Päivitetty 25.09.2023

Vakioehdot

Kapselin käyttäjät sitoutuvat noudattamaan sitä koskevia vakioehtoja, jotka löydät alta. Vakioehdot koskevat aineiston vientiä, käyttöä ja ulos ottamista Kapselista.

Tietoturvallista käyttöympäristöä koskevat vakioehdot

Nämä ehdot koskevat Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findatan (jäljempänä ”Findata”) sosiaali- ja terveystietojen toissijaista käyttöä koskevan lain (552/2019, jäljempänä ”toisiolaki”) 20 §:ssä tarkoitetun tietoturvallisen käyttöympäristön (jäljempänä ”Ympäristö”) käyttöä. Findata ylläpitää Ympäristöä.

Näissä ehdoissa henkilötiedon käsittelijänä toimii Findata. Rekisterinpitäjänä toimii se taho, joka on viranomaisen lupapäätöksessä tai muussa aineistoa koskevassa dokumentissa todettu tai ilmoitettu rekisterinpitäjäksi.

Nämä ehdot koskevat aineiston vientiä, käyttöä ja ulos ottamista Ympäristöstä. Findata voi muuttaa näitä ehtoja perustellusta syystä. Muutoksista ilmoitetaan Findatan internetsivuilla sekä erikseen myös Ympäristön käyttäjille etukäteen. Findatalla on oikeus tehdä näihin ehtoihin vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia ilman etukäteisilmoitusta.

Tilaus

 1. Sen, jonka tulee tai joka haluaa muutoin käyttää Findatan Ympäristöä, on tehtävä asiasta erillinen tilaus Findatalle. Tilaus tehdään täyttämällä sähköinen tilauslomake vahvasti tunnistautuneena ja lähettämällä se Findatalle. Findata hyväksyy tilauksen, mikäli hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Findatalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä tilausta, jos sille ei ole laillista perustetta.

Aineisto

 1. Ympäristön tilaus voidaan tehdä sellaista aineistoa koskien, johon Findata on tehnyt lupapäätöksen ja/tai koskien muuta aineistoa. Muun aineiston Ympäristöön viemisen edellytyksenä on se, että Findata on voinut varmistua kyseisen aineiston luotettavuudesta ja siitä, että aineistolla on asianmukaiset luvat tai muu laillinen käsittelyperuste voimassa. Findatalla on oikeus kieltäytyä aineiston viennistä Ympäristöön, jos Findata katsoo, ettei toimittamiselle ole laillista perustetta.

Aineiston vienti Ympäristöön

 1. Findata vie aineistot Ympäristöön, kun tilaus on hyväksytty, aineistot ovat saapuneet Findataan rekisterinpitäjiltä ja Findata on tarkistanut sekä tarvittaessa esikäsitellyt, pseudonymisoinut tai anonymisoinut ne.
 2. Kun kyse on aineistosta, johon Findata on itse myöntänyt luvan, huolehtii Findata kyseisen aineiston viennistä Ympäristöön ja ilmoittaa luvansaajalle, kun aineisto on valmiina käsittelyyn.
 3. Kun kyse on muusta aineistosta, antaa Findata tilaajalle ohjeet siitä, missä muodossa ja miten tilaaja toimittaa aineiston Findatalle Ympäristöön vientiä varten.

Ympäristöön kirjautuminen

 1. Ympäristöön kirjaudutaan kaksivaiheisella tunnistautumisella: suomi.fi-kirjautuminen yhdistettynä erilliseen linkkiin mobiiliyhteyden kautta.
 2. Findata antaa tarkemmat ohjeet Ympäristöön kirjautumisesta niille, joilla ei ole mahdollisuutta tai jotka eivät voi kirjautua suomi.fi-tunnistautumista käyttäen.
 3. Käyttöoikeuden saavien henkilöiden on huolehdittava kirjautumisessa käytettävien tunnistautumisvälineiden tietoturvallisesta käytöstä ja säilytyksestä.

Aineiston tarkistaminen ja virheistä ilmoittaminen

 1. Luvansaajan tulee tarkastaa, että aineisto on asianmukainen. Epäillystä virheellisyydestä tai poikkeavuudesta tulee ilmoittaa Findatalle viipymättä, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun luvansaaja on saanut pääsyn aineistoon. 

Aineiston käsittely

 1. Aineistoa tulee käsitellä Ympäristössä siten ja siinä tarkoituksessa kuin aineistoa koskeva viranomaislupa, mahdollinen eettisen toimikunnan päätös tai muu oikeusperusta edellyttää.
 2. Aineiston käsittelyssä tulee huolehtia siitä, ettei salassa pidettävää tietoa välity millään tavalla sivullisille.

Henkilötiedon käsittely: rekisterinpitäjä ja henkilötiedon käsittelijä

 1. Siltä osin kuin aineisto sisältää henkilötietoja, noudatetaan seuraavia ehtoja. Findata ylläpitää Ympäristöä toisiolain 20 §:n mukaisesti.  Findata toteuttaa tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi. Tarpeellisten toimenpiteiden määrittämisessä otetaan huomioon riskiä vastaava turvallisuustaso EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 32 artiklan mukaisesti.  Aineistoa käsittelevät Findatan virkasuhteiset työntekijät noudattavat lakisääteisiä vaitiolo- ja salassapitovelvollisuuksia. Findatan henkilöstö on allekirjoittanut erillisen salassapitositoumuksen. Henkilöstölle on lisäksi tehty Suojelupoliisin perusmuotoinen turvallisuusselvitys.
 2. Findata käyttää Tieteen Tietotekniikan keskus Oy:ta (CSC) alihankkijana Ympäristön teknisen ylläpito- ja kehittämistyön toteuttamiseen. CSC toimii henkilötietojen käsittelijänä Findatan lukuun.  CSC:n henkilöstölle on tehty Suojelupoliisin perusmuotoinen turvallisuusselvitys. CSC on antanut käyttöoikeudet Ympäristöön vain niille henkilöille, joille se on välttämätöntä työtehtävien hoitamiseksi. Käyttäessään CSC:tä henkilötiedot käsittelijänä Findata noudattaa tietosuoja-asetuksen 28 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettuja toisen henkilötietojen käsittelijän käytön edellytyksiä.
 3. Rekisterinpitäjällä on vastuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisten rekisteröityjen pyyntöjen vastaamisesta Ympäristössä olevan aineiston osalta. Findata auttaa rekisterinpitäjää asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata tietosuoja-asetuksen mukaisiin rekisteröityjen oikeuksia koskeviin pyyntöihin. Findatalla on oikeus periä korvaus näistä avustamistehtävistä aiheutuneista kustannuksista rekisterinpitäjältä.
 4. Findata auttaa rekisterinpitäjää varmistamaan, että tietosuoja-asetuksen 32–36 artikloissa säädettyjä käsittelyn turvallisuutta, tietoturvaloukkauksia sekä tietosuojaa koskevaa vaikutustenarviointia ja siihen liittyvää ennakkokuulemista koskevia velvollisuuksia noudatetaan ottaen huomioon käsittelyn luonne ja Findatan saatavilla olevat tiedot.

Hinnat ja laskutus

 1. Ympäristön käyttö on maksullista. Hinnat on ilmoitettu Findatan internet-sivustolla.
 2. Findata vahvistaa hinnat määräajoin.  Findata pidättää oikeuden Ympäristön hintojen muutoksiin perustellusta syystä.  
 3. Findatalla on oikeus poistaa tilaajan käyttöoikeus, jos tilaaja jättää Ympäristöä koskevan laskun maksamatta, eikä ole laskua muistutuksesta huolimatta maksanut.

Ympäristön käytön lopettaminen

 1. Aineistoa saa käsitellä Ympäristössä niin kauan, kuin sitä koskeva viranomaislupa tai muu Aineiston käsittelyä koskeva oikeusperusta on voimassa. Lisäedellytyksenä on se, että tilaus on voimassa ja Ympäristöä koskevat laskut on maksettu.
 2. Findata voi poistaa Ympäristön käyttöoikeuden myös yksittäisiltä käyttäjiltä käyttäjäkohtaisesti, jos nämä eivät noudata edellä mainittuja ehtoja.
 3. Findata säilyttää Aineistoja 6 kuukauden ajan luvan voimassaolon päätyttyä, ellei säilytyksestä ole sovittu Findatan kanssa muuta ennen luvan päättymistä.

Lisätiedot

Kapseli®

Kapseli-käyttöympäristöön liittyvät yhteydenotot