Större utbud på Kanta-tjänsternas material för sekundär användning

Sedan 1.1.2021 har det varit möjligt att ansöka om tillstånd för sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter i Kanta-tjänsterna. Utbudet på material som är tillgängliga för sekundär användning, dvs. bland annat för vetenskaplig forskning breddades avsevärt våren 2022.

Hittills har det varit möjligt att ansöka om tillstånd från Findata för data om recept, men nu kan man också få tillstånd för centrala hälsouppgifter såsom diagnoser, laboratorieundersökningar och vaccinationer. Före utgången av juni kommer också ingrepp och fysiologiska mätningar och utlåtanden att inkluderas.

Tillgången till uppgifterna i Kanta-tjänsterna gör dem smidigare att använda sekundärt. Då uppgifter hittills har plockats ur olika patientdatasystem hos enskilda kommuner, sjukvårdsdistrikt eller tjänstetillhandahållare kan de nu sökas snabbare och mer kostnadseffektivt från Kanta-tjänsterna.

”FPA utvecklar Kanta-dataplattformen och via den fås det nationella hälso- och sjukvårdskunskapskapitalet i sekundär nyttoanvändning på ett behändigt och datasäkert sätt”, säger huvudproduktägare Anne Kaiterniemi från FPA.

Tack vare Kanta-tjänsterna förmedlas informationen effektivt inom social- och hälsovården

Med hjälp av Kanta-tjänsterna överförs patient- och klientuppgifter enkelt mellan social- och hälsovården, apoteken och medborgarna såsom tidigare. Kunduppgifter lagras i det nationella Kanta-systemet på alla håll i Finland. Uppgifterna förädlas för sekundär användning med hjälp av Kanta-dataplattformen. Kanta-dataplattformen är en informationssystemhelhet som utvecklas i etapper och som ger möjlighet till sekundär användning av lagrade uppgifter. De tillgängliga Kanta-datamaterialen och beskrivningarna av dem läggs ut i Findatas och THL:s gemensamma materialkatalog (aineistokatalogi.fi). Tillstånd för att använda materialen beviljas av Findata.

”Förväntningarna på utnyttjandet av Kanta-information i sekundär användning är stora. Målet är att våra kunder ska kunna utnyttja den i större utsträckning i framtiden”, säger chefen för datatjänster vid Findata Mervi Siltanen.

Vad betyder sekundär användning?

Sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter innebär att social- och hälsovårdens kunduppgifter används för något annat syfte än det primära syfte för vilka de ursprungligen lagrats. Primärt används uppgifterna för vård av patienter. Sekundär användning är bland annat vetenskaplig forskning, statistikföring och myndighetsstyrning.

Lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården anger noggrant för vilka syften och hur uppgifterna får användas. Den trädde i kraft 1.5.2019 och i och med det motsvarar nu bestämmelserna i lagstiftningsområdet kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Ansökningar om sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter riktas till Findata, tillståndsmyndigheten för social- och hälsovårdsdata. Findatas verksamhet övervakas bland annat av Dataombudsmannens byrå och Valvira.

För sekundär användning av social- och hälsoområdets registermaterial beviljar Findata informationstillstånd för viss tid när uppgifterna härstammar från flera offentliga personuppgiftsansvariga, den privata sektorn eller Kanta-tjänsterna. När tillstånd beviljats lämnar Findata uppgifterna till tillståndshavaren för analys i kombinerad form och pseudonymiserade via en datasäker distansanvändningsmiljö.

Uppgifter som kan sökas i materialkatalogen

Patientdataarkivet i Kanta-tjänsterna: Covid-19

Patientdataarkivet i Kanta-tjänsterna: Centrala hälsouppgifter

Receptcentret i Kanta-tjänsterna

Mer information:

Mervi Siltanen

Aineistopalveluiden päällikkö 029 524 8627

Kelan tietoaineistojen neuvontapalvelu

050 476 2974