidetaan sekä lääke- että leikkaushoidoilla. Kansallisia tietoja Suomessa tehdyistä IBD-leikkauksista ei ole. Tässä tutkimuksessa selvitetään IBD-leikkauksien määrät 2000-luvulla ja onko niihin tullut muutoksia kehittyneiden lääkehoitojen myötä. Tutkimustulos auttaa kohdentamaan IBD-hoitoja.

11.10.2023 Itä-Suomen yliopisto Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor Study (KIHD) / Sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimus (SVVT)

Issued: 11.10.2023
Valid until: 31.12.2035
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

SVVT-tutkimuksessa selvitetään yleisten kansansairauksien syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Vuosina 1984-1989 tutkimukseen kutsuttiin Kuopiosta ja lähikunnista 42-60-vuotiaista miehistä koostuva satunnaisotos. 2682 miestä osallistui. Tutkimuksessa toteutettiin kolme seurantakäyntiä 4, 11 ja 20 vuoden kohdalla. 11-vuoden seurannassa mukaan tuli myös 920 saman ikäistä naista. Kyseessä on epidemiologinen seurantatutkimus, jossa sairaus- ja kuolemansyytietojen seurannalla on keskeinen osa.

11.10.2023 Tekonivelsairaala Coxa ORTOPEDIAN JA TRAUMATOLOGIAN VAIKUTTAVUUS 2000-LUVULLA

Issued: 11.10.2023
Valid until: 21.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Sairauspoissaolot ja lääkehoidon tarve, erityisesti antitromboottisten lääkkeiden osalta ovat keskeisimpiä tekonivelkirurgian ja ortopedian alan kustannusvaikuttavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään ortopedian ja traumatologian alan, erityisesti tekonivelkirurgian vaikuttavuutta edellä kuvattujen mittareiden näkökulmasta.

03.10.2023 Niuvanniemen sairaala Psykopaattien kuolleisuuden, uusintarikollisuuden ja muiden päätetapahtumien ennustaminen eri muuttujista koneoppimista hyväksi käyttäen

Issued: 03.10.2023
Valid until: 31.12.2030
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Seurantatutkimuksessa selvitetään psykopaateiksi arvioitujen henkilöiden ennustetta, sairastavuutta ja uusintarikollisuutta koneoppimista hyväksi käyttäen. Vuoden 1984–1993 mielentilatutkimuksista erotellaan henkilöt, jotka täyttävät psykopatian kriteeristön (PCL-R>25 pistettä). Kuolleisuuden osalta verrokkina on normaaliväestö ja muilta osin ei-psykopaattiset henkilöt. Tutkimuksen mielenkiinnon kohteina ovat kuolleisuus, erilaisten muuttujien vaikutus kuolinsyihin sekä uusintarikollisuuteen.

03.10.2023 Helsingin yliopisto, Cancer Gene Therapy Group tutkimusryhmä Kliinisepidemiologinen tutkimus samanaikaisen muun lääkityksen ja hoidon akuuttien reaktioiden vaikutuksesta onkolyyttisen viroterapian päätetapahtumiin

Issued: 03.10.2023
Valid until: 27.06.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tämä kliinisepidemiologinen tutkimus kartoittaa onkolyyttisen viroterapian yhteisvaikutusta samanaikaisen muun lääkityksen kanssa. Tutkimus myös tutkii hoidon akuuttien vaikutusten (kuten hypotension, akuutin neutropenian) vaikutuksia päätetapahtumiin.

02.10.2023 MedEngine Oy A Real-World Evidence Study for Characterization of Epidemiology, Treatment Practices, and Burden of Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) in Finland

Issued: 02.10.2023
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

The aim of this study is to assess the epidemiology, treatment practices, and the burden of DMD in the nationwide cohort of DMD patients in Finland.

20.09.2023 Helsingin yliopisto FinnGen

Issued: 20.09.2023
Valid until: 29.06.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

20.09.2023 Pirkanmaan hyvinvointialue Mitokondriaalista mutaatiota kantavien naisten lisääntymisterveys

Issued: 20.09.2023
Valid until: 31.12.2034
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Suunnitellussa kuvailevassa tutkimuksessa kartoitetaan yleisimmän mitokondriaalisen mutaation kantajanaisia. Mutaatio voi aiheuttaa vaikean MELAS-sairauden, lievempiä oirekuvia tai kantaja voi olla oireetonkin. Nykytiedon valossa myös oireettomat mutaation kantajat voivat olla keskimääräistä suuremmassa riskissä raskauskomplikaatioille, mutta rekisteripohjaisia tutkimuksia ei aiheesta ole. Tarkoituksena on kartoittaa mutaation kantajien raskauksien kulkua ja raskauskomplikaatioita.

19.09.2023 Oulun yliopisto Managers’ Traits and Personal Attributes: Implications for Accounting and Financial Decisions

Issued: 19.09.2023
Valid until: 31.12.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hankkeessa tutkitaan suomalaisten yritysten ylimmän johdon henkilökohtaisten ominaisuuksien kuten riskikäyttäytymisen merkitystä yrityksen liiketaloudellisissa päätöksissä. Näitä päätöksiä ovat mm. investointi- ja rahoituspäätökset, yrityskaupat, verosuunnittelu ja yritystä läheisesti sivuavat päätökset kuten sisäpiirikaupankäynti ja muut omistusmuutokset. Tutkimuksessa tutkitaan myös vanhempien vastaavien ominaisuuksien vaikutusta ylimmän johdon käyttäytymiseen yrityksen päätöksenteossa.

13.09.2023 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Psykoterapian vaikuttavuus nuorilla – seurantatutkimus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatristen potilaiden psykoterapioista

Issued: 13.09.2023
Valid until: 29.11.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Kyseessä on naturalistiseen vaikuttavuustutkimukseen, jonka tavoitteena oli selvittää psykoterapeuttisten interventioiden vaikuttavuutta ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä nuorilla, liittyvä seurantatutkimus. Tutkimus on toteutettu potilaiden täyttämien oireita ja toimintakykyä mittaavien itsearviointilomakkeiden sekä seurantakyselyn avulla, ja aineistoon liitetään Hilmorekistereistä saatavat tiedot tutkittavien seuranta-aikana (5 vuotta) käyttämistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista.

13.09.2023 Medaffcon Oy FINLeukemia: RWE study on Finnish patients with chronic lymphocytic leukemia and non-Hodgkin’s lymphomas – Patient characteristics, treatment praxis, HCRU and utilization of machine learning tools to identify novel risk factors

Issued: 13.09.2023
Valid until: 01.06.2032
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

13.09.2023 Helsingin Yliopisto PREDO – Suomalainen preeklampsiatutkimus

Issued: 13.09.2023
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tämä tietolupahakemus koskee Suomalainen Pre-eklampsiatutkimus -tutkimuksen PREDO-osatutkimusta. PREDO on seurantatutkimus, jossa tutkitaan pre-eklampsian lääketieteellisiä ja psykologisia riskitekijöitä ja seurauksia äidin ja lapsen hyvinvointiin. Tutkimukseen kuuluu noin 4730 raskaana ollutta naista ja heidän 4774 lasta.  Heitä on seurattu äitien raskausajalta läpi tutkittavien lasten lapsuuden kliinisten-, geneettisten- kysely- ja rekisteritutkimusten avulla.

13.09.2023 Medaffcon Oy Characterization of patients and treatment patterns of biologic therapies for Psoriasis and Psoriatic arthritis in Finland

Issued: 13.09.2023
Valid until: 05.10.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

13.09.2023 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, OYS Lapsen sydänleikkauksen yhteydessä tehdyn kateenkorvan poiston vaikutus myöhempään terveyteen: kansallinen rekisteritutkimus

Issued: 13.09.2023
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Synnynnäistä sydänvikaa sairastaville lapsille tehdään usein jo varhaislapsuudessa avosydänleikkaus, jonka yhteydessä poistetaan kateenkorva ainakin osittain paremman näkyvyyden saamiseksi. Kateenkorva on osa immuunijärjestelmää tuottamalla etenkin lapsuuden aikana T-soluja. Tutkimme näiden lasten ja nuorten myöhempää immuniteettia ja sairastuvuutta oirekyselytutkimuksella ja immunologisilla verikokeilla. Kateenkorvan koon ja olemassa olon arvioimiseksi teemme myös MRI-kuvauksia osalle lapsista.

12.09.2023 University of Helsinki and HUS A pan-cancer approach connecting tumor molecular profiles and individual health information for discoveries and new precision cancer medicine solutions (iCAN)

Issued: 12.09.2023
Valid until: 31.12.2043
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

07.09.2023 StatFinn Oy Havaintotutkimus enoksapariinin vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta käytettäessä standardi- tai sitä suurempaa lääkeannosta verisuonitukoksen estoon lihavilla potilailla

Issued: 07.09.2023
Valid until: 16.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa arvioidaan enoksaparinin standardi- tai sitä suuremman lääkeannoksen vaikutusta riskiin saada
laskimokomplikaatio tai merkittävä verenvuototapahtuma kolmen kuukauden seurantajaksolla leikkauspotilailla ja potilailla
sairaalahoidossa lihavilla potilailla.

07.09.2023 Turun yliopisto Segregaation ja asunnottomuuden vastainen asumissosiaalinen työ haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumis- ja palvelupoluilla (SEGRA)

Issued: 07.09.2023
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hankkeessa muodostetaan valtakunnallisia rekistereitä (väestötietorekisteri, Kelan etuusrekisteri) sekä kohdekaupungin useita sosiaali- ja terveyspalvelujen rekistereitä yhdistävä pitkittäisaineisto kaupungissa 11/2021* asunnottomana vuosittaisen kansallisen asunnottomuustilaston mukaan olleista. Tutkimuskohteena ovat asunnottomuutta edeltäneet asumis-, palvelu- ja etuusolut pitkällä aikavälillä.

Lisätietoa hankkeesta (projects.tuni.fi)

*myös 11/2018, 11/2019, 11/2020 ja 11/2022

07.09.2023 Lapin hyvinvonitialue Itsemurhat ja itsemurhayritykset Pohjois-Suomessa: prospektiivinen rekisteritutkimus itsemurhien ennaltaehkäisyn tueksi

Issued: 07.09.2023
Valid until: 31.12.2029
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Prospektiivisen rekisteritutkimuksen tavoitteena on tutkia Pohjois-Suomen alueella itsemurhan tehneiden ja itsemurhaa yrittäneiden demografisia ja kliinisiä taustatekijöitä itsemurhien kansallisen ehkäisyohjelman tueksi. Tuloksia verrataan muualla Suomessa itsemurhan tehneiden ja itsemurhaa yrittäneiden vastaaviin tuloksiin. Tutkimuksen toteuttaa Lapin hyvinvointialue ja Jyväskylän yliopiston psykologian laitos.

05.09.2023 Medaffcon Oy l

Issued: 05.09.2023
Valid until: 31.08.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on kuvailla astman ja keuhkoahtaumataudin aiheuttamaan tautitaakkaa. Astma ja keuhkoahtaumatauti ovat monitahoisia sairauksia, joihin molempiin liittyy merkittävä riski terveyden heikkenemisestä.

31.08.2023 Oulun yliopisto Pohjois-Suomen syntymäkohortit – Hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelma

Issued: 31.08.2023
Valid until: 17.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Pohjois-Suomen syntymäkohorttien hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelma muodostuu Oulun yliopistossa, lääketieteellisessä tiedekunnassa kerätyistä pitkittäisistä väestötutkimuksen aineistoista ja niillä tehtävästä tutkimuksesta. Tavoitteena on selvittää kohortteihin kuuluvien henkilöiden terveyttä ja elintapoja sekä pitkäaikaista sairastavuutta sikiökaudelta lähtien, tutkia ikääntyneen väestön toimintakykyä ja sairastavuutta sekä sukupolvien välisiä eroja.

30.08.2023 Quantify Research AB A Nordic retrospective registry study on the risk of malignancy and multiple sclerosis associated with infectious mononucleosis caused by Epstein-Barr Virus

Issued: 30.08.2023
Valid until: 31.12.2029
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

The current study aims to be the first to utilize longitudinal administrative registries from multiple countries to identify patients with Epstein-Barr virus related infectios mononucleosis (EBV-IM) to study the induced risk of malignancy and multiple sclerosis (MS) onset. The results will, additionally, be stratified by year and age of EBV-IM diagnosis as well as subtype of malignancy and MS.

23.08.2023 Turun yliopisto Ruokatorviatresia ja syöpäriski

Issued: 23.08.2023
Valid until: 30.04.2033
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksemme tarkoituksena on arvioida väestön laajuudella ruokatorviatresiapotilaiden riskiä sairastua ruokatorven syöpään. Lisäksi selvitämme ruokatorviatresiaan liittyvää kuolleisuutta ja sairastavuutta koko elinkaaren aikana ja tarkastelemme eliniänennusteen kehitystä.

17.08.2023 HUS Koronaviruksen aiheuttamat tartuntaketjut Uudellamaalla

Issued: 17.08.2023
Valid until: 29.11.2041
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Kyseessä on rekisteritutkimus Uudenmaan koronavirustartunnanjäljitystiedoista. Tutkimuksessa selvitetään, missä jäljitetyt tartunnat ja tartuntaketjut ovat tapahtuneet vuosina 2020-2021 eri aikoina, ja miten esimerkiksi testatun ikä tai sukupuoli on vaikuttanut tartuntaketjuihin.

17.08.2023 HUS Saliva samples in SARS Cov-2 virus detection compared to the nasopharyngeal RT-PCR findings and the clinical symptoms in individuals with suspected COVID-19 infection (BIOBANK)

Issued: 17.08.2023
Valid until: 02.06.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

It is not clear whether new quantitative SARS CoV-2 saliva tests correlate with the clinical signs and symptoms. Possible prognostic factor of the disease severity in testing would be of great clinical importance. Mitigation of the ongoing COVID-19 also requires continuous developing of reliable and accessible laboratory diagnostic services.

11.08.2023 HUS ja Helsingin yliopisto EBV-infektion rooli MS-taudin synnyssä

Issued: 11.08.2023
Valid until: 01.02.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Saaduilla tiedoilla selvitetään sairastetun mononukleoosin tuomaa absoluuttista riskiä sairastua MS-tautiin.

27.06.2023 Tampereen yliopisto Early detection of risk factors of overweight and obesity among Finnish children. Suomalaisten lasten ylipainoon ja lihavuuteen vaikuttavien tekijöiden varhainen havaitseminen.

Issued: 27.06.2023
Valid until: 31.12.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä tunnistamaan lasten ja nuorten ylipainoisuuteen ja lihavuuteen liittyvät riskitekijät mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tutkimustiedon avulla pyritään löytämään lapsen riskikasvumalleja ja niihin liittyviä riskitekijöitä, jotka auttaisivat suuntaamaan lasten lihavuuden ehkäisytyön resursseja äitiys- ja lastenneuvoloissa.

20.07.2023 HUS Lunatummalasia: epidemiologia, etiologia ja varhainen tunnistus tekoälyn avulla

Issued: 20.07.2023
Valid until: 31.03.2029
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tarkoituksenamme on perehtyä laajalti lunatummalasian epidemiologiaan ja etiologiaan. Aiomme selvittää lunatummalasian ilmaantuvuuden Suomessa ja taudin syntyyn/kulkuun vaikuttavia tekijöitä Hilmosta saatavan aineiston avulla. Lisäksi aiomme selvittää Kelan ja eläketurvakeskuksen tietoihin pohjaten kansallisessa rekisteriaineistossa, miten paljon lunatummalasia aiheuttaa sairaslomia, työkyvyttömyyseläkkeitä ja yhteiskunnallisia kustannuksia.

12.07.2023 StatFinn Oy Havaintotutkimus enoksapariinin vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta käytettäessä standardi- tai sitä suurempaa lääkeannosta verisuonitukoksen estoon lihavilla potilailla

Issued: 12.07.2023
Valid until: 16.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa arvioidaan enoksaparinin standardi- tai sitä suuremman lääkeannoksen vaikutusta riskiin saada laskimokomplikaatio tai merkittävä verenvuototapahtuma 3 kuukauden seurantajaksolla leikkauspotilailla ja potilailla sairaalahoidossa lihavilla potilailla. Tutkimussuunnitelmamme on päivitetty ja haemme uutta tietolupaa aineistolle, joka on poimittu vanhan tietoluvan nojalla.

12.07.2023 HUS Fertility and pregnancy outcomes in patients with repaired or unrepaired atrial septal defect

Issued: 12.07.2023
Valid until: 19.01.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Aikaisemmin on kerätty kaikki potilaat, joilla on eteisväliseinäaukon (ASD) diagnoosikoodi sekä verrokkipopulaatio (5 verrokkia per 1 ASD potilas). Aineiston koko n. 14 000 ASD potilasta ja 70 000 verrokkia. Lisähyödynnämme kyseistä aineistoa tutkiaksemme ASD potilaiden raskauskomplikaatioita, tätä varten pyytäisimme että kyseiseen aineistoon yhdistettäisiin THL:n syntyneiden lasten rekisteristä, raskauden keskeyttämisrekisteristä, malformaatiorekisteristä ja lääkerekisteristä tietoja.

12.07.2023 Työterveyslaitos Työterveyshuollon psykologisten hoitojen pitkäaikaiset työkykyvaikutukset

Issued: 12.07.2023
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Useat erilaiset lyhyet psykologiset hoidot edesauttavat psyykkisen oireilun vähenemisessä mutta hoitojen työkykyhyödyistä ja mielenterveyden jatkohoidon tarpeesta on niukasti tietoa. Tutkimme lyhyiden hoitojen käyttöön liittyviä demografisia tekijöitä ja tuloksellisuutta työkyvyn tuessa laajassa työterveyshuollon aineistossa. Otokseen kuuluvien työkykyä, sosioekonomisia tekijöitä ja mielenterveyttä seurataan rekisterien (KELA, Tilastokeskus, ETK) perusteella vuodesta 2012 vuoteen 2028.

12.07.2023 Helsingin Yliopisto Botnia-tutkimus

Issued: 12.07.2023
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Botnia-tutkimus aloitettiin vuonna 1990 tavoitteena tutkia ja selvittää geneettisiä ja ympäristöllisiä riskitekijöitä, jotka altistavat diabetekselle ja sen mahdollisille komplikaatioille. Lisäksi Botnia-tutkimus pyrkii löytämään työkaluja diabeteksen yksilölliseen ehkäisemiseen ja hoitoon. Nykyisin Botnia-tutkimuksella on 2 keskusta Suomessa (Helsinki, Vaasa). Tutkittavien seuranta jatkuu ja uusia tutkittavia rekrytoidaan erityisesti PPP Botnia- ja Finnmody-alatutkimuksiin.

12.07.2023 BCB Medical Oy Real-World Evidence study of spine surgery in Finland

Issued: 12.07.2023
Valid until: 01.08.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Clinical, safety, medical resource use and patient related outcomes of MIS posterior thoracic and lumbar fusion surgery versus open surgery in the Finnish Spine Registry.

05.07.2023 Tampereen yliopistollinen sairaala ja Tampereen yliopisto Involuntary psychiatric treatment of minors and young adults in Finland and Sweden: trends 2010-2021

Issued: 05.07.2023
Valid until: 31.12.2043
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Hankkeen tarkoituksena on tutkia vuosina 2010-21 psykiatrisen erikoissairaanhoidon potilaiksi tulleiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten joukossa tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon ohjautumiseen ja hoidonaikaisiin pakkotoimiin ja rajoituksiin liittyviä sairauteen, perhetaustaan, lastensuojeluhistoriaan ja rikoskäyttäytymiseen liittyviä riskitekijöitä ja tahdosta riippumattoman hoidon trendejä. Tuloksia verrataan rinnakkaiseen analyysiin Ruotsissa kerättävässä aineistossa.

30.06.2023 HUS Uni psyykkisen terveyden ja toimintakyvyn ennustajana

Issued: 30.06.2023
Valid until: 31.01.2032
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimus koostuu vuosina 2016-2018 varusmiespalveluksensa Karjalan prikaatin ilmatorjuntakomppaniassa aloittaneista nuorista aikuisista. Tutkimuksemme tavoitteena on kerätä tietoa unen vaikutuksesta toimintakykyyn, psyykkiseen terveyteen, palvelusturvallisuuteen ja -kelpoisuuteen sekä palveluksen aikana että pitkittäisseurannassa.

22.06.2023 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Ihosairauksien epidemiologia Suomessa

Issued: 22.06.2023
Valid until: 31.12.2032
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hankkeessa selvitetään erilaisten ihosairauksien esiintyvyyttä Suomessa ja näihin sairauksiin liittyvää liitännäissairastavuutta.

22.06.2023 Oulun yliopistollinen sairaala, PPSHP Rintojen liikakasvu: prevalenssi, oireiden ja koon korrelointi sekä kirurgisen hoidon pitkäaikaistulokset

Issued: 22.06.2023
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tietoja käytetään rintojen liikakasvun tutkimukseen. Tutkimusosioita on kaksi, molempiin haetaan lupaa samalla hakemuksella. Tavoitteena on selvittää rintojen liikakasvun prevalenssia, koon ja oireiden korrelaatiota kohorttiaineistosta (NFBC1966) sekä selvittää leikkaushoidon pitkäaikaistuloksia mm. elämänlaatukartoituksella laajasta leikkauspotilaiden tutkimusaineistosta ja näiden jälkeen tehdä terveystaloustieteellistä analyysia hoidon kustannuksista.

22.06.2023 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Lääkärien kannusteet

Issued: 22.06.2023
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten lääkäreiden tekemät valinnat riippuvat siitä, työskenteleekö lääkäri yksityisellä vai julkisella sektorilla. Tarkastelussa keskitytään erilaisten lääkkeiden määräämiseen. Eri sektoreilla toimivilla lääkäreillä on erilaiset taloudelliset kannusteet (erityisesti yritystoiminnan voitot ja mahdolliset muut kannustinjärjestelmät yksityisellä sektorilla), mikä saattaa vaikuttaa heidän valintoihinsa ja sitä kautta terveydenhuollon kustannuksiin ja hoidon laatuun.

21.06.2023 Pirha Lyhytjälkihoitoisen synnytyksen jälkeen varhain kotiutuvat vastasyntyneet Suomessa

Issued: 21.06.2023
Valid until: 31.12.2036
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimus toteutetaan rekisteritutkimuksena THL:n, Kelan ja Tilastokeskuksen aineistoista v 2008-2015 syntyneistä vastasyntyneistä. Tavoitteena on kerätä tietoa ja verrata keskenään syntymän jälkeen varhain kotiutuvia vastasyntyneitä myöhemmin kotiutuviin vastasyntyneisiin. Tutkimukseen otetaan mukaan täysiaikaiset, alateitse ja terveinä syntyneet vastasyntyneet.

21.06.2023 Tampereen korkeakoulusäätiö sr Työterveyshuolto osana sote-järjestelmää: integraatio- ja kustannusnäkökulmia -konsortiohanke (2023-2024): Tutkimussuunnitelma Tampereen yliopiston osuudesta

Issued: 21.06.2023
Valid until: 31.08.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hankkeen tavoitteena on tutkia työterveyshuollon asiakkaiden terveyspalvelujen rinnakkaiskäyttöä, sekä jonotusaikoja erikoissairaanhoitoon, jonotuksen aikaisia sekä erikoissairaanhoidon jälkeisiä sairauspoissaoloja ja työkyvyn tukitoimia. Lisäksi selvitetään erityyppisten digipalvelujen käyttöä työterveyshuollossa ja käytön muutoksia viime vuosina. Aineistona käytetään Pihlajalinnan työterveyshuollon potilas- ja laskutustietoja, jotka yhdistetään muihin rekisteritietoihin.

21.06.2023 HUS Kuntayhtymä/HYKS-sairaanhoitoalue Raskaushistorian vaikutus myöhempään rintasyöpäsairastuvuuteen

Issued: 21.06.2023
Valid until: 30.11.2029
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää vaikuttaako naisen raskaushistoria myöhempään riskiin sairastua rintasyöpään. Raskaushistorian osalta tarkastellaan keskenmenoja, raskaudenkeskeytyksiä ja kohdunulkoisia raskauksia sekä niiden ajoittumista naisen elämänkaareen. Lisäksi selvitetään mahdolliseen raskaudenkeskeytykseen liittyvien tekijöiden, kuten keskeytysmenetelmä ja raskaudenkesto, merkitystä rintasyövän kehittymiseen.

14.06.2023 Fimea Follikulaarisen lymfooman ennustetekijät

Issued: 14.06.2023
Valid until: 01.09.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Kyseessä on follikulaarisen lymfooman pitkäaikaisennusteen selvitys potilaista, joilla lymfooma on diagnosoitu vv. 2000-2020. Tutkimuksessa kerätään tiedot tautien kliinisistä piirteistä, potilaiden ennusteesta ja ominaisuuksista, annetuista hoidoista ja niiden vasteista. Kerätyistä tiedoista selvitetään, miten eri diagnoosivaiheen piirteet ja annetut hoidot vaikuttavat potilaiden pitkäaikaisselviytymiseen.

08.06.2023 HUS Naistenklinikka, Naistentaudit ja synnytykset ENDOMETRIOOSIPOTILAAN ELÄMÄNKAARI – REKISTERITUTKIMUS ENDOMETRIOOSIPOTILAAN FERTILITEETISTÄ, SAIRASTAVUUDESTA JA KUOLLEISUUDESTA ENDOMETRIOOSILEIKKAUKSEN JÄLKEEN (ENDOLIFE)

Issued: 08.06.2023
Valid until: 21.03.2032
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Endometrioosipotilaiden ehkäisypillereiden käyttöä koskevassa tutkimuksessa hormonaalisen ehkäisyn tiedot poimitaan endometrioosikohortin osalta toisesta rekisteritutkimuksesta ”Hormonaalinen ehkäisy: hyödyt ja haitat Suomessa – etenevä kansallinen rekisteritutkimus”. Tiedot siirretään Fionasta Findatan Kapseli etäkäyttöympäristöön, jossa tutkimustietojen käsittely ja analyysit tapahtuvat.

08.06.2023 Pirkanmaan hyvinvointialue, Tampereen Yliopistollinen sairaala Okasolusyöpien ilmaantuvuus, tuumorien ominaisuudet ja ennuste

Issued: 08.06.2023
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää okasolusyöpien huonoon ennusteeseen ja useiden tuumorien kehittymiseen liittyviä tekijöitä sekä selvittää okasolusyöpien ilmaantuvuuden viimeisimpiä muutoksia. Tähän väitöstutkimukseen kuuluu kolme osatyötä, joista osatyötä 1 varten tehdään tietolupahakemus Findataan. Tässä työssä aiemmin vuosilta 2006–2015 kerättyjen okasolusyöpäpotilaiden kuolinsyyt selvitetään Tilastokeskuksesta. Kokonaiskuolleisuutta verrataan muuhun väestöön hakemalla tiedot verrokeilta.

08.06.2023 Laurea-ammattikorkeakoulu Ikääntyvän väestön toimintakyky, kuntoutus ja terveysetuudet vuosina 2017–2021 (Ikäkyky)

Issued: 08.06.2023
Valid until: 30.06.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, millainen on suomalaisen ikääntyvän väestön työ- ja toimintakyky verrattuna muiden Euroopan maiden vastaaviin ikäryhmiin ja miten kuntoutus ja terveysetuudet ovat yhteydessä suomalaisen ikääntyvän väestön työkykyyn ja työssä jatkamiseen. Tutkimuksessa yhdistetään SHARE-kyselyaineistoon rekisteritietoja tutkittavien eläkkeistä, kuntoutuksesta ja terveysetuuksista. Tuloksia voidaan hyödyntää työkyvyn tukemisessa ja kuntoutuksen kohdentamisessa.

05.06.2023 Nordic Healthcare Group Oy FINPAH2

Issued: 05.06.2023
Valid until: 31.05.2033
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Tutkimuksessa selvitetään keuhkovaltimotauti (PAH) ja krooninen tromboembolinen keuhkoverenpainetauti (KTEPH) potilaiden terveydenhuollon resurssien käyttöä ja niistä koituvia kustannuksia viisi vuotta ennen ja jälkeen sairauden puhkeamisen. Lisäksi kartoitetaan epäsuoria kustannuksia; sairauspoissaolojen ja ennenaikaisten eläköitymisten yleisyyttä. Tarkempi tutkimussuunnitelma löytyy liitteenä. Tutkimuksen tulokset julkaistaan vertaisarvioidussa tiedejulkaisussa.

02.06.2023 MedEngine Oy Segmentation and Prediction of disease progression with ARTificial intelligence Algorithms with a focus on Costs and resource USe in type 2 diabetes patients in Finland (SPARTACUS)

Issued: 02.06.2023
Valid until: 01.04.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Identification of T2D patients in the early stages of the disease and optimizing early treatment is anticipated to lead to improved treatment outcomes and healthcare costs. Machine learning (ML) models trained on routinely collected health data can be used to accurately predict the onset of T2D at the population level. The aim of this registry study is to test and utilize ML-based algorithms to predict T2D progression and its effects of healthcare use, costs and mortality in Finland.

17.05.2023 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Ulkosynnytinsyövän leikkauskäytännöt – vaikutus leikkauskomplikaatioihin ja onkologiseen ennusteeseen

Issued: 17.05.2023
Valid until: 31.12.2032
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ulkosynnytinsyövän leikkauskäytännöistä Suomessa. Yksilöityinä tavoitteena on selvittää plastiikkakirurgisten rekonstruktioiden vaikutusta ulkosynnytinsyövän hoitoennusteeseen, kartoittaa ulkosynnytinsyöpäleikkausten yhteydessä tehtävien rekonstruktiivisten toimenpiteiden yleisyyttä ja jakautumista Suomessa sairaanhoitopiireittäin sekä tutkia modernien leikkausinstrumenttien vaikutusta ulkosynnytinsyövän välittömiin leikkauskomplikaatioihin.

17.05.2023 Turun yliopisto ja TYKS Sappiteiden kehityshäiriöt (sappitiekysta) ja syöpäriski

Issued: 17.05.2023
Valid until: 31.12.2033
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tämän tutkimuksen tavoitteena selvittää Suomessa sappitiemalformaatiopotilaiden kirurgista hoitoa, pitkän ajan syöpäriskiä ja kuolleisuutta hyödyntäen valtakunnanlaajuisia kansallisia rekistereitä.

12.05.2023 Niuvanniemen sairaala Päihdehäiriöihin liittyvän ilmoitusvelvollisuuden toteutuminen Suomessa

Issued: 12.05.2023
Valid until: 31.12.2030
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään kuinka yleisesti päihderiippuvaisista tai huumausaineita säännöllisesti käyttävistä potilaista tehdään ilmoitusvelvollisuuden mukainen ajoterveysilmoitus poliisille. Tavoitteena on selvittää, onko päihdehäiriöisten henkilöiden ajo-oikeuteen puuttuminen yhteydessä liikennerikosten riskiin ja parantaako ilmoitusvelvollisuuden mukainen toiminta liikenneturvallisuutta.

05.05.2023 Karolinska Institutet Antibiotics, maternal metabolic and perinatal complications and subsequent risk for psychiatric disorders, diabetes and obesity in childhood and adolescence

Issued: 05.05.2023
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

The overall aim is to estimate the risk of neurodevelopmental and psychiatric diagnoses (here together called neuropsychiatric) after prenatal exposure to infection, antibiotic drugs or mothers with metabolic or major inflammatory disease. Such prenatal exposures have been associated with offspring neurodevelopmental disorders (mainly autism and ADHD). Little is known about associations between prenatal metabolic exposures and other offspring neuropsychiatric disorders and metabolic disorder.

03.05.2023 Schain Research AB A population-based registry study on pregnancies affected by maternal autoimmune diseases between 2000-2022

Issued: 03.05.2023
Valid until: 01.11.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

The present study aims to identify patients affected by maternal autoimmune diseases in Finland, and to characterize pregnancy outcomes, neonatal treatment pattern and long-term outcomes in livebirths to understand their current unmet needs in this patient group. Another aim is to identify predictive risk factors for index and subsequent pregnancies, which may contribute to developing better prognostic tools and prevention measures.

28.04.2023 Turun yliopistollinen keskussairaala, Turun yliopisto Lonkan, polven, sekä olka- ja kyynärpään tekonivelleikkausten tulokset ja niihin vaikuttavat tekijät Suomessa Implanttirekisteriin perustuen

Issued: 28.04.2023
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tarkoituksenamme on tutkia lonkan, polven sekä olka- ja kyynärpään tekonivelkirurgiaa THL:n Implanttirekisteriin perustuen. Täydennämme Implanttirekisterin tietoja Hoitoilmoitusrekisterin avulla potilaiden perussairauksien suhteen. Painopistealueitamme ovat bakteeri-infektioiden vuoksi tehdyt uusintaleikkaukset, reisiluun yläosan murtumien tekonivelkirurginen hoito, riskilaskurimallinnus sekä metalli-metalliliukupintaisten lonkkaproteesipotilaiden syöpäriskin arviointi Syöpärekisterin avulla.

26.04.2023 Helsingin yliopisto Integrative Tool to Prioritize Alcohol and drug-Addiction Related Genes for Enhanced Risk Prediction

Issued: 26.04.2023
Valid until: 31.07.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Substance addiction has strong genetic influences.  This project seeks to overcome previous limitations in genomic studies of alcohol, tobacco, and other drugs to enhance our understanding and predictive utility of the set(s) of genetic variants that drive substance addiction. We propose a novel integrative tool that prioritizes genes and non-protein encoding gene loci based on empirical evidence across multiple ethnic populations and species to provide a likely gene set for substance addiction.

24.04.2023 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue TAVI-toimenpide yli 90-vuotiailla

Issued: 24.04.2023
Valid until: 30.04.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Aorttaläpän perkutaaninen katetrihoito (TAVI) on toimenpide vaikean aorttastenoosin hoitoon. Väestön ikääntymisen myötä hyvin iäkkäiden aorttastenoosipotilaiden merkitys tulee kasvamaan TAVI-hoitoa ajatellen. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella TAVI-toimenpiteen vaikutuksia yli 90-vuotiailla potilailla ja pyrkiä tunnistamaan hoidon lopputulosta ennustavia tekijöitä.

19.04.2023 Suomen Lymfoomaryhmä ry Autologisten kantasolusiirtojen toksisuus ja potilaiden ennuste hoidetuilla lymfoomapotilailla Suomessa vv. 2014-2018

Issued: 19.04.2023
Valid until: 31.12.2034
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa arvioidaan autologisen kantasolusiirteen saaneiden potilaiden ennustetta ja hoitojen toksisuutta koko Suomen kattavassa aineistossa kaikista yliopistosairaaloista.

19.04.2023 Itä-Suomen yliopisto Neurodegeneratiivisiin tauteihin liittyvät ja niitä ennakoivat sosiodemografiset ja rikoskäyttäytymisen muutokset

Issued: 19.04.2023
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään Tilastokeskuksen ja FINDATAn rekisteriaineistojen avulla sosiodemografisia taustatekijöitä sekä rikollista käyttäytymistä henkilöillä, jotka ovat saaneet etenevän neurodegeneratiivisen sairauden diagnoosin. Näissä tekijöissä ilmeneviä muutoksia tutkitaan tilastollisin menetelmin sekä ennen että jälkeen diagnoosin. Tutkittavat muodostuvat Kuopion ja Oulun yliopistollisten sairaaloiden erityistason muistipoliklinikoiden valikoimattomista aineistoista.

06.04.2023 Folkhälsanin tutkimuskeskus, FinnDiane-tutkimus /Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f. Tyypin 1 diabeteksen lisäsairaudet-Suomalainen monikeskustutkimus (FinnDiane)

Issued: 06.04.2023
Valid until: 24.10.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

FinnDiane-tutkimus (The Finnish Diabetic Nephropathy Study, FD) on kansallinen monikeskustutkimus, jonka toiminnan tavoitteena on selvittää diabeettisten komplikaatioden perinnöllisiä ja ympäristöllisiä syitä (tautimekanismeja). Koska fenotyyppi on oleellisen tärkeä asia geneettisissä tutkimuksissa, teemme jatkuvasti fenotyypin päivitystä. Myös kuolemansyytiedot, jotka koostuvat taulukkomuotoisesta aineistosta että kuolintodistuksista, ovat oleellisen tärkeitä.

06.04.2023 HUS, lastentaudit Lasten ja nuorten selkäkivun sekä rasitusosteopatioiden ilmaantuvuus Suomessa vuosina 1995-2021.

Issued: 06.04.2023
Valid until: 12.12.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tässä tutkimuksessa selvitämme lasten ja nuorten selkäkivun sekä rasitusosteopatioiden (luun ödeema, spondylolyysi, spondylolisteesi) ilmaantuvuutta Suomessa vuosina 1995-2021. Lisäksi selvitämme kaikkien selkäkivun vuoksi tehtyjen toimenpiteiden ilmaantuvuuden käyttäen NOMESCO -toimenpideluokitusta (Nordic Medico-Statistical Committee, toimenpidekoodit = NA3AA, NA3BG, NA3AD).

29.03.2023 Medaffcon Oy FINLeukemia: RWE study on Finnish patients with chronic lymphocytic leukemia and non-Hodgkin’s lymphomas – Patient characteristics, treatment praxis, HCRU and utilization of machine learning tools to identify novel risk factors

Issued: 29.03.2023
Valid until: 01.06.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Current understanding of treatments and outcomes of chronic lymphocytic leukemia (CLL) and non-Hodgkin’s lymphoma (including mantle cell lymphoma (MCL), Waldenström macroglobulinemia (WM), follicular lymphoma (FL), marginal zone lymphoma (MZL) and diffuse large B-cell lymphoma [DLBCL]) patients in Finland is limited. FINLeukemia study will address these outstanding questions utilizing data from national registries and regional data lakes in a 3-phase non-interventional RWE study.

24.03.2023 Itä-Suomen yliopisto Työelämä ja terveys Suomen aikuisväestössä

Issued: 24.03.2023
Valid until: 30.04.2031
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tavoitteena on tutkia terveyteen, työkykyyn ja kuolleisuuteen vaikuttavia tekijöitä Suomen aikuisväestössä. Tilastokeskuksen FOLK-aineistossa 31.12.2017 oleviin 16-70-vuotiaisiin henkilöihin litetään rekisteritietoja, joita ovat esim. diagnosoidut sairaudet, sairauspoissaolot ja kuolleisuus (THL, Kela ja Tilastokeskus). FOLK-aineiston avulla tutkitaan esim. pitkän aikavälin ammattiaseman ja työhistorian yhteyttä terveyteen.

24.03.2023 Schain Research AB Characterization of pregnancies and newborns affected by hemolytic disease of fetus and newborn (HDFN) in Finland

Issued: 24.03.2023
Valid until: 01.11.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

The present study aims to identify patients affected by maternal-fetal alloimmunization in Finland, to characterize pregnancy outcomes, perinatal treatment pattern and long-term outcomes in livebirths to understand their current unmet needs in this patient group. Another aim is to identify predictive risk factors for index and subsequent pregnancies, which may contribute to developing better prognostic tools and prevention measures.

22.03.2023 Pirkanmaan hyvinvointialue Poskiontelokirurgian vaikutus lääkehoidon tarpeeseen Taysin potilasaineistossa

Issued: 22.03.2023
Valid until: 31.05.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Arvioidaan poskiontelon suuaukon laajennusleikkauksien sekä alakuorikkotoimenpiteiden tulosta vertaamalla ennen leikkausta käytettyjen antibioottikuurien ja nenäkortisonin käytön määrää leikkauksen jälkeisiin määriin. Selvitetään, onko leikkaustekniikoiden välillä (poskionteloiden pallolaajennus vs. kirurginen tekniikka), (RFA vs. MAIT vs. diodilaser) eroa. Tähän tarvitaan tiedot 2 v ennen ja 2 v leikkauksen jälkeen ylähengitystieinfektioihin käytetyistä antibiooteista ja nenäkortisoneista.

22.03.2023 Helsingin yliopisto THE HELSINKI HEALTH STUDY: a longitudinal study on health and wellbeing among employees and retirees

Issued: 22.03.2023
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Helsinki Health Study -kohorttitutkimuksen tavoitteena on tuottaa monipuolista tietoa työntekijöiden terveydentilasta ja hyvinvoinnista eri vaiheissa työuraa ja eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Tutkimuksessa selvitetään työn ja muun elinympäristön, sosioekonomisten tekijöiden, elintapojen ja biologisten riskitekijöiden yhteyksiä sairauksiin, hyvinvointiin, sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen. Tutkimuksessa käytetään sekä kysely- että rekisteritietoja.

22.03.2023 Suomen molekyylilääketieteen instituutti, FIMM/Helsingin yliopisto GeneRISK Covid-19 tutkimus

Issued: 22.03.2023
Valid until: 31.12.2042
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Aiemman tutkimustiedon perusteella infektiosairauksien tarttuvuus ja kulku saattavat vaihdella suuresti yksilöiden välillä ja tähän on patogeenin lisäksi osoitettu vaikuttavan myös ympäristötekijät ja yksilön genominen vaihtelu. GeneRISK Covid-19 tutkimusprojektissa tutkimme sitä mitkä yksilökohtaiset tekijät yksilön perimässä, elintavoissa ja kliinisissä tekijöissä vaikuttavat eroihin sairastumisessa, oireiden vakavuudessa ja liitännäissairauksien määrässä.

15.03.2023 Tays Research Services, Tampere University Hospital, Pirkanmaan hyvinvointialue Munuaissyövän diagnostiikan toteutuminen ja hoidon vaikuttavuus sekä potilaan ja lääkärin näkemykset hoidon siedosta

Issued: 15.03.2023
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Sairaaloista kerätään retrospektiivinen kliininen aineisto: taudin kliininen ilmentyminen, potilaan ikä, muu sairastavuus, suorituskyky taudin toteamisen hetkellä, sekä kunkin onkologisen hoidon aloitusajankohtana. Tietoihin kirjataan hoito, sen aloitus- ja lopetusajankohdat ja saavutettu vaste, sekä merkittävimmät sivuvaikutukset. Näistä selvitetään, kuinka monta hoitolinjaa potilaat todellisuudessa saavat ja onko tämä linjassa olemassa olevan tieteellisen näytön kanssa.

10.03.2023 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) FINNICU–tutkimus (Finnish Intensive Care Units Study). Tehohoitopotilaiden pitkäaikaisselviytyminen ja siihen vaikuttavat tekijät sekä COVID-19 –potilaiden tehohoito ja sen tulokset Suomessa ja Pohjoismaissa.

Issued: 10.03.2023
Valid until: 31.12.2035
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

FINNICU (Finnish Intensive Care Units) -tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tarkkaa tietoa siitä, kuinka hyvät mahdollisuudet erilaisilla potilailla on hyötyä tehohoidosta. Tällainen tieto on arvokas päätöksenteon tuki hoitosuunnitelmia laadittaessa.

Pohjoismaisessa yhteistyötutkimushankkeessa selvitetään Covid-19-potilaiden tehohoitoa ja sen tuloksia Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa.

09.03.2023 Helsingin yliopisto Asiakirjat osallisuuden ja asiakasturvallisuuden takaajina lapsille tarkoitetuissa palveluissa (ASTULA-hanke)

Issued: 09.03.2023
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimushankkeessa tutkitaan lastensuojelulain (40 §) mukaisia huostaanottopäätösasiakirjoja. Aineistosta toteutetaan kaksi yhden hankkeen osatutkimusta. Väitöskirjassa tutkitaan huostaanottopäätösasiakirjojen argumentointia ja kysytään, miten sosiaalityöntekijät perustelevat huostaanottoasiakirjossa huostaanoton välttämättömyyttä ja lapsen edun mukaisuutta. Toisessa hankkeen osatutkimuksessa tutkitaan, millä tavoin lapsen emotionaalinen kaltoinkohtelu on tunnistettu lastensuojelun työskentelystä laadituissa asiakirjoissa ja miten siihen on vastattu.

09.03.2023 StellarQ Oy Evaluating Disease Activity, Treatment Patterns, and Long-term Effectiveness of Mavenclad® (cladribine)Assess the cost-effectiveness of Mavenclad® (cladribine)

Issued: 09.03.2023
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tavoitteena on tarkastella Mavencladin tehoa suhteutettuna muihin suun kautta otettaviin MS-taudin taudinkulkua muuttaviin lääkkeisiin sekä Mavencladin kustannustehokkuutta toisiin hoitovaihtoehtoihin verrattuna.

03.03.2023 Helsingin yliopisto ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Pitkäaikaistulokset eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun konservatiivisen ja kirurgisen hoidonjälkeen

Issued: 03.03.2023
Valid until: 05.03.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tavoitteena on selvittää eturauhasen liikakasvun hoitomuotojen pitkäaikaisvaikutuksia selvittämällä konservatiivisen hoidon riittävyyttä ja operatiivisten hoitomuotojen jälkeen esiintyvää todennäköisyyttä uusintatoimenpiteille ja lääkehoidon tarpeelle. Mikäli hoitomuotojen pitkäaikaistuloksissa todetaan merkittäviä eroja, on sillä jatkossa keskeinen vaikutus myös yksittäisen potilaan kohdalla hoidon valintaan.

03.03.2023 HUS, Aivokeskus, neurologian klinikka MS-TAUDIN JA SEN LÄÄKITYKSEN VAIKUTUS MS-POTILAIDEN SYÖPÄSAIRASTAVUUTEEN JA -KUOLLEISUUTEEN: PROSPEKTIIVINEN KOHORTTITUTKIMUS

Issued: 03.03.2023
Valid until: 30.06.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tämän havainnoivan pitkittäistutkimuksen tavoitteena on selvittää suomalaisessa väestöpohjaisessa MS-potilaiden kohortissa syöpäsairauksien ilmaantuvuutta ja esiintyvyyttä ja tutkia, onko MS-taudilla tai sen taudinkulkuun vaikuttavilla lääkkeillä vaikutusta syöpäriskiin tai syöpäkuolleisuuteen.

03.03.2023 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue; Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria Pitkäaikaisennuste ensimmäisen nuorisopsykiatrisen osastohoidon jälkeen. Mielenterveyshäiriöiden häiriöiden kehittyminen sekä terveyspalveluiden- ja lääkkeiden käyttö aikuisuudessa

Issued: 03.03.2023
Valid until: 23.09.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimusprojektin perusaineiston muodostavat Oulun yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrisella akuuttihoito-osastolla (osasto 70) aikavälillä 1.4.2001–31.3.2006 hoidetut potilaat (n= 508).
Käyttötarkoituksena on jatkaa meneillään olevaa tutkimusta niin, että tutkittavien tilanteesta on käytettävissä rekisteritietoa aina aikuisikään (29-40 vuoden ikään) saakka. Päivitetyt rekisteritiedot mahdollistavat mm. meneillään olevien väitöskirjatöiden loppuun saattamisen.

02.03.2023 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Burden of pneumococcal diseases in Finland

Issued: 02.03.2023
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Jatkohakemus käynnissä olevaan rekisteritutkimukseen. Tarkoituksena on täydentää seurantatutkimuksen aineistoja vuosilta 2017-2020.
Tutkimussuunnitelmassa kuvattu tutkimusosuutta tarkemmin.

01.03.2023 Aalto yliopisto Tuomioiden vaikutukset tuomituille ja uhreille

Issued: 01.03.2023
Valid until: 01.05.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hankkeessa tutkitaan, käyttäen tilastokeskuksen, oikeusrekisterikeskuksen ja THL:än rekisteriaineistoja rikosten ja rikostuomioiden yhteyttä tuomittujen ja rikosten uhrien tulemiin, kuten työllisyyteen, tuloihin sekä terveyteen.

24.02.2023 MedEngine Oy Epidemiology, Clinical Characteristics, Healthcare Resource Utilization and Costs of Generalized Pustular Psoriasis (GPP) and Palmoplantar Pustulosis (PPP) in Finland

Issued: 24.02.2023
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Pustular psoriasis (PP) consists of a group of severe inflammatory skin disorders with repeated eruptions of macroscopically visible, painful pustules. PP manifests as different clinical phenotypes: most commonly generalized pustular psoriasis (GPP) and palmoplantar pustulosis (PPP). The aim is to characterize epidemiology, clinical characteristics, healthcare resource utilization and costs of GPP and PPP in Finland based on data retrospectively collected from the Finnish national registers.

22.02.2023 HUS-yhtymä Covid-19 pandemian vaikutus tuberkuloosipotilaiden hoitoon pääsyyn Suomessa

Issued: 22.02.2023
Valid until: 30.04.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Rekisteritutkimus, jossa pyritään selvittämään, onko tuberkuloosipotilaiden hoitoon pääsy koronaviruspandemian aikana ollut tavallista hitaampaa. Tuberkuloosipotilaat tunnistetaan eri rekistereistä ja tuberkuloosipotilaita (ennen pandemiaa ja pandemian aikana) verrataan (hoidon viiveet, rekisteröidyt todennäköisesti tuberkuloosioireisiin liittyvät kontaktit terveydenhuoltoon ennen diagnoosiin johtanutta hoitojaksoa, hoidon kustannukset) keskenään.

16.02.2023 Medaffcon Oy Multiple Myeloma: From Second- to fourth third-line treatment

Issued: 16.02.2023
Valid until: 01.10.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Multiple myeloma (MM) is an incurable cancer characterized by a high concentration of clonal malignant B cell population in the bone marrow. Despite the recent advances in relapsed or refractory MM treatment, the prognosis of the patients remain poor as the depth and duration of response to current therapies diminish over time and the disease inevitably becomes refractory. This study aims to characterize MM patient population and to describe current treatment practices in advanced MM.

16.02.2023 Medaffcon Oy Characterization of patients and treatment patterns of biologic therapies for Psoriasis and Psoriatic arthritis in Finland

Issued: 16.02.2023
Valid until: 23.05.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

This study maps the treatment and referral practices of primary health care and specialist care for patients with psoriasis, as well as the corresponding background factors and treatment outcomes. The aim is to achieve a better understanding of treatments / treatment pathways, the challenges of diagnostics and their background factors, and thus to support the development of treatments / treatment pathways.

16.02.2023 StellarQ Oy The evolution of medication patterns in patients with early RRMS in Finland – a retrospective registry study

Issued: 16.02.2023
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

This study aims at describing the evolution of first-line treatment patterns and escalation strategies in patients with RRMS in Finland.

16.02.2023 Tampereen kaupunki Tampereen lapsiperheanalyysi

Issued: 16.02.2023
Valid until: 31.12.2024
Purpose of data use: Viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä

Tampereen kaupungin toteuttama hanke jonka tavoitteena on tietoon perustuvan monialaisen yhteistyön, palvelukokonaisuuksien ja palveluketjujen sekä johtamisen kehittäminen. Hanke toistaa vuonna 2021 tehdyn lapsiperheanalyysin huomioiden vuodet 2017, 2018, 2019, 2020 ja 2021. Ymmärtämällä lasten, nuorten ja perheiden olosuhteet moniarvoisesti muodostetaan moniulotteinen tilannekuva tietolähteitä yhdistämällä ja analytiikkaa hyödyntämällä.

14.02.2023 Helsingin yliopisto DIAGNOSE

Issued: 14.02.2023
Valid until: 01.03.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tarkoitus on kehittää ennustava malli, joka arvioisi keuhkosyövän sairastumisen riskiä. Mallin on tarkoitus toimia perusterveydenhuollon tasolla ja edistää aikaista keuhkosyövän diagnoosia. Tätä mallia voisi myös käyttää korkean riskin potilaiden poimintaan keuhkosyövän kohdistettua seulontaa varten. Tutkimus toteutetaan tieteellisenä tutkimuksena, jonka tulokset julkaistaan vertaisarvioidussa tiedejulkaisussa.

10.02.2023 VSSHP TYKS SYÖPÄKLINIKKA Tupakoinnin merkitys syövän ennusteessa

Issued: 10.02.2023
Valid until: 05.10.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Syöpäpotilaan tupakointistatus syövän diagnoosihetkellä vaikuttaa syövän ennusteeseen. Tutkimuksen tavoite on selvittää kuinka paljon diagnoosin jälkeen jatkuva tupakointi heikentää elinajan odotetta, ja miten tupakoinnin lopettaminen diagnoosihetkellä vaikuttaa ennusteeseen. Tutkimuksessa yhdistetään Turun ja Tampereen yliopistosairaaloiden väestöpohja.

10.02.2023 HUS Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri COVID-19-epidemian leviämisen mekanismit Suomen väestössä

Issued: 10.02.2023
Valid until: 31.03.2033
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimus on poikkitieteellinen ja yhdistää epidemiologian, virusgenetiikan ja datatieteen aloja. Tarkoituksena on muodostaa SARS-CoV-2 tartuntaketjuja kattavasti, ymmärtää pandemian leviämismekanismeja, altistumistilanteita, virusvarianttien ominaisuuksia ja interventioiden vaikutusta, sekä kehittää laskennallisia malleja epidemioiden hallintaan, tilanteiden ennakointiin, uhka- ja toimenpideskenaarioiden vaikutusten arviointiin yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi.

08.02.2023 Työterveyslaitos Työkyvyn tila Suomessa—Väestöotokseen perustuvaa tilastotietoa suomalaisten terveydestä ja työkyvystä

Issued: 08.02.2023
Valid until: 01.09.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa väestötason tietoa suomalaisten terveydesta ja työkyvystä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Tutkimme työmarkkinasiirtymien, työkyvyn, työttömyyden ja työhön osallistumisen trendejä ja kehityspolkuja, niihin vaikuttavia tekijöitä sekä erilaisia ala- ja osaryhmiä. Tutkimuksemme antaa tietoa päätöksenteon tueksi erilaisia toimenpiteitä suunniteltaessa.

08.02.2023 Oulun yliopisto MULTIMORBIDITY IN 22 YEAR FOLLOW-UP. A PROSPECTIVE POPULATION-BASED COHORT STUDY IN A SMALL FINNISH RURAL MUNICIPALITY

Issued: 08.02.2023
Valid until: 30.04.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Monisairastavuus on yhteydessä lisääntyneeseen kuolleisuuteen, yksilön elämänlaatuun ja korkeisiin yhteiskunnallisiin kustannuksiin. Savitaipale Studyssa on mahdollista tutkia lihavuutta, diabetesta ja monisairastavuutta pitkittäisessä kohorttitutkimuksessa. Hilmossa ja avohilmon kaikki kirjatut diagnoosit tarvitaan monisairastavuus tutkimusta varten.

01.02.2023 Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala Tyvisolusyöpä Suomessa

Issued: 01.02.2023
Valid until: 31.12.2030
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tämän retrospektiivisen rekisteritutkimuksen tarkoituksena on selvittää tyvisolusyövän epidemiologiaa Suomessa. Tarkastelemme sairastetun tyvisolusyövän yhteyttä muiden ihosyöpien sekä muiden syöpien kuin ihosyöpien ilmaantumisen riskiin. Tutkimme lisäksi eri lääkeaineiden, kuten verenpaine- ja diabeteslääkkeiden, käytön yhteyttä tyvisolusyövän riskiin.

30.01.2023 HUS Covid-19 ja raskaus

Issued: 30.01.2023
Valid until: 23.09.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Aiemmalla luvalla on haettu vuosien 2020 ja 2021 tiedot raskaana olleista koronainfektion sairastaneista. Tiedot on kerätty yhdistämällä tartuntatautirekisteri syntyneiden lasten rekisteriin ja raskauden keskeytysrekisteriin. Lisäksi HILMOsta on haettu sairaalahoitotiedot. Tällä luvalla haetaan vuodelta 2021 koronarokotetiedot synnyttäneille.

27.01.2023 Helsingin yliopisto Bayesian medical decision making in an era of personalized medicine, patient-centered care and heterogeneous data sources

Issued: 27.01.2023
Valid until: 30.06.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tietolupahakemusta koskevassa osiossa arvioidaan selkäkirurgiahoitojen yksilöllisiä hyötyjä ja suositeltavuutta. Hoidon suositeltavuus operationalisoidaan odotusarvoisena hyötynä yli yksilöllisesti ennustettujen terveystilojen utiliteettien. Terveystilat määritellään EQ-5D 3l -mittarilla. Utiliteetti johdetaan näiden mittareiden kuvaamille terveystiloille menneissä tutkimuksissa johdettujen algoritmien avulla. Kustannukset ovat selkärekisteriin Hilmosta linkitettyjä DRG-kustannuksia.

25.01.2023 Itä-Suomen yliopisto Vanhuusiän syrjäytyminen kotihoidossa – Yleisyys, merkitykset ja interventio (SOLDEX)

Issued: 25.01.2023
Valid until: 31.12.2029
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

SOLDEX-hankkeessa tarkastellaan ikääntyneiden kotihoitoa syrjäytymisen näkökulmasta. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa iäkkäille kotihoidon asiakkaille toteutetaan syrjäytymisen eri ulottuvuuksia koskeva kyselytutkimus. Kyselyaineisto yhdistetään asiakkaiden palveluiden käytön ja toimintakyvyn arvioinnin rekisteritietoihin, joita hyödynnetään syrjäytymisen ja siihen yhteydessä olevien tekijöiden tarkastelussa.

25.01.2023 Oriola Finland Oy Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) care in Finland

Issued: 25.01.2023
Valid until: 31.07.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tarkoituksena on ADHD:n esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden, hoitolinjojen sekä tautitaakan kuvaaminen Suomessa. Tutkimusaineisto kerätään suomalaisista rekistereistä, ja aineisto koostuu terveyteen sekä koulutukseen, sosioekonomiseen asemaan ja mahdollisiin rikoksiin liittyvistä muuttujista. Tutkimuskohortti muodostuu kaikenikäisistä ADHD-potilaista Suomessa sekä viisinkertaisesta verrokkipopulaatiosta. Tutkimuksen tulokset julkaistaan vertaisarvioiduissa tiedejulkaisuissa.

19.01.2023 HUS Maternal and neonatal outcome of women with peripartum cardiomyopathy

Issued: 19.01.2023
Valid until: 28.02.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

The data will be used to perform a PhD at HYKS
Aim #1. Evaluate the risk factors for peripartum cardiomyopathy in Finland.
Aim #2. Evaluate neonatal outcome in pregnancies in which the mother suffered from peripartum cardiomyopathy.
Aim #3. Evaluate maternal outcome in pregnancies in which the mother suffered from peripartum cardiomyopathy.
Aim #4. Evaluate the outcome of the subsequent pregnancy of women with peripartum cardiomyopathy in the first pregnancy.

18.01.2023 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Rekisteriseuranta nuorisopsykiatrisesta hoidosta ja hoidon tuloksista

Issued: 18.01.2023
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Rekisteriseurannan tavoitteena on lisätä tietoa nuorisopsykiatristen palveluiden käytöstä, hoitomenetelmistä ja nuorisopsykiatrisen hoidon pitkän aikavälin hoitotuloksista suomalaisessa palvelujärjestelmässä.

11.01.2023 Itä-Suomen Yliopisto DEVELOPMENT, OPTIMISATION & IMPLEMENTATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS FOR REAL-WORLD DATA ANALYSES IN REGULATORY DECISION-MAKING & HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT ALONG THE PRODUCT LIFECYCLE (REAL4REG)

Issued: 11.01.2023
Valid until: 31.01.2030
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tieteellisessä tutkimuksessa kehitetään koneoppimiseen ja tekoälyyn pohjautuvia menetelmiä ja työkaluja reaalimaailman datan hyödyntämiseen viranomaispäätöksenteossa.

11.01.2023 Medaffcon Oy Characteristics, treatment practices, burden of disease, and long-term outcomes of the psoriasis patients treated at the secondary/tertiary health care of the two major hospital districts in Finland in 2013–2021.

Issued: 11.01.2023
Valid until: 31.12.2032
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tässä tutkimuksessa selvitetään vaikeaa psoriaasista sairastavien potilaiden karakteristiikkaa, hoitokäytäntöjä, hoitotuloksia, resurssinkäyttöä sekä epäsuoria ja suoria kustannuksia vaikean psoriasiksen tautitaakan kartoittamiseksi. Tutkimuksessa hyödynnetään erikoissairaanhoidon tietoja sekä kansallisia rekistereitä.

11.01.2023 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hoitoon liittyvät syövät akuuttiin leukemiaan hoitoa saaneilla aikuispotilailla

Issued: 11.01.2023
Valid until: 31.12.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään Suomen Leukemiaryhmän akuutin leukemian hoito-ohjelmiin vuosina 1978-2011 osallistuneiden potilaiden riskiä sairastua toiseen syöpäsairauteen leukemiahoitojen jälkeen ja näihin syöpiin liittyvää kuolleisuutta. Syöpärekisteristä haetaan tiedot tutkimuskohortin syöpätapauksista ja Tilastokeskuksesta kuolinsyytiedot. Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida akuuttiin leukemiaan käytettyjen hoitojen pitkäaikaishaittoja ja julkaista tulokset tieteellisessä julkaisusarjassa.

05.01.2023 Itä-Suomen yliopisto Väestön ikääntyminen, sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ja kustannusten kasvun hillinnän keinot

Issued: 05.01.2023
Valid until: 31.12.2032
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Väestön ikääntymisen odotetaan lisäävän sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta, käyttöä ja kustannuksia tulevina vuosina Suomessa ja laajemmin koko Euroopassa. Tässä tutkimushankkeessa tuotetaan uutta tietoa väestön ikääntymisen vaikutuksista terveydenhuollon ja ikääntyneiden pitkäaikaishoidon kustannuksiin ja tarkastellaan keinoja, joilla kustannusten kasvua voidaan hillitä. Hankkeen tulokset auttavat kohdentamaan sosiaali- ja terveydenhuollon voimavaroja tehokkaammin ja oikeudenmukaisemmin.

04.01.2023 HUS, Nefrologian klinikka Dialyysi- ja munuaissiirtopotilaiden Covid-19-infektiot ja koronarokotukset

Issued: 04.01.2023
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Data requests 2023

08.12.2023 IQVIA Finland Oy Metformin Paternal Feasibility Study in Denmark, Finland and Sweden

Issued: 08.12.2023
Purpose of data use: Tilastointi

08.11.2023 MedEngine Oy Pälvikalju-potilaiden terveyspalvelukäyttö Suomessa 2008–2021

Issued: 08.11.2023
Purpose of data use: Tilastointi

31.10.2023 NHG Finland Oy Paxlovid käyttömäärien seuranta

Issued: 31.10.2023
Purpose of data use: Kehittämis- ja innovaatiotoiminta

30.10.2023 Turun yliopisto Uniapnea Suomessa: esiintyvyys, ilmaantuvuus ja multimorbiditeetti. Väitöskirjatutkimus

Issued: 30.10.2023
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

30.10.2023 PharmaLex Prevalence and management of amyloidosis in Finland

Issued: 30.10.2023
Purpose of data use: Tilastointi

05.10.2023 Success Clinic Oy Virtsatieinfektion hoito ja ehkäisy

Issued: 05.10.2023
Purpose of data use: Tilastointi

19.09.2023 Medaffcon Oy Spinaali lihasatrofia Suomessa

Issued: 19.09.2023
Purpose of data use: Tilastointi

17.08.2023 Success Clinic Oy Lääkkeiden käyttö reumaattisissa ja muissa valituissa autoimmuunisairauksissa

Issued: 17.08.2023
Purpose of data use: Tilastointi

30.08.2023 Success Clinic Oy Migreenilääkityksien käyttö

Issued: 30.08.2023
Purpose of data use: Tilastointi

20.07.2023 Success Clinic Oy Lihavuuslääkkeiden käyttö Suomessa

Issued: 20.07.2023
Purpose of data use: Tilastointi

12.07.2023 HUS-yhtymä Hoitoketjun toimivuus epäillyssä äkillisessä iskeemisessä aivohalvauksessa

Issued: 12.07.2023
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

23.05.2023 Success Clinic Oy Verenohennuslääkkeiden käyttö sydän- ja verisuonisairauksissa

Issued: 23.05.2023
Purpose of data use: Tilastointi

26.04.2023 Medaffcon Oy Infektion ja rokotteen saaneiden määrä Suomessa

Issued: 26.04.2023
Purpose of data use: Tilastointi

19.04.2023 Medaffcon Oy Patients treated with cancer immunotherapies in Finland

Issued: 19.04.2023
Purpose of data use: Tilastointi

29.03.2023 Karolinska Institutet Mental health during the Covid-19 pandemic – studies based on aggregated data from EU countries

Issued: 29.03.2023
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

09.03.2023 Success Clinic Oy Atooppisen ihottuman, reumaattisten sairauksien ja muiden valittujen autoimmuunisairauksien lääkitykset

Issued: 09.03.2023
Purpose of data use: Tilastointi

09.03.2023 Success Clinic Oy Repatha, xgeva, prolia ja muiden lääkkeiden käyttö

Issued: 09.03.2023
Purpose of data use: Tilastointi

09.03.2023 MedEngine Oy Pälvikalju-potilaiden terveyspalvelukäyttö Suomessa 2008–2021

Issued: 09.03.2023
Purpose of data use: Tilastointi

09.03.2023 Success Clinic Oy Melatoniinin ja muiden lääkkeiden yhteiskäyttö

Issued: 09.03.2023
Purpose of data use: Tilastointi

09.03.2023 Success Clinic Oy Ripulilääkkeiden (probioottien) ja antibioottien yhteiskäyttö

Issued: 09.03.2023
Purpose of data use: Tilastointi

09.03.2023 Success Clinic Oy Hengityselinsairauksiin käytettävien lääkkeiden käyttö Suomessa

Issued: 09.03.2023
Purpose of data use: Tilastointi

09.03.2023 Success Clinic Oy ADHD lääkityksien käyttö

Issued: 09.03.2023
Purpose of data use: Tilastointi

09.03.2023 Success Clinic Oy Diabeteslääkkeiden käyttö

Issued: 09.03.2023
Purpose of data use: Tilastointi

09.03.2023 Success Clinic Oy Kaikki reseptit 2023

Issued: 09.03.2023
Purpose of data use: Tilastointi

14.02.2024 Boehringer Ingelheim Finland Ky Munuaistautipotilaat Suomessa

Issued: 14.02.2024
Purpose of data use: Kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Amendment permits 2023

20.12.2023 Turun yliopisto FinnBrain Birth Cohort Study

Issued: 20.12.2023
Valid until: 31.12.2035

Changes to the permit: extension of validity

Issuer of the original permit: THL

20.12.2023 Turun yliopisto lkääntyneiden sydän- ja verisuonisairastuvuus ja kuolleisuus – seurantatutkimus

Issued: 20.12.2023
Valid until: 31.12.2032

Changes to the permit: extension of validity

Issuer of the original permit: Findata

21.12.2023 MedEngine Oy Characterization of real-world treatment practices and outcomes in patients with chronic heart failure (CHF) and reduced ejection fraction: a retrospective registry study and patient survey in Finland

Issued: 21.12.2023
Valid until: 31.12.2027

Changes to the permit: extension of validity

Issuer of the original permit: Findata

20.12.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialue Diabetespotilaan hoitoketjun toimivuus ja kustannukset

Issued: 20.12.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

20.12.2023 Oulun yliopisto Vastustuskykyinen kaupunki. Kaupunkisuunnittelu pandemioiden ennaltaehkäisyn välineenä (RECIPE)

Issued: 20.12.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

20.12.2023 HUS Maternal and neonatal outcome of women with peripartum cardiomyopathy

Issued: 20.12.2023

Changes to the permit: addition of variables

Issuer of the original permit: Findata

18.12.2023 Yksityishenkilö Lastensuojelun sosiaalityön ja nuorisopsykiatrian yhteistutkiminen ja -kehittäminen Länsi- ja Itä-Suomessa (LANUPS)

Issued: 18.12.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

18.12.2023 Helsingin Yliopisto Hormonaalinen ehkäisy: hyödyt ja haitat Suomessa – etenevä kansallinen rekisteritutkimus

Issued: 18.12.2023

Changes to the permit: addition of variables

Issuer of the original permit: Findata

15.12.2023 Kansaneläkelaitos Kehitysvammaisten lääkehoito ja asumispalvelut Suomessa

Issued: 15.12.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

15.12.2023 Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta Lääkeaineiden käytön yhteys syöpäpotilaan ennusteeseen

Issued: 15.12.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

15.12.2023 Oriola Long Acting Injectable Buprenorphine Use in Finland

Issued: 15.12.2023
Valid until: 15.03.2024

Changes to the permit: extension of validity

Issuer of the original permit: Findata

14.12.2023 Itä-Suomen Yliopisto DEVELOPMENT, OPTIMISATION & IMPLEMENTATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS FOR REAL- WORLD DATA ANALYSES IN REGULATORY DECISION-MAKING & HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT ALONG THE PRODUCT LIFECYCLE (REAL4REG)

Issued: 14.12.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

13.12.2023 Helsingin yliopisto FinnGen

Issued: 13.12.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

08.12.2023 Helsingin yliopisto THE HELSINKI HEALTH STUDY: a longitudinal study on health and wellbeing among employees and retirees

Issued: 08.12.2023

Changes to the permit: change of processors; addition of variables

Issuer of the original permit: Findata

07.12.2023 Työterveyslaitos Työkyvyn tila Suomessa

Issued: 07.12.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

30.10.2023 Karolinska Institutet Antibiotics, maternal metabolic and perinatal complications and subsequent risk for psychiatric disorders, diabetes and obesity in childhood and adolescence

Issued: 30.10.2023

Changes to the permit: addition of variables

Issuer of the original permit: Findata

28.11.2023 Helsingin Yliopisto Socioeconomic and family dynamics of health, well-being and mortality in Finland

Issued: 28.11.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

24.11.2023 Medaffcon Oy FINLeukemia: RWE study on Finnish patients with chronic lymphocytic leukemia and non-Hodgkin’s lymphomas – Patient characteristics, treatment praxis, HCRU and utilization of machine learning tools to identify novel risk factors

Issued: 24.11.2023

Changes to the permit: addition of variables

Issuer of the original permit: Findata

22.11.2023 Keski-Suomen hyvinvointialue Cardiorespiratory Fitness and Risk of Cardiovascular Disease and Mortality

Issued: 22.11.2023

Lupaan tehdyt muutokset: muutos henkilötietojen käsittelijöihin

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata

22.11.2023 HUS Dialyysi- ja munuaissiirtopotilaiden Covid-19-infektiot ja koronarokotukset

Issued: 22.11.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

22.11.2023 HUS Geriatrisen toimintamallin vaikutus yleissisätautiosastolla hoidettujen monisairaiden ikääntyneiden potilaiden elämänlaatuun, toimintakykyyn, sosiaali -ja terveyspalveluiden käyttöön ja kuolleisuuteen

Issued: 22.11.2023

Changes to the permit: change of processing environment

Issuer of the original permit: Findata

22.11.2023 Oulun yliopisto Lasten kuolleisuus Suomessa 2005-2021

Issued: 22.11.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

22.11.2023 Itä-Suomen yliopisto Keuhkosyövän hoidon vaikuttavuuden tutkimus

Issued: 22.11.2023

Changes to the permit: change of processing environment

Issuer of the original permit: Findata

13.11.2023 Helsingin yliopisto Antibiootit avohoidossa

Issued: 13.11.2023
Valid until: 21.10.2026

Changes to the permit: change of processors; extension of validity

Issuer of the original permit: Findata

09.11.2023 HUS Neurokeskus HEAD Helsinki – Head trauma related health care Economics, Acute care and Development of long-term outcomes in Helsinki city region

Issued: 09.11.2023
Valid until: 31.05.2025

Changes to the permit: change of processors; extension of validity

Issuer of the original permit: Findata

09.11.2023 Helsingin yliopisto FinnGen

Issued: 09.11.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

08.11.2023 Yksityishenkilö Endometrioosipotilaan elämänkaari (Endolife)

Issued: 08.11.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL, Kela, Statistics Finland, Population Register Centre

08.11.2023 Niuvanniemen sairaala Bipolaarihäiriön ja unipolaari-depression lääkehoidon vaikuttavuus

Issued: 08.11.2023
Valid until: 31.12.2028

Changes to the permit: change of processing environment; extension of validity

Issuer of the original permit: THL, Kela, Finnish Centre for Pensions

08.11.2023 Itä-Suomen Yliopisto DEVELOPMENT, OPTIMISATION & IMPLEMENTATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS FOR REAL- WORLD DATA ANALYSES IN REGULATORY DECISION-MAKING & HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT ALONG THE PRODUCT LIFECYCLE (REAL4REG)

Issued: 08.11.2023

Changes to the permit: change of processors; addition of variables

Issuer of the original permit: Findata

25.10.2023 HUS Värttinäluun alaosan murtuma: Esiintyvyys ja hoito Suomessa

Issued: 25.10.2023

Changes to the permit: change of processing environment

Issuer of the original permit: Findata

25.10.2023 Schain Research AB Characterization of pregnancies and newborns affected by hemolytic disease of fetus and newborn (HDFN) in Finland

Issued: 25.10.2023

Changes to the permit: addition of variables

Issuer of the original permit: Findata

25.10.2023 Pohjois-Savon hyvinvointialue/Neurokeskus Vaskulaarisen kognitiivisen heikentymän (VCI) insidenssi ja prevalenssi Suomessa keskittyen aivohalvauksen jälkeiseen kognitiiviseen heikentymään

Issued: 25.10.2023
Valid until: 31.12.2023

Changes to the permit: extension of validity; extension of the extraction period

Issuer of the original permit: Findata

25.10.2023 Varha Autovasta-ainemääritysten vaikuttavuus immuunivälitteisten myosiittien diagnostiikassa ja lääkehoidossa Suomessa 2015-2020

Issued: 25.10.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

20.10.2023 Helsingin yliopisto Kelan asiakkaiden ohjautuminen kuntouttavaan työtoimintaan. Työmarkkinatuen rahoitusuudistuksen vaikutuksia arvioiva tutkimus.

Issued: 20.10.2023
Valid until: 31.12.2024

Changes to the permit: extension of validity

Issuer of the original permit: Findata, Kela, Finnish Centre for Pensions, Ministry of Employment and the Economy of Finland/KEHA-keskus

20.10.2023 Helsingin yliopisto The labour supply effects of means-testing unemployment benefit against spousal income

Issued: 20.10.2023
Valid until: 31.12.2024

Changes to the permit: extension of validity

Issuer of the original permit: Findata

20.10.2023 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) Haima- ja mahasyöpäpotilaiden hoitoon pääsy, hoidon muutos, ennusteen kehitys sekä riskitekijät 2000-luvulla Suomessa

Issued: 20.10.2023
Valid until: 31.12.2023

Changes to the permit: extension of validity; change of processing environment

Issuer of the original permit: Findata

18.10.2023 University of Helsinki and HUS A pan-cancer approach connecting tumor molecular profiles and individual health information for discoveries and new precision cancer medicine solutions (iCAN)

Issued: 18.10.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

18.10.2023 EPID Research Oy Myyntiluvan myöntämisen jälkeinen turvallisuustutkimus, jolla arvioidaan virtsateiden syöpien riskiä suhteessa 2-tyypin diabetesta sairastavien potilaiden empagliflotsiinialtistukseen

Issued: 18.10.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL, Kela, Statistics Finland, Finnish Cancer Registry, Digital and Population Data Services Agency, Helsinki University Hospital (Helsinki and Uusimaa Hospital District), City of Helsinki, City of Espoo, City of Vantaa

18.10.2023 Medaffcon Oy Cardiorenal and metabolic disease: Occurrence, patient characteristics and clinical outcomes – a population based cohort study utilizing Finnish health care data sources – CALLA

Issued: 18.10.2023
Valid until: 05.02.2037

Lupaan tehdyt muutokset: voimassaolon jatkaminen, muutos henkilötietojen käsittelijöihin

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata

11.10.2023 Helsingin yliopisto FinnGen

Issued: 11.10.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

05.10.2023 Tampereen yliopisto Tavallisten yläraajavammojen aiheuttama työkyvyttömyys

Issued: 05.10.2023

Changes to the permit: change of processing environment

Issuer of the original permit: Findata

05.10.2023 Naistentauti- ja synnytysklinikka, OYS / Pohde / Oulun YO Pakastetun alkion siirrosta syntyneidn lasten pitkäaikainen kasvu ja terveys

Issued: 05.10.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

05.10.2023 Quantify Research Nordic retrospective registry study on the risk of malignancy and multiple sclerosis associated with infectious mononucleosis caused by Epstein-Barr Virus

Issued: 05.10.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

27.09.2023 Helsingin yliopisto Uusi terveystaloustiede -kaksoshanke

Issued: 27.09.2023

Changes to the permit: addition of variables

Issuer of the original permit: Findata

27.09.2023 HUS/HY Naistenklinikka Raskauskomplikaatioiden, riskiraskauksien ja sikiöpoikkeavuuksien epidemiologia ja liitännäissairaudet

Issued: 27.09.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: THL

27.09.2023 NHG Finland Oy Prostate cancer treatment practices and total costs in Finland – Descriptive register study “FINPRO 2”

Issued: 27.09.2023
Valid until: 31.12.2023

Changes to the permit: change of processors; extension of validity

Issuer of the original permit: Findata

20.09.2023 Helsingin yliopisto FinnGen

Issued: 20.09.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

13.09.2023 Medaffcon Oy FINLeukemia: RWE study on Finnish patients with chronic lymphocytic leukemia and non-Hodgkin’s lymphomas – Patient characteristics, treatment praxis, HCRU and utilization of machine learning tools to identify novel risk factors

Issued: 13.09.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

13.09.2023 Medaffcon Oy Characterization of patients and treatment patterns of biologic therapies for Psoriasis and Psoriatic arthritis in Finland

Issued: 13.09.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL, Finnish Centre for Pensions, Statistics Finland

13.09.2023 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, OYS Lapsen sydänleikkauksen yhteydessä tehdyn kateenkorvan poiston vaikutus myöhempään terveyteen: kansallinen rekisteritutkimus

Issued: 13.09.2023

Changes to the permit: change of controllers

Issuer of the original permit: THL

13.09.2023 University of Helsinki and HUS A pan-cancer approach connecting tumor molecular profiles and individual health information for discoveries and new precision cancer medicine solutions (iCAN)

Issued: 13.09.2023

Changes to the permit: change of controllers

Issuer of the original permit: Findata

07.09.2023 StatFinn Oy Havaintotutkimus enoksapariinin vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta käytettäessä standardi- tai sitä suurempaa lääkeannosta verisuonitukoksen estoon lihavilla potilailla

Issued: 07.09.2023

Changes to the permit: change of controllers

Issuer of the original permit: Findata

05.09.2023 Medaffcon Oy l

Issued: 05.09.2023

Changes to the permit: change of controllers

Issuer of the original permit: Findata

31.08.2023 Oulun yliopisto Pohjois-Suomen syntymäkohortit – Hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelma

Issued: 31.08.2023

Changes to the permit: change of controllers; addition of variables

Issuer of the original permit: Findata

11.08.2023 Itä-Suomen yliopisto Keuhkosyövän hoidon vaikuttavuuden tutkimus

Issued: 11.08.2023
Valid until: 31.12.2030

Changes made to the permit: change of processors; addition of variables; extension of validity; change of processing environment

Issuer of the original permit: Findata

02.08.2023 Medcare Oy 40-vuotiaiden miesten terveyskäyttäytyminen, sairastavuus ja työkykyisyys 10-15 vuoden seurannan aikana

Issued: 02.08.2023

Changes to the permit: change of processing environment

Issuer of the original permit: Findata

26.07.2023 Oulun yliopistollinen sairaala Intractable Chronic Neuropathic PAIN – SCS Spinal Cord Stimulation

Issued: 26.07.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

26.07.2023 Itä-Suomen yliopisto Alzheimerin tautia sairastavien ja heidän verrokkiensa lääkehoito ja yhteys päätetapahtumiin (MEDALZ)

Issued: 26.07.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, Statistics Finland

05.07.2023 StatFinn Oy Ei-interventiotutkimus pohjoismaisten estolääkitystä käyttävien migreenipotilaiden piirteistä ja lääkkeidenkäyttötavoista

Issued: 05.07.2023

Lupaan tehdyt muutokset: muutos henkilötietojen käsittelijöihin

Alkuperäisten lupien myöntäjät: Findata, Tilastokeskus

05.07.2023 Itä-Suomen yliopisto Burden of hip fractures – trends in incidence, post-fracture treatment, and mortality

Issued: 05.07.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

05.07.2023 University of Helsinki and HUS A pan-cancer approach connecting tumor molecular profiles and individual health information for discoveries and new precision cancer medicine solutions (iCAN)

Issued: 05.07.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

05.07.2023 VATT Institute for Economic Research The nature of nurture: the interplay between genetic and the social environment in impacting health

Issued: 05.07.2023

Changes to the permit: change of processors; change of controller

Issuer of the original permit: Findata

28.06.2023 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Fournierin gangreenan hoito Suomen yliopistosairaaloissa ja sairauden vaikutus pitkäaikaisennusteeseen ja elämänlaatuun

Issued: 28.06.2023
Valid until: 31.12.2026

Changes to the permit: change of processors; extension of validity

Issuer of the original permit: Findata

28.06.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialue Autovasta-ainemääritysten vaikuttavuus immuunivälitteisten myosiittien diagnostiikassa ja lääkehoidossa Suomessa 2015-2020

Issued: 28.06.2023

Changes to the permit: change of processing environment

Issuer of the original permit: Findata

21.06.2023 Kansaneläkelaitos Kehitysvammaisten lääkehoito ja asumispalvelut Suomessa

Issued: 21.06.2023
Valid until: 31.12.2024

Changes to the permit: change of processors; extension of validity

Issuer of the original permit: Findata

21.06.2023 Vaasan yliopisto Kasvuyrittäjien stressi ja hyvinvointi

Issued: 21.06.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

14.06.2023 Helsingin yliopisto FinnGen

Issued: 14.06.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

14.06.2023 HUS-yhtymä Raskauden ja lapsivuodeajan aivoverenkiertohäiriöt Suomessa, SIPP-FIN

Issued: 14.06.2023
Valid until: 31.12.2033

Changes to the permit: change of processors; extension of validity

Issuer of the original permit: Findata, Statistics Finland

08.06.2023 Helsingin kaupunki Paljon palveluita tarvitseville kohdistettujen toimintamallien toteutuminen ja vaikuttavuus

Issued: 08.06.2023
Valid until: 31.12.2024

Changes to the permit: change of controller; extension of validity

Issuer of the original permit: Findata

08.06.2023 HUS-yhtymä SOTE-PALVELUT LÄPINÄKYVIKSI: Palvelu- ja tietointegraatio yhtenäisen tietomallin ja yhdistetyn tietopohjan avulla

Issued: 08.06.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL

08.06.2023 Charité – Universitätsmedizin Berlin, Department of Psychiatry and Psychotherapy Reconsidering FIN2020

Issued: 08.06.2023
Valid until: 31.05.2027

Changes to the permit: extension of validity

Issuer of the original permit: Findata

08.06.2023 Karolinska Institutet Antibiotics, maternal metabolic, inflammatory and perinatal complications and subsequent risk for psychiatric disorders, diabetes and obesity in childhood and adolescence

Issued: 08.06.2023
Valid until: 31.12.2027

Changes to the permit: change of processors; extension of validity

Issuer of the original permit: Findata, THL

31.05.2023 Helsingin yliopisto FinnGen

Issued: 31.05.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

31.05.2023 Työterveyslaitos Työkyvyn tila Suomessa

Issued: 31.05.2023

Changes to the permit: change of processors; the combination of data other than those covered by the Secondary Use Act

Issuer of the original permit: Findata

31.05.2023 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Sähköisten reseptien hyödyt ja kustannukset

Issued: 31.05.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, Kela, THL

31.05.2023 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PCOS-naisten ja heidän sukulaistensa sairastavuus ja kuolemat, hedelmällisyys, raskaus ja periytyvyys

Issued: 31.05.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL, Statistics Finland

23.05.2023 Lapin hyvinvointialue Rekisteriseuranta nuorisopsykiatrisesta hoidosta ja hoidon tuloksista

Issued: 23.05.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL

23.05.2023 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Monisairastavuus ja siihen liittyvä palveluiden käyttö sekä kustannukset. Parempi tietopohja ja palvelujen optimointi SOTE-uudistuksen tueksi (IMPRO) – hankkeen osana toteutettava tutkimus

Issued: 23.05.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL

23.05.2023 MedEngine Oy Exploration of tumor growth dynamics to predict response and survival outcomes in NSCLC, including EGFR exon 20 insertion patients: A medical chart review study

Issued: 23.05.2023

Changes to the permit: change of processors; expanding the processing of data outside the EU/EEA as opposed to the granted permit

Issuer of the original permit: Findata

17.05.2023 Atostek Oy JASMINE (Joyful ApparationS of Medical IntelligencE)

Issued: 17.05.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

12.05.2023 University of Helsinki and HUS A pan-cancer approach connecting tumor molecular profiles and individual health information for discoveries and new precision cancer medicine solutions (iCAN)

Issued: 12.05.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

10.05.2023 Kuopion Yliopistollinen sairaala, Pohjois-Savon hyvinvointialue Keskushermoston valtimo-laskimoepämuodostumien ja kavernoottisten verisuoniepämuodostumien aiheuttaman sairastavuuden selvittäminen. AVM ja CCM tietokanta.

Issued: 10.05.2023
Valid until: 01.01.2030

Changes to the permit: change of processing environment; extension of validity

Issuer of the original permit: Findata

10.05.2023 MedEngine Oy Epidemiology, Clinical Characteristics, Healthcare Resource Utilization and Costs of Generalized Pustular Psoriasis (GPP) and Palmoplantar Pustulosis (PPP) in Finland

Issued: 10.05.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

02.05.2023 MedEngine Oy Future Clinical Trials: creation of an external control arm for a randomized controlled trial in patients with atrial fibrillation treated with non-vitamin K oral anticoagulant

Issued: 02.05.2023

Changes to the permit: change of processors; expanding the processing of data outside the EU/EEA

Issuer of the original permit: Findata

26.04.2023 Tampereen yliopisto Co-occurrence of acute leukemia and type 1 diabetes in children and adolescents – Investigation of shared etiology and features

Issued: 26.04.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

26.04.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialue Umpilisäkkeen poiston jälkeinen paksusuolisyöpä

Issued: 26.04.2023

Changes to the permit: change of processing environment

Issuer of the original permit: Findata

26.04.2023 Helsingin yliopisto Huono-osaisuuden ja huonon terveyden ylisukupolvisuus ja kasautuminen

Issued: 26.04.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

19.04.2023 Suomen Syöpäyhdistys Rintasyöpäseulonnan elämänaikaiset hyödyt ja haitat

Issued: 19.04.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL

19.04.2023 Tampereen yliopisto SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN MUODOSTUMINEN TEINI-IÄSTÄ VARHAISEEN KESKI-IKÄÄN – YLISUKUPOLVINEN NÄKÖKULMA

Issued: 19.04.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

12.04.2023 VATT Institute for Economic Research The interplay between genetic and the social environment in impacting health

Issued: 12.04.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

12.04.2023 HUS Tekoälyn käyttö immunologisten tautien tunnistamisessa – eteenpäin askeltava rekisteriseurantatutkimus

Issued: 12.04.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

08.04.2023 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri PCOS-naisten ja heidän sukulaistensa sairastavuus ja kuolemat, hedelmällisyys, raskaus ja periytyvyys

Issued: 08.04.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL, Statistics Finland

06.04.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialue Keskosena ja täysiaikaisena syntyneiden suomalaisten lasten tapaturma-alttius, somaattinen ja psyykkinen sairastavuus ja siihen vaikuttavat tekijät – rekisteripohjainen-retrospektiivinen syntymäkohorttitutkimus

Issued: 06.04.2023
Valid until: 31.12.2027

Changes to the permit: change of processors; change of processing environment; extension of validity; addition of variables; extension of the extraction period

Issuer of the original permit: Findata, Statistics Finland

05.04.2023 Helsingin yliopisto Kelan asiakkaiden ohjautuminen kuntouttavaan työtoimintaan. Työmarkkinatuen rahoitusuudistuksen vaikutuksia arvioiva tutkimus

Issued: 05.04.2023
Valid until: 31.12.2023

Changes to the permit: extension of validity

Issuer of the original permit: Findata, Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland, Finnish Centre for Pensions

05.04.2023 Helsingin yliopisto The labour supply effects of means-testing unemployment benefit against spousal income

Issued: 05.04.2023
Valid until: 31.12.2023

Changes to the permit: extension of validity

Issuer of the original permit: Findata, Kela, Finnish Centre for Pensions, 

05.04.2023 Suomen Syöpäyhdistys ry Nuorten naisten asenteet ja käsitykset ja palveluiden käyttö kohdunkaulan syövän seulontaan liittyen Suomessa

Issued: 05.04.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

29.03.2023 Tampere University Risk factors for tumors of the brain in children (RiFaTuB)

Issued: 29.03.2023

Changes to the permit: change of processors; addition of variables; change of controller

Issuer of the original permit: Findata, Radiation and Nuclear Safety Authority in Finland

22.03.2023 Finla Työterveys Oy Työkykyriskin ennustaminen ja korkeariskisten henkilöiden ryhmittely ennaltaehkäisevän työterveyshuollon tueksi

Issued: 22.03.2023

Changes to the permit: change of processors; extension of the extraction period

Issuer of the original permit: Findata

22.03.2023 Niuvanniemen sairaala Bipolaarihäiriön ja unipolaari-depression lääkehoidon vaikuttavuus

Issued: 22.03.2023

Lupaan tehdyt muutokset: muutos henkilötietojen käsittelijöihin

Alkuperäisten lupien myöntäjät: Findata, THL, Tilastokeskus, Eläketurvakeskus

19.03.2023 HUS-yhtymä Maternal and neonatal outcome of women with peripartum cardiomyopathy

Issued: 19.03.2023

Changes to the permit: addition of variables

Issuer of the original permit: Findata

17.03.2023 Suomen Syöpäyhdistys Suolistosyövän seulontaohjelman käynnistys ja arviointi

Issued: 17.03.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL

10.03.2023 Helsingin yliopisto FinnGen

Issued: 10.03.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

05.03.2023 Helsingin yliopisto Koneopittuja syy-seurausuhteita psykoterapiaan

Issued: 05.03.2023

Changes to the permit: change of processors; addition of variables

Issuer of the original permit: Findata

03.03.2023 Itä-Suomen Yliopisto Real4Reg

Issued: 03.03.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

02.03.2023 Suomen syöpäyhdistys Rintasyöpäseulonnan elämänaikaiset hyödyt ja haitat

Issued: 02.03.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL

22.02.2023 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue ja Oulun yliopisto Ennenaikainen menopaussi – ilmaantuvuus, etiologia ja terveysvaikutukset

Issued: 22.02.2023
Valid until: 31.12.2028

Changes to the permit: change of processors; addition of variables; change of processing environment; extension of validity

Issuer of the original permit: THL, Kela

22.02.2023 Helsingin yliopisto Hormonaalinen ehkäisy: hyödyt ja haitat Suomessa – etenevä kansallinen rekisteritutkimus

Issued: 22.02.2023

Changes to the permit: change of processors; addition of variables

Issuer of the original permit: Findata, THL, Kela, Statistics Finland

16.02.2023 Helsingin yliopisto FinnGen

Issued: 16.02.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

16.02.2023 HUS Seri-tukikeskuksissa hoidettujen seksuaaliväkivallan uhrien taustatekijät ja palvelujen käyttö

Issued: 16.02.2023

Changes to the permit: change of processing environment

Issuer of the original permit: Findata, THL

16.02.2023 HUS-yhtymä Vaihto suonensisäisestä ihonalaisesti annosteltavaan valmisteeseen: infliksimabin ja vedolitsumabin teho ja turvallisuus tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavilla potilailla

Issued: 16.02.2023

Changes to the permit: change of processing environment

Issuer of the original permit: Findata

10.02.2023 University of Helsinki and HUS A pan-cancer approach connecting tumor molecular profiles and individual health information for discoveries and new precision cancer medicine solutions (iCAN)

Issued: 10.02.2023

Changes to the permit: change of controller

Issuer of the original permit: Findata

09.02.2023 HUS-yhtymä SOTE-PALVELUT LÄPINÄKYVIKSI: Palvelu- ja tietointegraatio yhtenäisen tietomallin ja yhdistetyn tietopohjan avulla

Issued: 09.02.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL

09.02.2023 Turun yliopisto Association between dental fear and the dental attendance of the family

Issued: 09.02.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: THL

01.02.2023 MedEngine Oy Characterization of Real-world Treatment Practices, Outcomes and Costs of Care in Patients with Hemophilia A and B: A Nationwide Finnish Cohort Study (HemoHEOR II)

Issued: 01.02.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

01.02.2023 Hanken School of Economics Sustaining affordable medications

Issued: 01.02.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

01.02.2023 Oriola Finland oy Keskivaikean ja vaikean atooppisen ekseeman hoito ja dupilumabin käyttö Suomessa

Issued: 01.02.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, Statistics Finland

01.02.2023 MedEngine Oy Future Clinical Trials: creation of an external control arm for a randomized controlled trial in patients with atrial fibrillation treated with non-vitamin K oral anticoagulants

Issued: 01.02.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

25.01.2023 Oriola Finland Oy Finnish Diabetes Control study – FinDiCon

Issued: 25.01.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

25.01.2023 Atostek Oy JASMINE (Joyful ApparationS of Medical IntelligencE)

Issued: 25.01.2023

Lupaan tehdyt muutokset: muutos henkilötietojen käsittelijöihin

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata

25.01.2023 MedEngine DK Aps A Retrospective Cohort Study to Assess the Safety of Baricitinib Compared with Other Therapies Used in the Treatment of Rheumatoid Arthritis and Used in the Treatment of Atopic Dermatitis in Nordic Countries

Issued: 25.01.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

18.01.2023 HUS-Yhtymä Haima- ja mahasyöpäpotilaiden hoitoon pääsy, hoidon muutos, ennusteen kehitys sekä riskitekijät 2000-luvulla

Issued: 18.01.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL, Statistics Finland, Helsinki University Hospital (HUS)

18.01.2023 MedEngine Oy Development of machine learning algorithm for predicting early diagnosis, disease progression, and non-response to conventional treatment in inflammatory bowel disease (IBD)

Issued: 18.01.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

18.01.2023 Itä-Suomen yliopisto MEDIFF – Iäkkäiden järkevän lääkehoidon implementaation arviointitutkimus

Issued: 18.01.2023

Changes to the permit: addition of variables

Issuer of the original permit: Findata, THL

11.01.2023 Helsingin yliopisto FinnGen

Issued: 11.01.2023

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

11.01.2023 EPID Research Raskauden aikaisen metformiini-altistuksen pitkäaikaiset vaikutukset lapseen Suomessa – CLUE-tutkimus

Issued: 11.01.2023
Valid until: 31.12.2024

Changes to the permit: change of processors; extension of validity

Issuer of the original permit: Social Insurance Institution of Finland, Population Register Centre, Statistics Finland, National Institute for Health and Welfare, City of Helsinki, Hospital District of Helsinki and Uusimaa, Central Finland Health Care District, Northern Ostrobothnia Health Care District, Pirkanmaa Health Care District, Satakunta Health Care District, Joint Municipal Authority for Social and Health Services in North Karelia, Vantaa (City), Southwest Finland Health Care District, Agreement on the Use of Patient Registry Data from Carea in an Observational Retrospective Registry Study

11.01.2023 Helsingin yliopisto Terveyden, palveluiden käytön ja kuolleisuuden sosiaaliset erot

Issued: 11.01.2023
Valid until: 31.12.2027

Changes to the permit: change of processors; extension of validity

Issuer of the original permit: Findata, National Institute for Health and Welfare, Social Insurance Institution of Finland, Finnish Centre for Pensions, Statistics Finland

Data permits 2022

29.12.2022 Medaffcon Oy Cardiorenal and metabolic disease: Occurrence, patient characteristics and clinical outcomes – a population-based cohort study utilizing Finnish health care data sources – CALLA

Issued: 29.12.2022
Valid until: 05.02.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Chronic kidney disease (CKD) is a global issue reaching epidemic status. The most common risk factors for CKD are diabetes, hypertension, obesity and age. Other risk factors include a medical history of heart disease or a family history of kidney disease. The aim of this study is to provide modern and clinically relevant information about the rate of monitoring of kidney function in a broad patient population with CKD or at risk of CKD in Finland.

28.12.2022 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Vastasyntyneisyyskauden neurologiset riskitekijät ja pitkäaikaisennuste. Kansallinen rekisteritutkimus.

Issued: 28.12.2022
Valid until: 30.11.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimushankkeen tarkoituksena on kansallisten rekisteriaineistojen avulla selvittää neurologisessa kehitysriskissä olevien vastasyntyneiden pitkäaikaisennustetta, keskittyen sekä diagnooseihin että aikuisiän toimintakykyyn koulutuksen ja työllisyyden valossa.

22.12.2022 MedEngine Oy Burden of obesity in Finland: assessing direct, indirect, and total costs associated with obesity: a Finnish population-based cohort study (FinWeight IV)

Issued: 22.12.2022
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

FinWeight-tutkimuksen tavoitteena on selvittää lihavuuden vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn sekä suoriin ja epäsuoriin kustannuksia suomalaisessa aikuisväestössä. FinWeight tutkimuksen IV osassa kartoitetaan epäsuoria, suoria ja kokonaiskustannuksia yksilötasolla eri painoindeksiryhmissä ja arvioidaan lihavuuden kokonaiskustannuksia Suomessa.

22.12.2022 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Helsingin ylopisto Hedelmällisyysneuvonta ja sen tulokset Suomessa vuosina 2008-2019

Issued: 22.12.2022
Valid until: 31.12.2030
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Suomen kaikista yo-sairaaloista kerätään tiedot niissä suoritetuista hedelmällisyysneuvonnoista ja hedelmällisyyttä säilyttävien toimenpiteiden tuloksista v. -08-19. Tiedoista muodostetaan yksi tutkimusrekisteri. Tämä potilasjoukko linkataan syntymärekisteriin, jotta saadaan tarkempaa tietoa hoitojen jälkeisestä hedelmällisyydestä. Lopuksi syöpärekisteristä haetaan kaikki 16-42 v syöpään sairastuneet tytöt/naiset, jotta voidaan arvioida hedelmällisyysneuvonnan toteutumista ja tuloksia.

21.12.2022 Medaffcon Oy Disease management, outcomes, and health care resource use associated with real-life clinical practice of diabetes and diabetic kidney disease in Finland (FinDIABREN-RWE)

Issued: 21.12.2022
Valid until: 31.03.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa kartoitetaan tyypin 1 ja 2 diabeetikoiden ja diabeteksen munuaistaudin perusterveyden- ja erikoissairaanhoidon hoito- ja lähetekäytänteitä sekä vastaavia taustatekijöitä ja hoitotuloksia munuais- ja kardiovaskulaaritapahtumien osalta. Tavoitteena on saavuttaa parempi ymmärrys hoidoista/hoitopoluista, diagnostiikan haasteista sekä niiden taustatekijöistä, ja siten tukea hoitojen/hoitopolkujen kehitystä.

21.12.2022 Medaffcon Oy Multiple Myeloma (MM) – Characteristics, treatment praxis, Healthcare Resource Utilization (HCRU) and utilization of machine learning tools to identify novel risk factors

Issued: 21.12.2022
Valid until: 01.11.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa tutkitaan multippeliä myeloomaa sairastavien potilaiden taustoja, hoitoja, hoitovasteita, resurssikäyttöä sekä selviytymistä, sekä käytetään koneoppimista uusien riskitekijöiden löytämiseen.

21.12.2022 Oulun yliopisto Polven eturistisiteen uusintarekonstruktion tulokset

Issued: 21.12.2022
Valid until: 31.12.2023
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään, mikä on toiminnallinen tulos uusintarekonstruktioleikkauksen jälkeen verrattuna potilaisiin, joille on tehty ensimmäinen eturistisiteen rekonstruktioleikkaus. Selvitetään myös, mikä käytettävä siirre antaa parhaan toiminnallisen tuloksen ja mihin liittyy vähiten komplikaatioita. Tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää tulevien potilaiden hoitoa suunniteltaessa.

16.12.2022 HUS, Sydän- ja Keuhkokeskus, Kardiologian tutkimusryhmät Perinnölliset kardiomyopatiat – Laaja-alainen geenitaustan ja kliinisen kuvan tutkimus

Issued: 16.12.2022
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuskohteena on kaikki mahdollisesti geneettisesti määräytyvät tai suvuttain ilmenevät kardiomyopatiat. Tutkitaan myös tarkemmin luokittelemattomia kardiomyopatioita, sukuja, joissa esiintyy jollain tavalla poikkeavia fenotyyppejä tai sydänsairauden ohella ekstrakardiaalisia piirteitä. Tutkimuskokonaisuus käsittää myös neuromuskulaarisiin tai mitokondriotauteihin liittyvät sydänlihassairaudet, joilla oletetaan voivan olla geneettinen tausta.

15.12.2022 Suomen Terveystalo Oy Tieteellinen tutkimus COVID-19 -pandemiaan liittyen

Issued: 15.12.2022
Valid until: 30.09.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Ajankohtainen tutkimus COVID-19 -pandemian vaikutuksista Suomalaisten terveyspalveluiden käyttöön

15.12.2022 StatFinn Oy Pitkäaikainen, prospektiivinen, havainnoiva kohorttitutkimus turvallisuuden arviointiin ensimmäistä kertaa suun kautta otettavaa kladribiinia käyttävillä potilailla, joilla on erityisen aktiivinen aaltomainen MS-tauti – CLARION

Issued: 15.12.2022
Valid until: 31.12.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Suun kautta otettavan kladribiinin turavallisuuden määrittely potilailla, joilla on erityisen aktiivinen aaltomainen MS- tauti, ja jotka aloittavat ensimmäistä kertaa suun kautta otettavan kladribiinin käytön tavanomaisessa kliinisessä hoidossa. Keskeistä on kladribiinin turvallisuusprofiilin vertaaminen fingolimodin turvallisuusprofiiliin potilailla, joilla on erityisen aktiivinen aaltomainen MS- tauti, ja jotka aloittavat ensimmäistä kertaa suun kautta otettavan fingolimodin käytön.

14.12.2022 StellarQ Oy Utilization of the digital registry for patient reported outcomed (MyMS) for Finnish patients with Multiple Sclerosis

Issued: 14.12.2022
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tarkoituksena on esitellä MS-taudin omaraportointirekisteri, kuvata rekisteriä käyttävät potilaat sekä verrata potilaan täyttämiä mittareita kliinisen parametrien rinnalla.

08.12.2022 VATT Perusterveydenhuollon avohoidon markkinat ja monituottajuus

Issued: 08.12.2022
Valid until: 31.07.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään avoterveydenhoidon markkinoiden toimintaa, monituottajuutta ja sääntelytoimenpiteiden vaikutuksia Suomessa. Tutkimus perustuu Kelan, THL:n ja Tilastokeskuksen rekistereihin, jotka mahdollistavat eri sektoreiden toimijoiden analyysin. Tutkimustulokset tulevat olemaan hyödyksi arvioitaessa esimerkiksi yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksia, yrityskauppojen vaikutuksia sekä terveydenhuoltojärjestelmän yhdenvertaisuuden ja palveluintegraation toteutumista.

07.12.2022 Medaffcon Oy Characterizing Finnish Hypertrophic Cardiomyopathy Population And Disease Burden In The Finnish Healthcare

Issued: 07.12.2022
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hypertrophic cardiomyopathy is a heart condition characterized by thickening of the heart tissue in the absess of clear secundary cause. It is a hereditary disease and the most common genetic cardiovascular disorder worldwide. It causes significant impairment and a high risk for cardiac sudden death. The aim of this study is to describe the Finnish HCM patient population including healthcare resource utilization, clinical characteristics, incidence and prevalence and mortality rate.

07.12.2022 Medaffcon Oy ReRiseFIN

Issued: 07.12.2022
Valid until: 01.09.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään läiskäpsoriaasiin käytettävän lääkkeen hoitokäytäntöjä ja hoitotuloksia Suomessa. Näiden lisäksi tutkitaan laajasti hoidon vaikutusta psoriaasin kustannuksiin.

30.11.2022 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Umpilisäkkeen poiston jälkeinen paksusuolisyöpä

Issued: 30.11.2022
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Kyseessä oleva tutkimus on rekisteritutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää paksusuolisyövän ja umpilisäkkeen poiston välistä yhteyttä länsimaalaisessa (suomalaisessa) väestössä.

30.11.2022 MedEngine Oy Characterization of Real-world Treatment Practices, Outcomes and Costs of Care in Patients with Hemophilia A and B: A Nationwide Finnish Cohort Study (HemoHEOR II)

Issued: 30.11.2022
Valid until: 01.04.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hemophilia is a rare, X-linked hereditary bleeding disorder caused by a deficiency or dysfunction of clotting factor VIII in hemophilia A (HA) or factor IX in hemophilia B (HB). The objective of this retrospective study is to assess the treatment outcomes and patterns of hemophilia patients, healthcare resource utilization, medication use and costs of care in Finland during 2012–2021.

30.11.2022 Oulun yliopistollinen sairaala Intractable Chronic Neuropathic PAIN – SCS Spinal Cord Stimulation

Issued: 30.11.2022
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tarkoituksena on selvittää

  1. selkäydinstimulaatiolla hoidettujen kroonisesta neuropaattisesta kivusta kärsivien potilaiden neuro-psyko-farmako-sosio-ekonominen pitkäaikaisselviytyminen 700 potilaan, 3 500 kaltaistetun verrokin ja 30 000 sukulaisen aineistossa
  2. hoidon yhteiskunnalliset vaikutukset työkyvyn ylläpitämisen, terveyspalvelujen käytön ja uudelleenkoulutuksen tarpeen kannalta
  3. selkäydinstimulaation vaikutusmekanismeja aivoselkäydinnesteen metabolomiikkatutkimuksen avulla.

22.11.2022 Finla Työterveys Oy Työkykyriskin ennustaminen ja korkeariskisten henkilöiden ryhmittely ennaltaehkäisevän työterveyshuollon tueksi

Issued: 22.11.2022
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoite on syventää tietoa tukea tarvitsevien yksilöiden tunnistamisesta yhdistämällä sairauskertomusten ja terveyskyselyvastausten tietoa. Lisäksi kehittyneemmät koneoppimiseen perustuvat algoritmit mahdollistavat erilaisten riskimuuttujien yhdistelmien suhteen samankaltaisten potilasjoukkojen tunnistamisen. Tällaisen segmentoinnin pohjalta on jatkossa mahdollista arvioida tarkemmin kunkin joukon tarpeita erilaisille toimintamalleille ja palveluille.

22.11.2022 HUS Neurokeskus/Helsingin yliopisto Lääkitysaloitusviiveen merkitys aaltomaisen MS-taudin ennusteelle ja lääkkeettömyyden syyt

Issued: 22.11.2022
Valid until: 01.01.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää lääkealoitusviiveen merkitystä MS-taudin ennusteelle suomalaisessa kansallisessa asetelmassa MS-rekisterin tietojen avulla, ja toiseksi kartoittaa lääkkeettömyyden syitä Suomessa.

Tutkimus tuo tietoa siitä, tulisiko MS-taudin diagnoosiin pääsemistä ja lääkitysaloitusta pyrkiä entisestään nopeuttamaan paremman ennusteen saavuttamiseksi, ja toisaalta tutkimus pyrkii tunnistamaan mahdollisia huonosti tiedostettuja tekijöitä viivästyneen lääkealoituksen taustalla

22.11.2022 StatFinn Oy Ei-interventiotutkimus pohjoismaisten estolääkitystä käyttävien migreenipotilaiden piirteistä ja lääkkeidenkäyttötavoista

Issued: 22.11.2022
Valid until: 01.12.2031
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen päätavoitteena on kuvailla erenumabin käyttöä migreeniä sairastavilla potilailla. Toissaijaisena tavoitteena on löytää mahdollinen verrokkijoukko markkinoille tulon jälkeiselle turvallisuustutkimukselle (PASS – post-authorisation safety study). Tällä tutkimuksella selvitetään 1) erenumabia tai muita migreeninestolääkitystä käyttävien henkilöiden keskuudessa esiintyvien sydän- ja verisuonitautien yleisyyttä ja 2) erenumabin käyttöä ja siihen liittyviä seurauksia raskauden aikana.

10.11.2022 Helsingin yliopisto Naisiin kohdistuneita parisuhdetappoja edeltäneet tapahtumaketjut

Issued: 10.11.2022
Valid until: 31.12.2022
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

VN TEAS -rahoitteisen tutkimushankkeen “Tapahtumaketjut naisiin kohdistuvissa parisuhdesurmissa” tavoitteena on muodostaa kattava kuva Suomessa 2000-luvulla tapahtuneista naisiin kohdistuneista parisuhdetapoista ja niitä edeltäneistä tapahtumaketjuista sekä viranomais- ja palvelukontakteista. Analyysit perustuvat rekisteri-, asiakirja- ja haastatteluaineistoihin, joita haetaan useammalta eri viranomaiselta.

10.11.2022 Oulun Yliopisto Vastustuskykyinen kaupunki. Kaupunkisuunnittelu pandemioiden ennaltaehkäisyn välineenä. (Resistant Cities Urban Planning as Means for Pandemic Prevention, RECIPE)

Issued: 10.11.2022
Valid until: 01.01.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hankkeessa tutkitaan tartuntatautien esiintyvyyttä erilaisissa suomalaisissa kaupunkiympäristöissä. Todettuihin hengitystietartuntoihin ja näihin liittyviin terveydenhuoltokäynteihin kytkettyjen osoitetietojen perusteella voidaan tutkia erityyppisten kaupunkiolosuhteiden ja/tai kaupungin ominaispiirteiden, ihmisten liikkuvuuden sekä sään ja ilmansaasteiden vaikutusta tartuntatautien esiintyvyyteen.

09.11.2022 Suomen Syöpärekisteri ASA-rekisteriin ilmoitettujen henkilöiden syöpävaara ja -kuolleisuus 1979-2019.

Issued: 09.11.2022
Valid until: 21.09.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on vertailla ASA-rekisteriin merkittyjen henkilöiden syöpävaaraa – ja kuolleisuutta sukupuoli-, ikä ja periodi-kohtaisesti vastaavan väestön syöpäilmaantuvuuteen tai – kuolleisuuteen ajalla 1979-2019. Syöpävaaraa tarkastellaan myös aine-, ammatti- ja toimialakohtaisesti. Tulokset raportoidaan SIR (standardised incidence ratio) – tunnuslukuina.

09.11.2022 Työterveyslaitos The rise of mental vulnerability in work life / Psyykkinen haavoittuvuus Suomessa

Issued: 09.11.2022
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

09.11.2022 Tampereen korkeakoulusäätiö sr Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta – toimintamallit monialaiseen yhteistyöhön (TYKYTUO)

Issued: 09.11.2022
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hankkeen tavoitteena on edistää työkyvyn tuen varhaista tunnistamista, työkykyä tukeviin palveluihin ohjautumista, työterveyshuollon ja muiden terveydenhuollon toimijoiden sekä työpaikkojen tavoitteellista yhteistyötä. Findataan toimitettavien Pihlajalinnan potilastietojen ja TEM:n työttömyystietojen sekä rekisteritietojen (Kela, ETK) avulla selvitetään työkyvyttömyyden riskitekijöitä ja hankkeessa käytettävien menetelmien yhteyttä mahdollisiin muutoksiin palvelujen käytössä.

03.11.2022 HUS Vaihto suonensisäisestä ihonalaisesti annosteltavaan valmisteeseen: infliksimabin ja vedolitsumabin teho ja turvallisuus tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavilla potilailla.

Issued: 03.11.2022
Valid until: 31.12.2023
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella vaihtoa suonensisäisestä vedolitsumabin annostelusta ihonalaiseen tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavien potilaiden ylläpitohoidossa. Selvitetään kliininen, endoskooppinen ja biokemiallinen vaste sekä hoidolla pysyminen. Lisäksi kerätään käyttökokemukset induktiohoidossa, arvioidaan ennustetekijöitä hoidon vaikutukselle ja toteutumiselle.

02.11.2022 Oriola Finland Oy Finnish Diabetes Control study – FinDiCon: The impact of socioeconomic status on diabetes care

Issued: 02.11.2022
Valid until: 09.02.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään miten diabeetikon sosioekonominen asema vaikuttaa hoitotasapainoon, hoitopolkuihin, lääkitykseen ja terveyspalvelujen saantiin. Lisäksi tutkitaan T1D-potilaiden hoitotasapainoa aiemmin myönnetyllä FinDiCon-aineistolla. Tutkimus toteutetaan tieteellisenä tutkimuksena, jonka tulokset julkaistaan vertaisarvioiduissa tiedejulkaisuissa.

19.10.2022 Turun yliopisto, INVEST hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuskeskus Varhaiskasvatuksen ja perhetaustan merkitys lasten oppimiseen sekä kouluttautumiseen

Issued: 19.10.2022
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Kyseessä on väitöskirjan osatutkimus (tutkimussuunnitelman osatutkimus 4). Haettavien väestökyselyaineistojen avulla tutkitaan miten eri varhaiskasvatuksen toimintamuodot sekä perhetausta ovat yhteydessä neljävuotiaiden lasten kehitykseen.

19.10.2022 ESiOR Oy Ustekinumab in the treatment of ulcerative colitis in Finland (FINUSTE-UC)

Issued: 19.10.2022
Valid until: 30.11.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tarkoituksena on retrospektiivisen rekisteritutkimuksen keinoin tutkia ustekinumabin kliinisiä hoitotuloksia ja hoidolla pysymistä ulseratiivista koliittia sairastavilla potilailla Suomessa. Lisäksi tavoitteena on tutkia ustekinumabihoitoa saavien potilaiden potilasominaisuuksia, ustekinumabiannostusta, ustekinumabihoidon keskeyttämisen syitä, ustekinumabin asemoitumista suomalaisessa hoitokäytännössä, sekä ustekinumabikonsentraatioiden mittaamiseen liittyviä seikkoja.

19.10.2022 Tampereen Yliopisto Co-occurrence of acute leukemia and type 1 diabetes in children and adolescents – Investigation of shared etiology and features

Issued: 19.10.2022
Valid until: 31.07.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa lasten leukemian ja tyypin 1 diabeteksen yhteisiin syntymekanismeihin liittyviä tekijöitä ja kuvailemaan tautien välistä yhteyttä suomalaisella aineistolla. Suomessa kyseisten sairauksien ilmaantuvuus on lisääntynyt ja tavoitteenamme on avata mahdollisuuksia ennaltaehkäisevien toimien kehittämiseen.

19.10.2022 Tampereen yliopistollinen sairaala Väkivaltaiset nuoret ja väkivaltariskin arviointi Suomalaisessa terveys- ja sosiaalihuollossa – seurantatutkimus

Issued: 19.10.2022
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Selvitetään vihanhallinta- ja väkivaltaongelmien takia alaikäisten oikeuspsykiatriseen (Tays EVA-yksikkö) hoitoon vuosina 2003-2019 joutuneiden nuorten elämänpolkuja rekisteriaineistojen valossa ja tutkitaan hoidonaikaisen väkivaltariskiarvion pitkän aikavälin ennustemerkitystä.

07.10.2022 Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto Suomen sotavankiaineisto 1918 (Finnish War Prison Archive of 1918)

Issued: 07.10.2022
Valid until: 31.12.2023
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tarkoituksena on muodostaa historiallisista arkistoaineistoista ja viranomaisrekisteritiedoista koostuva ylisukupolvinen henkilötason tietokanta Suomen vuoden 1918 sisällissotaan osallistuneista ja sen johdosta vankileirillä olleista henkilöistä ja heidän jälkeläisistään. Aineiston avulla tutkitaan sodan ja sotavankeuden pitkäaikaisia ja ylisukupolvisia vaikutuksia tutkimushenkilöiden sekä heidän jälkeläistensä terveyteen, elinikään, sosioekonomiseen asemaan ja maailmankatsomukseen.

06.10.2022 Työterveyslaitos Varhaisten työkyvyn ja työhön paluun tukitoimien vaikutus lonkan ja polven tekonivelleikattujen sairauspoissaoloihin

Issued: 06.10.2022
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään kuinka tekonivelleikkausten jälkeiset sairauspoissaolot ovat muuttuneet uuden, työterveyshuollon roolia korostavan toimintatavan käyttöönoton jälkeen (v.2021 vs. 2017/2018). Lisäksi vertailemalla v. 2013 ja 2010 KSKS:ssa leikattujen potilaiden sairauspoissaoloja selvitetään leikkausprosessin tehostamisen vaikutusta. KSKS:n potilailla selvitetään myös ennen leikkausta tehdyn optimoinnin vaikutusta sairauspoissaoloihin vertailemalla 2013-aineistoa 2017/2018 -aineistoon.

30.09.2022 Helsingin yliopisto Biopankkitutkimus mielenterveydenhäiriöiden farmakogenetiikasta

Issued: 30.09.2022
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

PSY-PGx on EU:n Horizon 2020 -hanke (https://www.psy-pgx.org/PSY-PGx), jonka tavoitteena on hyödyntää  genotyyppitietoja, jolla mahdollistaa yksilöllinen farmakoterapia psykiatristen häiriöiden hoidon parantamiseksi. Tässä osatutkimuksessa selvitämme avulla vaikuttaako kahden geenin geneettinen vaihtelu potilailla, joille on määrätty valikoituja lääkkeitä mielenterveyshäiriöihin, lääkityksen muutoksiin, sairaalahoitoihin ja kuolleisuuteen Suomessa.

29.09.2022 Medaffcon Oy Jakavi (ruxolitinib) treatment outcomes in acute graft versus host disease (GvHD) in real-world setting in Helsinkiand Turku University Hospitals

Issued: 29.09.2022
Valid until: 01.01.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Jopa noin puolet allogeenisen kantasolusiirteen saaneista potilaista sairastuu käänteishyljintään ja näistä merkittävä osa ei hyödy ensimmäisen linjan standardihoidosta. Toisen linjan hoitoon ei ole yhtenäistä hoitosuositusta. Tässä tutkimuksessa selvitetään ruksolitinibilla hoidettujen käänteishyljintäpotilaiden karakteristiikka, hoitokäytäntöjä ja hoitotuloksia sekä resurssinkäyttöä hyödyntämällä erikoissairaanhoidon tietoja ja kansallisia rekistereitä.

29.09.2022 Nuorisotutkimusseura ry Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön vaikuttavuus

Issued: 29.09.2022
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hankkeessa tutkitaan kunnallisen koulu- ja oppilaitosnuorisotyön vaikuttavuutta nuorten näkökulmasta rinnastamalla kouluterveyskyselyn data ja kunnilta kerätty tieto. Edellinen tarjoaa tietoa nuorten koetusta hyvinvoinnista koulu- ja oppilaitoskontekstissa ja jälkimmäinen tuottaa tietoa koulu- ja oppilaitosnuorisotyön volyymeista, menetelmistä ja tavoitteista. Hankkeessa analysoidaan vuonna 2021 kerättyä kouluterveyskyselyn aineistoa.

22.09.2022 Itä-Suomen yliopisto TYÖOTE – HANKKEEN VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS Rekisteripohjainen arviointitutkimus vastuullisen asiakasohjausmallin etuisuusmaksu- ja tuottavuusvaikutuksista

Issued: 22.09.2022
Valid until: 30.09.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

TYÖOTE – hankkeen (https://www.ttl.fi/tutkimushanke/vastuullinen-tyokyvyn-tuki-tyoote-2020-2023/) vaikuttavuustutkimus, joka toteutetaan Itä-Suomen yliopiston toimesta. Kyseessä on arviointitutkimus yksilöllisen asiakasohjausmallin käyttöönoton vaikuttavuudesta sairaanhoitopiiri- ja kansallisella tasolla.

21.09.2022 Tekonivelsairaala Coxa Oy Tietolupa henkilötietojen käyttämiseksi yhdistämään Pirkanmaan sairaahoitopiirin (PSHP) ja Tekonivelsairaala Coxa Oy:n rekisterinpidon alaisia tietoja opetusmateriaalin valmisteluun ja käyttöön PSHP:n ja Coxan rekistereistä

Issued: 21.09.2022
Valid until: 30.04.2026
Purpose of data use: Opetus

Tietolupahakemuksella haetaan toisiolain mukaista lupaa hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja opetuskäyttöä varten lääketieteen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöksi opiskelevien perus- ja jatko-opetuksen opetusmateriaalin tuottamista ja käyttöä varten.

21.09.2022 Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM), Helsingin yliopisto SUPER – Suomalainen psykoosisairauksien perinnöllisyysmekanismien tutkimus

Issued: 21.09.2022
Valid until: 30.04.2036
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

SUPER-tutkimus on Suomen laajuinen psykoosisairauksien perinnöllisyysmekanismeja selvittävä yleishyödyllinen tutkimus, johon on osallistunut 10500 suomalaista. Hankkeessa tutkitaan psykoosisairauksien perinnöllisyysmekanismeja sekä yleisemmin pyritään saamaan tietoa psykoosisairauksista ja psykoosia sairastavien tai sairastaneiden tilanteesta Suomessa.

07.09.2022 Oulun yliopisto, syövän ja translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö ja OYS hammas- ja suusairauksien klinikka Suun ja nielun alueen syövät ja suusyövälle altistavat suun limakalvon muutokset

Issued: 07.09.2022
Valid until: 28.02.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Sairaalan sähköisestä potilastietojärjestelmästä ja paperisista potilaskertomuksista päivitetään tutkimuksessa käytettäviin kudosnäytteblokkeihin liittyviä potilasseurantatietoja, jotta solujen ja solun ympäristön erilaisten molekyylien merkitystä taudin etenemiselle voidaan arvioida tilastollisilla menetelmillä.

31.08.2022 Helsingin Yliopisto ja HUS A pan-cancer approach connecting tumor molecular profiles and individual health information for discoveries and new precision cancer medicine solutions (iCAN)

Issued: 31.08.2022
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimus on biopankkitutkimus, jossa biopankkinäytteitä analysoidaan (profilointi) ja tähän profilointitietoon liitetään ko. näytteenantajan terveystietoja sekä muita terveyteen ja tutkimukselle merkittäviä tietoja. Tarkoituksena on tutkia molekyylitason muutosten ja tietojen välisiä yhteyksiä sekä sitä kautta löytää uusia korrelaatioita ja tekijöitä, jotka selittävät syövän syntyä ja leviämistä. Tutkimuksessa on tavoitteena näin tunnistaa uusia hoitokohteita yli syöpätyyppien.

31.08.2022 Tampereen yliopistollinen sairaala Aivovaltimoaneurysman puhkeamisen aiheuttaman kallonsisäisen verenvuodon tunnistaminen ja diagnostiikka

Issued: 31.08.2022
Valid until: 31.12.2023
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tässä tutkimushankkeessa selvitetään millä todennäköisyydellä ensiapuun päänsärkyoireiden johdosta hakeutuneella potilaalla on lopultakin aivovaltimon repeämän aiheuttama lukinkalvonalainen verenvuoto, ja kuinka herkästi tuo diagnoosi jää huomaamatta. Samalla selvitetään käytössä olevien diagnostisten menetelmien tarkuutta ja diagnoosin viivästymisen vaikutusta potilaan ennusteeseen.

31.08.2022 MedEngine Oy A Retrospective Cohort Study to Assess the Safety of Baricitinib Compared with Other Therapies Used in the Treatment of Rheumatoid Arthritis and Used in the Treatment of Atopic Dermatitis in Nordic Countries

Issued: 31.08.2022
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

This study evaluates the long-term safety of baricitinib among patients with rheumatoid arthritis and among patients with atopic dermatitis.

17.08.2022 Hanken School of Economics Sustaining affordable medications: on the optimal design of competition and regulation in Finnish pharmaceutical market

Issued: 17.08.2022
Valid until: 01.07.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

We will examine how market competition and regulation affect the pricing and demand for pharmaceuticals in Finland, with a special focus on the interactions between patients, physicians, pharmacies and drug producers. To this end, we aim to provide rigorous research evidences on how to optimally combine the two powerful tools (market competition and regulation) to reduce the cost of medication and to improve the accessibility of low-cost drugs.

17.08.2022 Oulun yliopisto Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw in Finland: A longitudinal study

Issued: 17.08.2022
Valid until: 31.12.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tarkoitus on kerätä tietoja suomalaisista luustolääkkeiden käyttäjistä. Tutkimuksessa vertaillaan leuan osteonekroosiin sairastuneita luustolääkkeiden käyttäjiä ei-sairastuneisiin luustolääkkeiden käyttäjiin. Tarkoituksena on hahmottaa leuan osteonekroosille altistavia riskitekijöitä (ikä, sukupuoli, krooniset sairaudet, lääkitykset, tupakointi) ja ilmaantuvuutta suomalaisessa potilasaineistossa.

17.08.2022 HUS Kasvisterolemia Suomessa

Issued: 17.08.2022
Valid until: 30.08.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitämme, kuinka paljon Suomessa on diagnosoitu kasvisterolemiapotilaita, millainen heidän taudinkuvansa on, miten heitä on hoidettu ja millainen hoitovaste heillä on ollut. Tutkimuksessa pyrimme myös selvittämään mahdollisia sepelvaltimotaudille altistavia tekijöitä.

10.08.2022 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Register-based study on the response in IO therapies

Issued: 10.08.2022
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimushankkeen tavoitteena on analysoida immuunihoitojen käyttöä ja hoitovasteita syövänhoidossa Suomessa rekisteritutkimuksen keinoin.
Tietoja kerätään kaikista yliopisto- ja keskussairaaloista, jotta tutkimuksella saadaan mahdollisimman kattava kokonaiskuva Suomessa käytettävien immuunihoitojen vaikutuksista.
Tutkimus on osa kansallista Cancer IO -innovaatiohanketta.

27.07.2022 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Maksasairauksien syntyyn ja etenemiseen vaikuttavat väestötason riskitekijät

Issued: 27.07.2022
Valid until: 28.12.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimus perustuu THL biopankin materiaaleihin, FINRISKI 1992-2012 sekä Terveys 2000 ja 2011 tutkimuksiin, joita yhdistetään kansallisiin seurantarekistereihin maksatautiin liittyvien sairaalahoitojen, syövän ja kuoleman osalta, tarkoituksena selvittää maksataudin ennustetekijöitä. Tutkitaan myös tutkimustilanteessa maksatautia sairastavien henkilöiden muita päätetapahtumia (kuolemia, sydän- ja verisuonitauteja, syöpää, munuaisten vajaatoimintaa ym).

06.07.2022 Itä-Suomen yliopiston Tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimusyksikkö OSTPRE

Issued: 06.07.2022
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Kyseessä on yli 30 vuotta kestänyt seurantatutkimus noin 15000 post-menopausaalisen naisen ikääntymisestä. Rekisteriaineistot muodostavat seurannan tukirangan, mutta tietoa on kerätty myös postikyselyin, tutkimuskäynneillä sekä interventiotutkimuksilla. Tietojen käyttötarkoituksena on tarkastella naisten terveyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä, jotta voitaisiin ymmärtää terveeseen ikääntymiseen johtavia pitkittäisiä mekanismeja ja löytää keinoja terveysongelmien ennaltaehkäisyyn.

06.07.2022 Medaffcon Oy REAL-WORLD EVIDENCE STUDY OF THE IMPACT OF ASCT AND NEW DRUG TREATMENTS ON MULTIPLE MYELOMA (MM) SURVIVAL AND COMORBIDITIES COMPARED TO non-MM CONTROL POPULATION IN FINLAND BETWEEN 2000-2020

Issued: 06.07.2022
Valid until: 01.12.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

TEAMSFIN (Two dEcAde extensive Myeloma Study in FINland) will study the evolution of multiple myeloma (MM) treatment over two decades in Finland, as well as report on the recent changes in treatment outcomes relative to population controls and also collect data on the use of novel therapeutics, including ixazomib, at the national level for the first time.

01.07.2022 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (Tampereen yliopistollinen sairaala) Sukupuoliahdistuksen takia tutkimuksiin hakeutuneiden myöhempi psyykkinen terveys ja sopeutuminen

Issued: 01.07.2022
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hankkeen tavoitteena on tutkia suomalaisten rekisteriaineistojen valossa sukupuolidysforian takia korjaushoitotoivein erityistason tutkimuksiin hakeutuneiden myöhempää psyykkistä terveyttä ja yhteiskuntaintegraatiota. Tunnistetaan rekistereistä asetuksella keskitettyihin sukupuoli-identiteetin tutkimusyksiköihin tulleet ja kerätään heistä tiedot mahdollisista korjaushoidoista ja aiemmasta ja myöhemmästä psyykiatrisesta hoidosta, koulutustasosta, työelämään integroitumisesta, rikollisuudesta.

30.06.2022 Turun yliopisto Lastensuojelun sosiaalityön ja nuorisopsykiatrian yhteistutkiminen ja -kehittäminen Länsi- ja Itä-Suomessa (LANUPS)

Issued: 30.06.2022
Valid until: 31.12.2035
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tavoitteenamme on rekisteritietojen avulla selvittää nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun yhteisasiakkuuden omaavien ja eriasteisia lastensuojelun tukitoimia saavien nuorten sairastavuutta ja avo- ja vuodeosastohoidon käyttöä verrattuna muihin nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon potilaisiin. Terveydenhuollon potilasasiakirjoista tarkastelemme, miten yhteisasiakkuus näkyy eriasteisia lastensuojelun tukitoimia saavilla nuorilla.

29.06.2022 Biopankki Borealis, Pohjois-Pohjanmaan yliopistollinen sairaala Finnish Maternity Cohort –seerumiaineisto naisten ja lasten syöpätutkimuksessa

Issued: 29.06.2022
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Pyydetyn aineiston avulla tunnistetaan FMC-näytteen luovuttaneiden naisten seeruminäytteestä tunnistettavan 1) HPV-infektion yhteyttä pään-tai kaulan alueen syöpään ja kehitetään mahdollisia seulontamarkkereita (LIITE 1) tai 2) autoimmuunivasta-aineiden ennustearvoa tiettyjen autoimmuunisairauksien ennakoijana (LIITE 2).

29.06.2022 Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Tavoitteena terveet hampaat: satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus nukutuksessa hoidettaville alle 5-vuotiaille lapsille, joiden hampaat ovat reikiintyneet

Issued: 29.06.2022
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Intervention tehokkuutta arvioidaan 18kk:n kuluttua toimenpiteestä. Molempien ryhmien saamia jatkohoitokäyntejä ja sitoutumista jatkohoitoon arvioidaan potilastietojärjestelmän merkintöjen perusteella 18kk ajalta nukutushammashoidon jälkeen. Suun ja hampaiston statustiedot ennen ja jälkeen nukutuksen. Näiden lisäksi lapselle varatut, peruutetut tai peruuttamattomat hammashoitokäynnit.

29.06.2022 Medaffcon Oy Patient characteristics and treatment landscape of metastatic castration resistant prostate cancer in Finland

Issued: 29.06.2022
Valid until: 30.09.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Evidence based on real world data of metastatic castration resistant prostate cancer (mCRPC) patients from the Nordic countries is sparse, and insight into the current treatment practice (especially patient level information on drug utilization and patient characteristics) is lacking. This retrospective registry-based real-world evidence (RWE) study intends to provide information on mCRPC patient characteristics, current treatment practice and outcomes in Finland.

22.06.2022 Lund University Lipid metabolism and risk of hemorrhagic stroke

Issued: 22.06.2022
Valid until: 06.07.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Purpose: To study the relationships between plasma lipid levels and risk of intracerebral hemorrhage and subarachnoid hemorrhage.

22.06.2022 Helsingin yliopisto MASSE Yli- ja alikysyntä, osa MASSE-tutkimus/kehityshanketta

Issued: 22.06.2022
Valid until: 30.04.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Aineiston avulla tehdään rekisteritutkimus iäkkäiden päivystyksellisten palveluiden tarpeesta ja käytöstä Suomessa (Espoossa). Erityinen kiinnostuksen kohde on löytää näyttöä yli- ja alikysynnästä – tarkoitus on tunnistaa kohdat palvelujärjestelmässä, joihin tehtävillä muutoksilla saadaan suurin terveyshyöty kustannusvaikuttavasti. Löydökset pyritään julkaisemaan tieteellisessä julkaisusarjassa, ja niitä käytetään pohjana ennaltaehkäisylle ja päivystyksellisten palveluiden laadun parantamiselle.

22.06.2022 VSSHP Munuaissyövän ja melanooman ennustetekijät

Issued: 22.06.2022
Valid until: 22.06.2037
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa on tarkoitus kerätä tiedot 1.1.2015-31.12.2021 immunologisilla syöpälääkkeillä (PD-1- ja PD-L1-estäjillä) hoidetuista uroteelikarsinooma- ja munuaissyöpäpotilaista, immunologisen hoidon tuloksista sekä potilaiden käyttämistä antibioottihoidoista (6kk immunologista hoitoa edeltävältä ajalta ja hoidon kuluessa). Tarkoituksena on selvittää antibioottihoidon vaikutusta immunologisen hoidon tuloksiin (hoitovaste ja potilaiden elinaika).

22.06.2022 HUS Kuntayhtymä/HYKS-sairaanhoitoalue, Naistentaudit ja synnytykset Seri-tukikeskuksissa hoidettujen seksuaaliväkivallan uhrien taustatekijät ja palvelujen käyttö

Issued: 22.06.2022
Valid until: 22.06.2037
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tieteellinen rekisteritutkimus, joka selvittää suomalaisissa Seri-tukikeskuksissa tutkittujen raiskauksen uhrien somaattista terveyttä ja haavoittuvuustekijöiden esiintyvyyttä ennen tukikeskusasiakkuuteen johtanutta seksuaaliväkivaltatapahtumaa, sekä tapahtuman jälkeistä terveyspalveluiden käyttöä ja kuolleisuutta. Seri-tukikeskuksissa asioineiden (1600 henkilöä) ja verrokkien (1600 henkilöä) tausta- ja tapahtumatiedot yhdistetään hoitoilmoitus- ja kuolinsyytietoihin.

15.06.2022 Turun yliopisto Neurofibromatoosi Suomessa 2

Issued: 15.06.2022
Valid until: 11.03.2022
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Neurofibromatoosi on vallitsevasti periytyvä monielinsairaus. Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten neurofibromatoosipotilaiden elämänkaarta, sosioekonomista asemaa ja sairastavuutta käyttäen kansallisia rekisteriaineistoja. Neurofibromatoosipotilaita verrataan heidän lähisukulaisiinsa sekä erilliseen verrokkikohorttiin.
Rekisteriaineistojen tiedot poimitaan potilaille, kaltaistetuille verrokeille ja potilaiden ja verrokkien ensimmäisen asteen sukulaisille. Tietolupakäsittelyn ja kustannusarvion jälkeen tarkennetaan, minkä rekisterien tiedot poimitaan tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa.
Tiedot pyydetään luovutettaviksi Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmään, aineistojen pseudonymisointi ja yhdistäminen toteutetaan Tilastokeskuksessa.

09.06.2022 Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala Kontaktiallergiapotilaiden oheissairastavuus ja työkyky Suomessa

Issued: 09.06.2022
Valid until: 01.10.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Erilaiset kosketusallergiat ovat väestössä verraten yleisiä, mutta niiden esiintyvyyttä Suomessa ei tunneta tarkasti. Yksi tavallisimmista kosketusallergian esiintymispaikoista ovat kädet, ja tämän vuoksi kosketusallergia heikentää elämänlaatua ja voi olla uhka työkyvylle.
Tutkimuksessa selvitetään rekisteriaineistoja hyödyntäen kosketusallergian ilmaantuvuutta ja esiintyvyyttä, sekä potilaiden oheissairastavuutta ja työssäpysyvyyttä.

09.06.2022 HUS Geriatrisen toimintamallin vaikutus yleissisätautiosastolla hoidettujen monisairaiden ikääntyneiden potilaiden elämänlaatuun, toimintakykyyn, sosiaali -ja terveyspalveluiden käyttöön ja kuolleisuuteen

Issued: 09.06.2022
Valid until: 31.12.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Selvitetään, voidaanko iäkkäiden akuuttisairaanhoidossa olevien potilaiden sosiaali -ja terveyspalveluiden käyttöä ja kustannuksia vähentää hoitamalla heitä uuden geriatrisen hoitomallin mukaisesti tavanomaisen yleissisätautiosastohoidon sijaan. Rekisteritutkimuksessa kerätään tietoja ennen ja jälkeen uuden toimintamallin käyttöönoton (30 vrk aikana ennakoimaton sairaalaan paluu, sosiaali -ja terveyspalveluiden kokonaiskäyttö, laitoshoitoon joutuminen, kuolema 12 kuukauden aikana).

02.06.2022 Oulun Yliopisto Vastasyntyneiden varhainen streptokokkisepsis Suomessa

Issued: 02.06.2022
Valid until: 22.05.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tavallisin täysiaikaisen vastasyntyneen vaikea infektio on beetahemolyyttisen B-ryhmän streptokokin aiheuttama verenmyrkytys. Suomessa  on aloitettu v. 2012  äitien vaginan GBS seulonta loppuraskaudessa neuvoloissa, nämä GBS positiiviset äidit saavat ennen synnytystä antibioottiprofylaksian. Huolimatta näistä toimenpiteistä em. vammauttavaa ja tappavaa tautia esiintyy edelleen. Tutkimme miksi tautia edelleen ilmenee eli löytyykö syytä, johon voitaisiin vielä tarttua äideistä tai vauvoista.

02.06.2022 Tampereen yliopistollinen sairaala Perinnöllinen aivokasvaintutkimus

Issued: 02.06.2022
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Aivokasvainten perinnöllisyyttä kartoittava tutkimus, jossa tutkitaan aivokasvainpotilaita ja heidän sukulaisiaan. Kerättyjen näytteiden avulla tunnistetaan etenkin aivokasvaimille altistavia perimän muutoksia. Poimittavia potilastietoja käytetään tutkimaan muutosten yhteyttä kasvainsairauden taudinkuvaan, ennusteeseen ja hoitovasteeseen sekä kasvainten kliinisiin ja patologisiin ominaisuuksiin. Aivokasvainsukuja karakterisoidaan kasvainsairauksien sairauskertomustietojen suhteen.

01.06.2022 Aarhus University Styrene exposure and risk of lymphohematopoietic and other malignancies in a European-American cohort of reinforced plastics workers

Issued: 01.06.2022
Valid until: 29.04.2022
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

To assess if subtypes and overall lymphohematopoietic malignancies show increased risk following styrene exposure. We will specifically examine exposure response relations with different exposure metrics and the impact of exposure windows. We will also conduct a broader analysis of other types of cancer.

31.05.2022 Helsingin – ja uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS Diabeteksen ja rasvamaksataudin seulonta ja diagnosointi potilastietojärjestelmän ja koneälyn avulla HUS-piirissä

Issued: 31.05.2022
Valid until: 31.05.2035

Rasvamaksatauti on hyvin yleinen, mutta alidiagnosoitu sairaus, vaikka se johtaa usein vakavaan sairastavuuteen. Olemme louhineet tekstintunnistusskriptillä HUS-tietoaltaalta lääketieteellisissä kuvantamistutkimuksissa 10 vuoden aikana sattumalta löytyneet rasvamaksat ja haluamme tarkastella sairauden vaikutusta näiden potilaiden ennusteeseen, hoitoon ja sairastavauuteen. Tätä varten tarvitsemme rekisteritietoja myös muista rekistereistä.

25.05.2022 Tampereen yliopistollinen sairaala Leikkaushoidon avulla spontaanista aivoverenvuodosta selvinneiden ennuste

Issued: 25.05.2022
Valid until: 31.12.2023
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Yleisin spontaanisti ilman edeltävää vammaan syntyvien aivoverenvuotojen syy on pienten aivovaltimoiden haurastuminen ns. pienten suonten taudin johdosta. Sama etenevä tauti on yleinen dementoitumisen syy. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuinka nopeasti pienten suonten tauti johtaa aivoverenvuodosta selvinneillä uusiin aivoverenvuotoihin, dementoitumiseen, ja lopulta kuolemaan. Samalla selvitetään pienten suonten taudin aiheuttamasta aivoverenvuodosta selviämisen ennustetekijöitä.

25.05.2022 Medaffcon Oy Retrospective non-interventional multicenter patient chart data study on [-] real world experience in Finland.

Issued: 25.05.2022
Valid until: 31.08.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

The objective of this study is to describe and evaluate real-world data of [-] for the treatment of [-] in Finland in terms of clinical outcomes, treatment lines, and to identify the key characteristics of the patients treated with [-].

19.05.2022 Tampereen yliopisto Pregnancy incidence and outcomes after bivalent HPV vaccination

Issued: 19.05.2022
Valid until: 31.12.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tarkoituksena on verrata lisääntymisterveyden indikaattoreita “cluster” satunnaistetussa syntymä – ja paikkakuntakohorteissa, jotka ovat tai eivät ole olleet terveysintervention (HPV-rokotus) kohteena.

04.05.2022 MedEngine Oy Exploration of tumor growth dynamics to predict response and survival outcomes in NSCLC, including EGFR exon 20 insertion patients: A medical chart review study

Issued: 04.05.2022
Valid until: 02.06.2021
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

28.04.2022 VSSHP / Turun yliopistollinen keskussairaala Autovasta-ainemääritysten vaikuttavuus immuunivälitteisten myosiittien diagnostiikassa ja lääkehoidossa Suomessa 2015-2020

Issued: 28.04.2022
Valid until: 31.01.2022
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

20.04.2022 Itä-Suomen yliopisto Aeroallergeenit ja immunologinen valmius tulevaisuuden ilmastoskenaarioissa ALL-IMPRESS (Aeroallergens and immunological preparedness for future climate scenarios: implications for public health promotion )

Issued: 20.04.2022
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

20.04.2022 Kuopion yliopistollinen sairaala Keskushermoston valtimo-laskimoepämuodostumien ja kavernoottisten verisuoniepämuodostumien aiheuttaman sairastavuuden selvittäminen. AVM ja CCM tietokanta.

Issued: 20.04.2022
Valid until: 31.12.2022
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

13.04.2022 StatFinn Oy Havaintotutkimus exopariinin vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta käytettäessä standardi- tai sitä suurempaa lääkeannosta verisuonitukoksen estoon eri painoindeksin omaavilla potilailla

Issued: 13.04.2022
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

13.04.2022 Jyväskylän yliopisto Kelan Lääkemääräyspalautteen 2019 vaikutus

Issued: 13.04.2022
Valid until: 30.06.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

13.04.2022 Jyväskylän yliopisto Terveys, terveyden läikkymisvaikutukset ja yksilön sosioekonominen asema

Issued: 13.04.2022
Valid until: 28.02.2031
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

30.03.2022 Itä-Suomen yliopisto Keuhkosyövän hoidon vaikuttavuuden tutkimus

Issued: 30.03.2022
Valid until: 01.06.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

16.03.2022 Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri Disease management and health care costs of chronic lymphocytic leukemia (CLL) in real-life clinical practice

Issued: 16.03.2022
Valid until: 31.12.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

14.03.2022 Vaasan yliopisto Kasvuyrittäjien stressi ja hyvinvointi

Issued: 14.03.2022
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

09.03.2022 NHG Finland Oy Prostate cancer treatment practices and total costs in Finland – Descriptive register study “FINPRO 2”

Issued: 09.03.2022
Valid until: 30.06.2023
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

04.03.2022 Medaffcon Oy Endometrial Cancer Real World Evidence Study in Finland: A Real-World study on patient characteristics, treatment patterns and outcomes of recurrent or advanced endometrial cancer patients in Finland

Issued: 04.03.2022
Valid until: 01.08.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

03.03.2022 HUS Syöpäkeskus Hematologia Hyytymishäiriöyksikkö “Early thromboprofylaxis with low-molecular weight heparin (LMWH) at home care upon diagnosis of COVID-19 – a register studyCOVID-19 diagnoosin jälkeinen avohoidossa aloitettu laskimotukoksen estohoito pienimolekyylisellä hepariinilla (LMWH) – rekisteritutkimus”

Issued: 03.03.2022
Valid until: 31.12.2023
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

03.03.2022 Oulun yliopistollinen sairaala Trombosytopenia ja aplastinen anemia Suomen yliopistollisissa sairaaloissa hoidetuilla lapsilla

Issued: 03.03.2022
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

03.03.2022 Medaffcon Oy Lymfoomatutkimus

Issued: 03.03.2022
Valid until: 02.08.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

21.02.2022 Lastenklinikka, HUS Lapsuusiän syöpä- ja kantasolusiirtohoitojen vaikutukset poikien sukupuoliseen kehitykseen sekä myöhempään terveyteen ja fertiliteettiin

Issued: 21.02.2022
Valid until: 31.05.2023
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

17.02.2022 Medaffcon Oy Non-interventional register-based study to analyze patient characteristics, treatment patterns and healthcare resource utilization in adult patients with metastatic melanoma

Issued: 17.02.2022
Valid until: 01.06.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

17.02.2022 VSSHP, TYKS, Lasten ja nuorten klinikka, Lastenkirurgia Synnynnäisten ruoansulatuskanavan epämuodostumien riskitekijät

Issued: 17.02.2022
Valid until: 17.02.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

17.02.2022 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri TUTKIMUSSUUNNITELMA: MUNUAISENSIIRTOPOTILAIDEN RASKAUDET SUOMESSA VUOSINA 1987-2021

Issued: 17.02.2022
Valid until: 31.12.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

04.02.2022 Tampereen yliopisto ja Tampereen yliopistollinen sairaala Poikkeavat maksa-arvot Tampereen yliopistollisessa sairaalassa hoidetuilla lapsilla/Lasten ylipainoon liittyvä rasvamaksatauti

Issued: 04.02.2022
Valid until: 28.02.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

04.02.2022 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Harvinaisten kasvainten kehittyminen, luokittelu ja hoito: molekyylipatologia ja tekoäly apuna kasvainten profiloinnissa

Issued: 04.02.2022
Valid until: 30.04.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

04.02.2022 Medaffcon Oy RETROSPECTIVE STUDY ON FOUNDATION MEDICINE INCORPORATED (FMI) PROFILING OUTCOMES IN FINLAND

Issued: 04.02.2022
Valid until: 31.08.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

04.02.2022 Jyväskylän yliopisto Koulutus ja mielenterveys (aka ”Koulutus, työmarkkinat ja mielenterveys”)

Issued: 04.02.2022
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

02.02.2022 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Lasten ja nuorten kyynärvarren murtumien kirurgisen hoidon ilmaantuvuus Suomessa vuosina 1997-2020

Issued: 02.02.2022
Valid until: 31.12.2022
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

02.02.2022 Itä-Suomen yliopisto Reseptien uudistaminen ja lääkehoidon seuranta – Rekisteritutkimus potilasta kohtaamatta uudistetuista lääkityksistä ja terveydenhuollon palvelujen käytöstä

Issued: 02.02.2022
Valid until: 01.08.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

26.01.2022 Medaffcon Oy Burden of illness in asthma and COPD

Issued: 26.01.2022
Valid until: 31.08.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

19.01.2022 MedEngine Oy Epidemiology, Treatment Patterns, and Health Care Resource Utilization of Myasthenia Gravis in Denmark, Finland and Sweden: A Population-Based Registry Study

Issued: 19.01.2022
Valid until: 28.01.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

19.01.2022 Tampereen yliopisto Työikäisten yläraajamurtumapotilaiden työkyvyttömyys ja operatiivisen hoidon vaikutus työhön palaamisen ajankohtaan

Issued: 19.01.2022
Valid until: 02.05.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

19.01.2022 StatFinn Oy Väestöpohjainen tutkimus Gabapentinin käytön turvallisuudesta raskauden aikana

Issued: 19.01.2022
Valid until: 31.12.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

14.01.2022 Turun Yliopisto ja TYKS Etäpesäkkeitä lähettäneen luustovaltaisesti levinneen kastraatioresistentin eturauhassyövän radium-223-dikloridihoidon tosielämän hoitotulokset Suomessa yliopistosairaaloissa 2014-2020

Issued: 14.01.2022
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Data requests 2022

06.10.2022 IQVIA Technology Solutions Finland Oy Usage of anti-PD-1- ja anti-PD-L1 drugs per indication since 2019

Issued: 06.10.2022
Purpose of data use: Tilastointi

02.11.2022 NHG Finland Oy Herpes Zoster – Cost of Illness study

Issued: 02.11.2022
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Amendment permits 2022

30.12.2022 Karolinska Institutet Antibiotics, maternal metabolic and perinatal complications and subsequent risk for psychiatric disorders, diabetes and obesity in childhood and adolescence

Issued: 30.12.2022

Changes to the permit: addition of variables; extension of the extraction period

Issuer of the original permit: THL

23.12.2022 NHG Finland Oy Prostate cancer treatment practices and total costs in Finland – Descriptive register study “FINPRO 2″

Issued: 23.12.2022

Changes to the permit: change of processors; addition of variables; extension of the extraction period

Issuer of the original permit: Findata

14.12.2022 Itä-Suomen yliopisto Lastensuojelun avohuollon vaikuttavuuden edellytykset

Issued: 14.12.2022
Valid until: 31.12.2027

Changes to the permit: Extension of validity

Issuer of the original permit: THL 

07.12.2022 Helsingin yliopisto Socioeconomic and family dynamics of health, wellbeing and mortality in Finland

Issued: 07.12.2022

Changes made to the permit: change of processors; addition of variables; extension of the extraction period

Issuer of the original permit: Findata

22.11.2022 Tampereen yliopisto Lääkeaineiden käytön yhteys syöpäpotilaan ennusteeseen

Issued: 22.11.2022

Changes to the permit: addition of variables

Issuer of the original permit: Findata

22.11.2022 HUS kuntayhtymä Äidin painon vaikutus raskauden ja synnytyksen kulkuun ja vastasyntyneen terveyteen -rekisteritutkimus suomalaisilla naisilla vuosina 2006-2017

Issued: 22.11.2022
Valid until: 31.12.2024

Changes to the permit: change of processors; extension of validity

Issuer of the original permit: THL

22.11.2022 Helsingin yliopisto FinnGen

Issued: 22.11.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL

16.11.2022 Tampereen yliopisto Pre-eklampsia ja muut hypertensiiviset raskaushäiriöt naisten sydän- ja verisuonisairauksien ennustajina

Issued: 16.11.2022

Changes to the permit: change of processors; addition of variables

Issuer of the original permit: Findata

10.11.2022 Nightingale Health Plc Metabolic biomarker profiling of chronic disease risk in the Finnish population

Issued: 10.11.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL Biobank, THL, Kela, Statistics Finland

10.11.2022 EPID Research Oy Uudenlaisen, systeemisen lääkehoidon persistenssi ja adherenssi keskivaikean tai vaikean läiskä- tai nivelpsoriaasinhoidossa – Rekisteripohjainen kohorttitutkimus Suomessa ja Ruotsissa

Issued: 10.11.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL, Statistics Finland

10.11.2022 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Uuden makuukartiokeilatietokonetomografialaitteen prekliininen teknisen suorituskyvyn testaus ja kuvausparametrien optimointi

Issued: 10.11.2022
Valid until: 31.12.2025

Changes to the permit: extension of validity

Issuer of the original permit: Findata

03.11.2022 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Register-based study on the response in IO therapies

Issued: 03.11.2022

Changes to the permit: change of processors; addition of variables

Issuer of the original permit: Findata

02.11.2022 HUS Haima- ja mahasyöpäpotilaiden hoitoon pääsy, hoidon muutos, ennusteen kehitys sekä riskitekijät 2000-luvulla

Issued: 02.11.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL, Statistics Finland, HUS

02.11.2022 Yksityishenkilö YTHS:n sähköisen terveyskyselyn toimivuus ja kyselyä seuraavien interventioiden yhteys opintojen etenemiseen ja YTHS:n palvelujen käyttöön

Issued: 02.11.2022
Valid until: 31.12.2023

Changes to the permit: extension of validity

Issuer of the original permit: THL

28.10.2022 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Lasten vanhempien työurat, rikokset ja huoltajuus, hyvinvoinnin kehitys, sosiaalinen gradientti ja lasten hoitomuodot

Issued: 28.10.2022

Changes to the permit: change of controllers

Issuer of the original permit: THL

26.10.2022 Tampere University H2020/RadoNorm/Auvinen

Issued: 26.10.2022
Valid until: 31.12.2028

Changes to the permit: change of processors; extension of validity

Issuer of the original permit: Findata

24.10.2022 Turun yliopisto Elämänkokemukset, ylisukupolviset prosessit ja perinataalivaiheen sosioekonomiset terveyserot

Issued: 24.10.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL, Statistics Finland

24.10.2022 Helsingin yliopisto FinnGen

Issued: 24.10.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL

19.10.2022 Itä-Suomen yliopisto Aeroallergeenit ja immunologinen valmius tulevaisuuden ilmastoskenaarioissa ALLIMPRESS

Issued: 19.10.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

14.10.2022 HUS SOTE-PALVELUT LÄPINÄKYVIKSI: Palvelu- ja tietointegraatio yhtenäisen tietomallin ja yhteisen tietopohjan avulla

Issued: 14.10.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL

07.10.2022 MedEngine Oy Characterization of real-world treatment practices and outcomes in patients with chronic heart failure (CHF) and reduced ejection fraction: a retrospective registry study and patient survey in Finland

Issued: 07.10.2022

Changes to the permit: addition of variables

Issuer of the original permit: Findata

06.10.2022 HUS Tekoälyn käyttö immunologisten tautien tunnistamisessa – eteenpäin askeltava rekisteriseurantatutkimus

Issued: 06.10.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

03.10.2022 StellarQ Oy Mortality in MS in the Nordics

Issued: 03.10.2022
Valid until: 31.03.2025

Changes to the permit: extension of validity

Issuer of the original permit: Findata

30.09.2022 Helsingin yliopisto Aikuisväestön yksilöllisen tutkimusvälin ja hoitojaksojen toteutuminen suun terveydenhuollossa

Issued: 30.09.2022
Valid until: 31.12.2027

Changes to the permit: extension of validity

Issuer of the original permit: Kela, Statistics Finland

30.09.2022 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Aivovammojen ilmaantuvuus, leikkaushoidot ja vaikutus myöhempään terveyteen suomalaisilla lapsilla: Tapausverrokkitutkimus vuosien 1998 ja 2018 väliltä

Issued: 30.09.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

29.09.2022 Helsingin yliopisto FinnGen

Issued: 29.09.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL

26.08.2022 Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri Autovasta-ainemääritysten vaikuttavuus immuunivälitteisten myosiittien diagnostiikassa ja lääkehoidossa Suomessa 2015-2020

Issued: 26.08.2022
Valid until: 31.12.2024

Changes to the permit: change of processors; extension of validity

Issuer of the original permit: Findata

26.08.2022 Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Maksasairauksien syntyyn ja etenemiseen vaikuttavat väestötason riskitekijät

Issued: 26.08.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

26.08.2022 Helsingin yliopisto Uusi terveystaloustiede -kaksoshanke

Issued: 26.08.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL, Statistics Finland

26.08.2022 Helsingin Yliopistollinen Sairaala Short- and long-term outcomes of colorectal cancer in Finland 1991-2015 – a nationwide registry study

Issued: 26.08.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

26.08.2022 THL Monisairastavuus ja siihen liittyvä palveluiden käyttö sekä kustannukset. Parempi tietopohja ja palvelujen optimointi SOTE-uudistuksen tueksi (IMPRO)

Issued: 26.08.2022

Changes to the permit: change of processors; addition of variables

Issuer of the original permit: Findata, THL

24.08.2022 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Disease management and health care costs of chronic lymphocytic leukemia (CLL) in real-life clinical practice

Issued: 24.08.2022

Changes to the permit: addition of variables

Issuer of the original permit: Findata

24.08.2022 Helsingin Yliopisto Diabetes, krooniset sairaudet ja kuolleisuus – rekisteripohjainen seurantatutkimus/ FIN-CARING II

Issued: 24.08.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

17.08.2022 MedEngine Oy Nucala ID

Issued: 17.08.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL

17.08.2022 Helsingin yliopisto GeneRISK: Genomi- ja terveystietojen rutiinihyödyntäminen perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa sekä yksilölähtöisessä sairauden ennaltaehkäisyssä

Issued: 17.08.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL

17.08.2022 Työterveyslaitos Psychosocial factors and health: the Finnish Public Sector (FPS) study Kunta- ja hyvinvointialan henkilöstön seurantatutkimus

Issued: 17.08.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: the Finnish Centre for Pensions, Statistics Finland, Stakes, DVV, Finnish Workers’ Compensation Center, Kela, THL, Finnish Institute of Occupational Health

17.08.2022 Helsingin yliopisto FinnGen

Issued: 17.08.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL

17.08.2022 Medaffcon Oy HERMES HUS amendment

Issued: 17.08.2022

Changes to the permit: addition of variables

Issuer of the original permit: Findata, THL

10.08.2022 Itä-Suomen Yliopisto Alzheimerin tautia sairastavien ja heidän verrokkiensa lääkehoito ja yhteys päätetapahtumiin (MEDALZ)

Issued: 10.08.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL, Kela, Statistics Finland

10.08.2022 MedEngine Oy An observational, multi-center retrospective cohort study to investigate the treatment persistence and treatment outcomes of Finnish Inflammatory Bowel Disease patients receiving vedolizumab as first-line biological treatment (Finvedo1L)

Issued: 10.08.2022
Valid until: 31.12.2037

Changes to the permit: extension of validity

Issuer of the original permit: Findata

29.07.2022 NHG Finland oy OCRWE-Finland – Ovarian Cancer Real World Evidence study in Finland, observational study to assess burden of disease, time to next treatment and healthcare resource use in real world clinical practice

Issued: 29.07.2022
Valid until: 30.06.2024

Changes to the permit:  change of processors; extension of validity

Issuer of the original permit: Findata

04.07.2022 Helsingin yliopisto / HUS Myyräkuumeen aiheuttama lisääntynyt lymfoomariski

Issued: 04.07.2022

Changes to the permit: change of processing environment

Issuer of the original permit: Findata

29.06.2022 Itä-Suomen Yliopisto Parkinsonin tautia sairastavien ja heidän verrokkiensa lääkehoito ja yhteys päätetapahtumiin (FINPARK)

Issued: 29.06.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

22.06.2022 PPSHP Kontaktiallergiapotilaiden oheissairastavuus ja työkyky Suomessa

Issued: 22.06.2022

Changes to the permit: change of processing environment

Issuer of the original permit: Findata

22.06.2022 EPID research oy Myyntiluvan myöntämisen jälkeinen turvallisuustutkimus, jolla arvioidaan virtsateiden syöpien riskiä suhteessa 2-tyypin diabetesta sairastavien potilaiden empagliflotsiinialtistukseen

Issued: 22.06.2022

Changes to the permit: change of processors; addition of variables

Issuer of the original permit: Findata

15.06.2022 ESiOR Oy Retrospective non-interventional chart review study of patients with pulmonary arterial hypertension (PAH) or chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) in Finland

Issued: 15.06.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

10.06.2022 Oulun yliopisto Etelä-Karjalan Allergiatutkimus

Issued: 10.06.2022
Valid until: 30.04.2032

Changes to the permit: change of processors; change of processing environment; extension of validity

Issuer of the original permit: Findata, Hospital District of Eastern Savo, Joint Municipal Authority for Social and Health Services in Southern Savo, Ministry of Social Affairs and Health (Finland), South Karelia Social and Health Care District, THL

09.06.2022 THL The Economic Impact of Cancer in Finland – Comprehensive Study combining Patient and Healthcare System Perspectives

Issued: 09.06.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL, Kela, Statistics Finland

09.06.2022 Tampereen yliopistollinen sairaala Synnynnäiset vatsanpeitepuutokset

Issued: 09.06.2022
Valid until: 31.12.2032

Changes to the permit: extension of validity

Issuer of the original permit: Findata, Kela, THL, Statistics Finland

09.06.2022 EPID Research Oy Uudenlaisen, systeemisen lääkehoidon persistenssi ja adherenssi keskivaikean tai vaikean läiskä- tai nivelpsoriaasin hoidossa – Rekisteripohjainen kohorttitutkimus Suomessa ja Ruotsissa

Issued: 09.06.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, Population Register Centre, Kela, Statistics Finland, THL

02.06.2022 Siirtolaisuusinstituutti LAMPE Lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajalasten ja -perheiden sosiaalityössä (LAMPE) 1.10.2021- 30.9.2023

Issued: 02.06.2022
Valid until: 30.09.2023

Changes to the permit: extension of validity

Issuer of the original permit: Findata, THL, Statistics Finland, Kela

01.06.2022 Evidera Ltd. VOLT

Issued: 01.06.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

25.02.2022 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Sähköisten reseptien hyödyt ja kustannukset

Issued: 25.02.2022
Valid until: 31.12.2026

Changes to the permit: change of processors; extension of validity

Issuer of the original permit: Findata, Kela, THL

19.05.2022 Helsingin yliopisto FinnGen

Issued: 19.05.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

19.05.2022 Lääketietokeskus Oy Lääketietokeskuksen Tiedolla Johtaminen

Issued: 19.05.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

19.05.2022 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä FiNCIR-tutkimus

Issued: 19.05.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

19.05.2022 Oriola Finland Oy Long Acting Injectable Buprenorphine Use in Finland

Issued: 19.05.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

13.05.2022 Helsingin yliopisto Helsinki Health Study

Issued: 13.05.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, Kela, THL, Finnish Centre for Pensions, Statistics Finland

05.05.2022 HUS Elinsiirrot ja syöpä, PTLD

Issued: 05.05.2022
Valid until: 03.12.2026

Changes to the permit: extension of validity

Issuer of the original permit: Findata, THL, Statistics Finland

04.05.2022 VSSHP, Tyks Vaikean astman fenotyypit Tyksin keuhkoklinikassa

Issued: 04.05.2022
Valid until: 31.12.2030

Changes to the permit: extension of validity

Issuer of the original permit: Findata, Kela, Hospital District of Southwest Finland

04.05.2022 Turun yliopistollinen keskussairaala TYKS Vartaloa muokkaava kirurgia massiivin laihtumisen jälkeen – saatavuus, vaikuttavuus ja potilaiden elämäntavat, koettu elämänlaatu ja lihaskunto ja synnytykset

Issued: 04.05.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: THL

04.05.2022 Tampereen yliopisto COCTEL – Pitkäikäisyyden vallankumous ja sen seuraukset sosiaali- ja terveyspalvelujen käytölle ja kustannuksille, ja sen alahanke Ikääntyneiden suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ennen koronaepidemiaa ja koronaepidemian aikana

Issued: 04.05.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL, Statistics Finland

28.04.2022 Tampereen Yliopisto Ammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuus ammattitaudeissa

Issued: 28.04.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

28.04.2022 Helsingin yliopisto Miten sosiaaliset tekijät ja geneettinen alttius yhdessä määrittävät terveyttä / The interrelated effects of sociodemographic factors and polygenic risk for health and social outcomes

Issued: 28.04.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, Statistics Finland

28.04.2022 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Covid-19-epidemian vaikutus terveydenhuoltohenkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin. COVID19VATEHY

Issued: 28.04.2022

Changes to the permit: addition of variables

Issuer of the original permit: Findata

28.04.2022 Helsingin yliopisto Pitkäaikainen seurantatutkimus tyypin 1 diabetesta sairastavien naisten raskaudenkulun vaikutuksesta lasten terveyteen

Issued: 28.04.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

28.04.2022 Folkhälsanin tutkimusyksikkö ADEF Helsinki -tutkimusprojeki

Issued: 28.04.2022

Changes to the permit: change of processing environment

Issuer of the original permit: Findata, THL, Population Register Centre, Kela, Finnish Centre for Pensions, Stakes, Statistics Finland

28.04.2022 PSSHP:n kuntayhtymä KYS A clinical registry study on diffuse large B-cell lymphoma and mantle cell lymphoma

Issued: 28.04.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

28.04.2022 Oulun yliopisto Pohjois-Suomen syntymäkohortit – Hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelma, PohjoisSuomen syntymäkohortit 1966 ja 1986

Issued: 28.04.2022
Valid until: 30.04.2027

Changes to the permit: change of processors; extension of validity

Issuer of the original permit: Findata

20.04.2022 HUS Naistenklinikka, Naistentaudit ja synnytykset Endometrioosipotilaan elämänkaari (ENDOLIFE)

Issued: 20.04.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

13.04.2022 ESiOR Oy FINPAH

Issued: 13.04.2022

Changes to the permit: extension of the extraction period

Issuer of the original permit: Findata

13.04.2022 Helsingin yliopisto Suomalainen pre-eklampsiatutkimus

Issued: 13.04.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL

05.04.2022 THL Lapsuuden epäsuotuisat kokemukset ja niiden ylisukupolviset juuret

Issued: 05.04.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL, Statistics Finland, Population Register Centre

30.03.2022 Aalto-korkeakoulusäätiö TALOUDEN TILANNEHUONE

Issued: 30.03.2022

Changes to the permit: change of processors; addition of variables

Issuer of the original permit: Findata

24.03.2022 Medaffcon Oy ReloAD

Issued: 24.03.2022

Changes to the permit: addition of variables

Issuer of the original permit: Findata

23.03.2022 Suomen Syöpärekisteri / Suomen Syöpäyhdistys Kohdunkaulan syövän seulonnan ja sen ulkopuolisen testauksen elämänaikainen vaikuttavuus

Issued: 23.03.2022

Changes to the permit: change of processors; addition of variables; extension of the extraction period

Issuer of the original permit: Findata, THL, Statistics Finland, Kela, Population Register Centre

23.03.2022 THL The Economic Impact of Cancer in Finland – Comprehensive Study combining Patient and Healthcare System Perspectives

Issued: 23.03.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL, Kela

23.03.2022 Helsingin yliopisto Socioeconomic and family dynamics of health, wellbeing and mortality in Finland

Issued: 23.03.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

16.03.2022 Itä-Suomen yliopisto MEDIFF – Iäkkäiden järkevää lääkehoitoa tukevien keinojen implementoituminen

Issued: 16.03.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

16.03.2022 Suomen Syöpärekisteri / Suomen Syöpäyhdistys SALiCCS

Issued: 16.03.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

09.03.2022 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Lynch syndrooma

Issued: 09.03.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL

02.03.2022 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Aivovammojen ilmaantuvuus, leikkaushoidot ja vaikutus myöhempään terveyteen suomalaisilla lapsilla: Tapausverrokkitutkimus vuosien 1998 ja 2018 väliltä

Issued: 02.03.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

24.02.2022 Helsingin yliopisto FinnGen

Issued: 24.02.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

04.02.2022 Turun yliopisto Lopu jo! Raskauspahoinvointi: esiintyvyys, taustatekijöitä ja mittaaminen

Issued: 04.02.2022
Valid until: 30.04.2022

Changes to the permit: change of processors; extension of validity

Issuer of the original permit: Findata, THL

31.01.2022 Helsingin Yliopisto PREDO-SUOMALAINEN PREEKLAMPSIATUTKIMUS

Issued: 31.01.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL, DVV

31.01.2022 Oulun yliopisto Pohjois-Suomen syntymäkohortit – Hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelma, Pohjois-Suomen syntymäkohortit 1966 ja 1986

Issued: 31.01.2022
Valid until: 30.04.2022

Changes to the permit: change of processors; extension of validity

Issuer of the original permit: Findata, THL, Kela, Statistics Finland

26.01.2022 Kela Kehitysvammaisten lääkehoito ja asuminen

Issued: 26.01.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

26.01.2022 EPID Research Oy Uudenlaisen, systeemisen lääkehoidon persistenssi ja adherenssi keskivaikean tai vaikean läiskäpsoriaasin hoidossa – Rekisteripohjainen kohorttitutkimus Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Issued: 26.01.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, Statistics Finland, THL, Kela, Population Register Centre

24.01.2022 Siirtolaisuusinstituutti Lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajalasten ja -perheiden sosiaalityössä (LAMPE)

Issued: 24.01.2022
Valid until: 30.04.2022

Changes to the permit: change of processors; extension of validity

Issuer of the original permit: Findata, Statistics Finland, Kela

24.01.2022 EPID Research Oy A non-interventional post-authorisation safety study (PASS) of vortioxetine in Europe (Vortioksetiinin rekisteripohjainen turvallisuustutkimus Euroopassa)

Issued: 24.01.2022
Valid until: 31.12.2025

Changes to the permit: change of processors; extension of validity

Issuer of the original permit: THL, Statistics Finland, Kela, Population Register Centre

24.01.2022 EPID Research Oy Uudenlaisen, systeemisen lääkehoidon persistenssi ja adherenssi keskivaikean tai vaikean läiskäpsoriaasin hoidossa – Rekisteripohjainen kohorttitutkimus Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Issued: 24.01.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL

19.01.2022 Turun yliopisto Lapsuusiän ongelmien yhteys aikuisiässä selviytymiseen – prospektiivinen väestötutkimus

Issued: 19.01.2022
Valid until: 30.04.2022

Changes to the permit: change of processors; extension of validity

Issuer of the original permit: THL

19.01.2022 Oulun yliopisto Etelä-Karjalan Allergiatutkimus

Issued: 19.01.2022
Valid until: 30.04.2022

Changes to the permit: change of processors; extension of validity

Issuer of the original permit: Population Register Centre, Hospital District of Eastern Savo, Joint Municipal Authority for Social and Health Services in Southern Savo, Ministry of Social Affairs and Health (Finland), South Karelia Social and Health Care District, THL

19.01.2022 Folkhälsanin tutkimusyksikkö, Kansanterveys ADEF Helsinki -projekti

Issued: 19.01.2022
Valid until: 31.12.2025

Changes to the permit: extension of validity

Issuer of the original permit: THL, Population Register Centre, Kela, Finnish Centre for Pensions, Statistics Finland

19.01.2022 HUS Diagnostiikkakeskus, HUSLAB, Kliininen mikrobiologia Kotisairaalassa hoidetut ruusutulehduspotilaat vuosina 2018-2019

Issued: 19.01.2022
Valid until: 30.04.2022

Changes to the permit: extension of validity

Issuer of the original permit: City of Helsinki, HUS

19.01.2022 Tampereen yliopistollinen sairaala Synnynnäiset vatsanpeitepuutokset

Issued: 19.01.2022
Valid until: 30.04.2022

Changes to the permit:  change of processors; extension of validity

Issuer of the original permit: Findata, Kela, THL, Statistics Finland

19.01.2022 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Elinsiirrot ja syöpä, PTLD

Issued: 19.01.2022
Valid until: 30.04.2022

Changes to the permit: extension of validity

Issuer of the original permit: THL, Statistics Finland

13.01.2022 Työterveyslaitos Työhön paluun edistämiseen tähtäävien lakimuutosten vaikuttavuus: Kvasikokeellinen rekisteripohjainen tutkimus

Issued: 13.01.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, Finnish Centre for Pensions, Kela

13.01.2022 Oriola Finland Oy Keskivaikean ja vaikean atooppisen ekseeman hoito ja dupilumabin käyttö Suomessa

Issued: 13.01.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

13.01.2022 Oriola Finland Oy Finnish Diabetes Cohort Study – FinDiCon

Issued: 13.01.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

13.01.2022 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Tekoälyn käyttö immunologisten tautien tunnistamisessa – eteenpäin askeltava rekisteriseurantatutkimus

Issued: 13.01.2022

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata

12.01.2022 VSSHP, Tyks EVO-projekti 13698, Tyks keuhkosairauksien vastuualue, Vaikean astman fenotyypit Tyksin keuhkoklinikassa

Issued: 12.01.2022
Valid until: 30.04.2022

Changes to the permit: change of processors; extension of validity

Issuer of the original permit: Kela, Hospital District of Southwest Finland

Data permits 2021

DatePermit holderName of the projectPurpose of use
29.12.2021StellarQ OyMortality in MS in the NordicsScientific research
29.12.2021StellarQ OyA real-world evaluation of multifaceted aspects of progressive MSScientific research
22.12.2021Helsingin yliopistoITU-tutkimusScientific research
1.12.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäTrends in cardiovascular mortality and morbidity after kidney transplantationScientific research
29.11.2021Tampereen yliopistoVäitöskirjatutkimus; Perhesurmia ennakoivat tekijätScientific research
24.11.2021StatFinn OyDiagnosoidut gastropareesi tapaukset Euroopassa; rekisteritietoja yhdistelevä, havainnoiva tutkimus – Gastropareesin esiintyvyys Suomessa.Scientific research
17.11.2021Pohjois-Pohjanmaan SairaanhoitopiiriPakastetun alkion siirrosta (FET) vv. 1995-2006 syntyneiden lasten kasvu ja terveys 25 vuoden ikään astiScientific research
4.11.2021Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f.Tyypin 1 diabeteksen lisäsairaudet-Suomalainen monikeskustutkimus (FinnDiane)Scientific research
3.11.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäAvohoidon MRSA Suomessa 2007-2015, kliinisepidemiologinen tutkimusScientific research
3.11.2021Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymäMS-taudin yhteys systeemisten antibioottien ja antihistamiinien käyttöönScientific research
27.10.2021Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaPre-eklampsia ja muut hypertensiiviset raskaushäiriöt naisten sydän- ja verisuonisairauksien ennustajinaScientific research
22.10.2021Helsingin yliopistoAntibiootit avohoidossaScientific research
30.9.2021MedEngine OyAn observational, multi-center retrospective cohort study to investigate the treatment persistence and treatment outcomes of Finnish Inflammatory Bowel Disease patients receiving vedolizumab as first-line biological treatment (FINVEDO1L)Scientific research
29.9.2021TyöterveyslaitosTyöterveyden tilannekuvaan tarvittavan tiedon luotettavuus, laatu ja uudet mahdollisuudetScientific research
20.9.2021Pohjois-Pohjanmaan SairaanhoitopiiriEGFR lääkkeiden erityiskorvattavuuksien omaavien potilaiden muu lääkehoito ja näiden vaikutus EGFR lääkehoidon kestoon, annostasoon sekä potilaiden ennusteeseen (EKAE jatko)Scientific research
8.9.2021MedEngine OyDevelopment of machine learning algorithm for predicting early diagnosis, disease progression, and non-response to conventional treatment in inflammatory bowel disease (IBD)Scientific research
1.9.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäPaksusuolen kiertymän hoitomenetelmät ja hoidon tulokset – Kansallinen tutkimusScientific research
25.8.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäA 10-year retrospective study on odontogenic tumors diagnosed by oral pathologists in the Nordic countriesScientific research
25.8.2021Medaffcon OyFINHRBC – epidemiology and clinical characteristics of hormone receptor positive breast cancer patients in FinlandScientific research
12.8.2021Keski-Suomen sairaanhoitopiiriCardiorespiratory Fitness and Risk of Cardiovascular Disease and MortalityScientific research
11.8.2021Pohjois-Pohjanmaan SairaanhoitopiiriTekonivelkirurgian tutkimus – tekonivelten infektiot, tekonivelseurannan teho ja vaikuttavuus.Scientific research
11.8.2021Medaffcon OyRetrospective cohort study to describe the patient characteristics, treatment patterns, outcomes, and healthcare resource use of non-small cell lung cancer (NSCLC) patients by KRAS mutation status in FinlandScientific research
4.8.2021Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäAivovaltimoahtauma aivoverenkiertohäiriöiden aiheuttajana (väitöskirjatyön rekisteröinti nimi)Scientific research
4.8.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäRaskauden lopputulos eri väestöryhmissäScientific research
2.7.2021Oriola Finland OyKeskivaikean ja vaikean atooppisen ekseeman hoito ja dupilumabin käyttö SuomessaScientific research
1.7.2021MedEngine OyFuture Clinical Trials: creation of an external control arm for a randomized controlled trial in patients with atrial fibrillation treated with non-vitamin K oral anticoagulantsScientific research
30.6.2021Turun yliopistoEconomic burden of medicines on households: De-commodification and re-commodification (DE-RE)Scientific research
23.6.2021Oulun yliopistoLasten kuolleisuus Suomessa 2005-2021Scientific research
23.6.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäCovid-19-epidemian vaikutus terveydenhuoltohenkilöstön terveyteen ja hyvinvointiinScientific research
23.6.2021MedEngine OyConception results and pregnancy outcomes in women with iron deficiency and a history of infertility treated with intravenous iron carboxymaltose (Ferinject): an observational chart review studyScientific research
16.6.2021A-klinikkasäätiö srRekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus päihdehuollon avo- ja laitospotilaiden (1990-2009) elämänkulustaScientific research
16.6.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriOhut- ja paksusuoliatresian hoito, komplikaatiot ja pitkäaikaistuloksetScientific research
9.6.2021Lääketietokeskus OyLääketietokeskuksen Tiedolla JohtaminenStatistics
9.6.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäTekoälyn käyttö immunologisten tautien tunnistamisessa – lääkeScientific research (ja sen terveystaloudellinen osiokin)Scientific research
2.6.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäCOVID-19 ja raskaus: kansallinen ja kansainvälinen rekisteritutkimusScientific research
2.6.2021YksityishenkilöPalleahermon stimulaattorin käyttö SuomessaScientific research
2.6.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäVaihdevuosi-iän hormonihoidon vaikutus eri sairauksien riskiin suomalaisilla naisillaScientific research
31.5.2021Itä-Suomen yliopistoFINPARKScientific research
27.5.2021Tampereen yliopistoPregnancy incidence and outcomes after bivalent HPV vaccinationScientific research
27.5.2021Oriola Finland OyLong Acting Injectable Buprenorphine Use in FinlandScientific research
25.5.2021Pohjois-Pohjanmaan SairaanhoitopiiriThe Finnish National Hepato biliary- and Pancreatic Cancers Cohort (FinHPB)Scientific research
20.5.2021Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaLääkeaineiden käytön yhteys syöpäpotilaan ennusteeseenScientific research
12.5.2021Tampereen korkeakoulusäätiö sr., yhteiskuntatieteiden tiedekunta/terveystieteetIkääntyneiden suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ennen koronaepidemiaa ja epidemian aikanaScientific research
12.5.2021Evidera-PPDVICTORIE (VTE In Cancer – Treatment, Outcomes and Resource use In Europe)Scientific research
5.5.2021Charité – Universitätsmedizin Berlin, Department of Psychiatry and Psychotherapy CharitéReconsidering FIN2020Scientific research
5.5.2021Helsingin yliopistoIs the clinical eruption stage of the erupting lower third molar predictable from dental panoramic tomography?Scientific research
29.4.2021Helsingin yliopistoFinnGenScientific research
28.4.2021Turun yliopistoVanhemmat Vahvasti Mukaan-koulutuksen ja perhehuoneiden vaikutus hoitoaikoihin SuomessaScientific research
28.4.2021YksityishenkilöDialyysi- ja munuaissiirtopotilaiden Covid-19-infektiot ja koronarokotuksetScientific research
21.4.2021Gofore OyjEdistynyt analytiikka kuntaorganisaation lapsiperheiden palveluiden tiedolla johtamisessaPlanning and reporting duties of an authority
21.4.2021Siun SoteHuntingtonin taudin epidemiologia ja kliininen kuva SuomessaScientific research
19.4.2021Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymäKansallinen kalloimplanttirekisteritutkimus (Finnish National Cranial Implant Registry, FiNCIR)Scientific research
31.3.2021Medaffcon OyCharacteristics, clinical outcomes, health care resource utilization and costs in diabetic population on insulin treatmentScientific research
25.3.2021Oulun yliopistollinen sairaalaSoluvälitilan ja solujen vuorovaikutus keuhkosyövissäScientific research
17.3.2021Tampere UniversityGeoprostateScientific research
11.3.2021NHG Finland OyOsteoporoosin hoidon alueelliset erotScientific research
11.3.2021NHG Finland OyPaljon palveluita tarvitseville kohdistettujen toimintamallien toteutuminen ja vaikuttavuusScientific research
10.3.2021Oulun yliopistollinen sairaalaOsteonekroosit ja syvälaskimotukokset Hodgkinin lymfooman vuoksi Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa vuosina 2005-2019 hoidetuilla lapsilla – ilmaantuvuus, hoito ja pitkäaikaisvaikutuksetScientific research
5.3.2021Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäFournierin gangreenan hoito Suomen yliopistosairaaloissa ja sairauden vaikutus pitkäaikaisennusteeseen ja elämänlaatuunScientific research
4.3.2021Helsingin yliopistoKolmiulotteisen luusyöpäkudosmallin kehittäminen ja tutkiminen tulevaisuuden hoitojen parantamiseksiScientific research
4.3.2021Helsingin yliopistoHuono-osaisuuden ja huonon terveyden ylisukupolvisuus ja kasautuminenScientific research
4.3.2021Helsingin yliopistoDigiklinikkaa satunnaiseen palvelutarpeeseen käyttävät asiakkaat – millaisia he ovat, millaiseen tarpeeseen he digiklinikkaa käyttävät ja millaiset ovat digiklinikan kustannukset verrattuna perinteiseen lääkärin vastaanottoon?Scientific research
4.3.2021Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin KySisätautisten, kardiologisten, kirurgisten ja neurologisten sairauksien sairaalahoidon laatu, esiintyvyys ja ennuste eri vuodenaikoina Suomessa 2004–2020Scientific research
4.3.2021Oriola Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosKystisen fibroosin epidemiologia ja hoito SuomessaScientific research
24.2.2021Aalto-korkeakoulusäätiöTalouden tilannehuonePlanning and reporting duties of an authority
24.2.2021Itä-Suomen yliopistoBurden of hip fractures – trends in incidence, post-fracture treatment, and mortalityScientific research
17.2.2021NHG Finland OyOCRWE-Finland – Ovarian Cancer Real World Evidence study in Finland, observational study to assess burden of disease, time to next treatment and healthcare resource use in real world clinical practiceScientific research
17.2.2021Medaffcon OyA real-world analysis of patients treated with evolocumab in FinlandScientific research
17.2.2021Turun yliopistoMasennuslääkkeiden raskaudenaikainen käyttö ja lasten psykiatriset häiriöt kansallisessa syntymäkohortissaScientific research
10.2.2021ESiOR OyRetrospective non-interventional chart review study of patients with pulmonary arterial hypertension (PAH) or chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) in FinlandScientific research
4.2.2021Medaffcon OyThe SORREL study – Prevalence, Characteristics, and Burden of Nasal Polyps in Chronic Rhinosinusitis Patients in FinlandScientific research
20.1.2021HUS Kuntayhtymä, Leikkaussalit Tehohoito ja KivunhoitoCOVALIScientific research
20.1.2021HUS-kuntayhtymä, HYKS Sydän- ja keuhkokeskusThe NordCon ASD-study Outcome of atrial septal defect closures in large Nordic materialScientific research
7.1.2021HUS NeurokeskusHEAD Helsinki – Head trauma related health care Economics, Acute care and Development of long-term outcomes in Helsinki city regionScientific research

Data requests 2021

DatePermit holderPurpose of use
22.12.2021Medaffcon OyStatistics
8.12.2021IQVIA Technology Solutions Finland OyStatistics
1.12.2021Roche OyDevelopment and innovation operations
1.12.2021Suomen Terveystalo OyDevelopment and innovation operations
3.11.2021Medaffcon OyStatistics
22.9.2021Novartis Finland OyDevelopment and innovation operations
25.8.2021HUS Sydän- ja keuhkokeskusScientific research

Amendment permits 2021

DatePermit holderSource of original permitType of  amendment
29.12.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
29.12.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
29.12.2021Kuopion Yliopistollinen SairaalaFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
29.12.2021MedEngine OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
29.12.2021Terveyden ja hyvinvoinnin laitosFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
29.12.2021Tampereen yliopisto / Tampereen korkeakoulusäätiö srFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
22.12.2021Helsingin yliopisto, Väestöntutkimuksen yksikköFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
22.12.2021MedEngine OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
16.12.2021NHG Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataExtension to the period of validity
15.12.2021Väestöntutkimuksen yksikkö, Helsingin yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos Biopankki, Tilastokeskus, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
15.12.2021Nightingale Health OyjNational Institute for Health and Welfare, The Social Insurance Institution of Finland, Statistics FinlandA change to data processors
15.12.2021Niuvanniemen sairaala, OikeuspsykiatriaFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
15.12.2021Tampereen yliopistollinen sairaalaFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
9.12.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
30.11.2021MedEngine OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
3.11.2021EvideraFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
29.10.2021Quantify Research AB (Sverige)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusA change to data processors
29.10.2021NHG Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
29.10.2021EPID Research OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
29.10.2021Helsingin yliopistoEläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
28.10.2021HUS, NeurokirurgiaTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
26.10.2021Niuvanniemen sairaalaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusA change to data processors and extension to the period of validity
20.10.2021Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aineistot ja analytiikka -yksikköTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
20.10.2021Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen SyöpärekisteriTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
20.10.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
20.10.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Nefrologian klinikkaFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
20.10.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
20.10.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
20.10.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors and Extension to the period of validity
20.10.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors and Extension to the period of validity
19.10.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, NaistenklinikkaTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
30.9.2021Suomen Molekyylilääketieteen Instituutti FIMM, Helsingin yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
30.9.2021NHG FinlandFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors and Adding variables
22.9.2021Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Kirurgian koulutuskeskusFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors and extension to the period of validity
22.9.2021VATT Institute for Economic ResearchFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
22.9.2021PSSHP:n kuntayhtymä KYS, SyöpäkeskusFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
8.9.2021Institute of Applied Economics and Health Research (ApEHR)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, KansaneläkelaitosExtension to the period of validity
3.9.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors and a change to data delivery frequency
28.7.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors and the target groups follow-up time
8.7.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors and extension to the period of validity
30.6.2021Helsingin YliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, TilastokeskusA change to data processors and extension to the period of validity
30.6.2021Helsingin Yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Psykologian ja logopedian osastoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirastoA change to data processors
30.6.2021Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Psykologian ja logopedian osastoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, VäestörekisterikeskusA change to data processors
30.6.2021HUS NeurokeskusTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
30.6.2021Medaffcon OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
30.6.2021Helsingin yliopisto, Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osastoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors and extension to the period of validity
30.6.2021Gofore OyjFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
23.6.2021Tampereen Korkeakoulusäätiö sr, Tampereen Yliopisto, LääketiedeTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusA change to data processors and extension to the period of validity
23.6.2021Yksityishenkilö (Itä-Suomen yliopisto)Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataSupplementing the material to be extracted
23.6.2021Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
11.6.2021Aalto-korkeakoulusäätiöFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
21.5.2021Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataExtension to the period of validity
21.5.2021YksityishenkilöFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataPoimittavan aineiston täydentäminen
18.5.2021Tampereen yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
18.5.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
18.5.2021Itä-Suomen yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
17.5.2021Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aineistot ja analytiikka -yksikköTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, KansaneläkelaitosA change to data processors
12.5.2021Yksityishenkilö, Turun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusA change to data processors and extension to the period of validity
12.5.2021Kuopion yliopistollinen sairaala, KuvantamiskeskusTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
21.4.2021HUS NeurokeskusFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataAdding variables
16.4.2021HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, VatsakeskusFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataAdding variables
14.4.2021Suomen Syöpäyhdistys ryTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus (2 lupaa)A change to data processors and extension to the period of validity
14.4.2021Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, KansaneläkelaitosA change to data processors and extension to the period of validity
14.4.2021HUS-kuntayhtymä, HYKS Sydän- ja keuhkokeskusTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
14.4.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
14.4.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, KansaneläkelaitosA change to data processors and extension to the period of validity
7.4.2021HUS Sydän- ja keuhkokeskusTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa), Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
4.4.2021Applied Economics and Health Research Aps (ApHER), Copenhagen, DenmarkFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataAdding variables
31.3.2021Terveyden ja hyvinvoinnin laitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
31.3.2021Merck OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
24.3.2021Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, KansaneläkelaitosA change to data processors
24.3.2021Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
24.3.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
24.3.2021Suomen Syöpärekisteri / Suomen SyöpäyhdistysTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirastoA change to data processors and extension to the period of validity
24.3.2021Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Psykologian ja logopedian osastoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirastoA change to data processors
10.3.2021Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS Neurokeskus, neurokirurgiaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus (2 lupaa)A change to data processors
10.3.2021Niuvanniemen sairaala, OikeuspsykiatriaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, KansaneläkelaitosA change to data processors
10.3.2021Työterveyslaitos, Työkyky ja työuratFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
10.3.2021MedEngine OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors and extension to the period of validity
4.3.2021Helsingin ja Uudenmaan kuntayhtymä, Hyvinkään sairaanhoitoalueTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, VäestörekisterikeskusA change to data processors
4.3.2021Niuvanniemen sairaala, OikeuspsykiatriaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
4.3.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
24.2.2021Turun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
24.2.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
24.2.2021TyöterveyslaitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Työterveyslaitos, EläketurvakeskusA change to data processors and extension to the period of validity
24.2.2021Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen SyöpärekisteriTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa), Kansaneläkelaitos, VäestörekisterikeskusA change to data processors
24.2.2021Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen SyöpärekisteriTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
4.2.2021Helsingin yliopisto, Väestöntutkimuksen yksikköFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
3.2.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
3.2.2021Aalto yliopisto, HEMA-instituuttiKansaneläkelaitos, Oulun kaupunki, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunkiA change to data processors and extension to the period of validity
3.2.2021Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos (2 lupaa)A change to data processors and extension to the period of validity
3.2.2021Niuvanniemen sairaalaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
20.1.2021Keski-Suomen sairaanhoitopiiriTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors and extension to the period of validity
20.1.2021EPID Research OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa), TilastokeskusExtension to the period of validity
20.1.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriTerveyden ja hyvinvoinnin laitosExtension to the period of validity
20.1.2021Medaffcon OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
20.1.2021KansaneläkelaitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (4 lupaa), Eläketurvakeskus, Oulun kaupunki (2 lupaa)A change to data processors and extension to the period of validity
13.1.2021TyöterveyslaitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, KansaneläkelaitosA change to data processors and extension to the period of validity
13.1.2021EPID Research OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
13.1.2021Oulun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
13.1.2021EPID Research OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
13.1.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa), Tilastokeskus, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)A change to data processors
7.1.2021Teknologian tutkimuskeskus VTT OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos,A change to data processors
7.1.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors and Adding variables

Data permits 2020

DatePermit holderProject namePurpose of use
29.12.2020Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriMelanooman ja munuaissyövän ennustekijätScientific research
23.12.2020Kuopion yliopistollinen sairaalaAortan B-tyypin dissekaation hoidon perusteet: Kokonaisvaltainen katsaus epidemiologiaan, riskitekijöiden mallintamiseen sekä endovaskulaarihoidon tuloksiinScientific research
22.12.2020Yksityishenkilö, rekisterinpitäjä Lapin yliopistoMielentilatutkimukset ennen pääkäsittelyäScientific research
21.12.2020Keski-Suomen sairaanhoitopiiriVälilevytyräleikattujen potilaiden työkyky sekä sairausloman pituuteen vaikuttavat tekijätScientific research
20.12.2020Medaffcon OyReal world evidence study on the burden of atopic dermatitis in Finland: Treatment practices, healthcare resource utilization, treatment costs, and prevalence

Publication: Effect of Disease Severity on Comorbid Conditions in Atopic Dermatitis: Nationwide Registry-Based Investigation in Finnish Adults
Scientific research
18.12.2020Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK)Risk factors for tumors of the brain in children (RiFaTuB)Scientific research
17.12.2020Medcare Oy40-vuotiaiden miesten terveyskäyttäytyminen, sairastavuus ja työkykyisyys 10-15 vuoden seurannan aikanaScientific research
17.12.2020Oulun yliopistollinen sairaalaFive-year Outcome after Coronary Surgery from the European Coronary Artery Bypass Grafting (E-CABG) RegistryScientific research
16.12.2020Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, VankiterveydenhuoltoOxRec-menetelmän käytettävyys rikoksen uusimisriskin arviointiin SuomessaScientific research
10.12.2020Yksityishenkilö, rekisterinpitäjä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriVärttinäluun alaosan murtuma: Esiintyvyys ja hoito SuomessaScientific research
9.12.2020Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriPCOS-naisten ja heidän sukulaistensa sairastavuus ja kuolemat, hedelmällisyys, raskaus ja periytyvyysScientific research
9.12.2020Tampereen yliopistoIkääntyneiden hoidon kustannukset ja rahoitus -pilottitutkimusScientific research
9.12.2020Kuopion yliopistollinen sairaalaVasemman kammion mekaanisen dyssynkronian faasianalyysi sydänpotilaiden ennusteen arvionnissaScientific research
9.12.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen yliopistollinen sairaalaSynnynnäisen lonkkanivelen dysplasian (DDH) perinnöllinen tausta ja hoidon tuloksetScientific research
9.12.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HYKS, Lasten ja nuorten sairaudetAstma ja raskausScientific research
2.12.2020KansaneläkelaitosKehitysvammaisten lääkehoito ja asumispalvelut SuomessaScientific research
25.11.2020Kuopion yliopistollinen sairaalaScientific research
25.11.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriHypertensiivisten raskauskomplikaatioiden esiintyvyyden erot eri pakastealkiosiirtomenetelmissäScientific research
25.11.2020Helsingin yliopistoMiten sosiaaliset tekijät ja geneettinen alttius yhdessä määrittävät terveyttä / The interrelated effects of sociodemographic factors and polygenic risk for health and social outcomesScientific research
18.11.2020University of HelsinkiCellular mechanisms of hypercholesterolemia and statin induced new-onset diabetesScientific research
18.11.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriPeukalon kämmennivelen nivelrikon kirurgisen hoidon ilmaantuvuus Suomessa vuosina 1996-2019Scientific research
9.11.2020Medaffcon OyA real-world analysis of patients treated with [-] in FinlandScientific research
5.11.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, NaistenklinikkaEndometrioosipotilaan elämänkaari (ENDOLIFE)Scientific research
28.10.2020Helsingin yliopistoKlonaalinen hematopoieesi ja terveysScientific research
28.10.2020Vaasan keskussairaalaSuomen kemosädehoito keuhkosyövässäScientific research
21.10.2020Yksityishenkilö, rekisterinpitäjä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriLapsuusiän tulehduksellisiin autoimmuunitauteihin liittyvä psykiatrinen sairastavuusScientific research
21.10.2020TyöterveyslaitosParemmalla ennakoinnilla kestävämpään mielen hyvinvointiin työssä.Scientific research
20.10.2020HUS-kuntayhtymä, Sydän- ja keuhkokeskusSepelvaltimoiden TT sydänlihasiskemian ennustamisessaScientific research
15.10.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriScientific research
15.10.2020Applied Economics and Health Research Aps (ApHER), Copenhagen, DenmarkA retrospective cohort study to assess the safety of baricitinib compared with other therapies used in the treatment of rheumatoid arthritis in Nordic countriesScientific research
14.10.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriToistuvan keskenmenon taustatekijät ja ennuste HUSissa v. 2007─2016 tutkituilla potilailla.Scientific research
8.10.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäScientific research
8.10.2020Oulun yliopistoSynnytyksen aikaisen antibiootin vaikutus lapsen kasvuun ja terveyteen (LOOP-study)Scientific research
30.9.2020Oriola OyADHD:n hoito SuomessaScientific research
29.9.2020Turun yliopistoFinnish Retirement and Aging studyScientific research
25.9.2020Terveyden ja hyvinvoinnin laitosMonisairastavuus ja siihen liittyvä palveluiden käyttö sekä kustannukset (Parempi tietopohja ja palvelujen optimointi SOTE-uudistuksen tueksi (IMPRO) – hankkeen osana toteutettava tutkimus)Scientific research
24.9.2020Aalto-korkeakoulusäätiö srTalouden tilannehuonePlanning and reporting duties of an authority
23.9.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriAivovammojen ilmaantuvuus, leikkaushoidot ja vaikutus myöhempään terveyteen suomalaisilla lapsilla: Tapaus-verrokkitutkimus vuosien 1998 ja 2018 väliltäScientific research
16.9.2020Helsingin yliopisto, Väestötutkimuksen yksikköTerveyttä, hyvinvointia ja kuolleisuutta ennustavat sosioekonomiset ja perhetekijät SuomessaScientific research
16.9.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Sydän- ja keuhkokeskusRuokatorvisyöpää käsittelevä väitöskirjatyöScientific research
9.9.2020Itä-Suomen yliopistoScientific research
9.9.2020Medaffcon OyFinMDSScientific research
9.9.2020UMC GroningenERACODA – Eurooppalainen tutkimus dialyysi- ja munuaissiirtopotilaiden COVID-19-tartunnoista. European research database on dialysis and kidney transplantation patients’ COVID-19 infections (ERACODA).Scientific research
9.9.2020Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriRekisteriseuranta avoimen dialogin periaattein toteutetun nuorisopsykiatrisen hoidon hoitotuloksistaScientific research
9.9.2020Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kuopion yliopistollinen sairaalaClinical registry study on diffuse large B-cell lymphoma and mantle cell lymphoma.Scientific research
9.9.2020Oulun yliopistoMEDigi – Lääketieteen alojen opetuksen digitoiminen ja harmonisointiOpetus
2.9.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriCOVID-19 [-]Scientific research
2.9.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriNordic AAA StudyScientific research
2.9.2020Tampereen yliopistollinen sairaalaSairaalan ulkopuolella syntyneet lapset SuomessaScientific research
2.9.2020MedEngine OyTreatment practices, healthcare resource utilization, and treatment costs of psoriasis in Finland – A population-based register studyScientific research
25.8.2020Oriola OyFinnish Diabetes Control study – FinDiConScientific research
24.8.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriScientific research
24.8.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriBiologisten lääkkeiden käyttö yhdistelmähoitona tulehduksellisissa suolistosairauksissa, suomalainen monikeskustutkimus.Scientific research
24.8.2020EPID Research OyMyyntiluvan myöntämisen jälkeinen turvallisuustutkimus, jolla arvioidaan virtsateiden syöpien riskiä suhteessa 2-tyypin diabetesta sairastavien potilaiden empagliflotsiinialtistukseen.Scientific research
19.8.2020Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäNordic EpiLung-tutkimus (Pohjoismaiden keuhkosairauksien epidemiologinen tutkimus)Scientific research
29.7.2020Evidera-PPDVOLT: Nordics (Venous Thromboembolism Treatment)Scientific research
21.7.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriIhokeliakiapotilaiden sairastavuus ja sairaalapalveluiden käyttöScientific research
14.7.2020VATTThe nature of nurture: the interplay between genetic and the social environment in impacting healthScientific research
13.7.2020Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta / ClinicumDiabetes, krooniset sairaudet ja kuolleisuus – rekisteripohjainen seurantatutkimus/ FIN-CARING II.Scientific research
10.7.2020Medaffcon OyType 2 diabetes and renal outcomes in the Hospital District of Southwest FinlandScientific research
8.7.2020Epid Research OyUudenlaisen, systeemisen lääkehoidon persistenssi ja adherenssi – Rekisteripohjainen kohorttitutkimus Suomessa ja Ruotsissa.Scientific research
3.7.2020Tampereen yliopistollinen sairaalaSosioekonomisten terveyserojen muodostuminen teini-iästä varhaiseen keski-ikään – Ylisukupolvinen näkökulmaScientific research
29.6.2020Helsingin yliopistoFinnGenScientific research
24.6.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriTraumojen ja toimenpiteiden vaikutus naisten lisääntymisterveyteenScientific research
10.6.2020MedEngine OyFinWeightScientific research
10.6.2020NHG Finland OyOsteoporoosin hoidon alueelliset erotScientific research
27.5.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriCOVID-19 kliiniseen ilmiasuun vaikuttavien tekijöiden karakterisointiScientific research

Data requests 2020

DateDecision holderPurpose of use
6.7.2020Sanofi OyDevelopment and innovation operations
6.5.2020Medaffcon OyStatistics
8.4.2020Aalto-yliopistoScientific research

Amendement permits 2020

DatePermit holderSource original permitType of amendment
30.12.2020Tampereen yliopistoKansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
30.12.2020Turun yliopisto, Hoitotieteen laitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusA change to data processors
29.12.2020Tampereen yliopistollinen sairaala, Nuorisopsykiatrian vastuualueTerveyden ja hyvinvoinnin laitos,  Kansaneläkelaitos, EläketurvakeskusExtension to the period of validity
21.12.2020PSSHP:n kuntayhtymä KYSSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataA change to data processors
17.12.2020Suomen reumatologinen yhdistysTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, EläketurvakeskusA change to data processors and Extension to the period of validity
17.12.2020Helsingin yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (4 lupaa)A change to data processors
17.12.2020Oulun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (16 lupaa), Kansaneläkelaitos (7 lupaa), Tilastokeskus (12 lupaa)A change to data processors
9.12.2020YksityishenkilöTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysministeriöExtension to the period of validity
3.12.2020Niuvanniemen sairaalaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, TilastokeskusA change to data processors
27.11.2020Helsingin yliopisto, Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (3 lupaa), Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus StakesA change to data processors
27.11.2020Tampereen korkeakoulusäätiö sr / Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (terveystieteet)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (3 lupaa), Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes, Kansaneläkelaitos (5 lupaa)A change to data processors
27.11.2020TyöterveyslaitosEläketurvakeskus (6 lupaa), Kansaneläkelaitos (4 (lupaa), Suomen pankki, KevaA change to data processors
19.11.2020Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataA change to data processors
4.11.2020Suomen Syöpäyhdistys r.y.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  (5 lupaa), Tilastokeskus (2 lupaa), Kansaneläkelaitos (2 lupaa), VäestörekisterikeskusA change to data processors and Extension to the period of validity
28.10.2020TyöterveyslaitosSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataA change to data processors
28.10.2020Terveyden ja hyvinvoinnin laitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, KansaneläkelaitosA change to data processors
14.10.2020EvideraSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataA change to data processors
8.10.2020Turun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusExtension to the period of validity
8.10.2020Yksityishenkilö, PPSHPJyväskylän kaupunki,  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (3 lupaa)Extension to the period of validity
7.10.2020EPID Research OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
2.10.2020HUS NeurokeskusTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
30.9.2020Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataA change to data processors
23.9.2020University of Helsinki, Institute for Molecular Medicine FinlandNational institute for health and welfareA change to data processors
23.9.2020EPID Research OyKansaneläkelaitos (2 lupaa), Väestörekisterikeskus, Tilastokeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
16.9.2020NHG Finland OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataSupplementing the material to be extracted
2.9.2020Helsingin yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors and Extension to the period of validity
2.9.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, VäestörekisterikeskusA change to data processors and Extension to the period of validity
24.8.2020HUS LastenklinikkaTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
19.8.2020MedEngine OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
14.8.2020Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataA change to data processors
14.8.2020Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataA change to data processors
12.8.2020Aalto-yliopisto (Aalto-korkeakoulusäätiö sr)Kansaneläkelaitos,  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusA change to data processors
12.8.2020Tampereen yliopisto (Tampereen korkeakoulusäätiö sr)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (3 lupaa)A change to data processors
12.8.2020Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa)A change to data processors
5.8.2020StatFinn OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Digi- ja väestötietovirasto (Väestörekisterikeskus), VSSHP, VSHP, EKSOTE, KYMSOTE, PSHP, PHHYKY, HUS, PSSHP, KSSHP, KHSHP, PPSHP, SATSHPA change to data processors
5.8.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, KansaneläkelaitosA change to data processors
22.7.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriEläketurvakeskus, HUS, Kansaneläkelaitos, Oikeusrekisterikeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, VäestörekisterikeskusA change to data processors
1.7.2020Helsingin yliopistoEläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusA change to data processors
17.6.2020Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitosKansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors and Extension to the period of validity
17.6.2020Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekuntaKansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirastoA change to data processors
17.6.2020Turun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors and Extension to the period of validity
8.6.2020Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto, Oulun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
8.6.2020Turun yliopisto, Kliininen laitos, IhotautioppiKansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Digi- ja väestötietovirasto (aiemmin VRK)A change to data processors
8.6.2020MedEngine OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
8.6.2020Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitosKansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusA change to data processors and Extension to the period of validity
27.5.2020Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymäEläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors and Extension to the period of validity
12.5.2020Helsingin yliopisto, Väestötutkimuksen yksikköEläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusA change to data processors and Extension to the period of validity