Findata börjar efter årsskiftet ta emot ansökningar som gäller uppgifter i Kanta-tjänsterna

Från och med 1.1.2021 är det möjligt att ansöka om tillstånd för sekundär användning av uppgifter som har registrerats i Kanta-tjänsterna. I början är det tillgängliga datamaterialet snävt, men utbudet breddas stegvis under året. Sökanden uppmanas ta kontakt med Findatas kundtjänst innan ansökan skickas in.

Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata Findata behandlar från och med årsskiftet datatillståndsansökningar och begäranden om information som gäller patientuppgifter i Kanta-tjänsterna. Redan nu är det möjligt att ansöka om receptuppgifter. Diagnoser är de första patientuppgifterna som kommer att vara tillgängliga.

Informationen i Kanta-tjänsterna kommer från social- och hälsovårdens tjänsteleverantörer, vars datamaterial har utnyttjats för sekundära ändamål redan tidigare. Även i fortsättningen är det möjligt att ansöka om uppgifter från olika personuppgiftsansvariga, innan uppgifterna finns tillgängliga via Kanta.

”Vi rekommenderar att ta kontakt med Findatas kundtjänst innan man skickar in ansökan, då ansökan gäller uppgifter i Kanta-tjänsterna”, säger Mervi Siltanen, chef för datatjänster vid Findata. På det sättet säkerställs att uppgifterna är möjliga att leverera.

Det finns ännu en del skillnader vad gäller Kanta-uppgifternas geografiska och temporala omfattning då det kommer till sekundär användning. Det här beror på att insamlingen av patientuppgifter har inletts stegvis runt om i landet, och på att social- och hälsovårdsorganisationerna har haft olika registreringspraxis.

Med hjälp av Kanta rör sig information inom social- och hälsovården

Via Kanta-tjänsterna rör sig patient- och kundinformation smidigt mellan social- och hälsovården, apoteken och medborgarna liksom tidigare. I det nationella Kanta-systemet registreras kundinformation från olika håll i Finland. Uppgifterna bearbetas för sekundär användning i Kantas informationsbas.

”Kanta-tjänsterna är ursprungligen utvecklade för primäranvändning av uppgifter, och där fungerar tjänsterna redan bra och pålitligt. För den sekundära användningen finns det utmaningar i att Kanta har en stor mängd källsystem, och praxis i hur uppgifter registrerats avviker från varandra under olika tidpunkter”, säger enhetschef Juuso Rahkola på Folkpensionsanstalten (Fpa).

Uppgifternas tillgänglighet och kvalitet förbättras genom att specificera THL:s instruktioner och genom att göra registreringspraxis mer enhetlig inom social- och hälsovården. Fpa, å sin sida, utvecklar den tekniska strukturen, så att äldre uppgifter kan kombineras för forskningsbehov så långt bak i tiden som de varierande registreringsstandarderna tillåter.

Uppgifterna i Kanta-tjänsterna kommer att beskrivas i Aineistokatalogi-tjänsten (Materialkatalogen), och det informeras separat om materialbeskrivningarna.

Vad innebär sekundär användning?

Sekundär användning innebär att social- och hälsovårdens kund- och registerdata används för andra ändamål än det primära ändamål som de ursprungligen har sparats för.

Primär användning är t.ex. vård av patienter. Sekundär användning är t.ex. vetenskaplig forskning, statistikföring eller myndighetsstyrning.

Lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården bestämmer noggrant hur uppgifterna får användas. Lagen steg i kraft den 1.5.2019 och uppdaterade lagstiftningen så den överensstämmer med EU:s dataskyddsförordning.

Findata beviljar användningstillstånd för registeruppgifter för en begränsad tid, och utlämnar det kombinerade datamaterialet med individdata från olika personuppgiftsansvarigas register till kunden till en sluten driftmiljö. Där kan kunderna analysera materialet datasäkert.

Se även:

Mera information:

Mervi Siltanen
chef för datatjänster, Findata
fornamn.efternamn@findata-renewal.thl-sivustot.fi-r.seravo.com

Juuso Rahkola
enhetschef, Fpa
fornamn.efternamn@kela.fi