Med plan för användning av uppgifter avses en forskningsplan, projektplan eller motsvarande plan.

Av planen ska framgå

  • användningsändamålet för de uppgifter som avses i tillståndsansökan
  • den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdena
  • den rättsliga grunden för behandlingen samt
  • väsentliga omständigheter som gäller dataskydd och informationssäkerhet vid behandlingen av uppgifterna och som omfattar uppgifternas hela livscykel (förvaring, förstöring eller arkivering av uppgifterna).