Käyttötarkoitus

Toisiolain 55 §:n mukaan tietoluvan saajalla on oikeus ilmoittaa Findatan nimeämälle vastuuhenkilölle kliinisesti merkittävästä löydöksestä, jonka perusteella olisi mahdollista ehkäistä tietyn potilaan terveyteen liittyvää riskiä tai parantaa merkittävästi hoidon laatua. Vastuuhenkilö voi tällöin purkaa tarvittaessa tietojen pseudonymisoinnin sekä selvittää, ketä tai keitä tieto koskee.

Kun tieto on selvillä, vastuuhenkilö toimittaa tiedot ilman aiheetonta viivytystä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) nimeämälle asiantuntijalle. THL:ssä arvioidaan tiedon merkittävyys ja ollaan tarvittaessa yhteydessä kyseisten henkilöiden hoidosta vastaavaan hyvinvointialueeseen.

Käsiteltävät tiedot sekä tietolähteet

Tutkija, joka on tehnyt kliinisesti merkittävän löydöksen, luovuttaa Findatalle tiedot löydöksestään.

Tutkija toimittaa Findatalle pseudonymisoidun tunnisteen. Vertaamme tunnistetta hallussamme oleviin tunnisteisiin, jotta voimme yhdistää tiedot tiettyyn henkilöön.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset sekä vastaanottajaryhmät

Säilyttämämme henkilön henkilöllisyys sekä tutkijalta saadut tiedot kliinisesti merkittävästä löydöksestä toimitetaan arvioitavaksi THL:lle.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme pseudonymisoitujen aineistojen tunnisteet niin kauan kuin ne ovat tarpeen tutkimuksen tekemiseksi ja sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Säilytämme tutkijalta saadut tiedot kliinisesti merkittävästä löydöksestä pseudonymisoinnin purkamisen ajan sekä siihen saakka, että THL:n nimetty yhteyshenkilö on ilmoittanut vastaanottaneensa tiedot.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle sekä kansainvälisille järjestöille

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle taikka kansainvälisille järjestöille.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokainen voi kieltää kliinisesti merkittävän löydöksen perusteella tehtävät yhteydenotot. Kiellon voi tehdä missä tahansa julkista terveydenhuoltoa tuottavassa toimintayksikössä tai myöhemmin sähköisesti Omakannan kautta. Kieltoa ei voi tehdä Findatan kautta.

Lisäksi rekisteröidyillä on käytettävissään seuraavat oikeudet, joiden käyttämisestä voi olla yhteydessä Findataan:

  • Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä (tietosuoja-asetuksen 14 artikla)
  • Oikeus tutustua tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)
  • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä (tietosuoja-asetuksen 21 artikla)

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa toteuttamaamme henkilötietojen käsittelyä milloin tahansa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella. Tällöin emme enää saa käsitellä tähän henkilöön liittyviä tietoja, paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Lue lisää oikeuksistasi rekisteröitynä.

Käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu seuraaviin lakeihin:

  • Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019) 55 §,
  • yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta c alakohta,
  • erityisten henkilötietoryhmien osalta tietosuojalaki 6 § 1 momentti 2 kohta sekä yleinen tietosuoja-asetus 9 artiklan 2 kohta h alakohta.