Uppdaterad 27.01.2022

Viktiga begrepp

Vi förnyar vår hemsida. Det nya innehållet på den här sidan är ännu inte översatt för det begärda språket.

I listan nedan hittar du de viktigaste termerna och begreppen. Klicka på en term för att läsa vad den betyder. Vi uppdaterar listan efter behov.

Vänligen hitta en omfattande lista med vanliga frågor om lagen om sekundär användning av hälsa och sociala uppgifter på webbplatsen för social- och hälsovårdsministeriet.

Aggregerade uppgifter

Aggregering är en statistisk metod som innebär att uppgifter samkörs och summeras. Aggregerade uppgifter beskriver en grupp personer i stället för en enskild person. Uppgifterna om grupperna av personer har utformats så att enskilda individer inte kan identifieras.

Kunduppgifter

Kunduppgifter är personuppgifter enligt dataskyddsförordningen som enligt lag är sekretessbelagda och som har registrerats i ett kundregister i en kundrelation inom social- och hälsovården eller vid förmånshandläggning eller i ett administrativt register i anknytning till en kundrelation.

Primär användning

Med primär användning av kunduppgifter avses det användningsändamål för vilket uppgifterna ursprungligen har registrerats i kund- och/eller patientregistret. Primära användningsändamål kan vara till exempel undersökning, behandling och rehabilitering av en patient eller tillhandahållande av service för en socialvårdsklient eller handläggning av förmåner vid Folkpensionsanstalten.

Personuppgifter

Alla uppgifter som rör en identifierad eller identifierbar person är personuppgifter.

Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en person, till exempel genom att en enskild uppgift kombineras med en annan uppgift så att identifiering blir möjligt. En person kan identifieras till exempel utifrån namn, personbeteckning eller någon faktor som är kännetecknande för personen.

Utvecklings- och innovationsverksamhet

Med utvecklings- och innovationsverksamhet avses tillämpning och användning av tekniska uppgifter och affärsinformation och annan befintlig kunskap tillsammans med personuppgifter som avses i lagen om sekundär användning i syfte att utveckla nya eller avsevärt förbättrade produkter, processer eller tjänster.

Dessutom ska syftet med verksamheten

 • främja folkhälsan eller den sociala tryggheten
 • utveckla social- och hälsovårdstjänsterna eller servicesystemet
 • skydda individens hälsa eller välbefinnande eller
 • skyddar individens rättigheter och friheter som rör hälsa och välbefinnande.

Serviceanordnare

En tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster som i egenskap av myndighet är skyldig att se till att kunden får sådana tjänster eller förmåner som kunden har rätt till enligt lag eller ett myndighetsbeslut. En privat tjänstetillhandahållare är skyldig att se till att en kund som köper en tjänst privat får sådana tjänster som kunden har rätt till enligt konsumentskyddsbestämmelserna.

Personuppgiftsansvarig

En eller flera personer, sammanslutningar, institut eller stiftelser för vilkas

 • bruk ett personregister inrättas och
 • vilka har rätt att förfoga över registret eller
 • vilka enligt lag ålagts skyldighet att föra register.

Plan för användning av uppgifter

Med plan för användning av uppgifter avses en forskningsplan, projektplan eller motsvarande plan.

Av planen ska framgå

 • användningsändamålet för de uppgifter som avses i tillståndsansökan
 • den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdena
 • den rättsliga grunden för behandlingen samt
 • väsentliga omständigheter som gäller dataskydd och informationssäkerhet vid behandlingen av uppgifterna och som omfattar uppgifternas hela livscykel (förvaring, förstöring eller arkivering av uppgifterna).

Informationsledning

Informationsledning innebär behandling av information i tjänstetillhandahållarens kund-, service- och produktionsprocesser som stöd för

 • styrning
 • ledning och
 • beslutsfattande i fråga om verksamhet, produktion och ekonomi.

Tillståndsmyndighet

Findata är tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata, som fattar beslut om dataanvändningstillstånd och begäran om information som gäller andra personuppgiftsansvarigas material. Findata svarar för insamling, samkörning, förbehandling och utlämnande av uppgifter för sekundär användning med stöd av sitt beslut.

Findata övervakar också att villkoren för det beviljade tillståndet iakttas. Findata får återkalla ett dataanvändningstillstånd om tillståndshavaren inte iakttar lagen eller bryter mot villkoren i tillståndet.

Dataanvändningstillstånd

Dataanvändningstillstånd är ett tillstånd enligt lagen om sekundär användning att behandla de sekretessbelagda personuppgifter som anges i tillståndet för det användningsändamål som avses i tillståndet.

Begäran om information

Begäran om information är en begäran om att få aggregerade statistiska uppgifter som tagits fram utifrån personuppgifter för ett användningsändamål som avses i lagen om sekundär användning.

Statistiskt material

I statistiskt material har enskilda personuppgifter samkörts och summerats. Statistiken beskriver en grupp personer i stället för en enskild person. Uppgifterna om grupperna av personer har utformats så att enskilda individer inte kan identifieras.

Lagen om sekundär användning

Lagen om sekundär användning är en särskild lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården. Bekanta dig med lagen i Finlex.

Syftet med lagen om sekundär användning är att möjliggöra en effektiv och informationssäker behandling av personuppgifter som har registrerats i social- och hälsovårdsverksamhet och för styrnings-, tillsyns-, forsknings- och statistikändamål inom social- och hälsovården. Syfte är dessutom att trygga skyddet för individens tillitsskydd samt rättigheter och friheter vid behandlingen av personuppgifter.

Sekundär användning

Sekundär användning av kunduppgifter avser behandling av uppgifterna för andra användningsändamål än de primära användningsändamålen. De lagstadgade sekundära användningsändamålen är

 • vetenskaplig forskning
 • statistikföring
 • utvecklings- och innovationsverksamhet
 • undervisning
 • informationsledning
 • myndighetsstyrning och myndighetstillsyn samt
 • myndigheternas planerings- och utredningsuppgifter.