Kraven på informationssäkra driftmiljöer träder i kraft 1.5.2021 – se Findatas riktlinjer för ansökningar och ändringstillstånd

Paragraferna i lagen om sekundär användning angående kraven på informationssäkra driftmiljöer tillämpas från och med 1.5.2021 i enlighet med övergångsbestämmelserna i lagen.

Material på individnivå som grundar sig på dataanvändningstillstånd får från och med maj överlåtas endast till en sådan driftmiljö som uppfyller kraven i Findatas föreskrift om informationssäkra driftmiljöer. Dessutom ska driftmiljön ha bedömts av ett bedömningsorgan för informationssäkerhet och det ska finnas ett intyg över bedömningen.

Materialet överlåts i regel alltid till Findatas driftmiljö för fjärråtkomst. Användningen av Findatas driftmiljö och utlämnandet av material till miljön fortsätter normalt även efter 1.5.2021.

Kravens ikraftträdande påverkar inte gällande tillstånd. Om materialet behandlas med stöd av ett redan gällande tillstånd kan det fortsätta på samma ställe som nu.

Anhängiga ansökningar och ändringstillstånd

På grund av den stora efterfrågan finns det många ansökningar i Findata som för närvarande behandlas eller står i kö.

Vi tillämpar de krav som ställs på driftmiljöerna på ansökningar som lämnats in 1.5.2021 eller senare. Om en handläggbar ansökan om dataanvändningstillstånd har lämnats in till Findata senast 30.4.2021, tillämpas kraven inte även om det egentliga tillståndsbeslutet fattas efter 1.5.2021.

När det gäller ansökningar om ändring av dataanvändningstillstånd prövar vi saken från fall till fall. Behandlingen kan fortsätta i den driftmiljö som anges i det ursprungliga tillståndet, om det fortfarande är motiverat efter ändringen. Detta gäller även ändringsansökningar som lämnats in 1.5.2021 eller senare.

Om bedömningen för driftmiljöintyget ännu inte är avslutad när tillståndet beviljas kan vi bevilja dataanvändningstillståndet villkorligt. Då överförs materialet till den miljö som anges i dataanvändningstillståndet när bedömningen är klar.