Standardiserade dataskyddsbestämmelser enligt 46 artikeln 2 punkten

  • Standardiserade dataskyddsbestämmelser (standard contractual clauss, SCC) är modellavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen och som kan utnyttjas antingen i avtal mellan två personuppgiftsansvariga eller mellan en personuppgiftsansvarig och ett personuppgiftsbiträde.
  • Kontrollera de standardiserade dataskyddsbestämmelserna på dataombudsmannens webbplats: https://tietosuoja.fi/sv/standardiserade-dataskyddsbestammelser-godkanda-av-kommissionen 
  • När denna överföringsgrund används beaktar vi den i beslutet om dataanvändningstillstånd. Vi ställer material till förfogande utanför EU/EES-området under denna förutsättning först när sökanden/tillståndshavaren har skickat de undertecknade standardiserade dataskyddsbestämmelserna till Findata för kännedom. Användningen av standardiserade dataskyddsbestämmelser förutsätter också en ytterligare granskning av huruvida dataskyddet är tillräckligt. Observera att de standardiserade dataskyddsbestämmelserna inte får ändras eller kompletteras utan måste godkännas som sådana.