Vilken är skillnaden mellan primär och sekundär användning av social- och hälsouppgifter?

Med primär användning avses det användningsändamål för vilket uppgifterna ursprungligen har registrerats i klient- och/eller patientregistret. Primära användningsändamål kan vara till exempel undersökning, behandling och rehabilitering av en patient eller tillhandahållande av service för en socialvårdsklient eller handläggning av förmåner vid Folkpensionsanstalten.

Med sekundär användning avses användning av samma uppgifter för andra än de primära användningsändamålen. Enligt lagen är sekundära användningsändamål vetenskaplig forskning, statistikföring, utvecklings- och innovationsverksamhet, undervisning, informationsledning, myndighetsstyrning och -övervakning samt myndigheternas planerings- och utredningsuppgifter.

Olika författningar för olika användningsändamål. För utvecklings- och innovationsverksamhet är det är endast möjligt att få aggregerade statistikuppgifter, där individer inte kan identifieras.