• Bindande företagsbestämmelser (binding Corporate Rules, BCR) avser gemensamma bindande bestämmelser för överföring av personuppgifter till tredje land inom en koncern eller en grupp av företag som bedriver gemensam ekonomisk verksamhet.
  • Mer information på dataombudsmannens webbplats: https://tietosuoja.fi/sv/bindande-foretagsbestammelser 
  • När denna överföringsgrund används beaktar vi den i beslutet om dataanvändningstillstånd. Vi ställer material till förfogande utanför EU/EES-området under denna förutsättning först när sökanden/tillståndshavaren har delgivit Findata bestämmelserna i fråga och de har godkänts på behörigt sätt av dataombudsmannen i en EU-medlemsstat.