Vi ber utlåtande om utkastet till föreskrift om innehållet i den ansökan om dataanvändningstillstånd och plan för användning av uppgifter

Vi ber utlåtande om utkastet till föreskrift om innehållet i den ansökan om dataanvändningstillstånd och plan för användning av uppgifter som avses i lagen om sekundär användning.

Enligt 46 § 2 mom. i lagen om sekundär användning ska Tillståndsmyndigheten meddela föreskrifter om datainnehållet och datastrukturerna i ansökan om dataanvändningstillstånd och planen för användning av uppgifterna.
Innan föreskrifterna utfärdas ska Tillståndsmyndigheten höra organisationerna i fråga.

Syftet med föreskriften om innehållet i ansökan om dataanvändningstillstånd och planen för användning av uppgifterna är att säkerställa att den behöriga myndigheten i varje enskilt fall behandlar ansökningar om dataanvändningstillstånd på ett enhetligt och lagenligt sätt. Dessutom är målet att göra det möjligt att på ett säkert och effektivt sätt utnyttja social- och hälsovårdens datamaterial.

Svaren skickas endast via utlåtandetjänsten Lausuntopalvelu.fi, så att det är möjligt att behandla utlåtandena effektivt och systematiskt. Utlåtandet kan ges på finska eller svenska.

Länkar: