Med primär användning av kunduppgifter avses det användningsändamål för vilket uppgifterna ursprungligen har registrerats i kund- och/eller patientregistret. Primära användningsändamål kan vara till exempel undersökning, behandling och rehabilitering av en patient eller tillhandahållande av service för en socialvårdsklient eller handläggning av förmåner vid Folkpensionsanstalten.