47 artiklan mukaiset yritystä koskevat sitovat säännöt

  • Yritystä koskevat sitovat säännöt (Binding Corporate Rules, BCR) tarkoittavat yhteisiä sitovia sääntöjä henkilötietojen siirrosta kolmansiin maihin konsernin tai yhteistä taloudellista toimintaa harjoittavien yritysten sisällä.
  • Lisätietoa tietosuojavaltuutetun sivuilla: https://tietosuoja.fi/yritysta-koskevat-sitovat-saannot (aukeaa uuteen ikkunaan)
  • Tätä siirtoperustetta käytettäessä huomioimme kyseisen perusteen tietolupapäätöksessä. Annamme aineistot käyttöön EU/ETA-alueen ulkopuolelle tällä edellytyksellä vasta sitten, kun hakija/luvansaaja on toimittanut Findatalle tiedoksi kyseessä olevat käytännesäännöt ja sen, että ne on asianmukaisesti hyväksytty jonkin EU-jäsenvaltion tietosuojavaltuutetun toimesta.