FinHITS-hanke koostuu yhdeksästä erillisestä työpaketista, joista jokaisella on hankkeessa keskeinen rooli:

  • Työpaketit 1–4 koostuvat projektinhallinnan tukitoiminnoista, joilla varmistamme, että hanke koordinoidaan ja toteutetaan sujuvasti.
  • Työpaketit 5–9 muodostavat hankkeen ytimen: keskitymme niissä keskeisiin toimiin ja aloitteisiin, jotka ovat välttämättömiä hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Projektinhallinta

Työpaketti 1: Koordinointi

Hankkeen hallinnoiminen, koordinointi ja toteuttaminen, mukaan lukien seuranta ja raportointi.

Työpaketti 2: Viestintä

Hankkeen tuloksista ja suoritteista viestiminen viestintäkampanjoiden ja koulutuksen avulla sekä palveluiden kehittäminen ottaen erityisesti huomioon kansainväliset tiedonkäyttäjät ja sidosryhmät.

Työpaketti 3: Arviointi

Hankkeen tavoitteiden toteutumisen arviointi laatimalla ja seuraamalla tulosindikaattoreita.

Työpaketti 4: Jatkuvuus

Digitaalisten toimintojen käyttöönoton ja ylläpidon varmistaminen hankkeen päättymisen jälkeen.

Ydintoiminnot

Työpaketti 5: Asiointipalvelu

Luomme kansalliseen aineistokatalogiin integroidun portaalin, jolla hakijat voivat kuvata tarvitsemansa aineistot ja poiminnat sekä valita aineistokokonaisuuksia. Portaalin tarkoituksena on helpottaa hakijoiden yhteistyötä rekisterinpitäjien kanssa.

Työpaketti 6: Aineistokatalogi

Kehitämme kansallista terveystietojen Aineistokatalogia, keskittyen käyttäjäkokemuksen parantamiseen erityisesti kansainvälisten käyttäjien näkökulmasta.

Työpaketti 7: Tietoturvallinen käyttöympäristö

Kehitämme tietoturvallista käyttöympäristöä tehostamalla laskentatehoa ja lisensoitujen ohjelmistojen käyttöä. Lisäksi luomme käyttäjäystävällisiä automatisoituja työkaluja tulosten anonymisointiin ja anonymiteetin varmistamiseen.

Työpaketti 8: Cross-border gateway

Olemme mukana kehittämässä teknisiä ratkaisuja jäsenmaiden rajat ylittävään tiedonvaihtoon. Kehitystyössä hyödynnetään HealthData@EU-pilottihankkeen (ehds2pilot.eu) tuloksia.

Työpaketti 9: Terveysdatan laatu

Tuotamme ratkaisuja ja toimintaohjeita terveysdatan laadun parantamiseksi. Tuotamme kaksi valmisaineistoa ja päivitämme tarvittaessa kansallisia aineistokuvausten ohjeita.

Euroopan unionin osarahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat ainoastaan tämän tekstin laatijoiden näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanoviraston (HaDEA) kantaa. Euroopan unioni ja HaDEA eivät ole vastuussa niistä.