Sekundär användning av social- och hälsovårdsdata underlättas – fr.o.m. den 1.4 tar Findata emot ansökningar om användningstillstånd för data på individnivå

I fortsättningen kan man ansöka om tillstånd för sekundär användning av data från hälsostationer, sjukhus och socialtjänster från en lucka. Findata förbättrar medborgarnas dataskydd, minskar överlappande arbete och försnabbar tillgången till data.

Den nya tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata Findata inledde sin verksamhet i början av året. Findata beviljar tillstånd för sekundär användning av social- och hälsovårdsdata då uppgifter kombineras från flera personuppgiftsansvariga eller då de härstammar från privata serviceanordnare.

Fram tills nu har Findata beviljat data på statistiknivå. Från och med april kan man även ansöka om användningstillstånd för data på individnivå från samma lucka.

”Målet för vår verksamhet är att de omfattande registerresurser som finns i Finland kan utnyttjas säkert och smidigt. Med hjälp av dem kan man i efterhand forska i t.ex. koronasmittan och riskfaktorer som hänger samman med dödligheten, eller koronaepidemins effekt på befolkningens mentala hälsa, levnadsvanor och sjuklighet i allmänhet”, säger Findatas direktör Johanna Seppänen.

Registerdata möjliggör även utvärdering av hur social- och hälsovårdssystemet fungerar i exceptionella lägen.

”Genom att undersöka epidemin lär vi oss av våra erfarenheter och får värdefull information för framtiden”, tillägger Seppänen.

Tidigare har den sökande skickat tillståndsansökningar skilt till flera olika personuppgiftsansvariga, och det har inte funnits en gemensam praxis för utlämnande av datamaterial. Findata minskar på ansökningsbyråkratin och förbättrar datamaterialens datasäkerhet. Dessutom är tidsfristerna för utlämnande av data lagstadgade.

Datamaterialet kommer från existerande register

Findata har inga egna register, utan Findata samlar in och kombinerar data från aktörer inom social- och hälsovården och från myndigheter, t.ex. sjukvårdsdistrikten, Fpa, Institutet för hälsa och välfärd och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

”Vi samlar inte in data direkt från medborgarna eller social- och hälsovårdens serviceanordnare, utan vi beviljar tillstånd att använda data som de personuppgiftsansvariga redan har i sina register. Det är noggrant definierat i lagen vilken information som är möjlig att få via oss”, säger Seppänen.

Känslig social- och hälsovårdsdata beviljas inte till vilket ändamål som helst. Den sökande skall motivera behovet för det datamaterial hen ansöker om enligt de användningsändamål som nämns i lagen. Dessa är t.ex. forskning, statistikföring och myndigheternas planerings- och utredningsuppgifter.

”Vi ger aldrig ut data för beslutsfattande, så informationen får inte användas till t.ex. enskilda försäkringsbeslut eller Fpa:s förmånsbeslut”, säger Seppänen.

Data utlämnas inte heller till marknadsföring eller för att ta fram personliga kommersiella tjänster.

Registerresurser har utnyttjats för sekundära ändamål i Finland redan i årtionden. Lagen om sekundär användning av personuppgifter som styr Findatas verksamhet och användningen av datamaterial har stiftats med hänsyn till EU:s allmänna dataskyddsförordning.

”Alla har rätt till data om sig själv. På våra nätsidor finns information om dessa rättigheter och hur man använder dem. Men det är värt att minnas att den sekundära användningen av data gynnar hela samhället. Findata är inte heller den ursprungliga personuppgiftsansvariga, utan vi hanterar datamaterialen enbart under en begränsad tid”, påminner Seppänen.

Datamaterialet överförs, kombineras och analyseras i en sluten miljö

Findata beviljar användningstillstånd för en begränsad tid, och utlämnar det kombinerade datamaterialet med individdata från olika personuppgiftsansvarigas register till kunden till en sluten plattform för distansanvändning. Där kan kunderna analysera materialet datasäkert.

”Tillståndsinnehavarna får enbart tillgång till det datamaterial de har fått tillstånd till. Då tillståndet löper ut raderas datamaterialet”, säger Seppänen.

Direkta identifierare som personbeteckning och namn är alltid raderade ur datamaterialet. Dessutom granskar Findata anonymiteten i de resultat som ska publiceras.

”Våra IT-system samlar in logguppgifter, vilket betyder att vi kontinuerligt övervakar insamling, kombinering och hantering av data.”

Den nya tillståndsmyndighetens verksamhet baserar sig på lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården, som steg i kraft i maj 2019. Findata börjar bevilja tillstånd till uppgifter som är registrerade i Kanta-tjänsterna år 2021.

Fakta:

 • Den sekundära användningen av social- och hälsovårdsdata styrs av Lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (552/2019).
 • Sekundär användning innebär att social- och hälsovårdens kund- och registerdata används för andra ändamål än det primära ändamål som de ursprungligen har sparats för. Primär användning är t.ex. vård av patienter eller förmånshandläggning.
 • Findata fungerar i samband med Institutet för hälsa och välfärd men åtskilt från institutets verksamhet. Findatas verksamhet övervakas av Dataombudsmannens byrå och Valvira
 • De lagstadgade användningsändamålen för sekundär dataanvändning är:
  • vetenskaplig forskning
  • statistikföring
  • utvecklings- och innovationsverksamhet
  • myndighetsstyrning och myndighetstillsyn
  • myndigheternas planerings- och utredningsuppgifter
  • undervisning.

Mera information:

Antti Piirainen
Kommunikationschef (på finska och engelska)
Findata
+358 29 524 7644
antti.piirainen@findata-renewal.thl-sivustot.fi-r.seravo.com