Den registrerade har rätt att begränsa behandlingen av hans eller hennes uppgifter i vissa situationer. Behandlingen av uppgifterna kan också begränsas till följd av andra begäranden utan att den registrerade begär det separat.

Den registrerade kan be Findata begränsa behandlingen av hans eller hennes personuppgifter om:

  • uppgifterna är felaktiga
  • uppgifterna behandlas lagstridigt, men den registrerade inte vill att de raderas
  • Findata inte längre behöver uppgifterna för det ursprungliga ändamålet, men den registrerade behöver dem för att upprätta, framställa eller försvara ett rättsligt anspråk eller
  • den registrerade har motsatt sig behandlingen av hans eller hennes uppgifter, men ett slutligt beslut övervägs ännu.

Om Findata begränsar behandlingen av dina uppgifter, meddelar vi i mån av möjlighet om begränsningen till alla dem till vilka uppgifterna tidigare har lämnats ut.