Rätt till tillgång till uppgifter (artikel 15 i dataskyddsförordningen)

Den registrerade har rätt att få en kopia av de personuppgifter som Findata behandlar. Dessutom har den registrerade rätt att få information om:

  • varifrån dina personuppgifter har erhållits
  • varför hans eller hennes personuppgifter behövs
  • hur länge hans eller hennes personuppgifter behövs
  • om hans eller hennes personuppgifter har lämnats ut och, om så är fallet, vart
  • om hans eller hennes personuppgifter överförts utanför EU och vilka skyddsåtgärder enligt dataskyddsförordningen har tillämpats på dem
  • om automatisk behandling används vid behandlingen av uppgifterna och
  • hur den registrerade kan utöva sina rättigheter i anslutning till personuppgifter.