Den registrerade har rätt att när som helst på grund av sin särskilda situation motsätta sig behandlingen av personuppgifterna. Om den registrerade motsätter sig behandlingen av sina personuppgifter behandlar Findata inte längre den registrerades personuppgifter.

Findata kan dock fortsätta behandlingen och lämna ut uppgifter i enlighet med lagen om sekundär användning, om det finns ett synnerligen viktigt och motiverat skäl för detta eller om det är nödvändigt för att upprätta, framställa eller försvara ett rättsligt anspråk.