Uppdaterad 16.03.2022

Om Findata old

Vi förnyar vår hemsida. Det nya innehållet på den här sidan är ännu inte översatt för det begärda språket.

Findata är tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata, vars verksamhet grundar sig på lagen om sekundär användning, dvs. lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården. Findata förbättrar informationssäkerheten för material som innehåller social- och hälsovårdsuppgifter och gör det möjligt att utnyttja dem effektivare.

Findata finns i anslutning till Institutet för hälsa och välfärd, THL, åtskild från institutets övriga verksamhet. Verksamheten inleds stegvis.

Information om lagen om sekundär användning (social- och hälsovårdsministeriet)

Vad gör Findata?

Findata beviljar i fortsättningen tillstånd för sekundär användning av social- och hälsouppgifter när

 • uppgifter kombineras från flera personuppgiftsansvariga
 • registeruppgifterna kommer från privata serviceanordnare inom social- och hälsovården eller
 • det är frågan om uppgifter som har registrerats i Kanta-tjänsterna. Findata behandlar ansökningar som gäller hälso- och sjukvårdsuppgifter i Kanta-tjänsterna från och med början av 2021. Ansökningar som gäller receptuppgifter behandlas redan nu.

Mer information om behandlingen av pågående ansökningar som har skickats till enskilda personuppgiftsansvariga finns här: Mer information om behandling av pågående ansökningar.

De lagstadgade användningsändamålen är:

 • vetenskaplig forskning
 • statistikföring
 • utvecklings- och innovationsverksamhet
 • myndighetsstyrning och myndighetstillsyn
 • myndigheternas planerings- och utredningsuppgifter
 • undervisning

Tillgång till statistiskt material med begäran om information

Material på statistiknivå kan fås för alla ändamål som definieras i lagen om sekundär användning. För tillgång till material krävs en plan för användning av uppgifter.

Distansanvändning av material med dataanvändningstillstånd

Findata ställer materialet till förfogande i distansanvändningssystemet för en viss tid. Materialet är anonymiserat eller pseudonymiserat.

Tillgång till material via distansanvändningssystemet ges för alla användningsändamål som definieras i lagen om sekundär användning, förutom för utvecklings- och innovationsverksamhet.

För tillgång till material krävs en plan för användning av uppgifter.

För vilka material fås tillstånd via Findata?

I 6 § i lagen om sekundär användning definieras de myndigheter och organisationer som svarar för tjänsterna samt begränsningar i fråga om datamaterial. Findata beviljar alltså inte tillstånd för personuppgiftsansvarigas samtliga material. Du kan bekanta dig med begränsningarna av materialen här.

Findata ansvarar för dataanvändningstillstånd, när uppgifter kombineras från följande personuppgiftsansvariga:

 • Verksamhetsenheter inom social- och hälsovården
 • Institutet för hälsa och välfärd (ej uppgifter som samlas in för statistiska ändamål)
 • Folkpensionsanstalten (förmåner och recept)
 • Uppgifter som har registrerats i Kanta-tjänsterna
 • Pensionsskyddscentralen (arbets- och inkomstuppgifter, förmåner och grunderna till dem)
 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
 • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
 • Arbetshälsoinstitutet (arbetsrelaterade sjukdomar och exponeringsmätningar)
 • Regionförvaltningsverken (social- och hälsovårdsärenden)
 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (personers basuppgifter, familjeförhållanden, bostadsorter och byggnadsuppgifter)
 • Statistikcentralen (till den del uppgifter som avses i lagen om utredande om dödsorsak behövs).

Organisation

Findata verkar under Social- och hälsovårdsministeriets resultatstyrning, har en egen direktör som utsetts av Social- och hälsovårdsministeriet och en styrgrupp som tillsatts av ministeriet.

Findatas styrgrupp ansvarar för att leda tillståndsmyndighetens verksamhet. Findatas styrgrupp består av direktören, chefen för materialtjänsterna, ICT-chefen, en jurist och kommunikationschefen.

Mål

Findatas mål:

 1. Förbättra informationssäkerheten och individens dataskydd.
 2. Göra det snabbare och smidigare att utnyttja informationsresurserna inom social- och hälsovården.
 3. Eliminera det överlappande arbetet i samband med tillståndsbehandlingar.
 4. Utveckla materialbeskrivningarna inom social- och hälsovården tillsammans med de personuppgiftsansvariga.

Styrning och övervakning

Styrgruppen styr och utvecklar Findatas verksamhet. Styrgruppens medlemmar har utsetts bland företrädarna för Social- och hälsovårdsministeriet, THL, Valvira, Folkpensionsanstalten, Pensionsförsäkringscentralen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Statistikcentralen, Arbetshälsoinstitutet, Fimea och serviceanordnare inom social- och hälsovården.

Findatas verksamhet övervakas av bland annat justitieombudsmannen och dataombudsmannen. Tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira övervakar de informationssäkra driftmiljöerna. Därtill måste Findata en gång per år lämna en redogörelse för behandlingen av social- och hälsovårdsuppgifterna och logguppgifterna till dataombudsmannen.