Väestön ikääntyminen, sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ja kustannusten kasvun hillinnän keinot

Väestön ikääntymisen odotetaan lisäävän sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta, käyttöä ja kustannuksia tulevina vuosina Suomessa ja laajemmin koko Euroopassa. Tässä tutkimushankkeessa tuotetaan uutta tietoa väestön ikääntymisen vaikutuksista terveydenhuollon ja ikääntyneiden pitkäaikaishoidon kustannuksiin ja tarkastellaan keinoja, joilla kustannusten kasvua voidaan hillitä. Hankkeen tulokset auttavat kohdentamaan sosiaali- ja terveydenhuollon voimavaroja tehokkaammin ja oikeudenmukaisemmin.

Lupaan tehdyt muutokset: Käsittelijöiden muuttaminen; Muuttujien lisäys

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata