Findatas serviceavgifter och tillståndsavgifter för 2024 sänks för att stödja forskardriven forskning

Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat avgiftsförordningen om Findatas kundavgifter för år 2024. Genom att sänka avgifterna för beslut vill man stödja forskardriven registerforskning och främja sekundär användning av social- och hälsovårdsdata.

I den avgiftsförordning som träder i kraft den 1 januari 2024 har man ändrat avgifterna för dataanvändningstillstånden och Findatas serviceavgifter. Avgifterna för både begränsade och omfattande dataanvändningstillstånd har sänkts, medan avgifterna för det normala dataanvändningstillståndet och det timbaserade arbetet har höjts en aning. 

Med den lägre avgiftskategorin vill man stödja forskardriven forskning

På basis av utlåtandena om utkastet till avgiftsförordningen kommer det att skapas en ny avgiftskategori för forskardriven forskning. Avgifterna för normala och omfattande dataanvändningstillstånd och begäranden om information är 50 procent lägre när det är fråga om forskardriven forskning. 

Syftet med den lägre avgiftskategorin är att förbättra forskares möjligheter att bedriva registerforskning.  Dessutom stöds också det syfte med lagen om sekundär användning som gäller att främja sekundär användning av data. 

Med forskardriven forskning avses forskning som genomförs utan utomstående finansiering eller som finansieras av en verksamhetsenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården, en högskola, ett forskningsinstitut eller någon annan enhet eller organisation som verkar med offentlig eller allmännyttig finansiering och som utgår från forskaren. Till ansökan ska bifogas en redogörelse om hur forskningen finansieras. 

Förordningen gäller de beslut som fattas och det material som behandlas år 2024

Förordningen gäller från den 1 januari till den 31 december 2024 och inverkar på alla de tillståndsbeslut och beslut om dataanvändning som fattas under den tiden. I förordningen anges således avgifterna också för de begäranden om information och de ansökningar om datatillstånd och om ändring som har varit anhängiga före förordningens ikraftträdande. 

Avgiftsförordningen innehåller också kostnaderna för den materialbehandling och det arbete som Findata gör som timarbete. Timarbetet bestäms enligt avgiftsförordningen för 2024 då tillståndsbeslutet har fattats år 2023 men materialet behandlas år 2024. 

De nya avgifterna uppdateras på Prislistan tisdagen den 2 januari 2024.

Avgiftsförordningen om Findatas kundavgifter i Projektportalen (stm.fi)

Findatas avgifter för tillstånd och beslut år 2024

Dataanvändningstillstånd

 • Begränsat dataanvändningstillstånd: 300 euro (2023: 600 euro) 600 euro)
 • Normalt dataanvändningstillstånd: 1 400 euro (2023: 1300 euro) 1 300 euro) 
 • Normalt dataanvändningstillstånd för forskardriven forskning: 700 euro
 • Omfattande dataanvändningstillstånd: 2 000 euro (2023: 3000 euro) 3 000 euro) 
 • Omfattande dataanvändningstillstånd för forskardriven forskning: 1 000 euro
 • Dataanvändningstillstånd när sökandens verksamhetsställe finns i något annat EU- eller EES-land: 3 000 euro
 • Datatillstånd för lärdomsprov: 250 euro

Ändringstillstånd

 • Mindre ändring: 300 euro
 • Annan ändring 600 euro

Beslut om begäran om information

 • Begäran om information: 2 500 euro
 • Begäran om information för forskardriven forskning: 1 250 euro
 • Begäran om information för lärdomsprov: 250 euro

Timbaserat arbete

För urval, tillhandahållande, samkörning, förbehandling, pseudonymisering och anonymisering av uppgifter enligt ett dataanvändningstillstånd eller ett beslut som gäller begäran om information tas det ut en avgift enligt arbetstimmarna. 

 • 147 euro per timme (2023: 135 euro)

Mer information

Essi Suonvieri
Specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
tfn. 0295 163 137
fornamn.efternamn(at)gov.fi

Johanna Seppänen
Direktör, Findata
tfn. 0295 246 020
johanna.seppanen(at)findata.fi