Mer information om behandling av pågående ansökningar

Vad händer efter den 1 april med sådana ansökningar som är i kö eller som behandlas av någon annan personuppgiftsansvarig enligt 6 § i lagen om sekundär användning?

Från och med den 1 april 2020 är Findata den enda behöriga myndighet som kan bevilja tillstånd för sekundär användning av social- och hälsouppgifter, när uppgifter från flera personuppgiftsansvariga kombineras.

Om man i ansökan ansöker om material från endast en personuppgiftsansvarig och avsikten inte är att kombinera det med material från andra personuppgiftsansvariga, är en enskild personuppgiftsansvarig behörig att bevilja tillstånd även efter den 1 april 2020.

Nedan finns en förteckning över hur man ska agera i olika situationer.

1. Ansökan om dataanvändningstillstånd inlämnad före den 1 maj 2019

Enligt övergångsbestämmelser för lagen om sekundär användning behandlas alla ansökningar som har lämnats in till enskilda personuppgiftsansvariga innan lagen trädde i kraft, dvs. före den 1 maj 2019, hos de enskilda personuppgiftsansvariga.

Det här innebär att gällande ansökan som har lämnats in före den 1 maj 2019 fattar den enskilda personuppgiftsansvarige beslut om ansökan samt plockar och levererar materialet, även om ansökan inte har hunnit tas till behandling före den 1 april 2020.

Exempel: Forskaren har ansökt om material från HUS, FPA och THL i februari 2019 i syfte att kombinera materialet för analys. Forskaren har inte ännu fått alla beslut om dataanvändningstillstånd eller material.

Hur ska man agera: HUS, FPA och THL slutför behandlingen av de ansökningar som inkommit till dem och skickar materialet till forskaren på samma sätt som tidigare.

2. Ansökan om dataanvändningstillstånd har lämnats in efter den 1 maj 2019 och ett beslut har fattats, men materialet har inte levererats före den 31 mars 2020.

Även om ansökan om dataanvändningstillstånd har lämnats in efter att lagen om sekundär användning har trätt i kraft, kan behandlingen av ansökan ändå slutföras av den enskilda personuppgiftsansvarige, om ett beslut om ansökan har fattats senast den 31 mars 2020. Då levereras materialet i enlighet med tillståndet till kunden även efter den 1 april 2020.

Tolkningen grundar sig på hänsyn till tillståndssökandens rättsskydd och förtroendeskydd samt på god förvaltningssed: myndighetsbeslutet är bindande och man måste kunna lita på det.

Exempel: Forskaren har ansökt om material från HUS, FPA och THL i juni 2019 i syfte att kombinera materialet för analys. Forskaren har fått beslut om dataanvändningstillstånd av alla personuppgiftsansvariga, men alla material har inte ännu levererats (eller inga har levererats).

Hur ska man agera: HUS, FPA och THL levererar materialet till forskaren enligt sina egna beslut på samma sätt som tidigare.

3. Ansökan om dataanvändningstillstånd har lämnats in efter den 1 maj 2019 och inget beslut har fattats före den 31 mars 2020

Om ansökan har lämnats in efter den 1 maj 2019 och inget beslut har fattats före den 31 mars 2020 ska ansökan lämnas in till Findata på nytt via det elektroniska ansökningssystemet.

Om material från flera olika personuppgiftsansvariga ska kombineras, är Findata efter den 1 april 2020 den enda behöriga myndigheten för beviljande av dataanvändningstillstånd.

Ansökan ska skickas på nytt till Findata i sin helhet från och med den 1 april 2020, eftersom lagen om sekundär användning förpliktar Findata att använda hanteringssystemet för mottagning av ansökningar om dataanvändningstillstånd och begäran om information. Findata kan alltså inte ta gamla ansökningar direkt till behandling av enskilda personuppgiftsansvariga.

Även begäran om utredningar och kompletteringar som förutsätts för behandlingen samt ändringar gällande utredningar, kompletteringar och ansökningar som sökanden har lämnat till Findata ska skickas via hanteringssystemet.

Om användningsändamålet enligt lag förutsätter en etisk förhandsbedömning av planen för användning av uppgifter, anhängiggörs också den etiska bedömningen och utlåtandet skickas via hanteringssystemet.

Exempel: Forskaren har ansökt om material från HUS, FPA och THL i februari 2020 i syfte att kombinera materialet för analys. Det framgår av ansökningarna att forskaren har för avsikt att kombinera materialen. Forskaren har fått ett positivt tillståndsbeslut av HUS, men FPA eller THL har inte ännu fattat något beslut i ärendet. Material har inte levererats av någon aktör.

Hur ska man agera: HUS levererar materialet till forskaren i enlighet med sitt beslut som tidigare. I fråga om FPA:s och THL:s material ska forskaren lämna en ny ansökan om dataanvändningstillstånd via Findatas elektroniska ansökningssystem från och med den 1 april 2020.