Findata är tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata, som fattar beslut om dataanvändningstillstånd och begäran om information som gäller andra personuppgiftsansvarigas material. Findata svarar för insamling, samkörning, förbehandling och utlämnande av uppgifter för sekundär användning med stöd av sitt beslut.

Findata övervakar också att villkoren för det beviljade tillståndet iakttas. Findata får återkalla ett dataanvändningstillstånd om tillståndshavaren inte iakttar lagen eller bryter mot villkoren i tillståndet.