Findata alkaa vastaanottaa hakemuksia Kanta-palvelujen tietoihin vuodenvaihteessa

Kanta-palveluihin tallennettujen tietojen toissijaiseen käyttöön on mahdollista hakea lupaa 1.1.2021 alkaen. Aluksi toissijaiseen käyttöön saatavien aineistojen sisältö on suppea, mutta laajenee vaiheittain ensi vuoden aikana. Hakijoiden kannattaa ottaa yhteyttä Findatan neuvontaan ennen hakemuksen lähettämistä.

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata käsittelee vuodenvaihteesta lähtien Kannan potilastietoja koskevia tietolupahakemuksia ja tietopyyntöjä. Tähän asti Findatasta on voinut hakea lupia reseptitietoihin. Potilastiedoista ovat ensimmäisenä hyödynnettävissä diagnoositiedot.

Kantaan päätyvät tiedot ovat peräisin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajilta, joiden tietoaineistoja on käytetty toissijaisiin käyttötarkoituksiin jo aiemmin. Tietoja voi hakea jatkossakin rekisterinpitäjäkohtaisesti, kunnes aineistot ovat saatavilla Kannan kautta.

”Suosittelemme ottamaan yhteyttä Findatan neuvontaan ennen hakemuksen jättämistä, mikäli lupahakemus tai tietopyyntö koskee Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja”, sanoo aineistopalveluiden päällikkö Mervi Siltanen Findatasta. Näin varmistetaan se, että haettavat aineistopoiminnat ovat mahdollisia toteuttaa.

Toisiokäytössä Kanta-aineistojen kattavuuteen liittyy alueellisia ja ajallisia eroavaisuuksia. Tämä johtuu siitä, että potilastietoa on alettu tallentaa Kanta-palveluihin vaiheittain eri puolilla maata ja eri sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa on ollut erilaisia kirjaamiskäytäntöjä.

Kannan avulla tieto kulkee sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kanta-palvelujen avulla potilas- ja asiakastiedot liikkuvat sujuvasti sosiaali- ja terveydenhuollon, apteekkien ja kansalaisten välillä entiseen tapaan. Kannan kansalliseen järjestelmään tallentuvat asiakastiedot eri puolilta Suomea. Tiedot jalostetaan toissijaiseen käyttöön Kanta-tietoalustan avulla.

”Kanta on kehitetty alun perin tietojen ensisijaiseen käyttöön, jossa se toimiikin jo hyvin ja luotettavasti. Tietojen toissijaiseen käyttöön aiheuttaa haasteita se, että Kannassa on mittava määrä lähdejärjestelmiä joiden kirjauskäytännöt poikkeavat osin toisistaan eri ajankohtina”, sanoo yksikönpäällikkö Juuso Rahkola Kelasta.

Tietojen saatavuutta ja laatua parannetaan tarkentamalla THL:n tuottamia määrityksiä ja yhtenäistämällä kirjaamiskäytäntöjä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kela puolestaan kehittää tietojen teknistä jäsentelyä, jotta vanhemmat tiedot saadaan yhdistettyä tutkimuksen tarpeisiin niin pitkälle, kuin vaihtelevat kirjaamiskäytännöt huomioiden on mahdollista.

Kanta-palveluihin tallennetut tiedot kuvataan Aineistokatalogiin, ja niiden edistymisestä tiedotetaan erikseen.

Mitä tietojen toissijainen käyttö tarkoittaa?

Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö tarkoittaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja käytetään muussa kuin siinä ensisijaisessa tarkoituksessa, jonka vuoksi ne on alun perin tallennettu.

Tietojen ensisijaista käyttöä on potilaan hoitaminen. Tietojen toissijaista käyttöä ovat muun muassa tieteellinen tutkimus, tilastointi ja viranomaisohjaus.

Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä määrittää tarkasti, mihin tietoja voi käyttää ja miten. Se astui voimaan 1.5.2019 ja saattoi lainsäädäntöalueen säännökset vastaamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Findata myöntää sosiaali- ja terveysalan rekisteriaineistojen toissijaiseen käyttöön määräaikaisia tietolupia silloin, kun tiedot ovat peräisin usealta eri rekisterinpitäjältä tai yksityiseltä sektorilta. Luvan myöntämisen jälkeen se toimittaa eri rekistereistä yhdistellyt tiedot pseudonymisoituna tietoturvalliseen etäkäyttöympäristöön luvansaajan analysoitavaksi.

Katso myös:

Lisätiedot:

Mervi Siltanen
aineistopalveluiden päällikkö, Findata
etunimi.sukunimi@findata-renewal.thl-sivustot.fi-r.seravo.com

Juuso Rahkola
yksikönpäällikkö, Kela
etunimi.sukunimi@kela.fi