Käyttötarkoitus

Findatan kautta on mahdollista saada tilastoaineistoa toisiolain piirissä olevilta rekisterinpitäjiltä. Tilastoaineistoa haetaan tietopyynnöllä. Kun olemme tehneet myönteisen tietopyyntöpäätöksen, kokoamme ja esikäsittelemme hankkeeseen tarvittavat tiedot ja luovutamme tilastotasoiset tiedot tietopyynnön tekijälle.

Tilastotasoista aineistoa voi saada Findatan kautta tietopyynnön perusteella, kun tietoja tarvitaan johonkin seuraavista tarkoituksista:

 • kehittämis- ja innovaatiotoiminta
 • opetus
 • tieteellinen tutkimus
 • tietojohtaminen (vertailuaineisto)
 • tilastointi
 • sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisohjaus ja -valvonta sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on muodostaa tilastoaineistoa yhdeltä tai useammalta toisiolaissa tarkoitetulta rekisterinpitäjältä saaduista sosiaali- ja terveystiedoista. Luovutamme tietopyynnön perusteella vain anonyymia tilastotason tietoa. Tilastotasoisessa aineistossa yksittäisiä henkilötietoja on yhdistelty ja summattu. Tilastot kuvaavat henkilöryhmiä yksittäisen henkilön sijaan. Henkilöryhmien tiedot on muodostettu siten, että yksilöitä ei voi tunnistaa.

Valmiista tilastoaineistosta ei voi jäljittää tai tunnistaa yksittäisiä henkilöitä.

Emme käytä tietojen käsittelyssä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Käsiteltävät tiedot sekä tietolähteet

Jokaisessa tietopyyntöä koskevassa päätöksessä määritellään, minkä tietojen perusteella tilastot muodostetaan.

Käsittelemme tietopyyntöjen mukaisten tietojen esikäsittelyssä toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien hallussa olevia sosiaali- ja terveystietoja siinä määrin, kuin niiden on arvioitu olevan kutakin hanketta varten tarpeellisia.

Emme laadi tilastoja kaikkien lain piirissä olevien rekisterinpitäjien kaikista aineistoista. Tarkemmat aineistorajaukset löydät toisiolaista (finlex.fi).

Toisiolain piiriin kuuluvat rekisterinpitäjät:

 • Aluehallintovirastot (AVI)
 • Digi- ja väestötietovirasto (DVV)
 • Eläketurvakeskus (ETK)
 • Kansaneläkelaitos Kela
 • Kanta-palveluihin tallennetut tiedot
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajat, sekä julkiset että yksityiset
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
 • Tilastokeskus
 • Työterveyslaitos (TTL)

Tiedot toimitetaan Findatalle tietoturvallisen käyttöpalvelun välityksellä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset sekä vastaanottajaryhmät

Luovutamme tietopyyntöjen perusteella vain tilastotason tietoa. Emme luovuta henkilötietoja.

Käytämme Tieteen Tietotekniikan keskus Oy:ta (CSC) tietojen siirron ja tilastojen muodostamisessa käyttämiemme tietojärjestelmien teknisen ylläpito- ja kehittämistyön toteuttamiseen. CSC toimii henkilötietojen käsittelijänä Findatan puolesta.

Henkilötiedoilla ei ole muita vastaanottajaryhmiä, koska emme luovuta henkilötietoja tietopyyntöjen perusteella.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme muilta rekisterinpitäjiltä saadut tiedot kuuden kuukauden ajan siitä, kun olemme luovuttaneet muodostamamme tilastot tietopyynnön tekijälle. Säilytyksen aikana käytämme tietoja tilastojen muodostamisessa mahdollisesti tapahtuneiden virheiden korjaamiseen.

Jos kysymyksessä on rullaava tietopyyntö, eli tilastoja muodostetaan ja toimitetaan tietyin väliajoin päivitettyjen tietojen perusteella, säilytämme aineistot kuuden kuukauden ajan viimeisimmästä toimituksesta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle sekä kansainvälisille järjestöille

Emme siirrä henkilötietoa EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietopyynnön perusteella muodostettavat tilastot eivät sisällä henkilötietoa, joten ne voidaan luovuttaa myös EU:n jäsenmaiden ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, jota alkuperäiset sosiaali- ja terveystiedot koskevat. Kun käsittelemme henkilötietoja rekisterinpitäjänä, rekisteröidyllä on käytettävissään seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä (tietosuoja-asetuksen 14 artikla)
 • Oikeus tutustua tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä (tietosuoja-asetuksen 21 artikla)

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa toteuttamaamme henkilötietojen käsittelyä milloin tahansa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella. Tällöin emme enää saa käsitellä tähän henkilöön liittyviä tietoja, paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Lue lisää oikeuksistasi rekisteröitynä.

Käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittely tietopyynnön mukaisten tietojen esikäsittelyssä perustuu seuraaviin lakeihin:

 • laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019) 14 § ja 45 §,
 • yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta e alakohta,
 • tietosuojalaki 4 § 2 kohta ja
 • erityisten henkilötietoryhmien osalta tietosuojalaki 6 § 1 momentti 2 kohta sekä yleinen tietosuoja-asetus 9 artiklan 2 kohta g alakohta.