Tietopyyntö tilastotasoisen, aggregoidun aineiston saamiseksi on lain mukaan mahdollista jättää vain Findatalle.

Alla esitetyt tietolupia ja muutoslupia koskevat toimivallat pätevät silloin, kun minkään rekisterinpitäjien tietoihin ei ole vielä myönnetty lupaa. Mikäli osaan tiedoista on jo voimassa oleva lupa, tarkastellaan sitä, kuinka monen rekisterinpitäjän tietoihin pitää vielä myöntää lupa. Tilanteessa, jossa vain yhden julkisen rekisterinpitäjän tietoihin tarvitaan enää lupa, kyseinen rekisterinpitäjä myöntää luvan.

Toisiolakia ei sovelleta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle ilmoitettaviin kliinisiin lääketutkimuksiin, joten ne eivät kuulu Findatan toimivaltaan. Interventionaalisten kliinisten lääketutkimusten ja non-interventiotutkimusten määritelmät ovat tarkistettavissa esimerkiksi Fimean määräyksestä 8/2019. Tarvittaessa Fimea antaa neuvontaa siitä, onko tutkimus katsottava kliiniseksi lääketutkimukseksi.

Voit lukea lisää tietolupakäsittelyyn liittyvästä toimivallasta toisiolain 44 §:stä (laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käyttämisestä 2019/552).

Vastaamme tietolupa- ja muutoshakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä, kun hakemus koskee:

 1. usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja
 2. yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoja, tai
 3. Kanta-palveluihin tallennettuja asiakastietoja.

Julkiset sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjät jakautuvat toisiolain mukaan kahteen eri ryhmään. Alla tarkempi erittely näistä ryhmistä ja eroista toimivaltojen suhteen.

Julkiset rekisterinpitäjät: Ryhmä 1

 • Aluehallintovirastot (AVI)
 • Kansaneläkelaitos Kela
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset palvelunjärjestäjät
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, lukuun ottamatta sen tilastoviranomaisena tilastotarkoituksiin keräämiä tietoja
 • Työterveyslaitos (TTL)

Vastaamme tietoluvista ja muutosluvista, kun hakemus koskee vähintään kahden tämän ryhmän rekisterinpitäjän tietoja.

Näin siitäkin huolimatta, että toisella toimijalla voitaisiin ajatella olevan aineistoa jo ”omasta  takaa” tai ”omaa” aineistoa. Jos esimerkiksi sairaanhoitopiiri tarvitsee tutkimukseensa omien aineistojen lisäksi Kelan aineistoja, niin hakemus koskee kahden rekisterinpitäjän aineistoja. Tällöin Findata on toimivaltainen viranomainen.

Julkiset rekisterinpitäjät: Ryhmä 2

 • Digi- ja väestötietovirasto (DVV): Henkilön perustiedot (esimerkiksi syntymäaika, kuolinpäivä, henkilötunnus), perhesuhteet, asuinpaikkatiedot sekä rakennustiedot. Jos tarvitaan muita tietoja, DVV vastaa itse hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä.
 • Eläketurvakeskus (ETK): Henkilöiden työ- ja ansiotiedot, myönnetyt etuudet ja niiden perusteet sisältäen työkyvyttömyyseläkkeitä koskevat diagnoosit. Jos tarvitaan muita tietoja, ETK vastaa itse hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä.
 • Tilastokeskus: Tiedot kuolemansyyn selvittämiseksi. Jos tarvitaan muita tietoja, Tilastokeskus vastaa itse hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä.

Vastaamme ETK:n, DVV:n ja Tilastokeskuksen yllä mainittuihin tietoihin kohdistuvista tietoluvista ja muutosluvista, jos hakemus koskee niiden lisäksi myös

 • yhden tai usean Ryhmä 1:n kuuluvan julkisen rekisterinpitäjän tietoja
 • yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän tietoja, tai
 • Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja.