När användningsändamålet är vetenskaplig forskning ska du bifoga en uppdaterad forskningsplan till ansökan samt ansvars-/målorganisationens forskningstillstånd, om så krävs. Bifoga även ett utlåtande från den etiska kommittén om lagstiftningen och/eller forskningsupplägget kräver det.

Kriterier för vetenskaplig forskning (allmänt):

  • lämplig forskningsplan
  • ansvarsperson eller ansvarsgrupp
  • resultaten publiceras i vetenskapliga publikationer
  • forskningen skapar ny information.