Tiedonhyödyntämissuunnitelmalla tarkoitetaan tutkimussuunnitelmaa, hankesuunnitelmaa ja vastaavaa suunnitelmaa.

Suunnitelmasta tulee ilmetä

 • lupahakemuksessa tarkoitettujen tietojen käyttötarkoitus,
 • tietojen rekisterinpitäjä ja käsittelijät,
 • käsittelyn oikeudellinen peruste sekä
 • tietojen käsittelyn tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät olennaiset seikat kattaen tietojen koko elinkaaren (tietojen säilytys, hävittäminen tai arkistointi)

Tiedonhyödyntämissuunnitelman olennaiset seikat on huomioitu Findatan hakemuslomakkeissa.

Tieteellisen tutkimuksen yleisiä kriteerejä ovat esimerkiksi seuraavat:

 • tutkimus perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan
 • tutkimuksella on tutkimuksesta vastaava henkilö tai vastuuryhmä
 • tutkimus osallistuu tieteelliseen keskusteluun eli tulokset on määrä julkaista tieteellisten periaatteiden mukaisesti esim. tiedelehdissä tai opinnäytteenä
 • tutkimus tuottaa uutta tietoa tai edistää kansanterveyttä tai -hyvinvointia
 • tutkimuksella on asianomaisen organisaation myöntämä tutkimuslupa, jos sellainen organisaatiossa edellytetään
 • lääketieteellisellä tutkimuksella on eettisen toimikunnan myönteinen lausunto

Tieteellisen tutkimuksen asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan kuuluu esimerkiksi

 • taustoitus,
 • tutkimuksella tavoiteltavan tiedontarpeen määrittely,
 • tavoitteiden ja kysymysten asettaminen,
 • tarvittavan aineiston ja menetelmän kuvaus sekä
 • eettisten näkökulmien huomiointi.