Effektivare och säkrare användning av material med Findata

Finland har unika registermaterial inom social- och hälsovården som har använts framgångsrikt i forskning och statistikföring i årtionden. Findata möjliggör en mer informationssäker och effektiv sekundär användning av materialen.

Sekundär användning av ett tillförlitligt material som har samlats in och som förvaras på ett säkert sätt gynnar alla. Det gör det möjligt att tillhandahålla effektivare vård och bättre tjänster, fatta informerade beslut och lösa samhällsproblem.

Social- och hälsovårdsuppgifter är mycket känsliga. Stränga bestämmelser om informationssäkerhet och behandlingen av material styr hur materialen samlas in, förvaras och används. Sekundär användning av materialen kräver tillstånd.

Av denna anledning har det tagit tid att utnyttja materialen. Om till exempel en forskare har behövt material från flera register har forskaren varit tvungen att lämna in ansökningar om tillstånd till många personuppgiftsansvariga. Det kan ha tagit flera år att få fram materialet.

Hur förändrar Findata situationen?

Findata är en tjänst för sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter enligt principen om ett serviceställe. Tjänsten gör den sekundära användningen säkrare än tidigare, förbättrar individens dataskydd och gör det enklare att söka tillstånd och få fram material.

I fortsättningen kommer Findata att bevilja tillstånd centraliserat när uppgifter som behövs för sekundär användning måste samköras från flera personuppgiftsansvariga. Dessutom samkör vi material för kundens räkning och tillhandahåller dem i en informationssäker driftmiljö med fjärråtkomst.

På detta sätt får de som behöver uppgifterna snabbare tillgång till materialen och behandlingen av materialen är också säkrare.

Är det säkert att använda social- och hälsovårdsuppgifterna?

När Findata lämnar ut uppgifter maximeras alltid individens dataskydd vid varje användning. Dessutom utlämnas enbart absolut nödvändiga uppgifter.

Anonymiteten i statistiskt material säkerställs och pseudonymiserade material på individnivå lämnas inte ut direkt, utan förvaras hos Findata en viss tid.

Informationssystemen sparar historik om behandlingen av uppgifter, dvs. skapar loggar över olika händelser. Loggarna visar till exempel vem som har behandlat uppgifterna, på vilket sätt och när det har skett.

Just nu håller Findata på att starta sin verksamhet. Webbplatsen uppdateras i takt med att tjänsterna utvecklas.